Skip to main content

Full text of "Ius municipales adriæ"

See other formats


/> ° Ad8i. %> 
e V 2>5e.045 

7 Ad8<- 

Rare Boofr & Speejal 
Collectiens Libra/y IVS MVNICIPALE 

A D R I m* 

Ex S. C. 

Nunc primum editum: 

AVSPICANTE 
IUuflrifsimO) C Excellentijsimo D.D. 

PETRO 

F O S C A R I SVMPTIBVS 

IOANNIS ARCHIPRESBITERI, ANTONIJ FRATRIS,ET 

FRANCISCI NEPOTIS GIVLIANATI 

CIVIVM ADRIENSIVM. 
VENETIISMvDCCVIL 

Apud Iacobum Valuafenfem 

Superiorum Permifsu. Digitized by the Intemet Archive 

in 2013 
http://archive.org/details/iusmunicipalesadOOadri 


k 
7i 
Illu/lri/simo^ & Exccllcnti/simo D.D. 

PETRO FOSCARI 

Patrono Clementiffimo . IOANNES ARCHIPRESBITER, ANTONIVS FRATER; 
ET FRANCISCVS NEPOS GIVLIANATI. 

Ciuitatis t Populique Adrienfis Votum nuncufant. £. N. 
Rodeunt aliquando foculorum Elogio 9 nedum confen- 
fu dimifsa 3 ADKI jE Iura Municipalia > pars 
Ciuium fuffragijs , pars exattorum Principum con- 
ceffione 3 cuncla Veneta Maiefiatis Clementia A qua 
condita, qua confrmata , S anclarumquc Legum robore , ac fplendore % 
per hanc altius optatam 3 diutius protraclam editioncm , ex Senatus 
Confulto cumulata . Sacra hac monumenta eius , quodcuique nofirum de- 
betur , feu conuenit , tam ^uaria temporum 3 rerumque fuccefsione pe- 
ne obruta 3 &" inter fiuclus calumniantis malitia priuatis , folutifque 
tabulis infifientia <vix euafura naufragium 9 publice demum emergunt: 
g ^Tuque :ca Tuque primus , Pater amplifsime , ex eo populo Regum , Auguftaque 
FamiUaC&farum 3 Venetorum 3 inquam 3 PrincipumMultitudmeRe- 
gnatrice , ad vota deditifsim& Cimtatis effufus 3 emergentibus manum 
porrexifli 3 Mernam afferens incolumitatem. Maiores nofiri hanc nobis 
felicitatem benementa incuria 3 fauftaque cunclatione compararunt , 
<vt harum Legum volumina aufpicijs melioribusreferuata 3 eprofundo\ 
obfcuroque pelago obliuionis 3 quofortis , fedifue incerta trahebantur 3 
non nifi te C&fare 3 fumma <veiuti dextera arepta 3 in 'vberiorem hanc 
firmitatem 3 lucemque immortalem traducerentur : Et quemadmodum 
bene 3 atque fapienter Legum conditores vuiuerfi eas Dijs immortalibus 
acceptas retulerunt 3 Trifmegiftus 3 quas ^Egyptijs 3 aMercurio: Cha- 
rondas 3 quas C hartaginenfibus 3 a Saturno: Minos^, & Rhadamantus, 
quas Cretenfibus 3 a Ioue : Licurgus 3 quas Lacedemonijs 3 Draco , 
auas Athenienfibus a Minerua: NumaPompilius , quas Romanis de~ 
dit 3 ab ALgeria Nympha traditas fimulantes ; Jta nos 3 prophanitate 
fabularumexpuncla 3 TeCiuitatis 3 Populique Adrienfis Tutelare Nu^ 
men aufpicatb nuncuparemus 3 quo fauente 3 lura noftra 3 non condita 
quidem 3 Verum quod maius eft 3 reftituta 3 numquam fatis repen- 
fur& pofieritati mandamus . Moyfes itle Diuim Legis affertor acceptas 
a Deo Tabulas populo redditurus 3 protulit ornatum caputfulgidifsimo 
Cornu 3 inter Hdbreorum Reip. Optimates fumma dignitatts infignum. 
Deus itafaxit 3 *vtreddit& nobis tuo munere noftra Leges 3 Veneti Cor. 
nu fplendorem tibi prmunciant . His aufpicys affurgunt animi $ his 
muneribus obruti, AEternum viue. 


RubrL Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. Kubric arum Statutor: Communitatis Adri&^ 
DegubernationeTerrae, & de Officio Domini Vicecomitis AC.i. 
Quod Dom. Vicecomes cogat quofcumq, Officiales ad foluendum 
^omnibus habitantibus in Vifcontaria Ciuitatis Adriae A C.2. 
Si quis Offitialis f ecerit rixam . Ibidem . 

De Arbitrio D. Vicecomitis . 
Dediebusferiatis. 

Quod quaelibet perfona teneatur obedire D. Vicecomiti . 
Quod omnes vadant ad Vicecomitem cum pulfaturCampana A C.J. 
De IuramentoD. Vicecomitis. Ibidem. 

Quod Vicecomes non audeat accipere aliquam folutionem . Ibidemu 
Quod folus Vicecomes faciat praecepta . 
De Sindicatu Vicecomitis . 
De Congregatione Confilij . 
Quod V icecomes conuocetur ad Confilium . 
De numero Confiliorum . 
Quod homines intereffe debeant in Confilio . 
DepoenaConfiliarij non venientisadConfilium. 
Qui non poffint elligi ad Confiiium . 
Quod nullus vadat a d Confilium , qui non fit de Confilio 
Departitisfaciendis. 
Deelle&ioneOffitialium. 
De extraftione Officialium . Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 

AC.4 # 
Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem . 

AC.5. 
Ibidem. 
Ibidem . De Salar io extimator.rer.& bonor. quae venduntper Curiam. Ibide. 

DeOfficioMafTarij. Ibidem. 

De Arbitrio MafTarij . Ibidem . 

DerationeredendaperMaffarium. ~ AC.6. 

Quod Maffarius teneatur confignare res Comunis . Ibidem. 

De iuratis armorum , & aliorum Officialium iuratorum Ibidem , 

De Iuramento Officialium . Ibidem . 

Quod omnes foluant colleclas , & alias facliones faciant . Ibidem . 

De pena n on foluentium colleftas , & alia grauamina. Ibidem . 

Quodnulluspetatadiutorium, necdonuma Comune. AC.7. 

Defolutione Ambafciatorum. Ibidem. 

De defcriptione bladorum . Ibidem . 

Quod nemo poffit fabricare in Adria Domum de Cannis . Ibidem . 

Quod nemo deftruat Domum caufa vendendi lapides . A C. 8. 

Quodomnescondemnationesperueniantin Comune. Ibidem. 

Ttraclatus Secundus . 

De Citatione . Ibidem . 1 

Quod die citatus debeat comparere . Ibidem . 

Quodnonfubiedtusnonaudiatur, nififideiubeat. AC^. 

Si Citatus comparuerk aduerfario non comparente . Ibidem , 

* De De pena teftis citati non compa rentis , Ibidem . 

De modo , & forma procedendi in caufis non excedentibus ftimmam 

librarum decem par uor. Ibidem . 

Demodo, &formaprocedendiincaufisexcedentibns fummam li- 

brar. deccm paruor. A C i o. 

De modo, &formaprocedendiincaufisexcedentibusfummamli- 

brar. vigintiquinq; paruor. A C 1 2. 

Dc modo, & forma eiledionis confultoris, & Confilij rcportandi. 1 j. 
De falario Confultor. Ibidcm. 

DePupilis, &minoribus, &FilijsFamiliascumPatre. AC 14. 
De pofitionibus , & earum refponfionibus , Ibidem . 

Cui, &quandodefferridebetSacramentumin fuplcmcntum femi- 

plenaeveritatis. AC 16. 

Quod pr 3econes poffint citare fine comiffione D. Vicecomitis Ibidem . 
Depignoribusfaciendispraecones. - Ibidem. 

De quaerellis faftis contra praecones . A C 1 7. 

De fallario praeconum . Ibidem . 

Quae funt caufae fummarise , & quibus potcft fieripignoratio fine ci- 

tatione: Ibidem. 

De compromiffis inter coniu&os faciendis. A C. 1 8. 

De petitione reduftionis ad arbitrium boni viri . A C 1 9. 

Quod Vicecomes cogat Notar ium ad dandum a&a caufae . Ibidcm . 
De poteftate , & iurifditione Arbitrorum . Ibidem . 

Quod tempora praefentium ftatutor.non curant temporc fer. A C 20. 
De tacita Hypoteca ex praeccptis , & fententijs rcfultante Ibidem . 
Deexecutionepraecepti. Ibidem. 

Dc executione Sententiae . Ibidem . 

De executione facienda cotra Vniuerfitatem Villae Corbulae. A C 2 1. 
Qualiter f ieri debeat executio capturae perfonarum . Ibidem . 

Quibus cafibus poffit quis capi pro debito , & quibus non A C 22. 
Quod nec tenuta , nec lequeftratio valeat vltra duos menfes A C 23 
Demodo procedendi fupra venditionibus,quaefiuntperCuria.Ibid. 
De offerente praetium ad incantum Ibidem . 

De tertio comparente ad deffenfionem tenutae , vcl pignoris . A C 24. 
De alienatione tenutae Ibidem . 

Quod Vicecomes non det in folutum alicui forenfi . Ibidcm . 

Quodtemporedeffinitiuefiatcondemnatioexpenfar., & noninter- 

locutorie. Ibidem. 

Quodnullus poffitcitaricxtra Vifcontariam Adriae. Ibidem. 

Quod nemode Vifcontaria Adriae accipiat iura, & aflioncs a fo- 

renfibus. AC25. 

De praefcriptione rerum immobilium . Ibidem . De praefcriptione deccni j . Ibidem ; 

Quod nullus tabcrnarius faciat crcdcntiam filio familias . Ibidem. 
Quodnullusmutuetfiliofamilias, velfamulo. lbidem. 

Quodnemoemataliquasresafiliofamilias, velfamulo: Ibidem. 
QuodreftitutiodotisconftanteMatrimoniononfiat, nifi praefente 

D. Vicecomite, A C26. 

De modo exadionis dotis conftante Matrimonio . Ibidem . 

Si quis fuerit vfus inftrumen to , de quo fibi foluftum fuerit . Ibidem . 
QuodnuliusforcnfisematPofireflTiones, &c. Ibidcm. 

Quod mater non fuccedat fiiio ab inteftato . A C 27. 

DemulieremaritataaPatre, velConfilio Patris. Ibidem. 

Quod Maritus lucretur dimidiam dotis , , Ibidem . 

Quod venditor teneatur praecife ad rem tradcndam . Ibidem . 

De vendente iure proprio rem,quam conducit ad Liuellum. Ibidem. 
De conducente Domum aliquam ad penfioncm. Ibidem . 

DeafiiftanteDomum, quapofteaindiget. lbidem. 

De ftridarijs , qui debcnt tcnere focidas ad terminum A C 28. 

Quod nulla beftia data in focida vendatur . Ibidem . 

Defocidis, autzoaticisfimulatis, &fiftitijs. Ibidem. 

Deementefurmentuminhcrba, &vinumantequam&c. Ibidem. 
Quod nullus laborator polfit vindemiare fine licentia D. Ibidem « 
Si aliquis requifierit aliquem ad fuum opus . A C 29. 

De plena fide danda Libris Comunis . Ibidem . 

De Iuramento Maffarij Comunis . Ibidem . 

De praecone Comunis . Ibidem . 

De iuratis Iuftitise . Ibidem* 

Quod iurati prouidcant menfuris omni hebdomada. Ibidem . 

Quod tabernari non vendant vinum , nifi per iuratos f uerit pofitum 

admanum. Ibidem. 

De tabernarijs villarum A C 30. 

Deiuratis, &c. Ibidem. 

De extimatoribus carnium . Ibidem . 

'Trattatus defkperMaleffitijs. 
Quibusmodispoteftprocediperinquifitionem. IbidemJ 

Quod omnes iurati teneatur denuntiare maleficia, & quomodo C.3 1 
Quod Vicecomes teneat. procedere fuper denuntiis iurator. Ibidem . 
De modo procedendi fuper inquifitionibus &c. Ibidem . 

De purgatione inditior. contra malcfadorcs A C 32. 

De arbitrio Vicecomitis in torquendo malefaftores A C 3 j.' 

De modo procedendiper accufationem . Ibidem. 

De pena non portantis accufationem . Ibidem 1 

Qtiando Reus poffit fe per Procuratorem deffendere. Ibidcm. 

Quod Quod folus Vicecomes audiat quaerellas,& reos refpondentes. AC 34 

Quod N otarius teneatur accipere bonas fecuritatcs . Ibidem . 

Quod Notari j fcribant nomina , & pronomina in Caufis Ibidem. 

Quod Notarius teneatur fcribere nomina praeconum . Ibidem . 

De remiffionibus faftis de accufationibus . Ibidem . 

,De folutionibus condemnationum , & Cancellationibus . Ibidem . 

Quod fingulis tribus menfibus fiant condemnationes , Ibidem . 

De blasphemantibus Deum . Ibidem . 

De proditoribus 111. D. Marchionis , aut fui ftatus . A C 3 j. 

De inuriante Vicecomitem . Ibidem . 

De verbis iniuriofis . Ibidem . 

De occidente aliquem in rixa , vel cafu fortuito , cui culpa poffit im- 

putari. Ibidem. 

De facientibus homicidium ex iniurijs . Ibidem . 

De faciente homicidium ex propofito 9 vel fieri faciente. A C 36. 

De duplicatione penarum. Ibidem . 

De praeftante auxilium ad infultum ad Domum . Ibidem . 

Sijquis in vna mefchia in plura bamna inciderit . Ibidem. 

Quod patres poffint impune verberare f ilios , & mariti vxores Ibid . 

De pena facicntis , vel fieri facientis inftrumentum falfum. Ibidem . 

Deproducentefalfumteftem, velfalfumlnftrumentum. AC37. 

Dc pena falfi teftis . Ibidem . 

Dc pena auferentis rem quam credit efle fuam . Ibidem . 

De pena turbantis p offeffionem alicuius . Ibidem . 

De pena detinentis aliquem fua auftoritate propria . Ibidem . 

De pena frangentiscarceres. A C 38. 

De conburente fcienter Domum aliquam. Ibidem . 

De f aciente merchantiones alienas efle fuas . Ibidem . 

De pena remouentis terminos . Ibidem. 

De pena leuantis decimam . Ibidem . 

De iuratorumluftitisefallario.' Ibidem. 

De iuratis fuper ignem . A C 39. 

Quod nullus faciat ignem de canna . Ibidem . 

Quod ille , qui viderit ignem accenfum cridet . Ibidem . 

Quod nulius teneat pauer ias vbi fit ignis . Ibidem . 

De f ornar i j s . Ibidem . 

Quod nulla Domus inuoluatur de canna. A C 40. 

Quod nullus debeat tragitare vl tra terralios Comunis l Ibidem .„ 

QuodnullusfcindattufcesinTerram Adriae. Ibidem. 

Qiiod nullus vadat ad vineas Tombse , nifi per portam . Ibidem • 

^Tratfatus de Adultcrijs . 

De raptumulierishoneftaeviflae. Ibidem. 

Quod omnes teneantur profequi^rapientes mulieres; Ibidem . 

1»/» De Dotte conftitucnda mulieri raptae , vel violatae . A C. 41. 

Derapiente, vel cognofcente carnaliter per vim mulierem folu- 

tam. Ibidem. 

De mulieribus honeftae vitae per vim ofculatis . Ibidem . 

Quando inteligatur fa&a violentia . Ibidem . 

Quando dicatur faftum aliquid animo cognofcendi carnaliter. C. 42. 
De vidua, vel virgine honeftae vitaefpontecognita. Ibidem. 

De famula carnaliter cognita . Ibidem. 

De inceftu fcienter comiffo . Ibidem . 

De Virginc a decem annis infra ftuprata . Ibidem . 

Demufiere, velmafculopolutocontranaturam. Ibidem. 

Quod mulier poflit exheredari propter ftuprum, vel adult . Ibidem . 
Quae praefumitur effe virgo . Ibidem . 

De Adukerio . Ibidem . 

Detraducente vxoremalicuius marito. AC.4J. 

Quodproadukeriononpoflkprocedi , nifi per accufam certarum 

pcrfonarum. Ibidcm. 

Quod omncs mediatores , & ruffiani puniantur . Ibidem. 

De habente vxorem 3 & contrahente cum alia matrimonium . Ibid. 
Deinfamantealiquamvxorem, quodfitvxorfua. Ibidem. 

De minorc XXV. annis fe maritante abfq: licentia attinentium 

fuorum. Ibidem. 

Dcinfultu. AC.44. 

Qucd aliquis forbannitus occafione malcficij non recipiatur ad ftan- 

dum in Terra Adriae . Ibidem . 

^Traftatus de Molendinarijs . 
Quod non poflit procedi contra molendinarios nifi per accufa. C. 45 
Quod non audiantur quaerelse de Molendinarijs vkta dics XV. Ibid. 
Quod molendinarij teneantur macinare omnibus. Ibidem. 

Quod molcndinarius non teneat bladum vltra dies VIII. Ibidem . 
Quod nullus molendinaritis/eu priftinarius accipiat nifi debitu.Ibid. 
Quod nulius priftinarius,feu molendinarius cambiet biadum . Ibide. 
Quod nullus molendinarius 3 feu priftinarius faciat falfitate. A C. 46. 
Quod molendinarij non accipiant vltra fcxtum decimu capum.Ibid. 
Quod nuilus piftrinarius accipiat vltra decimum ftarium . Ibidem . 
De Terraleis viarum non deftruendis,& vi js non vfurpandis.Ibidem. 

Tractatus de Crimimbus Extraordinarijs. 
De cxtraordinarijs criminibus . Ibidem 

De pena euntium de notte . Ibidem * 

De pena portantium arma vetita . Ibidcm / 

Dc pena vendentis cum falfa menfura. A C.47. 

Si quis fecerit panem falfum . Ibidcm . 

DeBeccarijs. Ibidem. 

* 2 Quod Quod n ullus impediat plateas , vel vias Publicas . Ifcidem . 

Dc pena ponentis letamern in vijs Publicis . Ibidem . 

Quod nullus extendat Corea fuper platea . Ibidem . 

De porcis non dimitendis ire ad platcas . A C.48. 

Quod nul lus faciat laborerium lini in Terra Adriae . Ibidem . 

Quod nullus teneat fedille in Terra Adriae . Ibidem # 

Quod nullus impediat capita fuorum por ticum . Ibidem . 

Dc Ccfis Tombx incidendis . Ibidem . 

Quod quilibet habens partem in Curichis faciat fegari . Ibidem . 

QuodCiuisdicatforenfi, quoddeponatarma. Ibidem. 

Quod mulieres non contcndat inuiccm . A C.49. 

Da per fona mittenda ad cuftodiam aquae. Ibidem . 

De pena incidentis aliquem agerem . Ibidem . 

<^uod Molendina diftare debeant a Tcrra. Ibidem . 

De pena incidentis aiiqucm acquarium , feu foffatum . Ibidem . 

Dc f offatis , & ferraleis faciendis per confortes . Ibidem . 

Quod nullus poflit vfurpare vias Publicas . A C. 5 o. 

De via danda terris non habentibus viam . Ibidem . 

De pena tenentium beftias fuper aggeribus . Ibidem . 

TracJatus de Damnis Da&is . 

De Officio Saltuarij poft faftas accufas . Ibidem . 
Quod ftetur nominationi Saltuarij, nifi probatum fucrit contra- 

rium. Ibidcm. 

Quodaccufati, feudenuntiaticitcntur. AC.51. 

De prccedendo contra damnatores citatos . Ibidcm . 
Dc qucrelantibus contra extimatorcs, fiucdamnum paffos, fiue 

damnatoribus. Ibidem. 

Quoddevno, &eodem damnononfiat, nifivnaaccufa. AC.S2. 

De damnis occulte datis . Ibidem . 

De pena vulnerantis , feu interficicntis beftiam alicuius . Ibidem . 

De Cane confueto dare damnum . Ibidem . 

De pena facientium tranfitus pcr alienas Terras . Ibidcm . 

De pena dantium damnum cum perfona , vel beftijs . A C. 5 3. 

De non pafcendo in pratis vltra Kalcndas Aprilis . Ibidem . 

Dc pena facientis Vadonem in Terra aliena . Ibidcm . 

Depenaincidcntisarborem, velvitem. Ibidem. 
Quo d omnes condemnati prp malcfitio , vel damno dato intelligan- 

tur condemnati ad reftitucndum damnum , & expcnfas . Ibidem . 

Dc remiftionc accufarum , &denunciationum. Ibidem. 

Quod omnes foluentes colledas polfint pafculare . A C. 54. 

Quod aliquis non emat vidualia coadunata . Ibidem . 
Quod aliquis non vcndat res cariorcs quam pofuerit ad vcndendu.Ib. 

Quilibet iiuellarius teneatur foluere penfioncm D. fuo . Ibidem , 

(^iiod Quod Ciuis non debcat fide iubcrc in aliquo pro forenfi. Ibidcm . 

Quod quilibct liuellarius, feii affiduanus teneatur facere duo in- 

ftrumenta. Ibidem. 

Dc rixantibus , vcl habcntibus vcrba tcdiofa cum Clericis . Ibidcm . 

Trattatus de Argerornm . 

Quod Vicecomes cogat Cauarzelanum Corbulae ad facicndum fuum 

Officium. AC.sj. 

Quod Cauarzelanus tcneatur ire ad aggeres . Ibidem . 

Quod CauarzelanusCorbulae teneat folicitare,quod fiant aggercs.Ib. Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidcm. 
Ibidcm. 
AC.s6". 
Ibidcm. 
Ibidem. 
Ibidcm. 
Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem, De pena non facientium partcm fuorum aggcrum. 

De nolentibus iurare praecepta Vicecomitis . 

De expcnfis Statutorum . 

Quod Confilium non fiat in diebus feftiuis . 

De cera Comunis accipienda . 

Quod detur ad introitum cdificantibtis in Tcrra Adriae . 

Quod ftetur terminationi faclx per iuratos Comunis. 

Quod nemo faciat Domo pro porcilc . 

De beftijsforenfibus . 

Quod nemo faciat praefam fuper illo Comunis. 

De fouea Comunis Tombae . 

Quod magiftri galafaxi non i mponant naues , ncc lignamina fupcr 

terralios Comunis. Ibidcm. 

Quod Vicecomes , & Proc. Com. poflint affidare bona Com. A C. 5 7. 
De Cerco cmendo proComuni . Ibidem . 

Quod nullus dimittat arellas in viis Publicis . Ibidcm . 

Dcnonarrcgando, vtprouideaturOffitialibus. Ibidcm. 

Dc non difcargando vinum caufa vcndcndi , nifi fafla dcnunciatio- 

nc datiariis . Ibidem . 

De Tabernarijs Diftrictus Adrise . Ibidcm . 

De renunciatione Offici j Adriae . Ibidcm . 

Quis fe A ppellarc volucrit . A C. 5 8. 

Quod victualia non poffint extrahi . Ibidcm . 

Defurto, vellatrocinio. Ibidem. 

TraBatus de Valibus . 
Defurtogradellarum, &pertinentiumadSandallos. AC. 59. 
De fcudarcllis . Ibidcm » 

De forenfibus pifcantibus in Vallibus Adriae . Ibidem . 

Decaminis, &cordulis. Ibidem. 

Deeodem. AC.60. 

Quod quilibet confinet vallcs, & tcrras inuiccm concorditer. Ibidem. 
De volentibus fibi facere decerni aliquid per iuratos . Ibidem , 

Quod habcntes valles vnus iuxta alterum , non laborcnt eas , nifi fuc. 

rint concorditer inuicem . Ibidem . 

Quod Quod aliquis non incidat palos^nec perticas de alienis gradariis.Ibid. 

De f acientibus areilas , Ibidem . 

Quod aliquis non det arelias forenfibus . A C.61 

Deincidentibuscannas. Ibidem. 

De vallibus propriis . Ibidcm . 

De pifcantibus fine iicentia in alienis valibus . Ibidem . 

Deeodem. Ibidem. 

Quod nullus faciat paraturum , quod noceat conforti . Ibidem . 

De Botonzelis. Ibidem • 

Dedicbus, quibusnonlicctireadvalles. AC.6a- 

Quod nullus mittat retiolas in valibus. Ibidem . 

De pifcantibus ad tertium . Ibidem . 
Quod nulllus debeat darc pifcem minoribus fazo, vel mcnfura. Ibid. 

De primittentibus dare t ertium de pifcibus . Ibidem . 

De pifcibus forenfibus . Ibidem . 

Quod nullus faciat gradariam noccntem conforti . A C 6j. 

Dc capientibus ludrias . Ibidem . 

De nauigantibus per menatas . Ibidem . 

De mulieribus facicntibus retia . Ibidem . 

Trattatus E xtraordinariorum . 
Siquisconduxerit aliquem forenfcm in terra Adriae debeat illum 

pr aefentare D. Vicccomiti . Ibidem . 

De Dotte reftituenda . A C.64. 
Dcvolcntibusvenderc, vcl alienarc aliquam rem immobilem tc- 

neatur denuntiare conforti. Ibidcm . 

Quod nulia rcs immobilis poffit transferri in forenfibus . A C.65. 

De Sakuario Tombae . Ibidcm . 

Dc Tabernari js . Ibidem . 

Quod Vicecomcs obferuct ftatuta , & confuetudincs . Ibidcm . 

Si quis non adimplcucrit praecepta D. Vicecomitis . Ibidem . 

De damnificantibus vineas Tombae . A C.66. 

Quod quilibet debcat facere fationcs . Ibidem . 

De Tabernarijs. Ibidem . 

Dc mercantionibus non cxtrahcndis . Ibidem . 

DeNotarijsAdrienfibus. Ibidcm. 

Quod quilibet debcat facere faftioncs . A C.67. 

Quomodo fieri dcbent vexendae . Ibidem . 

De folutione Notariorum . Ibidcm . 

De declaratione monctarum. A C.68* 

F I N I s: 

DeoIesuChriftoEternoDeo, EtcrniqueDei Filiolaus, &gloria: 
ApprobatioProuifionum, &StatutorumComunis Adriae. 
Leoacllus Marchio Extcnfis. 

Ilecliffirm noftriinraemorianoftrae,quodfelicis, &non dolenda? memoria? 
111. ac Exc.Dominusolim Genitor nofter Dominus nofter Nicolaus Marchio 
Eft: non longe antea<Tto tempore, dum in humanis agcretad fupplicationem, 
& prseces vcftrum Communis, & hominum fuas tunc, nu nc noftr» Ciuitatis 
Adria? comifit tibi Iacobo de Villa Yicecomiti ipfius Ciuitatis, quod non- 
nullisad te vocatis eius Ciuibus ,quos tu prudcntiorcs , & in Republica be- 
ne profpicicntesiudicareStatuta eiusCiuitatisiam annoscirca ccntum quadraginta perpne- 
dcccfTbrcs noftrosllluftr. D.D. March, edita, quse obvariastemporum vices, nouofqueho- 
ininum mores ? & confuetudines neceifaria reformatione vidcbuntur indigere penfata deli- 
bcratione , maturoque confilio reformares , quo facla ea fua? Cclfitudini tradercs approban- 
da. Cum ergotu Vicecomes, & quorum nomina huc defcribuntur eiusloci Ciucs Videl. 
Bartholomeus Grottus , Chriftophorux de Pcnolatijs, Paulus Guarnerius, Ioannes dcSa- 
chetis,Antoniu«de PezzolatiSjAntonius dcCeleggis, BartholomeusdeAmatis, Pecrusloan- 
nes de Guarncrijs, Marchcfinus della Dia, PcregrinusdcSeraualle, Antonius de Amaris, 
Ioannes Francifcus dc Grottis , & Michael loannes de Amatis, qui omoes pcr rc Vicecomi- 
rem pro difcretis , prudcntibusquc Viris ad talem Statutorum fuorum reformationem ellccli 
fucre ,eaipfa Statuta laudabili modo reformaucritis, vt cx fuo tcnore dignofci potcft, eaque 
nobis,qui prxfattolll. Genitori noftroin Dominio,&StatutoVniuerfalifuccefsimus viden- 
da, &approbandatrafmittatis; Nosvero eadilligentiuscxaminanda, pcnfandoque mlturius 
Iudicibus Curia?noftrasdeducimus,vttamquam,quiIuris, &Equifubtilioresfunt Intcrprc- 
tcs, fi quid iii eis omiffum effet alercnt , fuperflua refecarent, emcndand* corngerentjCum- 
quc Iudices ipfi vifis, acmature cxaminatis Statutis ipfis , & vbi oportuif per eos cxaminatis, 
& emendatis, & nobis remiferint , refferentcs eas effe approbatione dignifsima. Igitur nos 
cupicntes, vtqui fuonoftro Dominio viuunt, viuitquefunt feruata cum aequitate Iuftitia vi- 
uam, legcsque habeant , qua?bene viuendo normampraibeant, & delinqucntibus debita 
fupplicia,&p*nasiniungant:Statutaipfaomnia eraendata funt vobis allcgata reinittimus, 
ac cadcnoftra»plcnitudinepoteftatis, &omni aliomeliori modo, quo poffumus approba- 
mus,acrata, acfirma efsc,&haberivoIumus, &mandamus: mandantes harum feric tibi 
Vicccomiti,& fuisSuccefsoribus, & vobis Communitati, acHominibus ad noftris ibidem 
praefentantibus, &futuris,quatenus deaeteroea omnia Statuta,Prouifiones,&Grdinamen- 
ta, vt iacent pro legge habeatis, & ea in pcrpctuum ; & inuiolabilitcr obferuatis, & obferuarc 
faciatisfubpacnalndignationis noftrar,&alijspa?nisin ipfis ftatutis, & Prouifionibus anno- 
tatis: volcntes, vtcaad perpetuammcmoriam, &longiorcmconferuationcmin mcmbranis 
tranfcribifaciatiscum regiftrationeharum noftrarum inprincipio Voluminisipforum Statu- 
forum. Datur Ferrariae in Palatio Curise noftrce Anno Natiuitatis Dominicae Millefimo Qua- 
drigcntcfimo fccundo, Indiclione Quinta Dic quarta Menfislanuarij. 

JDe Gubenatione Terra Adria a (fde Officio Vicecomitis . 

AD officium Domini Vicccomitis fpeclat, & pcrtinetprotegerc, deffcndcre, ac mtnu- 
tcnere pacificum, & quietum ftatum 111. D.Marchionis in tota Vifcontaria Adriar, & 
prouiderein omnibus, & fingulis, qua?adpacificum ftatum fpectant, & pertinent, 
teneanturqueomncs,& finguli Orficialesipfius D.Marchionis,&omneseiusfubditi ,&quo- 
quomodohabitantcs indicl:* Vifcontaria ipfi D.Vicecomiti afsiftere, obbedire, & faccrcin 
omnibus, &fingulisquasquomodocumqucad ftatum pacificum IU.Domini noftrifpcctant, 
& pertinent , & ad eius mandatum accipcrc , & deponcre arma pr o conferuationc ftatus prav 
diclifubpxnaammiflionis gratiae ipfiusDomini, & aliaqualitati ciusarbitrioaufercnda. 

A Quod QuodDommus Vicecomes cogat quofcumque Ojfciales adfoluendum 
hommibus habitantibus m ^Terra Adria . D Ebet Dominus Vicccomcs cogcrc quofcumque Oificiales habitantes in Vifcontaria 
Adria? , & Cuftodes omnes Pafsuuin ad foluendum cuilibctperfona? habitanti in di- 
fta Vifcontaria , idquodfibidari dcbercntquacumquedc caufa . 

Quod fi quis Officialis fecerit rixam . 

SlquisOflScialis, velCuftos, vel cius familiarisfcccritrixamvcl fcritam in fimul, vcl 
cum Tcrrigcnis, vel Forcnfibus in dicla Vifcontaria fine fanguine Dominus Vice- 
comes dcbcat ipfoscapcrCjfcucapifaccrc^&punirc fccundum formamIuris,& Statu- 
torum prcefcntium. 

o 

De arbitrio Domini Vicecomitis . 

DOminus Vicecomcs in Vifcontaria Adria? habcat in Ciuilibus , & Criminalibus me* 
rura , & mixtum f mperium , & G ladij poteftatem , & quamlibet Jurifdiclionem , & 
teneatur audire omnesqua?relas Subditorumjquam Forenfium in Criminalibus om- 
ni die, &prouiderc fecundumformam IurisCommunis, &Statutorum, & di&us Viceco- 
mcs teneatur qualibet die Iuridico federe ad fuum Tribunal confuetura ferael in dic in Vcf» 
pcris fub pa:na folidorum viginti paruorum pro qualibet vice dc fuo falario rctinendorum. 

De diebus Feriatis 3 quibus non debet federe Dominus Vicecomes 

ad Bancum. 

STatuimus, quod in nullo infrafcriptorum dierum DominusVicecomesfederc adTribu- 
nal, necdiccrciusinteraliquosin CaufaCiuili nifi repcriatur prouifum pcr prcefentia 
Statuta , nectencaturaliquisCitatus aliquoiftorum dicrum comparere. 
Per Oclauam antc Fcftum NatiuitatisDomini vfquc per tres dies Epiphania?. 
Santti Antonij Abbatis. SancliMichaelis. 

Purificationis Beata? Maria? Virginis. Sancli Francifci. 

Annunciationis Beata? Virginis. Omnium San&orum. 

PcrOcl.anteRcfurrectioncmDomini. Sancli Martini. 

InuentionisSanclaiCrucis. Sancti B*Uini . 

Sancla? Maria? Magdalena? . Sancli Nicolai » 

Dics Rogationum. Sancta? Lucia? . 

Afccnfionis . OmniumApoftoIorum. 

Pcrtrcsdies Pcntecoftcs. Omnium Euangcliftarum. 

Sancli Laurenti; . Omnium Doclorum Ecclcfias; 

AflTumptionis Beata? Virginis. Diebus Dominicis. 

Dccollationis Sanfti loannis . Pcr dies quindccim antc Feftum Sancli 

NatiuitatisBcata?Mana?Virginis; Pctri dc Mcnfc Iunij , &poftdies 

Trcs dics carnis Priuium . quindccim poft diftum . 

Feftum occafione McfTuim cxccptis obligatispro laborcrijs Canarum. 

uod quolibet perfona teneatur obedire Domino Vicecomiti 
in his , qu&ffeclant adeius Offcium. 

Tcm quod qua?libet perfona tam Forenfis , quam Tcrrigcna habitans in Terra Adria?, vel 
cius diftriftu , & Vifcontaria cuiufcumquc conditionis fit , tcneatur , & debeat obcdirc , i 2 

& fauere Domino Vicecomiti 'm omnibus, quarad ems Oificium fpectant , & pcrtinent , & 
adeius mandatum ipruin fequi,&accipere, & deponercarma dcdic, &de noctepro cxccu- 
tionefuiOnici;,pa:na,&Bannofolidorura quadraginta paruorum cuilibetcontrafacienti ,& 
aliaqualibetarbitrio llluftrifsimi DominiNoftriMarchionis,&c. 

Quodomnes ^uadant adVicecomitem cumpulfatur Campana . 

ITem quod qusIibctperfonadimittatLaboreriadc Artibus,&Mifterijs Terrae,ftatimcum 
audicrit, autcridatum fucrit,aut perCampanamfonatamadftrcpitum , vel rumorcm, 
vcl i gncm , & ftatim fequatur , & vadat vfque ad pcrfonam Vicccomitis , fiuc dc die, 
iiuedenocte ,&inomnibusfaciatid, quodfibiper Dominum Vicecomitcmfucrit manda. 
tum; Nifi id fucrit occafionc conferuationis Status Illuftrlfiimi Domini Noftri , quo tam 
qucxlibctpcrfona quam ipfc fuerit , & obcdire debeat . 

De luramento Domim Vicecomitis . 

STatuimus ad honorem Dei,& Beata? Virginis Mariae Gloriofe eiusMatris,& Beatorum 
Apoftolorum Petri, & Pauli,& omnium ^anctorum. Qiiod Vieecomes in principio 
Regiminisfuitcncatur iurarc in manibusMaffarij Communis Adria?defercntisin ple- 
no , &generaliConfilio,more folito,congrcgato adSancta Dci Euangelia manu taclis Scri- 
pturis manutenere ftatum, &honoremDomini Marchionis inperfona, & rcbus commu- 
nitcr, &diuifim, tcrramque, & homincsfui diftriftus in pcrfona , & rebustotofuopofTe, 
&vnicuiquc obfcruarc Iuftitiam , & in caufis, & quasftionibus, & criminalibus iudicare 
iccundum formam prasfentium Statutorum , &vbi defunt Statuta fecundumconfuetudines 
d Iurcprobatas , & vbi defunt Confuetudines fccundum Ius Commune, &plus, &minus 
ad arbitrium Domini Illuftrifsimi Marchionis. 

QuodVicecomes non audeat accipere ahquampecuniam. 

ITem ftatuimus , quod Vicccomesnon accipiataliquamfolutioncm, veImonetam,fcuali- 
quid aliud dc bonis aliquorum communium , aut fingularium pcrfonarum to- 
tius fua» VifcontaricE aliquo modo, velingcnio 5 per fe , vel alium occafionc aliqua , 
nec pro examinationc Tcftinm ; ncc procundo ad aliquam diflfercntiatn , quce fit in difta 
Vifcontaria inter aliquas perfonas,videndo, feu terrainando, dummodo habeat Expenfas per 
{c , & ijs , qui fccum ibunt, & Naues intelligendo bona fidc, &fine fraude . & folidos dc- 
cem paruor. prointcrpofitioneaucl:oritatisalijs,autnihilpo{litacdpc;e fub pxna folidorum 
quadraginta paruor. dcfuo falario,&fubvinculoSacramenti. uod folus Vicecomes faciat pr&ceptum . s 

s 

s Tatuimus,quodfolus Vicecomcsfaciatpra:cepta, feufieri faciat, & non aliquis Nota- 
rius, vcl aliquis alius qui non habeat iurifdidtionem,nifiquatcnuspcr prcefentia Statu- 
ta difponitur, & fialiter fadtum fuerit non valeat ipfo Iurc. 

De Smdicatu Vicecomitis . 
Tatuimus,quodin fine Orficij DominusVicccomesfindicctur, & ftare debeatadSindi- 
catum,teneaturqueipfe Vicecomesin iis, qua? deliqucrit curiafuain fuoOrficio,&oc- 
cafioneOnici;, nifi talemdelinqucntem prarfentaucrit. 

De Congregatione Confdtj. 
Tatuimus,quodomni annoin Kalendis lanuarij, & inKalcndisIulij congregetur in Tcr- 
ra Adria: in Domo Communisluris ad fonumCampan* , vt moris in Domino Viceco. 

A i mite .4 

mite ; & dc ciusmandato Confilium Generale, in quo Confilio extrahantur per ipfum Do- 
minum Vicccomitcm omncsofficialescommunisfecundumtenorem fubiequentis Statuti & 
inquo Confilio tracletur , arrcngctur, &dcliberetur quicquid videbitur vtile, & necefla- 
rium pro rcbus Communis ; poflit ctiara diuitcm Confilium quibulcumquc dicbus & quo^ 
ticfcumqucopusfueritcongregari pro ncceflitatibusoccurrentibus. 

QuodVicecomes conuocetur ad Confilium . 

ITem, quodadquamlibetcongrcgationemConfilij facicndam in Adria teneatur Domi- 
nus Vicccomesantccongrcgationemipfius Confilij conuocari fpccialiter ,& teaeatur 
ipfc Vicccoraesadomnem requifitioncm Confulum diclum Confilium faccrc con^re- 
garc. 

De numero Confdiorum . 

ITem , quodduodccimConfiliares debeant,&poflint eifein Confilio Adria?, vidclicet 
Maflarius,&quatuorConfiliares,&a Laterc Tumbcequinquc, vtfunt vnus Sindicus 
vnusConful,&tresConfiliarij,fcilicctdc mclionbusj&fufiricicntibusTcrrx , qui cli- 
gantur in Kalendislanuari;,&in Kalendislulij, necalio tcmpore elligi poflint, & eledtio 
alio tcmpore faclafitipfo Iurenulla, &cligantur iccundum formam Statuti fcqucntis . uodhomines interejfe debeant in Confilio . i Tcm, quodnouemhomincsdc Confilioad miuusintercffc dcbcant in difto Confilio 
quandu aliquid tractabitur , & ordinabitur pcr diftum Confilium , & quicquid tracla- 
tum , vcl ordinatum fucrit pcr cos firmum , & ratum fit, & fi pauciorcs noutm fucrin t 
ipfo iurcnon valcant qucecumque faclumfucritper dictum Confilium . 

Depcena Confiliartj non 'venientis adConfilium . 

ITem, quodquiliberConfiliariusdcputatusadConfiliumfi vocatus fucritper pra:conem 
ad Confilium , & non vcncrit foluat pro qualibet vicc folidosquinquc paruor. nifiha- 
bucrit iuftam caufamarbitrio Domini Vicecomitiscognofcendam, & quod Vicccomcs 
faciat,quodftatim facloipfoConfilioMaffarius dcbeat crigcrediclampoenam, &deponcrc 
ad cius introitum fubpcena pnedi&a pro quolibct prardiclorum Vicccomitis,& Maffarij non 
facientium prcedi&a . 

Qui non pofiint eligi ad Confilium. 

^Tatuimus , qnod nullus poflit eligi ad Confilium , nifi ipfc fit Ciuis Adria? originc 
•^ perfonx, vcl faltcm patcrne , & habitetin Tcrra Adrja?, & fitmaior annis XXV. ncc 
poflint ciTcduo, vclplurcsde vna, & cadem Farnilia ,&infimulhabitant«s, & fi ali- 
quiselligcreturcontra formamprafcntisStatuti ,taliselieclio fit nulla ipfoiurc, nccpoflint 
infuturumclligi aliquiad Confilium , qui fintexempti,autquinon fuftincant oncra Rca» 
lia,&PerfonaliacumCommuneAdria;;nififintOf]iciales Illuftriflimi Domini Marchionis, 
qui licct fint excmpti pro pcrfona, nihilominuspoifuntclligiad Confilium . 

Quodnullus 'vadat ad Confilium 3 qui non fit de Confdio . 

ITcm , quod fi aliquis, qui non fucrit defcriptus in numero Confiliorum iuerit ad Con- 
filium , & ftctcritin dicloConfiliofua audtoritatc propriacondcmncrurftatim pcr Do- 
minum Vicccomitcm in folidis XX. paruor. pro quolibct,& qualibet vice,& ftatimcoga- 
tur adfolucndum. 

De De Partitis faciendis . 

ITem , quod nullum partium poffit fieri , nifi ad Buflblos , & Balotas ,& vftufquifque qui 
dcponitBalotamtcneatur ponercmanumin vnoquoqucBuffolo , ita quod non cogno- 
fcatur inquoBuffolopofuerit fuam Balotam fub pcena folidorum dcccm ptruor. pro 
quolibcc , & nihilominuspartitum tliterfa&um non valett . 

De elleclione Offcialium . 

ITcm , quod quotiefcumquedc Officialibus clligcndis non fupcrcft aliquis fmbufsulttus , 
tunccongregatoConfilioDominus Vicccomes, &illi,qui tunccrunt Confulcs , Sin- 
dicus,&MaffariuscumIuramentopra?ftandoperdic~tos Confulcs, Sindicum, & Maf- 
farium elligantexarbitrio fuo omncsilli,qui crant imbuffuUndi . 

De extraclione Offaalium. 

ITcm , quodomnianno inKalcndis Ianuarij, &Iulijin plcno Confilio pcr Dominum 
Vicccomirem apcrianturfcatutaOfficiorum,&cxtrahanturprimda LatercCaftri vnus 
Maffarius ,&duo Confules ,&a LatereTumb<eSindicus, & vnus Conful,qui vna cum 
Domino Vkccomitc debcantelligcrcbona fidc,& finc fraudeceteros Confilitrios, & omncs 
alios Oiiiciales iuxtacorumconfuetudincm . 

Defalario Extimatorum rerum > & bonorum , qu& <venduntur 

per Curiam. 

ITcm ,quodelliganturtresExtimatoresbonorura raobilium, & immobilium, qu^ ven- 
duntur ,aut danturinfolutumper curiam, quiiurent officiumfuum, &habeantfuum 
falarium hocmodo 5 vidclicct,quod fircs Extimatacritin TerraAdria»,fiextimatio non 
exccdat libras decem paruor. habcant toti trcs cxtimatores dcnarios duos pro libra, videli- 
cctdenariosduosparuor. fi veroexccdcritlibrasdecem paruor. fed non cxcedat Iibras vi- 
ginti quinque paruor. fcd non exceditlibras ccntum habcant toti tres Extimatorcs folidos 
quatuorparuor.intotum,&a librisccntum ,& citra quantacumquc fit cxiftimatio habcant 
totitrcs Extimatorcsfolidosduosparuor. pro quolibct Ccntcnario cius,quod cxccdcrit di- 
ftam fummamlibrarum Centumparuor. fivcroexiftimata fit cxtra Tcrrara Adriae vadant 
Extimatores ad eftimandum fuis cxpcnfis , & habcant vltra id, quod diftum cft quilibet co- 
rum folidosoclo paruor. 

De Ojfcio Majfaru . 

ADOfficiumMaflarijfpeclat , &pcrtinctexigercomncSj& fingulosintroitusCommu- 
nis,&omnein totum,in quoprajcedcnsMafTariiisrcmanferit debitor Comm unis, 
& fimiliter facere omncs cxpcnfas occurrentcs pro communi tcmpore [ux MafTariae : 
Ncc poffitaliquas cxpcnfas facerc, nifi dc mandato Doraini Vicccomitis , &Confulumpoent 
lolidorum XX XX. paruor. 

De arbitrw Maffarij . 

ITem , quod Maffariuspoffit faccre quamlibcr cxpenfam, qua» non exccdat libras duas 
paruor. fincrequifitioncConfuIum, non tamen illis contradicentibus, & fi expcnfa 
exceditfumraampra:di<ftam, dum tamen non cxccdat fummam librarum X. paruor. 
poffit facerc cum confcnfu Confulum fuorum, abindcautcm fupranon poffit expcnisra ali- 
quamfacerefine confcnfuDomini Vicccomitis, & Confulum; Ita tamen, quod quadibet 

dicla. 6 

di&arum expenfarum fit poflea approbata pcr Dominum Vicecomitcm tempore rcdditionis 
ration um pr«dicT:iMaffari j . 

De ratione reddendaper Alajfarium . 

QVodquilibct MaffariusCommunis in fine cuiuslibct MenCis tcneatur fc praefentare 
Domino Vicccoraiti , & fcribi faccrerationcm introitus,&expenfa;illius Menfis an- 
*tcquam iaplus fit fecundus Mcnfis, & i ta de alijs Mcnfibus poena Maffario librarum 
«Juarum paruor.proqualibetrationenon fcripta, nifilegitima caufainterucncrit,&infine 
quorumlibetfexMcnfiumrcdderctcneaturrationcminplcnoArrcngofujB Maflarise, 

Quod Majfarius teneatur confignare Res Communis. 

ITcra, quod omnisMaflarius teneatur inprincipiofui Officij infra oclo dics facere inuen- 
tariumrerum Mobiliura, & Maffariarum Commuttis , & finitiseorum officijsinfra 
tcrminum aliorum oelo diesteneaturipfasres. qua? ei fupcrcrant futuro fucccfforisMaf- 
fario confignarefubpoenalibrarumquinqucparuor. pro qualibetcontrafaciente. 

De Iuratis armorum _, (5 aliorum Offciahum iuratorum . 

QVod Vicecomes , & Officialcs Adrianeneantur in Kalcndis Ianuarij, & Iulij clligcrc 
iuratosarmorumPrascones Saltuarios ,& Extimatores CampaneaeTerra» Adr/a?, & 
h» dicto tcmporc CauarzeranosCorbulsetcncatur fecundum confuetudinem ibiha- 
clcnus obfcruatam clligere fuos Ofiiciales , qui coram Domino Vicccomitc Adria? dcbeant 
comparerein cius manibus ad iurandumcorum Officia, poena cuilibet contrafacicnti folido- 
rum centumparuor. & hocfaccre debeant vfque ad oclo dics proximos venturos a die Offl- 
cijfui. 

De luramento Offcialium . 

ITem , quodomncs, &fingutiOfficialesComm»nitatum, vtfuntCauarzerani,iurati ar- 
morum,Saltuarij, & Extimatores Villce Corbularum infra oclodiesadieeorum officij 
teneantur, & dcbeant comparcre coram Domino Vicecomite Adrice, & iurare fidc- 
liter cxercerc fuum Officium poena librarum quinqueparuor. cuilibct contrafacienti. 

] uod omnesfoluant CoI/ecJas J &' ' aliasfacliones faciant . STatuimus,quod omnes habitantcsinTcrra Adria? , aut \\\ eius Vifcontaria tencantur 
foIuercColIcclas, &grauamina, ctaliasfaclioncs faccrcpro eorumpcrfona, ctbonis, 
prout alijdc dicla Vifcontaria foluunt , ct faciunt, ct fcu prout dclibcratum fuiffct 
per Doniinum Vicccomitem, ct Confilium . 

Defcena nonfoluentium Collecias , (f aliagrauamina . 

STatuimus , quodpro Communi vtilirateCommunis Adria?,ctprofubftentatione Rcipu- 
blica?, quod qua?cumquepcrfonacuiufcumqucconditionis,priuilegij, aut dignitatis 
exiftat, quce fit Ciuis priuilegiata, etnonorigine,qua; habcat,ct tcncat aliquaspof- 
Teffiones immobiles in Terra Adria?, velciusdiftriclu , etqua? non foluat , et non faciat oncra 
prout alijoriginalcs Ciues Adria?faciunt,ct fubftinent, debeat folucre tcrrarium , quod& 
proutpcrDominum Vicccomitcm,etConfules,tuncexiftcntcsci imponaturprobonis fuis, 
ct finon folueritnonaudiaturin nliquacaufaCiuili , necci fiatius pcr Dominum Vicccomi- 
temj ctaliquapcrfonanondebeateorumTerram, autvineam laborare poena librarum X. 

par- 7 

uor. pro quolibct, & qualibct vice; ncc aliquidperfona poflit,& debeatalicui cx praedi&is 
macinarc,nec irc ad fuumopus, vel feruitium cinn prsetio, vel finepmio, ncc eis fauorem, 
Confilium , vel aliquod adiutorium conferrcfub pama pra?ditla j cxcipicndo ab hoc Statu- 
to omnes illos, qui vigore praefcntium Statutorum funt exccpti, vcl habcant fpccialcpri- 
uilcsium ab Illuftrifsimo Domino Noftro • '&* Quod nulluspetat adiutorium/iec donum a Commune. 

QVod fi aliqua pcrfona prseter D. Marchioncm pcticrit a Communc Adriae aliquod ad- 
iutorium, vcl donum, vcl aliquod fcruitium de pecunia aliqua occafionc, vel ingcnio 
y ei non dctur,& Vicecomes non dcbcat, nec poffit darc Confilium, & fi fadlum fuc- 
rit non valcat; &fi aliquisprocisquid dixcrit, autpcticrit in Codicillo foluat f olidos cen- 
tumparuor. &quodfad1:um fucrit fit nulium ipfo iurc, &quilibctdc Vifcontaria, qui ali- 
quid pro cis diccrct foluat libras quatuor paruorum. 

De fblutione Ambafciatorum. 

QVodficontigcritAmbafciatores frc pro faclo aliquo Communis habeat fingula dic, 
fiuciueiitpcrTcrram,fiuepernauim,fiuecqueftresextra didlam Vifcontariam foli- 
' dosvigintiparuor. &expcnfiis nauium, autequorum, &fimilitcrquadrigarum, etfi 
per nauim iuerintilli,quipcr vexendam illosconduxerinthabcant pro quolibct ipforum fo- 
lidos odtoparuor. & dccadctur cis fuam vcxendam . 

De defcriptione Bladorum . 

ITem,quodomni annoin Menfe Nouembristencatur D.Vicecomcsfacere fieri defcriptio- 
nem omnium Bladorum, & Farinarum,qux reperiantur in fundo, & Vifcontaria Adrue 
fingula fingulis rcfcrcndo, & cligatur vnus fidelis Notarius, qui vadat cum duobus 
Ciuibus expertis cligcndis pcr Confilium , & vno Praeconc Communis facicndo diclam 
dcfcriptioncm,& perquircndoDomos vbicumque eisvidcbitur pcrquircndum ,debeant au- 
tem ipfi Notarius, & Ciues antcquam Domum pcrquirant interrogarc habitantes inDomo 
illa, qui dicant , & oftcndant cisomnia blada, qua? habent. Etfi vltra illa blada,qua» il- 
li de Domo dixerint, aut monftrauerint rcpericturaliqua qyantitasbladorum peripfosOf- 
ficiales, qua? non fuerit monftrata- tunctalisnon monftrans, & non dicens fc haberc illa 
blada incurratpamamfolidorumduorum paruor. pro quolibctStario, quarumparna medic- 
tas fit inuenicntium , alia medictas fit Communis tcneaturautcm D. Vicccomcs per oclo 
dics ante talcm dcfcriptionem faccrc publice fieri cridam.,quod quilibet dcbcat moftrarc om- 
nia bladafua Officialibus, qui ibunt ad faciendam defcriptionemBladorum, fubpcenafoli- 
dorumduorMm paruor. pro quolibetStario, nonmoftrato. Itcm, quod didti Officialcs dc- 
putatiad defcribendum Blada tencantur eotemporefaccre defcriptionem buccarum, &per- 
fonarumexiftentium, & habitantium intota Vifcontaria, &tcneantur Patres familias , vel 
illi, quicruntinDomonominareomncs perfonasindidla Domo habitantes fub paena foli- 
dorumdecem proqualibet bucca nonnominata, qusepama appliceturprodimidiaCommu- 
nis,& alia dimidiaaccufatori,&quiIibetpoffit cffe accufator,&tencbiturfccretus. 

Quod ' nemo pojpt fabricare in Adria Domum de Cannis. 

QVod nemo poffit fabricarc , aut fabricari faccre in Tcrra Adria?Domum aliquam ma- 
gnarn autparuamdecannis , videliccta latcre Caftri tantum intra Terram pa:na , & 
•-banno librarumvigintiquinque paruor. cuilibet contrafacicnti, & dcriuatur didta 
Domus expenfis conftrucntis , vel conftrui facientis . 

Quod I 8 

Quodnullus deflruat Domum caufa vendendi Lapides. 

Tem quod nullus Habitator Terr* Adria? deftruat , vel deftruifaciatDomum caufit vetw 
dcndi Iapides ,eiusDomus , vcl donandi, vclalienandi p*nalibrarum dcccm paruor. , 
&amittcndi lapidcs , & ligna diiCte Domus. 

Quodomnes condemnationesperueniant in Commune. 

STatuimus,quod omnes condcmnationescuiufcumque conditionis,& muicl:* qua? fiefcnt 
inTerra Adrias , & ciusdiftriclupcr Vicccomitcm fint, & cfFcdcbeant intcgraliter di- 
cli Communis AdrJaf,cxceptisportionibus accufatorum, quibus prout prouifum eft 
Pcr praefcntia $tatutaobfcruetur,&tamcnfitad bcneplacitum llluftrift. D.March. 

Finis Primi Traclatus* 
TRACTATVS SECVNDVS. 

DeOrdinatione, & Dccifione Caufarum Ciuilium Ciuiutis, 

& Terrae Adriae. 

De Citatione. 

Tatuimus, quod vbicumquc rcs , vel a&ionis, vclreftium, vcl altcrius cu- 
iufcumqucperfona? Citatio fit ncccfsaria, fi talis perfona citanda habitet irt 
Vifcontaria Adrix fufficiateam tantum femelcitari,fiue perfonaliter,fiue ad 
domum fuce ioYitx habitationis notificando citationcmad diclamDomum ali- 
cui dc fua Familia ,fi aliquis ibi repcrtus fucrit • Quod fi ibi nulla perfona 
reperiatur maior quatuordecim annis , dc quo fteturiudicioipfius Praconis fuffcciat affige- 
re cedulamcitationisoftiodomus talis citati fi cedula habuerit, quod fi cedulam non ha- 
bueritfurliciat notificarc ad Domum vnius ex proximioribus vicinis, ncc aliquod pcrem- 
ptorum cxigatur^ tencatur tamcn ipfc Prarco quclibetcafudicercpcrfonam , adcuius in- 
ftantiam citetur^fiautcmpcrfonacitandanon habuerit habitationemin VifcontariaAdria?, 
citcturpublice ante Lodiam Communis pcr Prarconcmalra vocc exprimendo clare, & in- 
telligibilitcr quis citetur , & dc cuius mandato, ad cuius inftantiam, & qua de caufa, & 
ex cuius Notarij aclis , & quod infra trcs dies continuos debcat comparcrc ad rcfpondcn- 
dum , vel ad defcndendum, &c. Et vltra hoc ccdulahsecomniacontinens ad Columnia 
Lodiaeper Pra?conemafrigatur, & affixadimittatur, vt omnibus innotcfcat, Dequacita- 
tione ,& ccdulse affixione teneatur Pra?co facerc rclationemNotario, & Notarius teneatur 
ipfum in aftis fcribcrc j Et ditto terminofinito iterum fcmcl volumuseumdem co modo, 
& forma citari , & in cafibus pra^di&is ftetur rclationiPra?conis,nifl is, cuiusintcrcftftatini 
paratus cffet probare contrarium ; Quo cafu volumus eiun audiri contra ipfum Pr«econcm , 
quialitcr dicat rctuliffei Quibus citationibus , vt fupra faftis, & citatonon coraparente, fi 
is y qui fccit cum citari comparuerit, & contumaciam cius accufauerit, procedipoffit con- 
tra ipfum citatum , tamquam contumaccm, nec rcquiratur aliquodperemptorium. 

Quo die citatus debeat comparere. 

CVmautem in fua potcftate habeat quando vtaturfuo iure,is autem,cum quo agitur no« 
habeatpoteftatemquando conucniatur. Statuimus, quoddcbeat comparere die pro- 
xima fcquenti poft citationcm,qux fit iuridica,& fi fimpliciter citaucrit, intelligatur illeci- 

tatus 9 

tatuspro primadie proxime fequenti iuridica j Nifi fpecialiter , & exprefse per Iudicem, 
coram quocitatur Prxconifuerit mandatum , quod citct cum pro hodie, vel ftatim vcniat , 
quocafuteneatur Praecohocexprimerccitato; qui fi pcrfonaliter inuentusfuerit, &man- 
datum non adimplcucritpoflit accufarifuacontumacia , &contra eum tamquam contuma- 
cemprocedi, nifiiufto, & lcgitimo impcdimcnto dctcntus fucrit: Vicccomes autem ad- 
uertcre dcbct, ne talemandatumfaciat, nificx aliqua iufta caufa: Vbi autcm non fuerit 
inucntus, tuncpoflitcomparere dic fcquenti non obftante talimandato, & praedicla lo- 
cum habcant,nifi talisperfonafueritpcrfonalitcrinuenta, & citata in Terra Adria? ante- 
quamCampana, quarpulfatur, quando Vicccomcs vadit adTribunal pulfauerit , tunc 
enimtaliscitatus, etilleadcuiusinftantiamcitatuseft, teneatur comparere ea die • aliasis, 
quinoncomparuerit habeatur pro contumace alio comparente, ct eius contumaciam ac- 
cufante . 

Quodnonfubieclus non audiatur nififide iubeat . 

QVandocumquc aliqua perfona , qua? non fubiacetluriCommunis Adria» , nec fub- 
ftineatonera, nec grauamina cum diclo Communi , velcumaliquo Communc 
fc-diclte Vifcontariaecuiufcumqueconditionis, dignitatis, ftatus, gradus , ctqua- 
litatis exiftat in iudiciocomparuerit petendo fibi ius fieri contra aliquem fubieCtum iuridi- 
cli Communis Adria*, non audiatnr , nec ei ius fiat , nifi idonee fatis dcderit de lite profe- 
quenda, et deexpenfisreficiendis, fifucumbet, velfaltemiuraucrit adSan&a DciEuan- 
gelia fecundum formamiuris , fefideiuffioncmdarc nonpoffe, etpoffet Vicecomes ex fuo 
officio, etiam nemineinftante talem aggentcm rcpellere- fatisfatione autem petita,etnon 
prasftita ,vel non praeftitoiuramento , vt S'ancl:a,quicquidautem eftfitipfoiurenullum, nifi 
de aduerfari j confenfu procefferit exprcfse . 

S i citatus ccnnparuerit aduerfario non comparente . 

SI quiscitatuscoram Vicecomitc venerit, et fe pratfentaucrit coram eo vfqueadho- 
ram debitam , et aduerfariuj , qui feceriteum citari non comparucrit,vel non peticrit 
coram Vicecomitc, ipfofacTo intelligaturcondemnatuscitatoin folidos quatuor par- 
uor. ct ftatim Vicccomcs faciat ipfum grauari indi&is folidisquatuor, nifi iufta caufa fuper- 
ucnicntc fuerit impeditus . S De pcena tejiis citati , & non comparentis . 

I quiscitatusadtcftimoniumperhibendum, et non veneritcondcmncturpro Crimi- 
nalicaufainfolidosd^cm paruor. ctproCiuilicaufain folidos ocl:o paruor. ct nihi- 
lominus cogatur tcftimonium pcrhiberc . 

De modo 3 (Sformaprocedendi in caufis non excedentibusfummam . 

Flncm litibus brcuiffimumimponentesStatuimus , quodin caufis vcre, fenverifimilitcr 
nonexcedcntibusfummam , velcxtimationcm librarum trium paruor. Dominus Vi- 
cecomeshabeatmaerum, etlibcrumarbitrium in proccdendo , cognofcendo, ctde- 
cidcndo fola facti vcritate infpecla , ct per iuramentum ab eo defferendum petenti , vcl con- 
ucnto, etiam finc confe&ionis fcriptura*, prout ci videbitur , circumfcriptis omnibus fo- 
lemnibusiuris, ct Statutorum Adrise j Nccludexfindicaripoflit, et a fententijsdc,etfuper 
!jslatis,vela prxcctis defoluen.nonpofTitappellari, necdenullitatcquam . In caufisvero 
cxcedentibusfummam librarumtrium,nonpoffitVicccemeseasexpedire, ac cognofcere , 
nifiadfuumTribunalhoraiuridica, nifiambar partes vnacum diclo Vicccomite confcnti- 
rcntalibi,etaIiahoracognefci, aut terminari; 

B Itcm, 10 

1Tem,quodin caufis exccdentibusfummamlibrarumtriumufqucad libras V.paruor. fuf- 
ficiataclorem exponere vcrbo coram Vicecomiteid, quodpttit, vclfimilitcr negare,cx 
quofibiiuftitiamficripetitabfquealiapctitioncin fcripturis oblata ,dummodoperNo- 
tariamdemedioinaelis fubftantia iux narationisdefcribatur. 

ITcm, quodincaufisexccdcntibusfummamlibrarumtriumparuor. vfque ad fummam 
librarumX.paruor.inclufiuefimiliter Vicecomes habcat arbitrium in proccdendo, et 
cognofcendo,remota omni folemnitate, prout ci vifumfucrit, fed in decidendore- 
quirimusfemiplenamprobationemcumiuramento defferendoab eo ei,quifemiplena proba- 
uerit , vtinfia dicetur r , fcmiplenamautemprobationem ficrietiamperlibrosMercatorum, 
autficeis credaturvfque ad quantitatem librarum quinquc paruor. cum iuraracnto illius 
Mercatoris j & hoc fitalisMercatoris Librifintin principio fui bene , & congrue intitulati 
vtmorisid bonorum, &proborum Mercatorum,ctiam fi poft,pcrquas probare intendunt 
contineant cxprefse , velimpliciteAnnum, Menfem , Diem,& pcrfonamdaredebentetn, 
& caufam , & non appareantin aliqua vitiate , fcd omni careant fuperftitione. Poffintet- 
jamdicla; caufa? , &csetera?alia? cuiufcumquefumma? dirimi per Sacramcntum aparte par- 
tifpontanee delatum,fccundum ,&proutiurapermittunt, & a fententijs , & dccifionibus 
fupcr, &de ijslatis, velaprceceptisdc foluendo, velfatisfaciendofuper ijs emanatis non 
poffit appellari , fupplicari, Rcftitutiopeti, velde nullitate quaeri, & fi quisin fraudem 
prsefentium Conftitutionumpartemvnius, & ciufdcm debiti codem tcmpore fafti petierit, 
& partcm omhis erit ,intelligaturpars omiffa , &non petita ipfo fa£tofolutam,ita quodam- 
plius peti non poffit. 

De JVLodo 9 (5 Formaprocedendi in Caufis excedentibusfummam 

Librarum X.paruor. 

1N caufis ver6 excedentibus SummamLibrarumX. paruor. vfque ad Summara Librarum 
XXV. paruor.inclufiuefadtanarationeperactorcm verbo coram Domino Vicecomitc, 
& in fcriptis per Notariumin Aclis redacla , &citatoReo vtfupradiftum eft. Si Reus 
non veneritlegitimotemporeexpeclatus pignoreturpcr Prarconem Communis, vtfic tedio 
aftedtus veniatrcfponfurus, nccreftituatureipignora ,nifirefedtis expenfis Contumacix, 
fi autcm pignoratus non venerit Vicecomcs , fihoc aclor cllegcritprocedere ad vlttriora, 
perquem Proceffum lishabeaturprojquafi conteftata , & ftatuere viriqueparti terminum 
quindecim dierum continuorumad cxcipiendum , & probandum per omne genus proba- 
tionum , & produccndum quicquid voluerit in caufa , quem tcrminum Vicecomes poffit 
ampliarepro Teftibustantum, &Inftiumentis,quceeffentex Territoriuminducendis,dan- 
do eispatentibusantetermini ampliationcm prius Iuramentum ad Sancla Dci Euangelia , 
taCtisScripturis , quod hoc non pctunt, nec facmntdolo, neccalumnia, necanimopro- 
telandi litcm, fed potius , quia ipfis Tcftibus, & Inftrumcntis indigent ad probationem 
iurisfui, &tunc, & cocafuaffignetur ei terminuscompercns ,fedfemcltantum fccundum 
locorumdiftantiam , & negotij qualitatem , infraqucm dicli Teftcs recipi, & cxaminari 
poffint fccundum debitamiuris formam , corumque dicla Vicccomiti prejentari , & ipfa 
Inftrumenta produri , & in eo termino aflignato poffitetiam altera pars oftendcre , & 
probare de iure fuo . Quo tei mino procedentc non currant termini prcefenrium Coftitutio- 
num, ncc termini dati adprobandum, vel reprobandum, fedeofinitocurrant,qui ante 
decurfi non erant . Hoc autem cafuqua ACtore prarfcnte affignatus eft terminusabfcnte 
rco, teneatur Notarius aftore petente , vel non per Cedulamdandam vniex Prccconibus 
Communis ipfiReoperfonalitcr , veladdomum fua» habitationis intimare , quod ad in. 
ftantiam talis actoris , quiabeo pctitlibras XXV. extalicaufa propter eius contumaciam 
talidic, & hora iurispcr Dominum Vicccomitcm fuit vtriqne parti affignatus terminus 
quindccim dicrum continuorumadexcipiendum, &probandumper omnegenusprobatio. 
num, & produccndumquicquidvolucritin caufa ; VndeexpartedicliDominiVicecomnis 
eum citat, &admonet , quatcnus fingulisdicbus, & horis durante tci mino pra?dicl:o fe 

dc- II 

debeantpra?fentarecoramipfoad videndumproduci Capitula , Libros, & Inftrumenta , 

ac Scripturas, &ad videndum iurareTcftes, &alia, qua? circa ipfum ludicium erunt ne- 

ceflaria, &ha?cmonitiofcribaturper Notarium, & tradatur Pra?coni qui cxpenfis affcrtis 

debitoris cedula , inquaha?cfunt fcriptadimittatRco pcrfonaliter inuento ,veladDomum 

fuxhabitationis affixa , velalicuideFamilia traditamrelinquat; & de prsedictis tencatur 

precorelationemfacere Notario, & Notarius fcriberc in Aclis caufa? i & fimiliter ctiam 

ipfi Aclori tunc pra?fentiaffignatoterminoper Vicecomitemfiatmonitiopradicla, & fcri- 

bat in A&is . Quibus monitionibus fa<ftis , fierit neceffe aliquemipforumcitari ampliusoc- 

cafionepraedidtorum, quod fi pendentedicto termino, & is comparuerit per fe, vel pro- 

curatorem legitimum , volumus eum admitti ad profequendum caufam, omnia tamen prius 

Acla, &gefta inciusabfentia, dummodononhabeateisobftare, valeant, &tcneant, ac 

fi co pra?fentegefta fuiffent; &eocafuaudiatur ipfe reus , fi infra terminum pra?di<ftum ali- 

quam exceptionemperemptoriam apponcre,aut probarc voluerit, ad quam probandum 

vkrateiminumpra?dicT:um, inhacinftantiacaufa? principalisaudiatur - y Vbiautem a princi- 

pio Reus comparuerit fiquidem confiteatur , vel habitus fitpro confeffo fiat ei pra?ceptum 

dcfoluendoid quod confeffus cft vere, vel fifro vf que ad decem dies, fcilicet de aliquid 

faciendoadillumterminum , quod Vicecomiti videbitur , infpe&isconditionibusperfona- 

rum, &qualitatum rerum, &alijs , qua?intalibusfint confideranda, nec a difto praecc- 

pto poflint appcllari, velquouis modo qua?rclari, vel de nullitatediei . Si autcm ncga- 

ucritVicecomesftatuatftatim vtriquepartiterminumXV. dierum continuorum ,vt fupra, 

vt raoneat partes , vtfingulisdiebus, &horis vtfupra. Quem terminum, & monitionem 

Notarius fcribat in A&is, necfit ncceffaria alia citatiofpccialis. Si autemReus a princi- 

piocomparensexceptionem incompetentis Iudici, vel Fori appofucrit , vel per aliquani 

partiumappofita fucritexceptio perfona? illegitima?, vel mandatiillegitimi, velquodelle- 

gitlocum, vbi debeat citari , velquod nonfatifdederitdeexpenfislitisincafibus , in qui- 

busha?cfieridebcantfccundum formam Statutorum Communis Adria? ,dc illis , & illaruui 

qualitate cognofcatur furnmarie antequa ad vlteriora procedatur infra terminumtrium dk- 

rumpoena Vicccomiti , fifuerit negligens librarumtriumparuor. Siveroaliquam cxceptio- 

nem dillatoriam, vel peremptoriam appofucrit , tunc qua?libet carum exceptionum refer- 

uetur cognofcenda tempore , quo de meritis caufa? cognofcetur , & difputabitur . Qax 

quidem exceptionesfintreferuata?,& etiam alia? appofitae poftea intelligantur reiec"ta?,fi de 

ipfisinfententiapronunciatione facienda,in& fupracaufa principalinonfueritfacta mentio. 

Etfi rcustunccomparensnullamexcepnonemappofuerit , vel talem quadcruari debcat in 

fincLitis, vtdiximus, tunc tencatur ipfe Reus refpondere pcr fe folum abfquc pra?fentia 

alicuiusfui Procuratoris , vel Aduocati peticioni Aftoris infra tres dies proximos fequentes, 

tuncmandetci, quodrcfpondeat dicla? petitioni cum hac comminatione , quod eo non 

refpondente infradi&umterminum, & in ipfotermino lpfum habebitpro confclTo ; et tunc 

talicomminationcprocedente, et petitione ei adintelligentiamdata, ct co termino non 

refpondcnte habeatur ipfoiurcpro confeffo , fi dc prazdi&a comrainationc , et aliis con- 

ftetin ActisNotarijdemedio, et tuncfiateiprasfenti, vel abfenti addi hoc legitime citato 

pra?ceptum defolucndum,et faciendum id quod petitumfueritinfra terminum , infraquem 

fieridebet, fiexprefse confitetur, vtfupra diftum eft, ct talepra?ceptumnonpoffitquouis 

modoqua?relari. 

Etfi auxcritvel diminucrit terminumVicecomesadrefpondendumdi&a? pctitioni infra 
ipfum fi non vcnerit procedatur, vt fupra dicflum eft , quando Reus in termino non compa- 
ruerit . Elapfo autem di&o .termino probatorio XV. dierum partibus fic vt fupra affignato, 
&eiusapplicatione, fiampliatusfuiffet pro teftibus ,&Inftrumentis exiftentibus extra ter- 
ritorium VifcontariaHpfoiureomnia publicata fint, &eflfe intelligantur, &fiat copia pa- 
tcnti. Etnihilominus fit, eteffeintclligaturipfo iure Statutustcrminus ofto dierum conti- 
nuorum ad apponendum quicquid voiucrint, et ad reprobandmn qua?cumque gefta , et 
probatain primotermino , et monitioneshincindefacfh? efieintclligantur, quod fingulis 
dicbus,vtfupradictumcftinpriraotermino. Et fi aliqua pnrtium in pra?dicto termino re. 

B 2 pro- 

a of iu- ua 12 

probatoiioproduxitaliquidadreprobandumprodufta, & probata per alteram partern in 
prioritermino probatorioteneatur eaproduccrepra?fcnteparte, vel adhoclegitimc citari, 
tunc liceatautem ipfi parti , contra quam producla fucrunt, & cuilibet alteri , cuius intcr- 
fit coadiuuare, & corroborarepcr legitimas probationcs produ&a , &probata in primoter- 
mino . Adeo quod fi cui partium vifum fuerit probafle femiplenc potcrit petere a Vi- 
cecomite, vt Sacramentumdefferaturei , cui deiure debeatdefferifecundumformampr^- 
f entium Statutoi um. Quod fi a die talis produftionisfacteper cum , quivult rcprobaregc- 
ftainprimo terminonon fupercfletquatuordiesde termino, tunc volumusipfo iure fuplc- 
rc ,& fupletum effe , intellige id, quod deeft ad quatuor dies poflit coadiuuarc, & corro- 
borai-e producta , & probatainprimofine alia monitione, velcitatione, fpecialiter, aut 
gcneralitcr facienda , quotcrminoreprobatoriocllapfo ,qua?cumquc gefta in eo intelligan- 
tur„ &fintipfoiurepublicata, & de ipfis fiat copia parti pctenti, &tcneatur Vicccomes 
auditis allegationibuspartium , fi quid diccre voluerint , & omnibus examinatis caufam pcr 
fcntentiam terminarc, quamceleriuspoteft . Necpoffitaliqua partium petcre caufamco- 
mitti Confilio Sa pientis , nec appellarc , nec quasrelarc . 

J)e modo 3 & forma procedendi in Caufls excedentibus 
fummam Lib. XXV. paruor. 

1N caufis vero,litibus, vclcontrouerfijs vere ,vel vcrifimilis & cxcedentibus fummam ,vel 
extimationcm librarum xxv. par. qua?cumque fit res vel faclum quod petatur, & quan- 
ta?cumque fumma? , vel extimationis, difponimus,quod fit in arbitrio crcditoris facere ci- 
ta rcdebitorcm, qui veniatad folucndumdebitum, velfacicndumid, adquodtcncturantc 
oblationemlibelli , &noncomparcnte,fcu comparentc, & nonconficientc qualifcumquein 
fcriptisporrigatur Petitio, inqua legitima narationcfacta fufficiatur , fi in conclufione dica- 
tur .Quarepeto mihi in prediclis iuftitiam fieri, &miniftrari$pofteam pctitioncm oblatatn 
citetur Rcus cum ccdulla, in qua contincturfubbreuitatc faltemcaufa generalis, & adcuius 
petitionem,&coramquoIudfcc;&quiseftNotarius,&quodprima dieiuridicafequentispofi: 
citationcm debcatcomparcre, & dimitaturReo diftacedullaperfonaliter inuento ,& fi non 
fuerit inuentus, tuncaddomumfua? fblitne habitationis, vnidc fua familiadimittatur, vel 
Oftiofuac habitationis affigatur, & affixadimitatur, & tcneaturPrasco rcffere , & Notarius 
fcriberediem,quamdederit ,vcldimifcrit , velaffixerit diclam cedullami &fiuc rcus com- 
parueritinterminofibiaffignato,fiue non, fiueconfitcatur, fiue neget, fiueexcipiat,procc. 
daturmodo,&forraa,quibus fupra diclumcft, & omnia qua; diftafunt ,quandoid pctitur 
eft extimationis librarumdeccm vfqucad librasXXV.intelliganturhicrepetita, hocaddito , 
quod piimusterminus,quidaturReo adrcfpondcndumlibcllo fit , & efife octo dierum, vt 
interim Reuspoffitconfilium petcre,& deliberare, fi vellitcederc , vel contenderein cafu, 
quoverifimiliternon habeat fcientiam , velnotitiamrei,dequa agitur, tcrminus probatio- 
nis fitXXV. dierum ,&non poffitaugeri, riifi proTeftibus,&Inftrumentis ,qua?dicerentur 
cfleextraTerritorium ,vtfupra,terminusautem probationisfitXV.dierumcontinuorura,& 
quoddiclum eftfupradequatuordiebus, qui debentfupcreflepoftproductionem articulo- 
rum > vcl capitulorum jCtfinon fuperfint debeant intelligidatiaduerfa?partijntclligaturhic 
defcx dicbus ; Quotermino reprobatoriocllapfo qoa^cumquc gefta intclligantur publicata 
ipfo iure,&de cis fiatcopia parti pctenti : Hocetiamaddito,quodiniudicijsrealibus, vel 
cius naruram fapientibus, fi Reus contumax fueritinnon ventfcndo, vltra rcmediafupradi- 
c~{a poffit Actorpeterea Vicccomitc,&Vicccomestcncatureohocpctcntcfacerercumiteruni 
citari cum comroinatione ^quod conon vcnicntc mandabit,&inducifacietacT:orem in pof- 
fclfioncrei pctit£,&hsec comminatio fiat in fcriptis, & per Praeconem ei inuentofcripta ipfi 
tradatur , & non inucnto addomum iux habitationisdimittatur ,vtfupra,&eoin contuma- 
tiaperfcuerante, Aclor hoc petensinpolfeffioncm rci mittatur,&fiellegeritalia remedia fiar, 
vtfupra diclum cft ,fecundumvaloremrci,vtfupra. Hocetiamaddito, quod vbicumquc 
dubitatur,ancxtimario exccdatXill. velXV.libraspar. fteturSacramentoAclorisdepoiito 

dc '3 

dccrcdulitate,quoadterminospra?fentes: Hoc etiam addito, qma iudicia claudicarc non 
debent, quod in ijs caufis exccdentibus fummam librarum XXV. ficut aftori pcrmifimus in 
abfentia rei citati ad vltcrioraprocedere ita pcrmittimus Reo venienti ad refpondcndumpe- 
titioni aftoris infra tcrminum fibi aflignatum rcfpondcrc dicla? pctitioni ipfius attoris abfen- 
tiam ,& hoc cxpcclatoa&orc vfque ad vltimum peremptorium , & eo fic in vltimo pcrempto- 
rio refpondente, fiue excipiendo, fiue negando,fiucconfitendoproccdaturvt fupra diclum 
eft,teneaturNotariuseiusrcfponfionemfcribereinaclisfub pamafolidorumdecem paru. de 
fafto ab eo auferendorum per Vicecomitem, & applicanda Communi , & diftam refpon- 
fionemfaciat idem Notarius pcr Prarconem intimari parti a&oris, & termini aflignationem, 
& alia,proutfupradiftum eftexpcnfis a&oris, vt ficiciat,quodfibiincumbitfacereteneatur 
parsa&oris foluercPrasconi, &Notarioid f quod iuftum fueritprointimationc prxdifta. 

De modo , & forma elleftionis Confultoris > & Confilij reportandi . 

ELapfo a-utem termino reprobatorioin ijs caufis cxccdentibus fummam librarum XXV. 
par. immediate ftatutusfitj&efTeintclligatur ipfo iurc cuilibet partium terminus oclo 
dicrum continuorum ad petendum a Vicecomite caufam committi confilio fapientis, 
& fufficiat altera partium petcre, & Vicccomes caufam committere , & cogantur partcs dare 
confidcntes,&ille,quipriusdatuseft,inquem partesconcordauerintfit confultor ftatimq: 
ellecto confultoretcneaturis,quipctitcaufamcommitti confilio fapientis folicitare facicndo 
prascipi Notario fub ccrta pama, quod infra terminum compctentem det copiam omnium 
fcripturarum, & aclorum D.Vicecomiti rccepta competentc mercede ab vtroquc parte ; Ita 
quod vnufquifquc foluat pro aclis fuis , pro actis autem comunibus foluant comunitcr , Do- 
minus autem Vicecomcsde facto ad inftantiam cius , qui confilium petit cogat adu crfarium 
foluere id, quodad eum fpectar , & fufficiat , fi Notarius non poflit commode illa acla , & 
fcripturas fcribcre, &accopiarc, quodfitfaclacopiamanu cuiufcumque perfona», dumodo 
fit manu ipfius Notarij de mcdio fubfcripra , teneaturque folicitarc, & inftarc, quodipfe Vi . 
cecomes ligct diftzs fcripturas,& fuo figillo figillet, &fcribifaciat litteras difto Confultori 
continentesineffcclum, quodintalicaufa vertentecorameo, inter talem a&orcm , & talem 
reum,ipfe confultor clle&us eft fecundum formam ftatutorum , quare trafmittatad cum om- 
nia afta caufa» , &copiara omniumaclitatorum^&produ&orum, &rogatcum , quod vcllic 
caufam diligcnter examinare pro vtraque partc, & fecundum quod fibi vifum fucrit de iure 
omnibus ponderatis finc fraude, & dolo confulatur in caufa Dcum femper praeoculis haben- 
do,&Confiliumfuum claufum, & figillatum vcllit tranfmitterej Quas Scripturas, & littcras 
rcceptasa D.Vicecomitetcneaturille idem portarc, & feu portari facere confultori, & pra> 
fcntarc illi, &cogantetiampartes addeponendum falariura confultoris, quod vna cum di- 
clis fcripturis , &littcra, etmittatur, ettradatur, & folicitarc , & inftare dcbeat, quod 
ipfe confultor credat confilium , & fcripturas, & eas reditas ad Vicecomitem portare, feu 
portari faccre, & ei prazfentare, & harc omnia facerc tcneatur pradi&us , qui petit caufam 
comitti confilio fapientis fuisexpenfis j quastamcn rccupcrarc poflit ad aducrfario catcnus, 
quatenus fuerit aducrfariusinexpenfislegitimecondemnatus,&alitcr non, Vbi autcmcon- 
iilium , & litterae producla? D. Vicccomitc prafentata? fuerunt teneatur is, qui confilium petit 
infra tres diesproximefequentesfaccrc citariaduerfarium ad audiCndam fententiam ,quo ci- 
tato, fiue partes venerint,fiuenon, tencatur Vicecomesin vltimopcremptorioConfiliumap- 
pcrire,&fecundum,& proutin confiliocontincturpronunciarc^condcmnare, vel abfolucrc 
tcncatur , 

JDe Salario Confultomml 

ETcoftituatur SalariumConfultorum, quod, &proutvidebiturD.Vicecomitidumo- 
dofufficientcr 5 & condccenter infpeclaqualitate fafti . 

Ve x 4 

DePupilliSj & Minoribus , fSFHijsfamiliascum Patre. 

QViamultoties ij , qui in iudicio vocanturnon habentlegitimam perfonam ftandi iniu- 
dicio,vtfuntPupilli, Adulti, Filij familias, Mentecapti , Furiofi, &fimiles, pro- 
fcuidamus, & Filij familias feorfum a Patre habitantes pofsint agere, experiri , & con- 
ueniri, vt Patresfamilias, ita quod legitimam perfonam vtroque cafu dicantur habere. Vbi 
autem non feorfum, fed cum Patre in eadem familia habitauerint , tunc non audiantur a»erc 
volentes, nifi confenfus, &au&oritas patrisproceflerit, faluo fi effent bona Caftrentia , 
vcl quafi, pro quibus agerent, Conuenti vero audiantur fe deffendentes, etiam abfquc ali- 
quopatrisconfenfu, &perfonam legitimamintelligantur habere, nullum tamen praiudi- 
tium ifto cafu volumus fieri patri in vfufructu , quem pater dicetur habere in bonis, & re- 
bus, proquibusfuntconuenti, nifipater rationefuivfufruftusconuentusfuerit, vel filio 
deffendenti confenfum , & aucloritatem prabuerit. 

Adulti vero, & Pupilliperfeagentes non audiantur fine auctoritate corum curatorum 
gcneralium, veladlitem, tamenaudiantur, poffitetiam TutorfoIusproPupillo,&Cura- 
torproAdultoexperiri,agendo, & deffendendo ; Vbi autem Adultus effet conucntus , & 
compareat fine Curatore legitimo , volumus Curatorem ad litem etiam ci inuento dari , pcr 
quem, veleius auc"toritate deffendatur , & hocfi Curatoremgeneralemnonhabuerint,alias 
ille gencralis citatur ad defferriioncm cius , & compellatur remedijs oportunis , & fi abfens 
reperiretur , tunc Curator detur ad illam litcm tantum , vtfupra , & vbi Adultus non com- 
pareat , tunc pignorctur toties, &quoties opus fueritdoneccomparcat, nec pigno ci rcfti- 
tuatur, nifi refectis omnibus expenfis propter contumaciam faftis, & ci tunc comparente 
Curator detur vt fupra , & fimiliter Pupillo Tutorcm non habenti volumus Curatorcm dari 
faltem ad litem , qui eum deffendat in caufa , & fi tutorem habuerit , volumus tutorem cU 
tari debcre, & contumaccm pignorari in proprijs bonis, toties, quoties opus fuerit , donec 
compareat , & Pupillum deflendat per fe , vel Procuratorem , quem legitime coft ituat , nec 
pignora ei reftituantur, nifi reffeclis expenfis proptercontumaciam eius fa&is, &eo rcfpon- 
dente , & fi ignoretur a Pupillis Tutorem habuerit citetur ipfe Pupillus pro quo poflit ipfe, & 
quicumque aliusdefamiliafua, velquicumque eius vicinus , vel amicus comparere , & Vi- 
cecomitiallegare, quomodocitatuseftPupillus, & qui caret Tutore , & tunc Vicecomes 
de Tutorc faltem ad litcn prouideat fecundum , & prout iura requirunt , & tutor illum Pu- 
pillumdeffenderctcneatur, &interim donec Pupilli, & Adulti , & fimiles non comparue- 
rint legitimi non currant termini , de quibus fupra diximus . 

De Pofitionibus 3 & earum Refponfionibus . 

CVmPofitioncsplerumqucfiant in ciufa, vt ponens relcuatur ab onere probandi , 
prouidemus,quodrfam Aclor, quamReus,&cuiuslibct eorum Procurator poflitpo- 
fitiones facere, & petere cis refponderi,& quodis, contra qucm ponitur, pofllt pcr fe, 
vcl per Procuratorem legitimum refponderc , fi pofitiones contineant fa&um alienum , fi 
verocontineant faclumproprium, tunc moneatur Priticipalis fi fuerit praefens, quod de- 
beatrelponderc abfcnte Procuratorc , antcquam Vicccomes difccdat a Banco cum commi- 
nationc, quodeonon refpondcntepronunciabiteapro confcflatis haberi ; & fi non fucric 
prasfcns, tuncciteturcum ccdula , quoddie proxime fcquenti poft citationcm dcbeat in 
iudiciocomparcreadrcfpondcndumCapitulis pcr alteram partem produ&is cum commina- 
tionc, quod co non rcfpondcnte in tcrmino Dominus Vicccomcs pronunciabit illa haberi 
pro confcflatis, & eo in di&o tcrmino non vcnientead refpondendura itcrum fiat alia citatio 
fubfimili forma, & ctiam citetur Procurator bis, vt vcnircfaciat cius Principalemad rcfpon- 
dendum , vbi autcm Principalis prsefens monitus cum comminationc , vt fupra , vcl ctiam 
abfcns biscitatus 9 vtfupra, non rcfponderit, citatoctiam bis Procuratore , vtfupra , 
tunctcncatur Vicecomes inftante altcra partepronunciareipfa Capitula, & pofitioncsha- 
bcri pro confcflatis , aqua pronunciationcnon poflitappellari, velaliqtio modo quaerela- 

ri, 15 

ri, veldc nullitatcdici: Vbi autem Capitula contincatfaclum alienum, tufic Vicccomes 
faciat dariparti copiam diclarnm pofitionum, &affignet eitcrminum pro prima hora Iu- 
ridica, fequentisadrcfpondendum, &tunc etiamadmittatur Procurator, qui inmandatis 
habcat, quod poffitrefpondercpofitionibus , licet de cerra fpeciali rcfponfionc facienda 
in mandatisnon contineaturidcoautcmperpra:fcHtcs prouifiones fingulos ad iudicia Pro- 
curatores coftittientesmonemus , vtdenteisin mandatis, quod rcfpondere poffint pofi- 
tionibus fcicntes , quod fiinmandatoipforumhocnon contineatur cos fufficientcs ad cau- 
famagendam, veldcffcndendamnonreputamus, &fieis apponant repclli volumus Vbi 
flutem mandauerit VicccomesProcuratori, velprincipali , cui dccreuit dandamcopiam , 
quodrefpondeat, tuncei pofitionumcopiadata, fieampetierit, cum termino prxdiclo , 
fcualiocompctentiad rcfpondcndum, prout ipfi Vicecomiti vidcbitur , teneatur in diclo 
termino rcfpondcrc , & poffit tale prxccptum ipfi prxfenti fieri , cum comminatione , quod 
cononrefpondente intcrminopronunciabit Capkula pro confeffatis haberi , vel etiam ei 
abfenti poteft fieri bina ckatio cum fimifi comminatione, vt fupradictum cft deprincipali, 
&teneatur Vicccomcs, fi illc Procurator, vclprincipalis in tcrmino non rcfpondcrit pro- 
nunciarcilla Capitulahaberipro confeffatis, &iftocafu volumus, quod contumacia Pro- 
curatoris non rcfpondentispraeiudicet Domino 5 necdtalipronunciationepoffit appellari , 
nec de nullitatedici, &poffit ficri dicla pronunciatio ,& alisfimile, dc quibus fupra, fine 
alia citationepartis, coatra quampronunciatur. 

VOlumusautcm, quodponens,velcapituIansperfe, vel Procuratorcm fuum corpol 
ralitcriurarctcneaturtempore, quo producit Capitula , vcl pofitiones ad Sancla 
DeiEuangelia, quodnoncalumniarecauft ponit fingula ,qua?ponit, fed quia fin- 
gula per cumpofitaveracfTecrcditfimplicitcr,quodille, contra quemponitur ; antequam 
refpondeattcncaturcorporalitcriuraread Sancta Dci Euangelia, quod ipfe rcfpondcbit , 
prout crcdidcrit effe vcritatisj &vtriufquciuramcntumponaturin Aclis, & fufficiat fi rc- 
fpondeat perverbum (credit,)vel ( non credit ) tencaturque Vicecoraes tali rcfpondenti 
ipfaspofitioneslegere, &vulgariterexponerc, &declarare , & pofitiones implicitas cx- 
plicare, & diuiderc,nefubinuoluto vcrborum illc talis refpondens decipiatur , & ne re- 
iponfiodifferatur,prouidemus ,quodfiexceptiopofitionumimpertinentium, & non admit- 
tendarumapponatur, quodillanon obftante, nihilominusrcfpondcrc cogatur, poffic ta- 
menDominus Vicecomes ex Oificiopofitionem, quam viderit manifcfte impcrtincntem , 
vclnonadmittcndamrcijccrcftatuentes, quod fi Confultor affumptus in caufa , vcl Vice- 
comes vbi Confultor nonfitafTumptustempore examinationiscaufa? cognoueratpofitionem, 
contraquamdiftaexeeptioappofita fuerit, impertinentcm, & non admittcndam fuiffc, 
tunc exrcfponfionccidcmpetitioni facla nullum prxiudicium generctur, vel gencratum 
cffe, vclfcc:ffeintelligatur refpondenti, nccfuo principali. Prouidemus etiam, quod fi 
pars, conrra quam ponitur, vel eius Procurator negauerit pofitionem de facto proprio 
JDomini, veldealicno, quod vcrifimilitcrtunc fcire potucrit qua: poftea per porientcm 
probetur,intelIigatur pars, negansipfoiure, &defactocondcmnata in Libris duabuspar- 
uor. proqualibctpofitioncncgata , quarummedietasappliceturCommuni,&alia medietas 
parti oncratc in probando , qua» de facto exigatur ab co , qui negauit realitcr , vel perfona . 
literpcr Vicecomitcm , coramquocaufavcrtitur,pcena Vicccomiti fi fuerit negligen* fol- 
uenda de fuo tcmporc Sindicatus; declarantcs, quod ex negatione Procuratoris ipfum 
Principalemintelligimusdi&am pcenamincurriffe, nifi Procurator motus fuerit, ex iufta 
caufa adncgandum, tuncenim necipfcProcurator, ncc Dominus inpoenamincidat. Vbi 
autem Procuratormalitiose negaffet, quarc fciuiffct rcm aliter fe habere, tunc Procura- 
tor, non Principalis in cam poenamincidat, & fiPrincipalisfoluifTctpoIfitaProcurato- 
rerepetcre. Cul i6 

Cui j& '< quando defferi debet Sacramentum in fupplementum 

femiplena Veritatis . 

PRouidemus, quodfi vcritasReijfupraquadebetSacramcntumdefferi, cadatin noti- 
tiam vniustantum ,idcft A<ftoris,vclRei, tuncSacramentum deflcratureifoli incuius 
notitiamcaditveritasRei , fupraquadeffcrtur, fi autcm cadatin notitiam vtriufquc 
partis, tuncfiA&orfcmiplcncprobaueritintcntionem fuam, &Reusnullam exccptioncm 
appofuerit, vclappofitamnullomodoapprobauerit,tunc Aclori Sacramentum dcffcratur. 
Vbiautem Aclor femipleneprobauitintcntionemfuam,& Reus fcmiplene fuam exceptio- 
nem, &exceptioReifitdircc\anntentioniAcl-oriscontraria, velcontraditoria, &fiinten- 
tio Acloris, & exceptioReinonfintinflicemcompaffibiles, tuncabfquc iuramento Reusab- 
folutus,quiaprobationcs inuicemconquaffantur , & pcrinde eft, acfi nihil probatumeffetex 

partc A&oris , & idem multofortius, fiRcusdictam cxceptionem plenarie pro- 

bafTet. Vbiautem Aclorpleneprobauitfuamintentionem, &Reusfemiplcneexceptioncra 
futm , tunc fiquidem exceptiofitdireftecontrariaintentioni Actoris , &per confcquensnon 
(it eicompaffibilis, tuncabfquciuramentoReuscondcmnetur Aclori, &perindeeft, ac fi 
nihil probaffet. Si autem exccpriopcr cum appofita fe compatit ur cum intentione Actoris , vt 
eftvidereexccptionempactidenon petendo iusiurandi folutionis, & fimiliter tunc, licet 
Aclor probaret femipleneintentioncm fuam ipfi Rco ; qui femiplene probauit exceptionem 
huiufmodi, Sacramentum fupcr huiufmodi cxceptionem dcfferatur, quoin fuifauorcmab 
coprarftitoipfeRcus dcfinitiueabintcntioneA&orisabfoluatur. Vbi autcmillud,fuperquo 
Sacramentum dcbct dcfferi , noncadatin notitiamalicuiuspartis, tunc locus non eft dclatio- 
ni Sacramenti, Idco Vicecomesabfoluat, velcondcmnet,proutdciurc tenetur. 

QuodPr&conespofsint citare fme Commijfone Vicecomitis . 

STatuimus , quod quilibet Pra»co poflit *d inftantfamcuiuslibet habitantis in Vifconta- 
ria Adria? citare quemlibet abfque commiflione Vicccomitis , vel Notarij,teneaturquc 
in relatione fua dicere Notario diem , qua citauerit, & teneatur relationem facere ea 
die , vel fequcnti poftcitationem pcena folidorumquinqucparuor. qualibetvice^fifueritne- 
gligens ,non alitcrvaleat . 

De pignoribus faciendis per Prxcones. 

ITem, quodnullusPraecoVifcontariatpoffitireadpignorandum aliquam perfonam ali- 
quadccaufa, fineexprasffalicentia manuNotarij bullata manu Vicecomitis, exceptis 
profaclo DominiMarchionis, & Communis Adriac ; & quod quilibet Praeco, cui fit 
commiffumacciperepignus , veltcnutamde bonis alicuius, accipcre debeat tale pignus, 
veltenutam, qua» poffit vendi , velpignorari vfque ad fummam debiti , & expenfarum , fi 
apuddebitorempotcrit inueniri, veldeciusbonis, & finon potcrit in totum , faltcm ac- 
cipiatadfummam , quampotcft, alioquin fi opportuerit accipi aliud pignus,veltenuta 
quod diclus Prajcotencatur ire acccptum dictumpignus , vel tenutamfinealiqua folutione, 
lubpcenadecemfolidorumparuor.nifiille, adcuiusdomumiuerit, velaliquis defuafami- 
!ia, velaliquisaliusnoluerit ei acciperepignora, vel tenutam,quo cafuteneaturreffere 
Notario tenutam , velpignusfibi vetitum fuiffe - y qua relationcfacta, &pcrNotarium fcri- 
pta fitinelleclionceius,ad cuius inftantiam miffus fuitaccufaretalem dcpignorevetito ,qui 
condamnari debet infolidis dccem paruor. velpetere licentiam a Vicccomitefaciendi di- 
ftum talcm pignorari pcr vim omnibus expenfis ipfius, qui pignus vctit, qua? liccntia per 
vimtradatur Pra?coni , quieam exequatur,tcneaturqucDominus Vicecomes dare ipfi Pr*- 
conihominemprotaliexecutione facienda , prout videbitur opportunum, nec poffit ali- 
quis alius ad inftantiam alicuius perfons , vel Officialis etiam pignorare aliquem, vcl aliquam 

te- 17 

tenutamfacere, nifi cum Pra?cona?pcenacuiquefoIidorura X)£. paruor. pro qualibctvice 

cide facto aufcrenda, &reftituendipignus,fi quidacceperitfinealiquafolutione, & tenu- 

taipfoiurefit nulla y Siquisautem pignoratus cum Praecone, & hominibus vetuerit darc 

pignora,&rcffiftentiam fecerit ipCis volentibus pervim pignoraaccipcre, tunc ipfo faclo 

incurratpcenam librarum quinqucparuor.de quo relationi Pra?couis,cumiuramc:ntovnius 

tefHs, acceptisautcmpignoribus,teneantur,&debcantpra?conis tenerecomputum pigno- 

rum acceptorumper eos , & refferc Notario , de manu cuius habet licentiam accipiendi pi. 

gnora, talcpignushabuiffea tali, & qualitatempignoruminfratresdie, a die acceptis pi- 

gnoribus,& tendaturpignoracuftodire, &conferuare ,necpoffitcialiquod eorum pigno- 

ri dareprxftatori pro aliqua quanritate, necpro expenfis, nifi poft dies ocio a Die, quo acce~ 

perit dictapignora , nifi pignora fuiffentaccepta profaclo Cameia? Illuftriffimi Domini Mar- 

chionis, velprofaclo Communis Adria», quas ftatimpoffintpignoriprohabica licentia, vc 

infra dicetur . Elapfisautcm oclo diebus poflint difta pignora pignori dari creditori pro cre- 

dito, habitatamenpriuslicentia, utfupradictum eft, aut extimari debeant ipfa pignora 

perExtimatores iuratos Adria?,&infolutumproextimationi dariCreditori, aut vcndi ad 

lncantum,quodfit tamen in ellcctioneCreditoris y nec poffit ipfe Pra?co aliquod pignus 

reftituere, nifi vifa, & rctentalicentiainfcriptis manu Notarij figiliata Sigillo Vicccomitis, 

pccna cuilibet contrafacienti in qualibet parte , &pro qualibet vice folidorum X paruon 

& vltra hocteneaturpartiadintercffe, adijcientcsquod Pra?cones praedidti vbicumqucpof- 

finthaberepignoraportabiliaillaaccipereteneantur, nccpofsint accipcre tenutam de ali- 

quibusrebus , nifieisclare conftituerint, quodpignora portabilia haberenon poffint. Vbi 

autemdebitor non volueritdarepignoraportabilia , necpermittatperquiri domum , licet 

afferat tenutam ,tuncpofsitaccufari de pignorevetito, &contra eum procedifecundum for= 

mamprafentiStatuti . Etfipignorahaberi non pofsint,accipianttenutam,quampofsint,& 

teneantur facere conduci ad inftantiam Creditoris infraterminum triumdierum a die, a quo 

accepta f uerit , quce tenuta ftatim pofsint vendi publice ad Incantu m pro expenfis , & dcbito 

Principali,&hoc fubpcenis prajdiclis. 

L)e Qu&relis faBis contra Pr&cones . 

STatuimus,quodqua?relisfaclisde Prseconibus , qui dicerentur circa Officium fuum 
deliquiffe !>ommus Vicecomeshabeat liberum arbitrium plenum inquirendi , pro- 
cedendi , nunciandi ,& puniendi vltra pcenas in Statutis taxatas , infpe&a qualitate fa- 
&i , & fraudis , & delidri per eum , vel eos commiffi . 

De Salario Pr&conum . 

NE Mcrcenarius fuamercede fraudetur , Statuimus, folutiones faciendas efle Pra:- 
conibusper modum infrafcriptum , videlicct pro qualibet citatione , vcl amba- 
fciata inTcrra Adria?, vcl eius Vifcontaria denarios quatuor paruor. pro quo- 
libet fequeftro vbicumque fa&o folidum vnum paruor.de quolibet pignore , veltenuta 
folidum vnum par. & fifuerit extra Terram pro itinere fuo videlicet, fi fuerit terram in Cor- 
bularum folidos VI. par. & fi fuerit Jfollclamfolidos VJII. par. declarantes, quod fi primo 
fuerit extra Terram Adria* , fpedaliterad vnumquidfaciendum folum, cumalias tuncnon 
erat iturus feruetur , quod diclum eft , &poffittuncetiam ahafacerc, pro quibus fibi fol- 
uatur, vtfupradictumeft \ fed fi adinftantiam plurium perfonarum, & pro pluribuspcr- 
agendis iuerit, tunc folum fibi foluatur ab omnibus in totum fi iuerit Corbulas folidos tres 
par. & Ifolellam folidos quatuor , vtpra?dic"tum eft ; & proquolibetpignore , tenuta,vel 
fequeftro , vel fimili folidum vnum par., vt fupra eft expreffum . 

Qu&funt caufa fummari& ,& quibus potefi fieri 
Pignoratio fine Citatione . 

QViaquardam funt caufefauorabiles^quasceleritatemmerentur, ftatuimus, quodin 
infrafctiptiscaufis proccdaturper Vicecomitem fummariedeplano finc ftrepitu , & 
^fiiiuraiudicij, fola facli veritateinfpecla, &omni temporc, dumodo non fint fe- 

C ria: i8 

ria> induft&in honorcm Dei , & pofllnt pignorari tantum pcr Prseconem abfquc alia citatio- 
necumhoc, quod fi fentiant , fcd grauatos debeant comparcre, videlicet pro introitibus 
llluft. & Excell.D.Marchionis pro Datijs Illuft. D. N. pro Datijs communis, pro quolibet 
habere Communis, pro coledis , & alijs oneribus in Communi realibus , perfonalibus & 
miftis pro pecunia , quas dicatur exatla perquofcumquc tam Officialibus Qommunis, quam 
fpecialibus pcrfonis ad pecuniam,& denarijs Communitatum Vifcontarice quacumque dc 
caufaprodepofitoreftituendo, pro fideiuffore , qui foluit, contra Principalcm pro mer- 
cede quacumque pro penfione domus, pro Liuellis , pro Affiftibus , pro Alimentis , pro 
rebus, quas perdcrent , feu reftituere denegarent Nautaj Tabernarij, hofpites, Reuendi- 
tores, proforenfi viatoretranfeunte, &contra ipfum viatorem, quiin difta Vifcontaria 
non habeat domum propfiam , vcl conduclam. 

De Compromijjts inter Coniunclos faciendis. 

ET Iurgia, & rancores,& crimina,quceex litibusoriuntur interConiunttos,quantum nobis 
poffibileeftftatuimus,quod dequacumq^ite, feucaufa ciuili qualitercumqjmotta , fiue 
pcr libelli oblationem,fiue per aliquam petitionem intcr Coniun&os vfq,ad quartum 
gradura inclufiue numerando gradum fecundum lus Ciuile,fiue fint Agnati, fiue Cognati,fiue 
affinescoram Vicecomite,& aliquapartiumlittigantium petat cora Vicecomitcpartemaducr- 
fam fibi coniun&amcompelli ad compromhTum faciedum de dicla lite,feucaufa, quod dittus 
Vicecomes teneatur vinculoSacramentipartesipfastamreaIiter,quam perfonalitercompelle- 
re ad compromifTum faciendum, & per illum modum, & formam, in qua ambce partes fucrint 
concordcs, & fi difcordes fuerintj Quia altcra earumpetat: compromiffum ficri defaclo, tam 
inprocedendo, quam in terminando,&alteracontradicat,tunc parscontradicens ad hoc 
compellatur vt fupra , & fiat compromifTum de omnibus , & fingulis contentis in diclo libeL 
lo^feupetitioneporreclis, & dependentibus, &connexis, feu occafionatis ab eijfdem cum 
claufis opportunis ,& in tahbus apponi confuetis in protum virum agnatum, vel Cognatum, 
vel cuiuslibet partisamicum;fidenuofucrintconcordes,aliasfi in vno non concordaucrint 
quarlibet partium elligat fuum Arbitratorem ,&hominem honeftum, & qui vcrifimiliter non 
fit alteri parti fufpeclus, quod in Vicecomitis arbitrio relinquimus cum potcftate cogno. 
fcendi , videndi , examinandi , & proccdcndi de iure , & de fadto cum libello , vel finc litc 
conteftata , cum fcriptura, vcl finc fcriptura , nulla iuris, vel ftatutorum folemnitate fcruata 
adarbitrandum,fententiandum,pronunciandumde iuretantum, vclde faclo tantum, vel 
mixtim,prout, & melius videbitur, feu vifum fuerit pro bona concordia partium omni ap- 
pellatione , nullitate , in intcgrum rcftitutione, vel fupplicatione prorfus reicclis, & fi conti- 
gerit,quodprcedicli Arbitratores efscntdifcordes, tuncVicecomes,cuius au&oritate com- 
promifsum faitum fucrit , fiue eius fuccefsor compellatpartes ad dandum confidentes , &dc 
nu.confidcntium elligattertium, & tuncid, quodduocxeis concorditcr arbitrati, fcuarbi- 
trantati fuerint,illudvaleat,&teneat,& feruari debeat, tertio alitcr, vel nullo modo arbi* 
trantej & fi omnes trcs cfsent varij, vel difcordesineorumlaudo, vclarbitramcnto, runc 
laudo,vei arbitramento illius terti j ftetur , &ad hoc compromiffum ficfaciendum volumus 
etiam pupillos compelli , & cuiuslibet a?tatis minores XXV. Annis, & teneantur Tutores co- 
rum , velcuratoresfupra ijs omnibus, & fingulisaucl:oritatempra?ftare,& fi efsent infantcs , 
tutorcsearum nominibus compcllantur, & fimiliter curatorcs furioforum, & mcntccapto- 
rum , & his cafibus bona dumtaxatminorum , furioforum,& mentecaptorum fint obligata , 
non tutor, vel curatorum fuorum . Hoc tamen compromifTum volumus peti poffe vfque ad 
puplicationcm proceffus, feu vfque ad tempus , quo procefsus pro publicato habeatur ex for- 
ma pra?fentium ftatutorum, & non poftea, intelligcndo de publicatione geftorum in termi- 
no probatorio } Aijcientes, quod diclos arbitros, & arbitratores tencatur D. Vicecorncsco- 
gere realiter,&pcrfonaliterad laudandum, & pronunciandum, & adfaciendum ea, qua: 
de iure,& fccundum formam compromiffi tcnentur. Itcm autem,quodper diclos arbitra- 
torem, vcl arbitratorcs interpaites pra?diclas fuerit laudatum, pronunciatum , pra?ccptum, 

vcl l 9 

vel iufum j illud per D.Vicccomitem exccutioni mandetur, fiue iilud fuerit , cmollogatum , 
fiuenon, quodproemologatoipfofaftohaberi difponimusj necpoffit ab eorum arbitra- 
mentis, autpronunciationibusin talibuscafibus inter coniunclos, vt praedicitur datis ap- 
pellari , qua?rellari , Reduftio ad arbitrium boni viri pcti , aut fupplicari , rcftitutio pcti , 
vel alio modocontrairi. 

Depetitione reduclionis ad arbitrium boni Viri. 

ITem-, quodinquocumquccafu, in quofit petenda rcdudio ad arbitrium boni Viri ab 
aliquo laudo, feu arbitramento , tamen peti debeatcoram Vicecomiteinfratcrminum 
decem dierum a die, aqua didhim laudum, vclarbitramentumfaclumfuerit,&hoc fi 
pars , quce vult petcre reduclionem fuerit prxfcns; fi autcm fuerit abfens a diclo laudo , feu 
arbitramcnto , quamuisfuifletcitatus, vel monitus , tunc habeat terminum prsediclum de- 
cem dicrum a die facla? fibi notificationis legititna? per Vicecomitem , vel de eius Mandato , 
quod tales arbitratores intcr talcs partes tali die tulerunt fuum laudum, & arbitraraentum; 
alias lapfis X. diebus praediclis non audiantur , & laudum executioni mandctur, ac fi cffet 
fententia, qua» tranfiuiffet in rem iudicatam ; Vbi autcm infra illosdeccm diesfueritpctita 
reduclioad arbitrium boni Viri , in cafibus, in quibus dc iurc fecundum formam prasfen. 
tium Statutorum peti non negatur : tunc omnia fiant , & fcruentur coram Vicccomitc, qux 
fupra dicla funt , & ftatutum cft circa modum , & ordinem in caufisferuandum, & omnia, 
qux fibi difta funtin hoc cafu locum habeant. 

Quod Vicecomes cogat JSlotarium ad dandum atta Caufa . 

QVia partcs quandocumquehabent necefTe producere quasdam acla principaliCaufiein 
iudicio caufa? appellationis; ftatuimus, qucd Vicccomes in quacumque parteiudi- 
• cijprincipalis, & ctiam poftea faciattradi aclacaufx principalis, fcu corum copia 
partipetenti,cum fuerit requifitus, & Vicecomes negligens incunat in pcenam librarum 
quinque par. & Notarius cui hoc mandatum fuerit , fi infra terminum competcntem ei fta- 
tucndumper Vicecomitcm dicta acta, vel eius copiara parti petcnti, & congruam mcrce- 
dcm ci offcrenti non tradiderit in fimilem pcenam incurrat , & nihilominus teneatur ad in- 
tcrefTe parti . Difponimus tamen , quod petens acta fibi tradi , ftatim cum petit difponat, 
vclfoluat Notarius competcntem mercedem, fifecum non fueritconcors, & antedicla? mer- 
cedis folutionem , fiue difpofitionem non incipiat currere terminus Notarius addandum acla 
vclcopiam vtfupra; ftatuimufque,quod fiexaliqualegitimacaufa non poffint habcri dicla 
acla , feu copia intra diclum tcrmtnum, non intclligatur currcrc petenti diclas Scripturas ali- 
quis terminus prxfentium Statutorumproillotcmporc, quofletcritad habendum copiam 
prazdiclam , nifi ipfc fuerit negligcns. 

De poteflate 3 (5 iurifditione Arbitrorum . 

STatuimus , quod fiuefintarbitrestantum,fiue arbitratores, fiuemixtim arbitri, &ar- 
bitratores, fiue fint ellccli abextraneis, fiue ab affinibus, fiue qualitercumquc co- 
niunclis , & inquocumqucgraduipfo iure cxdifpofitione pradentis Statuti habeant, 
& intelligantur in Caufa eis commifla omnimodam iurifdicYionem in omnibus , qua? funt 
necefTaria pro expeditionediCbe Caufa? , ac fi illiu.s litis, qiKeftionis, vel caufce fuiifcnt iudi- 
ces ordinarij , necobcitationes,aut pignorationcspartium, acteftium, &alia , quasinta- 
libus videntur nccefTaria compellantur adire iudicem ordinarium, &hocquamdiii duratcom- 
promiffum,& non vltra; non intendentesproptcrca, quodper hanciurifditionem ds con- 
ceffam intelligatur conceffa poteftas appellandi ab eorum laudis , pronunciationibus , arbi- 
tramentis , vel prosceptis ; fed tamen circa alia poffit pars grauata facere , quod a iure com- 
muni, vcl Statutis fint praemifta, & per prasfentia Statuta non fintcidcrogata, &hanc 
camdem poteftatem habeat quicumquc in talibus caufis cffct elleclus tcrtius propter difcor- 
diam aliquorum arbitrorum s 

C 2 Quod 20 

Quod tempora pr&fentium Statutorum non currant 

tempore Feriarum , 

f\ Via tcrmini fupraditti in caufisiuntcontinui , & i; quandocumque poflfunt continge- 

\J re in ferias prolixas, ex quo poffet partibus generari pra?iuditium. Ideo adhoc eui- 

"'^^tandum prouidemus, quod fi terminus , vel delatio aliqua datus, vel data ab aliquo 

prsefentium Statutorum , veia D.Vicecomite, vigore alicuius Statuti, incideritin aliquam 

cx ferrijs infrafcriptis , videlicet propter NatiuitatemDomini Noftri IefuChrifti i vel pro- 

ptereiuspaflionem, & Reffure&ionem, vclpropter meffes, velin aliquasferias repentinas, 

tunc tales termini , vel dillationes non currant ipfo iure alicui partium, nec Vicecomiti ad 

pronunciandum,necalijs,dequibus in prafentibus Statutis fit mentio , & hoc pro ea ratta 

temporis, pro qua in aliquamex dicTis krijs inciderit, his autem finit/s rcfliduum dillationis, 

yel termini Statuti incipiatcurrere ei, cui dillatio, vel terminus eratpraefixus, velaffignatus- 

Adijcientes,quodfi vltima dies alicuiustermini, veldillationiscuiuicumq; inciderit in ali- 

quamdicm quouifmodo fcriatam , tuncprima , fcquens dks non feriata fit , & eflfe intclliga,- 

tur illi, cuitaIisterminus,veldillatio eft ftatuta pro tcrmino affignata, & ftatuta. 

JDe tacita Hypotheca expr&ceptis , (5 ' fententijs refultante . 

VOlcntcsfraudolofisalienationibusobuiare, prouidemus, quodatempore pra?cepti dc 
folucndo,fadtiin conuitum, velin confeifum, vel quafi omnesres,&bonaeius,cui 
dicTumprseceptum facTum fuerit, fint, & eiTc intelligantur ipfo faclo, & iurc tacitc 
Jiypotecata crcditori, in cuius fauorcm prxceptum faclum fuerit,&hanc tacitamhypotccani 
volumns tranfire ad ha*redes, &Succeffores vniuerfalcs dicli creditoris, poflint hypotecaria 
attionc , res, &bona poft prxceptum quouifmodoin alium translata a quocumque pofTeffo- 
rc , quinon haberet potiora iura , aduocare, & prsedifta locum habcant etiam vbi lata fueric 
fentcntia deffinitiua iudicialis, vel arbitraria, declarantes, quod a tcmpore ientcntia? lata? in 
caufa Prjncipali dicTa hypoteca efficax duratura, fiuc illa fentcntia abfque reclamationetran- 
fiuerit in rcm iudicatam, fiue ab ca quouifmodo fuerit reclamatum, & redamationc non ob- 
ftantc fucrit quouifmodo confirmata. 

De executione Pr&cepti . 

STatuimus, quod cum tcmpus in pra?cepto de folucndo tuexcrit, Creditor, in cuius fa- 
uorem pra?ceptum facTumfuit habcat ellecTionem petcndi elleelioncm in bonis debito- 
ris, vel faciendi debitorcm capi,& detineri, & vna via ellccla fibi,in alteranon pra> 
iudicat. Vbi ver6 elligat exccutioncm perfonalem ,teneatur facere debitorcm citaricumcc- 
dula ad contra dicendum quidquid vult, & poft , nc pra?ccptum tale contra eum cxequatur , 
& debitorc in tcrmino non comparcnte indiftincTe mandeturcxccutionicontra eum, nifi 
allegauerit exccptionem falfitatis, vel folutionis, vcl aliquam exceptionem, qua» ci fuperuc- 
nerit poftprxceptum facTum , quo cafu feruetur ea, qua*infra dicuntur,quandotalesexce- 
ptiones apponuntur ad executionem fcntentia?, & omnia, qua» ibi diccntur in fententia ha- 
bcat Iocum hicin precepto , 

De executione Sententia . 

QVia multoties, qua? fententia debeat peti executioni mandari an principalis,an appel- 
lationis ftatuimus, quod fcntentia appellationis, fiuefitconfirmatoriaprima?,fiuc 
* confirmatoria,fiue in totum,fiuein partem illa debeat petiexecutionimandari,fi 
tamen in rcm iudicatam tranfiuit, &non alias,&fufficiatillamproduccrc,nifiilIafcnten- 
tia habeatneceiTariamrellationemad primam, quo cafu vtroque produci debet, adofficium 
D.VicecomirisfpccTct,& pertineat mandari exccutioni omnes fentcntias peripfum latas, & 
fcntcntias etiam latasper quofcumque in caufis appcllationuma fcntcntijs primis pcr ipfum 
latis , & fcntentias latas per quofcumque Arbitros , fcu Arbitratorcs , feu CompromifTarios 
de rebus , aut pcrfonis fua* iurifdiftionisquomodocumque fuppofitis, omnia cxecutioni man- 
dando , fingula fingulis refferendo; fitqucin arbitriocrcditoris clligcrc, an vclit cxecutio- 

ncm 21 

ncmfieri inbonisdebitoris, velinpcrfona, &vna via-elle&anon prasiudicet ei in alia; fi 
igiturpctntexecutionem in bonis condcmnati pcr fcntcntiam , tuncis, contraqucm petitur 
executio citeturcum cedulla adcontradicendumquidquid vult, necxecutio petita fiat, & 
iinon venit, vel veniens non contradixcrit, vel etiam ficontradixcritnon admittatureius 
cOntradictio , fcdcommittaturcxecutio, velper captionem pignorum, vel per miffionem 
in tenutam in bonisfuis, &ita executioni mandecur, nifi opportuerit exceptionem falfita- 
tis, vel nullitatis , vel aliam , qu<e eifuperueneritpoftfentcntiam, tunc cnim fuper oppo- 
fitis audiatur , & fi quantitasnon excedatfummam librarum X. paruor. aflignetur ei tcrmi- 
nus trium dierum continuorum ad probandum , & intelligantur fa<fke monitiones hinc 
inde, quod fingulis bonisinterfint ad vidcndum fieri probationem, quo nonprobanteex- 
ceptioncm oppofitam, plene,velfemipleneincidat inpcenam librarum duarum paruor., 
applicandarum prodimidia partiaduerie , &pro alia dimidia Communi, &in expenfisjfi 
vero quantitas , de qua petitur executio excedatfummam librarumX. vfque ad fummam li- 
brarum XXV.paruorum, & hxc omniahicferuentur, quseibi dictafunt* VoIumus,qudd 
fiquantitas, velcxtimatio rei, velfacti, proquaexccutio peticur excedat fummam libra- 
rum XXV.paruor.,quodpofsitiuper ijs exceptionibus oppofitis peti Confilium Sapientis 
infra terminum quinque dierumalapfutermini rcpiobatorij, & alia feruaridcbeant, quce 
circa petitionemConfilijbapientisfupradiximus. 

NOn volumus tamen , quod fiprius de nullitate Sententia? fuiffet qua*fitum, quod 
tuncquseratur , i ed exccptio ipfa nullitatis reijciatur , & idcm ficxforma prajfen- 
tiumStatutorumdenuIIitate, quxri non poteft, addentes, quod fi condcmnatus 
fc oppofucritexecutioni, &aliudoppofitorumfufric 1 ens ad tardandura executionem Sen- 
tcntia? non probauerit faltem fcmiplene , incidat in pcenam librarum X. paruor applicanda- 
rumprodimidiaparti aduerfa» , &proaliadimidiaCommuni, &inexpenfis, &a5enten- 
tia, qua pronunciarctur, Sententiam exequendam effe , non volumuspofTe appellari, nec 
fupplicari , nec de nulliratc qua?ri , vel quouis alio modo qua*relari , fed in dilata? executioni 
mandetur; Vbi vero creditor elligat executionem perfonalcm, tunc citetur debitor cutn 
cedulla ad contradicendum quic quid vult, &potcft, ne exequatur didta Scntcntia perfona- 
litercontraeum; & tunceotcrmino non veniente, & non contradicente fiat licentia de 
capiendo ipfumdebitorcmperquantitatem, & rempetitam, cumautemvcnicnte,&contra- 
diccnte , feruenturomnia,quje fupra diximus,quandopctitur cxecutio in bonisdebitoris. 

De executione facienda contra Vniuerftatem VilU CorbuU. 

SI contingerit , Vniucrfitatcm Vilke Corbukeexaliquacaufa fententiari in aliquaquan- 
titatepecunia? Communi Adiia? , vel alicui perfona? de Vifcontaria Adria? , affignetur 
per VicecomitemterminumStatuti (Jauarzellanodicla» Villa? Corbuhe ad foluendum, 
quo ellapfo termino, prouidemus,quodficreditor ellcgerit executionemperfonalem fadis 
dcbitiscitationibus dedidloCauarzellanofiatlicentiamdccapiendoipfum debitorem perfo- 
naliter, &executionimandetur contraeum , nifiipfeCauarzellanuscomparuerit, & ali- 
quid allegauerit , exquo appareat fe effe dilligentem , fedtamen cafTationem folutionisper- 
uenire, quia hominesnonvoluntcongregari, nec voluntfoluere, quo cafuquilibct deipfa 
Villa, & VniuerfitateCorbullce poffit cappi , & detineri pro didlo debito ,. nec propter ca- 
pturam vnius,alium,velaliosdedicta Villa liberarivolumus. 

Qualiter fieri debeat Executio Captura Perfbnarum . 

STatuimits, quod nulluspoffitexaliquacaufa capi, feudetineri, nifi per Pra>conem , 
vel Prascones Adria? habentem , vel habentes fecumliccntiam in fcriptis tcmporc, quo 
cumcapit, velcapiunt, capienditalesp.rfonas nonpoifitipfefolus Praeco capcre^ni- 
fifecum habeathomineseiconfignatosper Dominum Vicecomitem j quificcaptus in cafi- 
bus, inquibus capipoteftfecundum formam Statiitorum ducatur, &duci debeat coram 
Domino Vicecomite, qui eumaudiat,fi vclit quid contra talem capturam opponere, vcl 
allegare, quifinihil allegauerit, vcl fi aliquid allegaucrit, quod fi effet verum dcberet 

D rclla- 22 

rellaxari, fcd nonpoteft illudcflfe, autfierf notum Doraino Vicecomiti, nifi differatur 
'tunc Domini Vicccomitis arbitrio, &bona? voluntati fit, vclmitterc illum ftatim ad ear- 
ceres, autdifFcre, dummodo liue incarceribus,fiueextrafaciat eum fic captum bene, & 
dilIigentercuftodiii,expenfistamcn creditoris, quaspoftealiceatei rccuperare a debitore,& 
hocnifiipfecaptusdeponat pcenasipfum Dominum Vicecomitem , vel aliquam idoneam 
pcrfonam pcripfum Dominum Vicecomitemelligendamquantitatem,pro qua ipfccapttis 
eft, & expeniasproipfacaptura,taminNotario,quaminPra!Conc,& horainibus, & co, 
vel alio eius nomine dcpponcnte , ille captus etiam fi duftus ad carceres fuiffct liberc rellaxe- 
tur , fi autem prxdi&a. non depofuerit , tunc mittatur ad carceres, & ibi detincatur & 
cuftodiatur donec fuo crcditori fatisfecerittam de debito , quam deexpenfis , & vt fupra . 

PErmittimusautem , diftas capturas fieri quolibetloco, & die in prafentibus Statutis, 
non excepto , dequibus infra dicetur in proximefequenti Statuto ,& pr^dicla locuni 
habeant, nifiquis fueritprocriminedcbitor pro llluftriirimo Domino Noftro V.S. 
prointroitibuseiusexquacumquealiacaufa ,pro introitibus,veI grauaminibusquibufcum- 
que Communi Adria? pro condemnatione ipfiusfacla quocumquedifta ,& pro dati/s; Vel 
nificaptus fuetit de mandato prasfafti Illuftriflimi Domini Marchionis,quibus cafibus pof- 
fit quilibetcapifincPr:econe,&fine licentiainfcriptis,dummodoh*beatliccntiam viua vo- 
ceaDomino Vicecomite. 

Quibus cafibus pojjit quis capi pro debito 4 & quibus non. 

QViaRcorumfempcr eft figerc, & procraftinarc folutionem, prouidemus,& Statui- 
mus , quodquilibet debitorpoffit capi , & detineriprodebitoad inftantiam fuorum 
^-crcditorumferuatis tamcn neceffarijs fecundum formam Statutorum in omnibus, 
& finguliscafibus infrafcriptisj & ali js cafibns nullusprodebitocapi, feu dctineri j Cafusau- 
temfuntinfrafcripti . 

Pro introitibus ,&debitis Camera?Illuftrifs.D. N. D. Marchionis Eften. 

Pro Datiis eiufdCmpra?facli Illuftrifs. D. N. & Communis Adria? . 

Pro condemnationibus , & multis quibufcumque . 

Pro Colleclis, & alijs grauaminibus . 

Pro Executionepraccepti, vclfcntentia?, vt fupra didumeft. 

Item fi debitor fuerit fufpcctusde fuga , qui non poffideat bonaimmobilia fufficientia ad 
debitumin Vifcontaria Adria», quo cafu fufficiat, quodcreditor comparcns coram Vice- 
comitefaciatfaltemfcmiplcnam probationemdedebito, etiam parteabfente, & non cita- 
ta , & vltrahoc iuret dcbitum cffe verum , fibinonelfefatisfactum intotum , vel in partem 
deeo, quodpetit , & iuretfehabercdebitoremfufpeclum, ne fuggiat, quam fufpitionem 
nonhabcbat tcmpore contracli debiti j &quodnon putabat, quod ipfe poffideat in dicla 
Vifcontaria Adrix bonaimmobilia fufficientia ad diclum debitum ; hisautem adimpletis con- 
cedatur ei licentiadc capicndo dcbitorcm, fed poft capturam detur terrainus creditori ad 
iuftificandum capturam pra?fcnte debitoreni, vcleius procuratore, vel faltem citato, & 
monito , quamui sfit carceratus . In alijs autem cafibus praetcrquam in fuprafcripti aliqucni 
prodebitocapi poffc, adijcientesetiamincafibuspra?dictis:quod nullamulier, necaliquis 
mafculus minor XV. annispro debitopoffit. Itemfipignoratus per vim vetuerit ipfe, vcl 
aliusdefuafamilia,nepignoraaccipiantur, velaliomodo fcoppofuerit,tuncipfe, & quili- 
bctdcfuafamiliapofsitcapi. 

Item , quod nemoetiam pofsitcapi in cafibusprafdi&is in locis, & dicbus infrafcriptis , 
vidclicetin domo habitationis propria , vel conducla . Itcm in Ecclefia aliqua, & intra 
eiusmamia. Itemin tribus diebusNatiuitatisD. N. IcfuChrifti. In die Epiphanice, inSc- 
ptimanaSancla. Intribus diebus Pafcalibus Rcfurreftionis . In prima die Pentccoftcs. In 
dicbus BeatceMaria? VirginisdeMenfibus Marrij, Augufti, & Septcmbris , & indieSancli 
petri delunio, & hocnifi dc fa&o ijs diebus debitor aclu fugeret, vel effct inpromptu rc- 
cedendi; Quocafu volumus,etiam, quodhisdicbus, & quilibetcorum capipofsit, &dcti- 
neri, ctnififueritprointroitibusllluftrifsimi DominiMarchionis, ct proDati;s,ct introi- 

tibus 2J 

tibus Gommunis Adria», in quibiiscafibuspofsitquiiibct capiqualibetdic, etquolibetloco 
nifi in Ecclefiijs, & intra eorummamia; S» quis autemcontra formam pratfentium Statuto- 
rumcaptusfuerit, difponimus, cjuod Vicccomesfaciatillum reflaxari , & eum , cx cuius 
facto , & deflectu minus legitimecaptusfucrit ftatim dcfaftocogatadfoluendumomnesex- 
penfas, &omncdamnum,&interefleei, quiindebitecaptusfuit. 

■ 

f Quodnec ITenuta 3 nec Sequeflratio valeat vltra duos Menfes . 

SI quis ex propria aucloritate in cafu fibi conccffo , vel dc au&oritate Vicecomi tis , vel 
devoluntate debitorisalicuiusrei ab alio poflefla?adeptusfucrit tenutam , tcncatur 
Jn&i-dups menjcs adietajis tenuta? comparere coram V icecomite , & facerepetitioncm 
fuamfecundumformamprsefentium Statutorum, vtcaufa dicte tenuta» expcdiatur , alias 
intelligatur, quod dielatenuta fit ipfoiurenulla , &exeanihiliuris, aut facli intclligatur 
acquifirum fuiileipfiAclori.fTdemintelligi, & obferuari volumus de Sequcftro, quod di- 
cTum cftdjtenuta . Idemde tcnutisacceptis pcr Praeconem nominepignorum nifi apparcat 
deiuftoimpcdimento, cuwe locumnon habeantinfaclis illuftiifsimiDomini Marchionis, & 
datiorum ,&introitibus,&fa(ftisCc>mmunis Adriae. 

De modoprocedendi fupra r uenditionibus qu&fiunt per Curiam. 

STatuimus, &ordinamusfuprafa<fto venditionum rerum immobilium, qua» fuerunt 
percuriam adinftantiam , & poftulationera crcditorum hoc ordinc procedatur , yi- 
delicet, quod tres cridationesfieri debeant per fpatia , & interuala ocTo dierum pro 
qualibet, & vltima fit percmptoria , de quibus prima, & vltima fieri debeant fupra Pla- 
tea, & mediaincontracTa, autin Vilia, in cuius pei tinenti js fita» funt res venales , & 
contineatur in qualibet cridatione harcforma , videlicet j Quod qui nolunt bona in quae 
cridarurdcffendere , feu in cisaliquod ius oftendere , aut contradiccre, vel cmere, com- 
paiere debeant infra ipfas dilationes iura fua , defTcnfiones , & rationes oftenfuri , feu pra> 
tium oblaturi , & fpecifice in qualibct cridationc nomen debitoris , cuius dicuntur cfle 
bona , qucecridantur , &etiam nomen crcditoris , adcuius inftantiam fiuntdicTa»cridatio- 
nes, quibuscridationibuselapfis , & apparente aliquo creditore legitimo , bonaextimen- 
turper iuratos, & ExtimatoresCommunis Adria», & poftea incantentur tribus vicibusper 
diuifos dies , & fi Extimatioexcedatlncantum cogatur creditor , ad cuius inftantiam pro- 
ceditur , acciperein folutum per extimationem , tunc plus offerente fecundum cblatio- 
ncm , & non fecundum extimationem facTam dentur , & vendantur per curiam , & pmium 
diftribuatur intercreditorcsjadquoruminftantiamhxc facta fuerintj ita tamen quod cre* 
ditores teneanturdareemptoribus iura,& acTionesquantum addeffenfionem- itaquod cre- 
ditor non teneatur de euicTione, vel vitio, nifi quantum eftprofuo faeTo proprio, a dic 
ver6pr<rdicTa» Venditionis facTa? cumprsedidis folemnitatibus liceat cuilibet proponere, & 
■oftenderede iurefuo inbonis venditis, &contra pofleflbrcs corum vfque adtres Aicnfas 
continuos , vltcrius vcro audiri non debeant, & fi infra praediclos tres Menfes aliquid eui- 
cTum fuerit abemptore prccdicTorum bonorumhaberc pofllt regreflum emptor contra crc- 
ditorcs ; inter quos pranium fuerit diftributura; ita tamen, qucd tcmpore diftributionis 
pra?rijfacicndce inter creditores, teneatur quilibetcreditor facere bonam fecuritatem de fol- 
uenda, & non baratanda parte , quce eicontigerit de pra»dicTo prcetio , & ea reftituenda 
cmptori , fi euicla ei fuerit res vendita , fecundum quod creditor quilibet teneretur deiure, 
& fifacercvoluerit , vcl non potueritfccuritatem, pecuniam in loco faluo depponat per to- 
tum tempusdicTorum trium Menfium ,quibus tranfaclis detur creditori, ad quem fpccTarc 
dignofcitur,&ha»c omnia fummariecognofci , & cxpediri debeant . 

De ojferente prAtium ad Incantum . 
Tatuimus, quod quicumquc obtulerit prsetium aliquod certum fupra aliquo Dacio , 
vel re , qua» adlncantumpofita fitdeMandato Domini Vicecomitis , aut extimata 
fit per Extimatores iuratos Communis Adrix cogatur firmuspcrfifterein oblatione, 

& S 24 &pratiurti oblatumfoluerc , & rern fupraquam fueritfa&a oblatio prceicife accipere tcnea- 
tur, intclligendo praedicla rn eo , quodplusobtulerit. 

De tertio comparente adDeffenfionem Tenuta } ^uelpignoris . 

ITem j quodfi ipfatenuta, velpignusaccepta, vel acceptum fuerit de mandato Viceco- 
mitisadinftantiamalicuiusperfona?, vel pro facto alicuius Communis , vel proaliara- 
tione, non poffit vetari pignus, veltenutam per aliquem , qui credat ius habere in dU 
ftatenuta, vel pignore i ub r pama contenta in Statutis deuetationc pignoris, & ille , qui 
creditiushabereindittatenuta, velpignoredebeat comparere coram Vicecomite , often- 
furusdeiurefuo, & finoncomparucrit procedatur fupra pignore , vcl tenutam fecundum 
formam Statutorum , &iures, faiuo iureomnium , ius habentium , fed fi comparuerit, & 
fiquidemfueritacceptatenuta, vel pignus occafione CamcraHlluftrifs. Dom. Marchionis, 
vel occafione Communis Adria? , tunc per Vicecomitcm fummarie; & fineftrepituiuditij 
cognofcatur, & diriroatur qusftio vfquead oclo diesexpenfiseius, qui dicitfehabere ius in 
pignore, veltcnuta , quastamenfi obtinuerit recuperare poteft ab eo, quifueritdebitor,fi 
autem acccpta fuerit tenuta , vel pignus ex alia caufa tunc procedatur fecundum formam tra- 
ditam in ali/s caufis, ncc procedatur ad dationem in folutum , nec ad venditionem , vel fup- 
pignorationem pignoris, vcl tenuta», nifi deffenfio , & contradiftio ipfius deffenderc cu- 
pientisprius fucritterminata . 

De Alienatione Tenuta . 

STatuimus, quodresdata intenutam, vel inpignusnon poffitaliquo modoalicnari,& 
fifueritalienata ipfo iure]non valeatalienatioa poffidenteOrficio Vicecomitis aufera- 
tur,& fidebitor tenutam datam vendidcrit, velalienaueritperfonaliter capiatur, & 
detincatur , donec fatisfecerit pro debito creditori . QuodVicecomes nen detinfolutum alicui Forenfi. i Tcm , quod Vicecomes non poffitdare in folutumalicui ForenfipofTeffiones aliquas pofi- 
tas in Terra Adrise, vcl eius diftriclu Vifcontaria? pasnnalibrarum xxv.de fuofalario,& 
Datio in folutum prxdicla ipfo iurc non valeat ,' & poffeffio confifcetur Communi Adria?. 

Quodtempore dejfinitiue fiat condemnatio expenfarum 3 &" 

non interlocutorie . 
STatuii 
expenfis. 
fit Vicecomes condemnarealiquem .. 
feratur tempore deffinitiuenifi fuerunt expenfa? faCteoccafione contumacia? alicuius, fiuein 
principio caufa? , fiuc in Procefsii quas quidem reficere tcneatur condemnatus > fi contu- 
max antequam audiatur, nifi etiam fittalis interlocutoria, quaehabeatvim deffinitiuc, & 
mereatur exccutionem . 

Quod nullus pofsit citari extra Vifcontariam Adria . 

QVodfialiquisdeTerra Adria? , vel cius diftriclu, aut Vifcontarnecoaclus, vel vo- 
catus fucritabaliquo, velaliquibus in caufaciuili, vel Ecclefiaftica extra diclain 
"^Vifcontariamcoramquocumque IudiceEcclefiaftico, velciuilf abaliquoin dicla 
Vifcontaria habitante, fineexprefTalicentiallluftr. Dom. Marchionis , ille , vel illi, qui 
vocauerint, feuvocarifeccrint, iura, &aclioncstam inciuili,quamincriminalibusamit- 

tat . 

£htod 25 

Quod nemo de Vifcontaria Adri& accipiat iura 3 & acliones 

a F orrenfibus , 

STatuimus, quodnemodc Vifcontaria Adria?accipiatiura, & actiones aForcnfibus, 
contra aliquem dc Vifcontaria Adria? , & fi rcceperit, Vicecomes non faciat fibi ratio- 
ncm, & denegetur fibiomnis Audientia, & ftatim cumcomparuerit hocal!egans,& 
cx diftacaufa petens auferantur ab eo de faclo per Dom. Vicecomitcmlibra? xxv. paru , nifi 
accipiensa&ionesfueritobligatuscumeo, velproeo, &hoc monftrauerit per inftrumen- 
ta, velteftcs, vel niliceflio fucritfacladevoluntateeius, contraqucm creditur, aut ci , 
cuius vice, & nominc ccdensfucritftipulatus, vel nifi tali ccflionario fuerit facla Datio in 
folutumalicuiusnominisdebitorisproaliquo debito, & ei fuerit faclaceffio , quocafu va- 
lcat, &agerepoflit, fidedidodcbitoconftetper Publicutnlnftrumentum , quod prsecci- 
ferit , & aliter non . 

;'" De pr&fcriptione rerum immobilium , 

SI quis pofTederif rem iramobilcm continue pcrannos decem inter pra?fentes iufto titulo, 
& bona fide nullo modoinquietaris fi vero inter abfentes requiratur poflfeffio anno* 
rumXXi fi verohabuerittitulum, tunc exigaturbona fides, & poffeffio continua 
XXX. annorum , faluis iuribus ruinorum annis XXV. 

De prafcriptione decennij . 

SI quis inter prxfcntes non pctierit fibi debitum per decem annoscontinuos , poftea vo- 
Iens agerenon audiatur,& prxfumarur pro tali debito fatisfa&um,& obligationem 
fuiffe fictitiam,& fimulatamj interabfentesautem lapfusXX.annorum continuorum, 
ha?cautem locum habeant in debito.ibus bonce fidci tantum , & nifi is, contra quam prsefcri- 
ptio talis allegatur habuerit iuftam caufam ignorantis, vel nifi talis praefcriptio fucrit lcgiti- 
meinterrupta , &nifiinftrumentadotium, focietatis, & teftamenti, in quibus feruentur 
iuracommunia. 

Quodnullus ^Tabernariusfaciat credentiamfiliofamilias/uelfamulo , 

ITcm, quodnullustabernarius, vel tabernaria faciat credentiam alicui filio familiasmo- 
ranticumpatre, vel Auo Paterno , cum pignore, vel fine pignorc, finePatris, vel 
Aui paternilicentia, necfamuloalicuiuscumpignorc, & qui contrafeceritnihilexigerc 
poffit , & pignus, quod accepit teneatur, finc aliqua folutioncreftituere, & foluat pro 
bano folidos xx. paruor. pro qualibet vice . 

Quod nullus mutuet Filio Familias 3 vel Famulo , 

ITem, quod nullusdebeat mutuare alicui Filiofamiliasmoranti cum Patre,veIAuo Pa- 
terno, velfamulo alicuiuscumpignorc, velfine pignore, fitie Patris, Aui, vel Domi- 
ni licentia , & quicontrafeceritnihilexigerepoflit: , & pignus , quod acceperit refti- 
tuere tencatur , fine aliqua folutione , & foluat pro bano folidos xxxx. paruorum pro quali- 
betvice. 

uodnullus emat ahquas res a Filiofa milias 3 c uelfamulo , ITem, quodnullusematPifces, Retia, Canas, velaliquasaliasres generis alicufus aFi- 
Iio alicuius morantecum Patre , vcl Auo Paterno, vela famulo alicuius abfqj Iiccntia 
Patris , Aui, vclDomini, &quicontrafeceritfoluatprobaiofolidos Lx. paruor. & 
tcneatur rcftituere pifces , laboreria, & aliasresfinealiquafolutione. 

E Quod I 26 

Quod rcfiitutio Dotis confiante Matrimonio non fiat > 
nifi coram Vicecomite * 

Tem , quod nullum inftrumentum reftitutionis Dotium , vel aliqua reftitutio Dotisfiat 
in Vifcontaria Adria? conftante Matrimonio inter Virum , & Vxorem v nifi cum au- 
cloritate Domini Vicccomitis . De modo exactionis Dotium confiante Matrimonio . 

ITcm fuper exaclionibus Dotium, quasfiunt conftante Matrimonio inter Virum,& vxo- 
rcm cum allegetur Maritum vrgerc ad inopiam procedatur hoc modo videlicet j Quod 
per mulierem , &patremeius, qui habuerit eam in potcftate, autper alium nominc 
jpfiuslegitimam perfonamhabentem ftandiin iudicio porrigatur petitio coram Vicecomite, 
& requiratur Maricus,contra quem fitpetitio perfonaliter, fi reperiri poteft, & fi repcriri 
non poteft requiraturprajconia vocefuperplatca, &cumccduke affixionefubLodia Com- 
munis, &eodem modo pra?coniavocc, &cumaffixioneceduke requirantur omnes crcdi- 
tores Mariti , feu iushabcntes, feu volentes oftendcre ius aliquod in bonis Mariti , vel vo- 
lentes contradiccretalipetitioni infra terminum in alijsStatutisdeclaratum, vt comparcant 
coram Vicccomite ad contradicendum , & iura fua oftendcndum , & fi infra terminum com r 
paruerit aliquis contradic~tor,tunc intcr partcm Mulicris,& ipium contradiclorcm iure ordi- 
narioprocedatur. Si vero nullus comparucrit fummaric dc plano finc ftrepitu,& figura iu- 
dicijaudianturprobationcs partis vxoris ,&facla publicatione tcftium omnis requiratur itc- 
rum modo,& forma praediclis, qui voluerintintcreffc adfentcntiam audicndam talidie,& 
in die tcrmini feratur fcntentia, &fi mulier obtinucrit , fiatcxtimatioin bonisMariti in el- 
leclione fua pcr iuratos extimatorcs Communis Adriaj, &reducatur in fcriptis, & tunc 
praecipiatur omnibus crcditoribus, ijsvidelicet, qui licet contradicere voluerint petitioni 
vxoris tamen iurafua produxerint fuper bonis mariti, & fcribi fecerunt in a&is, quod infra 
certumterminumaffignandumper Vjcecomitem refpondcant, fivoluntres, &bona, quas 
fucritcxtimata, &ficeisofferevItraextimationemfacT:am , fi volucrintin omnifumma, & 
inomni refingulari , &habercrem, fiplusobtulerint, & oblationemfoluerint, faluo eo, 
quod fimiliter tantumdem offerc velit fempcr mulier perfcratur , & praediclis folemnitatibus 
ieruatis, & complctis fiat folutio , & fatisfaclio cidem mulieri vfque ad quantitatem fua» 
Dotis , & legitimatum expenfar um pe r Vicecomitem in bonis , & de boms mariti , vt fe , & 
fuos alat fecundumformam iuris , & fi quid fuperabundaucnt, hoc inter crcditores diftribua- 
tur fecundum formam iuris , &fidecffet faluum fit ius mufieris , hoc addito, quod 
quando nonapparet conrradiclor, qui fcopponatmulieripotenti , vtfupra, fi mulier in- 
fraterminumquadragintadieruma diefua?petitionisnon feccrit, fibicompleriextimationcm 
&dationeminfoiutum amplius non audiatur in praduditium crcditorum mariti,fed non ob- 
ftantepetitione , feualiquacontradi&ionevxoris fatisfiatcreditoribusmariti fecundumfor- 
mamiuris, eo faluo quod feria» , qua» inalijsdilationibusdatisadprobandumnoncompuran- 
turfecundumformamStatutorumprajfentium, etiamhic non computentur inifto tcrmino 
xl dicrum . 

Si quis fuerit vfus infirumento de quo fibi fiolutum fuerit . 

ITemftatuimus, quod fiquis vfus fucrit inftrumento debiti , vcl fcriptura priuata , vel 
publica , dc quafolutio facla fit ; fifecerita X.librisinfraid , quod petitur condcmne- 
tur in tanta quantitate, qaantaeritquantitas , quaspetebatur , fiadecera librisfupra, 
quantacumquc fit quantitas condemnctur in dcccmlibris par. & expenfis, nifi habuerit 
iuftam caufamlitigandi. 

Quod nullus Forenfis emat foffeffiones 3 &c. 

QVodnullus Forenfis, velaliquisfuo nominc cmat, autemerepoffitaliquaspoffcffio- 
nes immobiles exiftcntcs in Tcrra Adrice , vel eius diftriCtu, & Vifcontaria, nec 
*aliquis vcndatalicui Forcnfi , vel alio ementi fuo nominc pofleffionesaliquas immo- 

biles 27 

bilcs exiftentes vt fuprapcena Iibr. XXV. par. & emptfo, & vcnditio fit nulla ipfo iure , & 
poffeffiones ilte, qua? empta?,vel vendita?fucruntincontincnti dcuolut^ efTe intelligantur in 
Comraune Adri^ , idem dicimus de dantibus alicui Forenfinon fuftinenti onera cum Com- 
raune Adria? . 

Quod Mater non fuccedat Fiho ab mtejiato . 

STatuimus,quodMater non poffit fucccdere ab inteftato fiiio , vcl filia: , exiftentibus fra- 
tribus, vel fororibus, velattinentibusex linea mafculina deffuncti , vel deffuncla: vfq; 
ad tertiumgradum inclufiue jfedipfa viucntehoncfte j & vitam Vidualem feruante, 
quod ipfa habere debeat ab ha?redibus filiorum loco legitimae fua? viclum , & veftitum, & 
habitaculum , fi extabit fecundum facultatem hasreditatis , & fi vfque ad tcrtium gradum in- 
clufiue non extabunt attinentes, vt fupra, quodMater fuccedere polfit. 

De Muliere maritata a Patre , vel confdio Patris . 

ITemconftitucntesconfuetudinemapprobamus , quod raulier a patre maritata, velCon- 
filio patris fupcrftitis ab iuteftato patris non fuccedat cum fratre, vcl fratibus , vel libe- 
ris eorum mafculis.Illudetiam mtclligendumeft,fipater deceiTeritcumTeftamento,dum 
Pater poffit relinqucre filice quicquid voluerit m vltima voluntatc , & hoc idem intelligimus 
in hajreditate MatrisJfu Mulier habuerit fratrem, vel fratrcs ex vtroqueparente, idem fer- 
ucturde non maritatis a Patre, vel Matre,mortuo . velmortuaabintcftato,dumfrater,vel 
fratres tencantur eas maritare, & dotare fecundum facultatcs fuas, & dignitatcs, & mores 
locorum j fi non nubere voluerint, tuncteneatur ei dare, & fubuenire de fuisbonis fecun- 
dumfacultates, &dignitatcs, & bonafratris, qua:fueruntpatriscius,& Matris fintobligata 
forori,&fororibuspro Dote conftituenda,& danda,&pro alimcntispraedictis. 

Quod Maritus lucretur dimidiam Dotis . 
Tatuimus, quoddedotibus oranibus datis, & dandis Maritus lucrari debeat dimidiam 
dotis , fi Matrimonium folutum fueritmortc vxorisnonreliclacommunifoboia?. 

Quod Venditor teneaturpr&ase ad rem tradendam . 

QVod fi aliquares mobilis vcndita fuerit , Venditor tencatur pra^cise eam tradereem- 
ptori, & emptorteneatur prxcise ad prcetium foluendum; fi vero fiat venditio rei 
► immobilis, tunc feruetur ius cornmune, & qui contrafecerit foluat pro bano folidos 
centum par. s s De vendente iure proprio rem , quam conducit ad Liuellum . 
I quis conduxeritiureliuelliperpetualisaliquamremimmobilem , & ipfam iure proprio 
vcndiderit cadat a iurc fuo,& perueniat ad dominum , cuius cft direclum dominium. De conducente domum aliquam ad penfwnem . 

SI quis conduxerit domum aliquam ad penfionem ab aliqua perfona ad certum termi* 
num, taneaturcam reffutare Dominodomusanteterminumper menfem,alioquin ipfo 
non reffutante in diclo terminoteneatur conducere pro vao alio anno pro eodem prae- 
tioj& fimiliter Dominus Domusdcbeat dare licentiam di&o conducloi i per diclum terminum 
fub pcena relaxandi diclamdomum per alium annum volendo eam afliftare . 

De affclante Domum , qua pojiea indiget . 

SI quis afficlauerit, fiue locauerit ad pcnfionem domum aliquam alicui, & locator di&a 
domo indigent, liceat fibi diclam domura tolere diclo conductori, & habeatconduclor 
terminum per mcnfem ad inueniendum fibi vnam domum, dumodo diclus conduclor 
oco fui intcreffelucretur affiCtum ipfiusdomusrelaxata? pervnum annum,fiueeamtantum 
tenuerit,fiuenon, &tencatur locator in diclaquantitate ei corapcnfare, vcl fatisfacere, vel 

E 2 reftituere 28 

reftitucre, nlCi in cafibus, quibuspropter necefliitatcra fuperueaientcm de iurcCommuni 
poteft expclli. 

Quod Socedarij teneant fbcidas <vfque terminum . 

ITem ftatuimus, quod focidariustcncatur conduccrc, & tencre beftiasei focidatasad 
terminum vfque ad terminum,quc dtbeatconducerediclas beftiasj& fimilitcr tenca- 
tur Dominusdimitterefocidario diftas beftias adterminum inter eos conuentum, nifi 
legitima caufainteruenientc, & co cafuquo relaxabit, legitima caufa non interuenientc, di^ 
clusfocidarius dictas bcftias infia terminum^non debeat habcrc Iucrum^nifiproratatemporis. 

Quod nulla Beflia data tn fbcida 'vendatur . 

ITem , quodnullabcftia data in focidam poffit vendi, velalienari , finevoluntate Do- 
mini, & fi contrafactumfueritomni iurisfokmnitateomifla diCta beftia vcndita , vcl 
alienata Dominoreftituatur fub prenafolidorum xx.paruor.proqualibet beftia rainuta, 
& librarum quinquepro qualibet beftiagroffa, & in candera pcenam cadat emptor , qui 
fcientrr emerit , & fi bcftia reperin non poffit, focidarius , quieam vendiderit , vcl alie- 
nauerit, perfonaliter capiatur ,& nondimittaturdoncc fatisfecerit dictoDom.de praetio di- 
tlajbcftia? alienatce, &damno, &intereffe, & quod aliquabeftiadatainfocidam nonpof- 
fic accipi in tenutam ab alicuius creditorc focidarij, nifi finito focida? tcrmino , & fi accepta 
fueritipfatenutaipfoiurenon valcat, &Dominus, qui aclione folidae aliquid mutuauerit 
focidario habeatpro illo mutuo recuperandomeliora , acpotiora iura , quam aliqua aliaper- 
fona, qucehabuerithippotccamanteriorem, etiam fifueritdos; etiam fiipfemutuansnul- 
Jam expreifam habcat hypotecam inomnipartclucriipfarum beftiarumipetTantium,& per- 
tinentiumadfocidarium . 

JDe Socidis 3 aut Zoaticisftmulatis 3 & 'ficlitijs . 

STatuimus, &ordinamus, quodquotiefcumqucaliquisrepeructur obligatus, vel pro 
focida, vcl Zoatica , & dicat debitor talem obligationem fuifieficlitiam, &fimu- 
lataminfraudem vfurarum conceptam, &quod licctfe obligaueritin bonis , vclali/s 
aniraalibus, velalijsqtiibufcumquemodisoccafioncprardicTa , verefe obligaucritex caufa 
mutui, &boues, & animalia, &aliasresnonhabueritfecundumpecuniam mutuohabue- 
rit, tuncprtffumaturau&oritateprxfentisStatuti itaeffe, &fuiffc, prout ipfc debitor di- 
cit, fiipfcdebitoriuraueritadSanclaDeiEuangeliaitaeffc, & fuiiTe , prout ipfe afferit, & 
hoc nifi cx aduerfo ipfe creditor obtulerit fe probaturum , & probauerit diclas bcftias , vel 
res cffe, &fuiffeeidatas , & vere confignatas , co autem non probante ftctur iuramento 
debitoris , fifitipfoiure abfolutusa tali creditorc, kd medictas didta? pecunia? mutuatce fic 
communis , & alia medietasfit accufatoris , fi aliquisfit accufator , qui cos accufauerif, fiau- 
tem non , tota fit communis . 

De emente Frumentum in Herba y (5 Vinum antequamfit 

tempus Vindemia . 

STatuimus, quod fiquiscmeritFrumentuminherbaantcquamfitatcrra fcparatus , aut 
Vinumantcquam fic tempus Vindemice , inteliigatur di&us contraftus vfurarius, & 
ipfe cmptor pranium amittat, & appliccturCommuni, cuius dimidia fit accufatoris , 
qui eosaccufauerit. ] uodnullus laboratorpoffit 'vindemiare fine hcentia Domini . 

STatuimus, quodnullus, quilaboraueritalienas vineas , autquastencatad affitlum , 
vel I.iucllum foluendo vuam , velvinuraproliucllo, nondcbcat vindcmiarc aliquo 
modofinenuncioDomini, autipfiusparabola , & quicontrafeceritfoluatfolidos xl. 
paruorumj Addcntes , quod nullapcrfonaaudeat vindcmiare aliquo modo,vel vindcmia- 

ri . 2 ? 

rifacere anteKalendasScptcmbrisfub poena librarum v. paruorumnifi habucrit licentiam 
a Domino Vicccomitc , & Dominus VicecomesdcbcatdilligenterinquirifacereperDomos 
conficientes. 

Si aliquis requifierit aliquem adfuum opus . 

SI quis rcqui/ierit aliquem ad fuum opus , & non acceperit , foluat fibi prsetium diei , & 
taniundcm proexpenfis, &fioperarius, quiproraiferitnoniueritadilludopuseius, 
quicumrequifieritfoluatfolidos v. & reftituat damnum, fi non habuerit iuftum im- 
pcdimcntum . 

Deplenafide danda Libris Communis . 

ITcm, quod Cataftris, & omnibus Libris Communis Adria?, & introitum di&i Com- 
munisfcriptismanu PubliciNotarijdetur, &adhibeaturplenafides vbiquc. 

De iuramento Maffartj Communis . 

ITem , quodille, qui fuerit Maflarius Commums iurct, quodbonafide, &finefraude 
faluabit, & cuftodietomnia bona Ciuitatis , & Communis Adriie, qua? perucnerit ad 
manusipfius , &rationem monftrabitprocuratoribusCommunisde omnibus pcr cum 
adminiftratistemporedebito, ac di&a bona Maflario fucceflbri confignabit, pcena , & 
bano, fifucrit negligens folidorumcentum . 

De Pr&cone Communis . 

ITem, quodillc, quieritprsecoiuret, quodbonafide, &finefraudeprxcipiet,&faciet 
fieriequaliter abominibnsAdriajfaftiones, &angariasCommunis,& nondimitetvnum 
proalteroadfaeiendumdiCtasfacTiones, nccindepecuniamaccipietabaliquo ,&ficon- 
trafeceritfoluatprobanopro qualibetvicefolidosquinqueparuorum , &habeatdidtuspra?- 
copro fuo falario , id quod pcr Dominum Vicecomitem, &confules ei taxabitur , & nul- 
lam aliamfaciat faclioncm, necfoluatcolledam; Itcm, quoddictus pra»co debcat in fero 
ter pulfarc Campanam,vt poft tertium i onum didta Campana? nemo vadat per Tcrram Adria?. 

De luratis Iuftitia. 

ITem ftatuimus, quod iuratores iuftitixdebeantiurare, quodbona fidc , & finc fraudc 
manutenebunt bene , & fideliter iuftitiam , & facient omnes menfurasiuftas , de qui- 
bus in ftatutiscontinetur.,& omnes vendcntcs, & cmentes , vti debeant menfuris illis 
iuftis poena cuilibet vcndenti contrafacienti, dequain alioStatuto fit mentio. 

Quod iurati prouideant menfuris omni hebdomada . 

ITem , quoddittiiurati iuftiti^debeantvideremenfurasomnihebdomada , &femcl plu- 
ries, totiens, quoticnsplacuerit Vicccomiti, & fialiqua menfurainuentafuerit minus 
iuxtaloluatpro banoille, cuiusfueritfolidosdecemparuor.quoqualibctmenfurainiu- 
fta, & frangatur mcnfura, &nullus vendat, nificummenfurabulata, quamiurati tcncant 
bullare buIloCommunis., &inOfficiofuonulo dolovtantur, & fi menfurapoft quarcfuerit 
fachiufta , inucnta fuerit minusiufta, foluat ille, cuiusfuerittalismenfura,&quilibct ctiam 
quicontrafeceritcuilibctdidorumcapitulorumfolidosdecem paruorum . 

Quod Tabernarius non vendat Vinum 9 nifiper iuratorfuerit 

pofitum admanum , 

ITem, quod Tabernarius, vclTabernaria, etiam habitalicentiaa fuperexiftentib. datij 
non debeat vendcrc aliquod vinum , nifi pcr iuratos iuftitix fucrit pofitum ad manum, 
&nifi verbum, autlicentiam habucrit a Vicccomite , quodctiam vendere poffit ha- 
bitaparaboh Vicccomitis •, fcd tamen dcnuntiatione fupcr exiftentibusfacta, & fi contra- 

fccerit 3° 

feccritfoluat probanocommunifolidosxx.paruorum, & dicTi iurati non dcbcant poncrc 
aliquod vinumadmanumfinelicentiafuper exiftcntiumpoena, & banofolidorumxx.paru. 
proquolibetipforum . 

De Tabernarijs Villarum . 

ITem, quodTabernarij Villarum,& omnes Tabernarij Vifcontariae Adria? vendere de-» 
bcant vinumhominibus Adriseadillam menfuram, &proillo pmio , quibus vende- 
tur in Adria, & fi quis contrafecerit foluat folidos V. par. pro qualibet vice fucrit con- 
trafactutn, 

De luratis &c. 

ITem , quod iurati, quando pofTent aliquem Vaflellum vini ad raanum duobus Maftellis 
fuperius bibere poffint de dicTo VaiTello , quem ad manum pofuerint vnum bocalem 
groflfum illius vini finealiqua folutione, videlicec, quod illud intelligatur cffc pro fuo 
falario: devaffello vini a duobusMaftellisinferius dcbeant habere medium bocalem grof- 
fum illius vini ,& debeant figillare cum figillo Communis coc©nem,& fufpiramen cuiufcum- 
que Vaflfelli vini , qucm ad manum pofuerint, & diclos figilos nemo rcmouerc debcat,donec 
vinum fuerit totum venditum,pcena,&bano cuilibct contrafacienti folidorum X. par. tam 
di&is iuratis , quam alijs quibufcumque contrafacicntibus , & dicli iurati non poffint mittere 
domosfuas di&um vinum,quod habere dcbcntpro fuo falario,fed illud in Taberna bibere 
debeant , pcena praedi&a. 

De extimatoribus Camium . 

ITcm quod elligantur tres extimatorcs in Tcrra Adria? , & duo in Villa Corbula» a laterc 
Burcellorum , & duo a latere Bufcorum ,qui iurent, quod bona fideextimabunt omncs 
carncs reccntes , qua? vendentur vidclicet illi dc Adria carnes , qua? vendentiir in Adria , 
& fimiliter illi de Corbula carnes, quce vendentur in diclis locis fingula fingulis rcfferendo , 
necaliquis debeat vcndcrcaliquascarnes recentes domefticas, vel filueftres ,nifi prsetioillo, 
quo extimabunturpcr dic"tos iuratos ,quorum carnium quantitatesdenunciaredebeant dictis 
iuratoribuscas venderc volentes, nec aliquis debeat venderc aliquas carnes, nifi prlus vif«e 
fucrint viua?pcr iuratosprardidtos, pcenacuilibet contrafacienti, & pro quolibet dictorum 
capitulorum, quibus fuerit contrafacTum, folidorum XX.par. 

Finis Secundi Traclatus . TRACTATVS TERTIVS 

Super Malefitijs. 

Qutbus modispoteftprocetliper Inquiftionem . 

Tatuimus, &ordinamus, quod in quibufcumque caufis Criminalibus, 
in quibus /ecundumformam Statutorum, vel ijs dcfficientibus de iurc 
communieftimpofita poenafanguinio, vel aliaqua?cumque , quamreus 
incorpusfuum pati debet, poffit Dominus Vicecomes ceffante accufa- 
tione eorum , qui accufare poflfunt , & denuntiatione iuratorum proce- 
dereper inquifitionemcontra eum , qui talecrimen diceretur fecifTe, pra> 
cedentibustamen legitimisindicijs, vel faltem pra*cedentepublica , &fa- 
maprobataad minusper duosteftesfidedignos , quxprobatioindicioru.n, velfamxpoffit 
recipi abfente reo, contra quem inquiridebet, & non citato., vbi reus perfonaliter com- 
paruerit, vei detentusfuerit, tuncnon detur eialiquacoppia, fed teneatur Dom.Viceco- 
mesei faccre Ieggi, &declarariinditia, &omnia , qua? contra cum inducla funt, vtipfe 
reuspoffit vicTainditiapurgarc, &dicere, & allegarequidquid vultpro fua cxecutione , 

fcd 
fcd nomina teftium nontencatur eidicere, nifi quatenuseivifum fuerit, quam deffenfio- 
nem teneatur Notarius fcribere fub poetia librarum v. paru. quibus accufatis pcr Vicccomi- 
tcm fi iudebuntur ei vigerc fuperfedeat in proceffu , donec vcritas inditiorum , 
&corum, quasreusobijcit , & dicit profua deffcnfione pleniusellucefcat , &pra;diclalo- 
cum habeant inomnibuscafibus, pratcrquamin adulterio , quo cafu non volumus proce- 
dipoffeperinquifitioncm , necperdenuntiationemalicuiusomcialis, feuiurati, fcd folum 
pcraccufationem perfonarura, dequibusinfra dicetur, innulloautemaliorumcafuumpof- 
(it pcr Vicccomitem proccdi pcr inquiutioncm . 

Quodomnes iurati teneantur denunciare maleficia , (3" quomedo . 

ITcm, quodomnesCauarzelani, & iurati teneantur denunciarc Domino Vicecomiti , 
omnes deffercntesarmavetitain fuoCommuni , &omncsrixas, & infultas faclas , 
& faftos in fuis fundis,fiue cumarmis fiue finc armis,fiue fanguinis cxterit,fiuc non^dan- 
do,Sc nominandoteftes,&nominateftium,qUifuerunt pra?fentesnxis, infultibus^&malefitijs, 
&ii nefciataliquos praefentes fuiffe , nominare tcneatur eos , a quibus dici audierunt talia 
comiffa fuiffc , &Notarius, quifcribettalem denunciam , teneaturin aftis fcriberc nomi- 
na taliunueftium , quas denuntiationes di&iiurati , etCauarzellani facere tencantor infra 
terminumdierum trium , ii fucrint commiila in Villa Corbula: , fi vcro exrta dictam Villam 
indiftriftu tamen Adricnfihabeantterminumquinquedierumfub pcenalibrarum v.paruor, 
pro qualibet vice , qua fuerit contrafadum , & prO quolibet Cauarzellanorum , ct iurato. 
negligentibus pra^dicla faccre ; Nec fufficiat, dcnuntiare alicui Notario , nifi ipfi Vicecomi- 
ti poena Notario rccipienti talem denuntiationemabfqucconfcientia Vicecomitis libiarum 
Vparu. ei aufcrcndarumde fadoper Vicecomitem; 

QuodVicecomes teneatur procederefuper denuntijs iuratorum . 

ITem, quodfa&adcnunciationeper Cauarzellanum, cc iuratosderixis, vcl infultibus, 
teneatur Vicecomes proccdere contra demjnciatos, ct condemnare, vcl abfoluerc » 
necpoffitaliquem ommittere, qui puniridebentiubpoenalibrar. xxv. paruorum, fi ta- 
lis dcbeat puniri in pecunia , fi veropuniri dcbcatinperfona , tuncfubpamalibrarum L # 
paru. poffittamen Dom. Vicecomes, fidubitetCauarzellanum , vcliuratosoccuhafTe vcri- 
tatcm recipcreinforraationem ateftibus, etabalijs, pro vtei videbitur , etfaccre corrfgi, 
etemendaridenunciationes, fccundum informationem pcr cos habitam, & fi reperiat ali- 
quemcx iuratis, aut Cauarzellanum dolose verfatum in tali denunciationc facicnda ipfum 
punire , mulitare, vel condc mnarc pofTit pro cius arbitrio, infpecta conditionc perfonarum % 
&qualitate delicli ocultati 3 vcldoli adhibiti vfque adquantitatcmlibrarumXXV.par. 

De modo procedendi fuper Inquifitionibus &c . 

ITem,quod fuperinquifinoinbus,& dcnunciationibus fuperrixis , infultibus, ctmale- 
ficijsfaclisprocedaturhoc ordine; Quod citetur reus , velis, contra quem proccdctur 
cumcedulacontinente, quodveniat ad fidciubcndum , ctfe excufandumad quadam 
inquifitione , vel dcnunciatione contra eumfa&a, formata, etinftituta, vel fi folitam ha- 
bitationem non habeat fiac voce pr«econis inplateaanteLodiamCommunisfecundum,quod 
loquitur a Staruto deponentede citationibus, quod infra octodies proximosfuturos compa- 
reatcoram Dom. Vicecomiteadfide iubendum, ct defcndendum , ct ad rcfpondcndum , 
et opponcndumtaliinqui/itioni, veldenuntiationicontra eumfacla? , etformata», vel in- 
ftitura? , aliaseo in termino non comparentcproccdaturfecundum formam Statutorum. Si 
autem talistalitercitatus non comparuerit , tunc citetur, ct banniatur publice ad Lodiam 
Communis alta vocc pra?conis , quod infraaliosoclo comparcat vtfupra. Quibus omnibus 
tcrminis elapfis , eteo non comparcnteintelligatureffc veruscontumax,ethabetur procon- 
feffoipfoiurc finealia denuntiationc, feudeclaratione, ctpoffitDom. Vicecomcsquando- 
cumquc procedereadcondemnationcm , et executionem contraeum, tamquamfi fuerit in 
iuditiolcgitimcconfeflus , vcl conuinctus. Siautemipfe, vel cius procurator, vel aliquis 

pro 3 2 

proeoincafu, quo fecundumformamiuris, et Statutorumalterpro eopoteft comparere, 
comparueritinfradictosterminos, veletiam quandocumque non audiatur, nifipra?ftitcric 
fideiuffioaemidoneamdeiuditiofifti iudicatum foluen.incafibusautem , in quibus nonpo- 
teftper procuratoremcomparere, et vbicumque quomodo imponi pofsitpcena, quam in 
corpus fuum pati debeat , fiue fimpliciter, fiuc f ub conditione , tunc non admittatur fatisda- 
tio, fed fi ipfecomparueritincarcertm mictatur, etibidetincatur, ct cuftodiatur , doncc 
fucritabfolutus , vel fi fuerit condemnatus, donecfententia fuerit executioni mandata , fa- 
tisdationeautempra?ftitaincafibus, inquibusadmittidebet, non dctineatur , nifi in cafi- 
bus in quibusfecundum formam Statutorum poni poteft ad Torturam, tunc etiam detinea- 
tur vtinfradicetur. 

REoautemcomparente, &detento, velfideiuffionibus datis , & relaxato, tunc , 
vcl quandocumquepofteaconfiteatur in iuditio, affignetur eitcrminus trium die- 
rumadfaciendumomnesfuasdeffenfiones, quo terminoelapfoampliusnon audia- 
tur , fed contra eumferaturfententia, & executionimandetur, fi autemnegauerit , vel 
exemptionem appofuerit,tuncaflignctureiper Vicecomitcm terminusxv.dierumadfacien- 
dum omnes fuasdeffenfiones , &fiatei ftatimcoppia inquifitionis , vcldenunciationis , & 
omnium contraeum produ&orum , &aclorum, & feeampeticrit, poffitquedurantedi<fto 
terminorecipi , &fieriprobacionesexpartecuri£ fupcr intentione denunciationis, vel in- 
quifitionis, velfuperrepiicationibusnon monito, neccitato rco , ncc aliter de carceribus 
detradto, licctcarceratus, dummodotcftesiurentiuridicecoram Vicecomitc fedendo pro 
Tribunaliadbancum hora iuris.-perhanc enimconftitutionem omnes, & fingulosmone- 
mus,qui poffuntperprocuratore fediffendere, quatenus ipfi , veleorum procuratores fin- 
gulisdicbus, & horisinterfintiniudicio advidendum omnia fieri, & produci, & ad pe- 
tendum , &accipiendum coppiam omnium, qua? contra eos fient ; ficetiamin cafibus, in 
quibusprocurator nonadraittitur ipfumreummonemus, quod perfonaliler compareat, fi 
autemfuerit carceratus, monemus , quodprocuratoremconftituat, quem carcerato omni 
cafu admitti volumus , qui procurator fingulisdiebus, & horisintcrfitin iudicio, vt fupra. 

ELapfoautem diclotcrminoxv.dierum, omniagefta, & acla intelligantur efTe publi- 
cata , & denuo data coppia omnium aclitatorum ipfi reo , vcl eius procuratori , vt fu- 
pra petenti , & ftatimipfo iure affignatus effe intclligaturtcrminus oclodierum adre- 
probandumomniageftain tcrmino probatorio , quoetiamtermino elapfo omnia gefta in- 
telliganturpublicata, & poffit, &teneatur Dominus Vicccomes facerefcntentiam , abfol- 
uendo, vel condcmnando, proutei vifumfuerit deiure, &fccundura formam Statutorum 
faciendo . 

JDe purgatione indittorum contra Malefaclores . 

QViamultoties deliclanon poffuntplcnedirefte probari, ftatuimus, quodvbicum- 
que Vicecomes videritcontra reum non effc delicl-ura probatum , {cd fcmiplene, 
^velfaltcm fupeffe contra eum indicium , vel indicia fufficientia adtorturam , tunc 
fireus non eft carceratur faciat , &facereteneatur citarieumcum cedula femel perfonalitcr, 
vcladdomumfolitajhabitationis, vcladlocum, ad quem cllcgi citari cumrclaxatione ce- 
dula», velaffixioneadoftiumdomus . quod perfonaliter compareat, & veniat ad fe excu- 
fandum, &adpurgandum inditia , qua2Contraeumfint,infra tres diesadiecitationis,cum 
comminatione , quod eo non comparcnte Dom. Vicecomes pronunciabit ipfa indicia ha- 
beriprovero» &pro plena probatione contraeum , &eum non venientcitapronunciet,& 
pofteacondemnetur, &exequaturfccundumformamiuris , &Statutorunrii Si autem ve- 
nerit perfonaliter talis reus, tunc Vicecomesconfiderata qualitatefacli , & pcrfonarum , & 
rei 5 &indicl:iorumponderccamcxaminabit, &minabitur, &torquebit, prout vidcbitur 
cxpedircarbitrioboniviri, vt veritasellucefcat, & ha?c folum habcant locumincafibus,in 
quibus potcft reus poni ad torturam , vt in fequenti capitulo dicetur ♦ Ve , ,33 

> , De arbitrioVicecomitis intorquendo Malefaffores . 

ITem,quodpoflit Vicecomesquandocumque, fiue poft inquifitionem, accufationem,vel 
denuntiationcm, vt lupra didum eft, fiueante quandocumqucci videbiturreum deten- 
tum,&eorameo conftitutumcxaminare, & torqucre, vel torqueri facere prcecedcntc 
lcgitimo inditio,vciinditijsfecundum formam iuris, neinterim fidifferatur detur matcria, 
& occafio ipfi reo ad vcritatem occultandam . Ncc audiatur aliquo cafu reus coram Viccco- 
miteconftitutus,veldetentus, fi petatcopiam inditiorum cum termino ad opponendum, 
fed ei petcnti tencatur Vicccomes inditium, vel inditia , qua? contra eum funt legi facere, vt 
ipfe reus tunc poffit diccre , vel allcgare contra dicla inditia quidquid voluerit pro fua deffen- 
fionc j quam deffenfionem teneatur Notarius fcribere fub poena librarum X. : Quibusaudi- 
tis fi Vicccomitividebitur vigcre,quod ciusconfcientiae , & difcreticni relinquimus fuperfe- 
deatin tortura, donec veritasinditiorum,& eorum, qucedicit reus ad fuam dcffcnfioncm 
plenius poffint haberi, non poflittamen aliquis torqueri pro veriratc alicuius criminis inda- 
ganda, nifi fuerit prxfens Notarius, & nifi inditium , vel inditia , quce contra reum funt, fue- 
rintin fcriptis redacta permanumNotarij,&nifi rationedclicli, de quo qiiasritur, deberet 
imponi pcena , quam reusdeberet in corpus fuum pati; vcl pcena pecuniaria afcendens ad 
fummam librarum quinquagintapar. fubpcena Vicecomiti, ficontra fecerit librarum XXV. 
par. pro qualibet vice . 

De modo procedendi per accufationem. 

STatuimus , quod in accufationibus faciendis de malcficijs nullus admittatur ad accufan- 
dum de aliquo crimine,nifiprceftita idonea fatisdatione dc expcnfis reficiendis, & de 
foluendo penamimpofitam non probante, qua fatisdatione prceftita admittatur eiusac- 
cufatio,citeturreus,& proccdatur fecundum>& prout fupra diclum cft de modoproccdcndi 
fuper denunciationibus,& inquifitionibus,&omnia,qu2e ibidi(fta funtcirca modum proce- 
dendi hic intelligatur repetita; poffit autem Dominus Vicccomes, vt maleficijs obuieturex 
officiofuofuplere,&adiuuarcprobationemaccuiationis, & negligente , vel diffimulante, 
ne vcritas occultctur • 

Depcena nonprobantis accufationem . 

STatuimns, quod quotiefcumque ad accufationem alicuius proceditur contra reum , fi 
reus venerit abfoluendus , intclligatur accufator ipfo faclo condemnatus in omnibus 
cxpenfis ipfi reo, & fi reus fecundum formam accufationis debcat condemnari ad pce- 
namcorporisaftlictiuam, tuncaccufator intclligatur condemnatusin libris XXV, paruor. fi 
autem condemnari debeat in pecunia , tuncintelligatur accufator condemnatus in librisx. 
paru. , &nihiIominuspoflitratione iniuna?, vel infamia? agere contra eum fecundum for- 
mamiurisCommunis, &ha?comnia, nifi cx iuftacaufaquod Vicecomcs infententiaexpri- 
mere teneatur ipfcaccufator a prccdiclisfuerit abfolutus. 

Quando Reuspofptfeper Procuratorem deffendere . 

ITem , quod mquibufcumquc accufationibus , vcl denuntiationibus , vel inquifitioni- 
bus , qua? fient contra aliquam pcrfonam occafioae alicuius criminis, exquodcbeat 
imponipcena, quam reus in corpus fuumpati debcat, non admitatur procurator ad 
deffenfioncm accufati, vel denunciati , vcl inquifiti fuper crimincfaciendam , necadali- 
quas aliasprobationcs occafioneipfius criminisinducendas,pra;tcrquamad allcgandas cau- 
iasabfcntia» apponendas, fcu proponendas , & probsndas admitatur , & audiatur. Nec 
poffitprocurator pcterccoppiam totiusinquifitionis, exco, quia dicat fe aliter non poffe 
cpponcrecxceptioncs declinatorias , fed furficiatfi habcat titulum inquifitionis in genere , 
puta , quiadicatur, quodinquiriturcontra rcum , co quod dicitur , quod dctaliannoac- 
ciditttlemfubiurifditionc, &Territorio , vel dicatur, quod tali annofuratuseft in domo 
taiis, velintaliloco, necdicaturquid, necquomodo, & Cic dc fimilibus, in alijs autcm 

F cri- .34- .. , - 

cnminibusadmittarurprocuratorad plenanl deffenfionem, & detur copia tnquifitionis , St 
omnium acTitatorumfecundumpetitumfuerit . 

Quodfolus Vicecomes audiat Querellas , & Reos refpondentes . 

ITem , quodnullus Notarius , nec aliquis aliuspoflit aliquasalias accufationes , aut qux- 
rellas fuper maleficijsaccipere, necfcribere, nifi talis qua?rella, vcl accufio fit pcrfo- 
naliter pcr ipfos facta coram Vicecomite; necpoffit audire, nec acciperc aliquas refpon- 
fioncs reorum , nifi in pra?fentia Domini Vicecomitis, nec poffit comittcre aliquam perfo- 
namcitari, velrcum, vclteftemoccafionemaleficijnifiexprefse taliscitatio fueritperDo- 
minum Vicecomitemcomiffa, &figillata, velfubferiptaperipfumVicecomitcmpoena, & 
banocuilibet Notario contrafacienti proqualibet vice librarum. III. paruor. & de faclo aufe- 
rendarum. I I QuodNotarius teneatur accipere bonas fecuritates . 
Tem, quod quilibet Notarius teneatur accipere bonas, & idoneas fecuritates ab il- 
lis, quiaccufati, veldcnunciati fucrintdealiquomalcficio, fi venerit coram Doraino 
Vicccomite. 

Quod Notarijfcribant nomina , & ' pronomina in accufis . 

ITem, quodNotarijteneatur, & debeantfcriberein accufis , denuntijs , & inquifitio- 
nibus, &condemnationibusnominareorum, & pronomina, & terrarum vnde fint , 
velvbi habitantpcena, & bannofoluendi condemnationcm faclarodeipfis reis, & te- 
ncaturetiam Notariusj quilegcrit , &publicaucrit condemnationemnomenfuurafcribere 
pcena folidorum XX . paruorum . 

Quod Notarius teneatur fcribere nomina Truonum . 
Tem , quod Notarius tcneatur fcribcre nomina prseconum in ambafciatis, & rclationibus, 
& diem , qua dixerint fecitaffe , aut feciffe id , quodmandatura fuerit pcenafolidorum 
X.paruor. 

De remijfonibus faclis de accufatwnibus . 

STatuimus, quodde quacumquciniuriafacla alicui quomodocumque , fine fanguinis 
efrufionc , de qua fueritfa&apax, feuremiffiodenuncia?, velpecunias , vcl accufa» 
intelliganturefTercmiflTadimidia pcena?, & folumaddimidiamaliampcenxtalisdenun- 
ciatus, velaccufatustencatur. 

Defolutionibus condemnationum , & cancellationibus . 
Vicumqucfuerit in pccunia condemnatus , teneaturfoluereMaffario Communispe- 
cuniam , inquacondemnatusinfra XV.dies a die condemationis, fub pcena fol- 
«uendi quartam partem pluseo, quam condemnatusfuerit . 

Quodfingulis tribus menfibus fiant condemnationes . 

ITem , quod fmoulis tribusmenfibus Vicccomes teneaturfacereo mnes condemnationes 
maleficiorum , &damnorum datorum , que fieri potuerint difto tempore fub pcenali- 
brarumquinqueparuorumde fuo falario ,& cogere teneatur Notarium ad ordinandura 
proceffus , in quo poffint fieri diclar condcmnationes fub pamaprcedicta. 

De blafphemantibus Deum , & eius SancJos . 

STatuimus, & ordinamus, & inuiolabiliter obferuari prsecipimus, fi quis blafphema- 
uerit Deum , vel Gloriofam VirginemMariam eiusMatrem , aut verba contumelio- 
fa contraeosdixeritde faclo fine aliquo proccfsu carceretur, nccrelaxetur, donec 
folueritlibras quinqueparuorum, & fi fucrit impotensadfoluendum proyciauir, fiue de, 

mer- q: 35 

mergatur ter in aquam cura ooanibuspann is , quosindorfohabebit, quando blafphema* 
uit Deum defuper ponentem j fi autem blafphcmauerit Sanclos , vel Sancla Dei , & contu- 
meliofa, veliniuriofaverb.acontraeosdixerit , carcereturfimiliter, nccrelaxetur, donec 
foluerit folidos XXV.paru. fi autemfuerit impotensad foluendum ftetper trcs dies in carce- 
ribus, quorum pamnarumdimidiafitaccuiatoris, &alia dimidia Gommunis, & credatur 
iuramentotalis denuntiantiscuravnotefte , &tcncbkurfecretus. 

Deproditortbus lllujtrifsimi Domini Marchionis , autfuijfatus . 

Slquistractauerit, feuoperam dederitfuper ijs, qui vrgcrentaddamnum, aut detri- 
mentum IlluftriffimiDomini Marchionis, qui pro temporc tunc fuerit, aut iurium 
fuorum , fcu fuper ijs , propterquae mutari , autturbaripoflit pacificus ftatus praefati 
IlluftrifTimi Doraini Marchionis , fi capiatur conducatur ad locum iuftitia», & ibi laqueo 
fufpendatur, &bonaeiusconfifcentur, & ipfoiure confifcataeiTeintelligantur a die pcrpe- 
trati criminis,idem de omnibus tanta fcelcra attentantibus , feu tractantibusconfcijs , aut 
miniftris, autprasftantibus auxilium: fivero aliquaetaliumperfonarumcaptienonfuerint , 
fed fugcrintponantur in banno de omnibus Terris prajfati llluftriflimi Domini Marchionis . 
Si quis autem etiam taliscriminis particeps cogaita taliura confilior arcana patcfecerit, ab- 
folutione, & venia dignushabebitur. 

De iniuriante Vicecomitem . 

QVicumqucdixcrit aliqua verba iniuriofacpntra Vicecomitem, vel contraaliquem , 
qui loco eiuseffet, carceretur , de faclo , necrelaftetur , nifi priusetiam fine cou- 
fcdemnationefoluat libras vigintiquinqueparuor. & plusadarbitriumDomini Vice- 
comitisvfquead iibrasXXXX paru.infpecta qualitatcvcrborum , &eorumimportantia, & 
conditioneperfonarum . Si quisautem contraeum aliquaarma euaginauerit, vel aliquo ge- 
nere armorumcontracum admenaueritcapitepuniatur . Sivero contraNuncios, vel pra> 
conesCommunis , vel aliquem officialem Doraini Marchionis aliqua verba iniuriofadixerit , 
velaliqaoddeli&umpunibilefecundum formam Statutorum fecerit , dum Officitim fuum 
cxcrccrcnt, condemnetur duploeius, quicondemnerctur,(icontra aliampcrfpnam, quae 
nonefTetofficialis, illuddixiffct, velfeciffet. 

De wrbis iniuriofts . 
Iquis dementieritaliquem coram Domino Vicecomite, velalia verbainiuriofadixerit, 
foluat librasquatuor paruorum , & fialibi , quam coram prxdido, foluat libras tres 
paruorum. 

Deoccidentealiqueminrixa , velcafufortuito 3 cui culpa 

pofsit imputari. 

Slquispurc in aliqua rixa , velaliquofortuito cafu, in quoculpapofidtfibiimpuniri ali- 
quem occiderit, fi captus fueritpama capirispuniatur, & fifuerit rufticus , qui inter- 
fecerit ciuem in cafibus prajdiclisjbona eius confifce.atur,& confifcata etfe intelligantur 
j pfo iurea die perpctraticriminis , quorumdimidiapcrueniatinCommunc, &aliadimidia 
inhaeredisdefuncli. 

Defacientibus homicidium ex imurijs . 

SI quisanimodeliberatoexiniurijs , velvulneribusreceptisaliquemocciderit , &captus 
fucrit, pamacapitis puniatur, & fi fugcrit ponatur in bano fub pa?na capitis de Vif- 
contaria Adria? , &detotoTerritorio fcrrarienfi , &ciusbonaconfifcentur , &con- 
fifcata efTeintelligantur ipfoiureadie perpetrati criminis, quorum bonorum medietas per- 
ueniatin Commune, &alia mediatasinhaeredesdefuntti, &fi ex iniurijs , velvulneribus 
paxconfccutafuerit, &illi, quipaccmfeccritoccidatilluracumquopacem fccerit punia- 

tur S 3 5 , ■ . 

tur Sicarius , vt infra de faciente homicidium expropofito ,& omnespra;ftantes auxilium 
confilium, vclfauorcm dicla malcficia perpetranda puniantur fimilibus pcenis. 

Defaciente homicidium expropofito 3 ^velfierifaciente . 

Slquisex propomo , &animodelibcrato homicidium fecerit, velmandauerit, vcl ex 
propofito,&animodeliberatoinfultumfeccrit, fcuficrifecerit, vel mandauerit, pro- 
pt-rquodhomicidium fecutum fuerit, &captusfucrit ,;ducatur adlocum, vbi dittum 
homicidium commitfumfuerit, &ibimanus eius abfcindatur, &Iigeturad cius collum , 
deinde ad locum Iuftitiasconducatur, &caput a fpatulis feparctur cum dolatura, ita quod 
moriatur , & bona eius confifccntur , & confifcata effc intclligantur ipfo iurc a dic perpe- 
traticriminis , itaquodmcdietasbonorumperucniatin Commune, alia medictas in ha?re- 
desdcfuncli, fi vcrofugerit ponatur in banno fub pcenapraedicla dctota Vifcontaria ^&de 
Ferraria, & dc omnibuslocis Illuftriffimi DominiNoftri , & bona fimiliterpublicentur , vt 
fupra, &fimiIitcrpunianturomnes pr£ftantcsauxilium,confiiium, & fauorcm ad di&um 
maleficiumcornittendum . 

De Duplicatione Poenarum. 

QVod vti pro maleficio vbicumque in Vifcontaria Adria? commiffocertapcena eftim- 
pofita per Statutum , in duplum imponatur diclapcena , fi maleficium fueritcomif- 
fum in Platea , vel Domumoffcnfi, vel in Comrounis iuris, vel fub Lodia Commu- 
nis , vel in Ecclefijs , vcl inplcno arrcngo, vclConfilio Ciuitatis Adria*, indomoDomi- 
ni Vicccomitis , intelligendo quod exnulla pra?dic~tarumcaufarum fiat duplicatio, nifi fe- 
inel,vbi vigore alicuiusStatuti altcrius cflet facla duplicatio pcena? ex aliqua aliacaufain 
alio Statuto compra^hcnfa , tuncintelligatur pcr hoc Statutum , & in cafibus huius Statuti du- 
plicari dcbere folumfimplum illius duplicis . 

De praftante auxilium ad infultum ad Domum . 
Tcm , quodpraeftantesauxilium, confilium, vel fauorem ad infuirandum aliquam ad 
Domum fua? habitatiOnis, fiuecum armis,fiue finearmis,fiue percuiferir, fiucnon,pu- 
niatur cadem pcena , q ua ipfi principaliter dclinquentes. 

Si quis in <vna JHifchia inplura banna incident . 

ITcm j fiquisin vnaMifchia ,vcl invnofafto inplurabannainciderit fericndo, fcu vul- 
nerando auferatur cijfolum vnum bannumtantum, & maiusputa fi in eodcm aclofecerit 
infultum ad mcnationcm, percuflioncm, & vulnus, tuncnonpuniatur nifipro vulnere, 
vbiautem fcceritpIurespercuffiones,.velpluravulnerapuniatur proqualibctdeperfe,&hoc 
locumhabeat , quandovnus vnum tantum pcrcuflcrit,feu vulnerauerit, fiautcm plurcs pcr- 
cutfcrit , feu vulneraucrit,tunc pro omnibus feritis,fcu vulneribusfaftisin finguliscondcm- 
netur fccundumformain Statutorum. 

Quod Patrespoffint <verberare Filios 3 & Mariti Vxores , (5 

Concubinarij Concubinas . 

["Tem , quod partcs poflint irapune verberare filios fuos , & caftigarc, & mariti fuas vxo- 
rcs, &Concubinarij fuasCoticubinas ,quas tencrcnt indomo, dummodo eas non OC'» 
cidant , vcl trcciasincidant, faluo quod fifanguincmfccerintcummanibus, vclbaculo, 
vclfacicndoeascedercintcrram,&in nihilum condemncntur. 

De pcenafacientis 3 *uel fieri facientis Infirumentum falfum . 

t 

I quis NotaruisfcceritlnftrumentumfalfumcondemneturinLibris duccntisparuor. & 
fi foluerenonpoterit vfquc ad deccm dies , abfcindatureivna manus, & abomniOf- 

ficio I s 37 

ficio priuarur : Si quis autemfecerit fieri Cilfum Inftrumentum perNotanumaliquem con- 
demnetur inlibris ducentis . S De producente falfum Teflem a <vel falfum Injlrumentum . 
I quis produxerit in iudiciofcicntcrfalfum Teftem , vel falfum Inftrumcntum condcm- 
netur iu libris ducentis paruor. C\ vero produxeritfalfum Codicem rationcm, vcl aliani 
falfam Scripturampriuatam, condemnetur in libris centum paruor. 
Meliuseftbonum nomcn ,quam diuitia^mult^. 

De pcena falfl ^Teflis . 

SI quis dixerit falfum Teftimonium cum luramento, condemnetur in libris ccntum par. 
quasfi non foluerit infra X. dics ftaredcbcatper totum vnumdiem integrum ad catc- 
nam cum mitria vna fuper platea Communis, & poftea reducatur ad Carceres,nccidcm 
relaxetur donecfolueritdiclaslibras centum. s Depcena aufferentis rem 3 quam credit ejfefuam . 
I quisper violentiam abftulcritrcm aliquam , credenselTefuam ,fi valuerit folidos XX. 
vel infra foluatfolidos XL. & fi valuerit vltra folidosXX. foluat LX. & fuum ius ami- 
tat, &rem. 

Depcena turbantis poffefponem alicuius . Slquisanimoturbandi porTeffioncmalicuiusinre immobilialiquem faftum fecerir, puta 
arrando,feminando, vclfru&us viam maturos colligendo, vel aliter foluat libras 
XXV.paruor.&condemncturaddefiftenduraa turbationepr^dicla, & intelligatur fe- 
ciffcanimoturbandi pofTeffionemeoipfo, quod ipfe conuentus iniudicio contendit fe pof- 
fiderc, & probatur co tewporeaccufantemfuiiTepoffeffionem, fi verd talis accufatus non 
dicatfcpoffiderc, fed dicat feex alia caufa, vel iure feciffe , vel dicatfcillud feciflenomine 
altcrius , cuius forteeftlaborator,tunccontraipfum amplius non procedatur fupcr accufa 
deturbatapoiTeffione,fedciteturille, cuius nominc dicit id fe fecifse,qrii fi contendat fc 
poflidere condemnetur vt fupraalias non,fed hoc cafu condcranetur ad damnum,& interef» 
fcpofscfsorisipfiusrei, & incxpenfis, nifi docuerint fe iufte, &legitime id faccrc potuifse : 
Siquisvero pcr vim pofscfsionemalicuius occupaueritipfum pofsefsorem cxpellendo , velab 
ingrefsuprohibendo, vi, vel metu , tunc condcmnetur Communi in lib.L. paruor. & ad- 
mittatur omneius, quodhabeatinrcinuafa,fi ius aliquodinrehabeat, fi autem ius in ea 
nonhabeat condemneturad veramcftimationem ipfiusrei dandam aduerfario, qui eratin 
pofscfsionem, in ijs fcilicetcafibus, in quibusincidcritin Conftitutionem fi quis in tantam, 
Codicc vnde vi , racdietas autem poenarum, fupra Scripturarum volumusapplicari Commu- 
ni , & alia medietas pafso iniuriam . Quod tibi nc vis , alteri nefeceris . 

Depcena detinentis aliauem fua aucloritale propria . 

ITcm , quodnulliliceatfuaauctoritate aliquemcapere , & detinerc in viclum, & qui 
contrafecerit fi aliquempcr horam detinucrit, vcl minus, foluat probannolibrasquin- 
que paruor. fi plushoradetinuerit foluat librasX paruor. dummodo non detineat vltra 
hora xxiii/. fi vero tenuerit vltra horasxxiiij. foluatiibras ccntum,pra?dictaautem locum ha- 
beant, nififueritlatro, vel aliquismalefadtor, vclfraudator Datiorum fugiens, vcl fugiti- 
uus. Quosvolumuspofse capi ,& detincri per quemcumqueproipfis Vicecomitemducendis, 
nifiefset debitorfugiens cumpecunia, velrcalicna,quocafuliceatcreditori ipfum capere, 
&adVicccomitcmducere, vcl ci rcm fuamauferre, & nifi talisdetincnscft Tabernarius , 
cui liccat dctincrc in domo fua comedcntcs , & bibcntes,donec ei fatisfecerint , dummodo in 
prajdhftiscafibustalcsdetinentcs, feu remauferentes ea dic, vel fcquenti eos detentoscon- 
ducantcoramDominum Vicecomitcm, vel falteminfra diftumrerminum eidcnunciauerint, 

G quod 3§ 

quodtalesdetinuerint, vcl talcmrematali fugienteabftulerint, &exquacaufa alias cis hoc 
non faciente incurrantin pcenis prardi&is. 

De pcena frangentis carceres . 

SI quiscarceratusin carceribus Cbmmunispro aliquo debito pecuniarid , ve! proaliquo 
delieTo, exquoimpdnidebeat pcenapccuniaria, ex dittis carceribus exiucfit fran- 
gcndo ipfoscarceres coridamnctur in libras quinquaginta paruor. Et qui aUxilium , 
confihum, velfauoremprxftiteriteiadfrarigendum dicloscarceres, & qui fregrrit etiam 
non carccratuscondamncturin libris quinquaginta paruorum , &adfoIuendum illam de- 
nariorum quantitatem pro qua cffct carceratus , & fi forct carceratus ob aliquod delitfum, 
exquodeberetpcenaimponiiii corpus ipfiuscarcerati, tuncquicumque dicTo carccratoau- 
xilium^confilium^vclfauorempr^ftitcritinfrangendodidos carcercs, autqui pro eofre- 
geritpuniatur eadcmpcena,quadic"tuscarceratuspnriiendus crat,a quapceria redimcre fe 
poffitvfque ad vnum menfem pro libris quingerttisparuor. applicandis Communi. 

De comburente fcienter Domum aliquam . 
Iquisfcientcrcombureretdomum aliquam , aut inccndium fccerit in aliqua Domo 
mcta Furrhentipalleario, vel lignarioiuxtaaliquam domum facTo, ex qiio fequatur 
combuftio domus, capitepuniatur,&qui accufabit eum lucrabituraCoriimunelibris 
quinquagintaparuor.& tenebitur in credcntia . 

De faciente merchantiones alienas ejfe fuas . 
Tem , quod nulla pcrfona tafrigena. vel forertfis dicat alienas mci chantiones cflfc Aias poe- 
na , & banno perdendi ipfasres, vel prxtium earum ,&librasdeccmparuor. 

De pcena remouentis terminos . 
Iquis terminumpofitum interfe,& vicinurh fuumpcr iuratos rcmoucrit foluat libras 
decem paruof. incontinertti. 

De pcena leuantis Decimam . 

ITem,quodnullusdecimalis, aut aliqua pcrfonaaudeat, vel prxfumat accipere bladum 
aliquod j vel aliquas fruges de campo aliquo fub prastextu decima», vcl quartefii, nifi 
rcquifitoperfe , vel per eiusnuncium domino laboratore, vel Caftaldio ; ne illius 
perfoha?, cuius cfTctcampusillc, dequovcllct lcuarcdecimam, vcl quaitefium perfonali- 
ter , vel ad Domum pcena folidorurri XL. paruor. & reftituendi frugcs , quas accepiffet . 
Etcrcdaturde rcquifitioneDominiLaboratoris,velCaftaldionisSacramentodccimalis,vel 
fuicarczatonscum vno tcftefide digno , & verfa viceabeadem pcena incidat quadibet pcr- 
fona,quceleuaret de campo ,vcl area aliquasfrugas , nifiprius requifiuerit decimalem, vel 
ciusnuncium a quivadatadaccipiendumdccimamfuam ,qua2fibi dcberetur Sacramento do- 
mini, vel laboratoris , vcleiusnuncii,cumvno tcfte fide digno. 

De luratorum lujliti& Salano. 

ITcm , quodlurati Iuftiria*haberedebeantdcqualibet beftia , quam cftibuntfolidum 
vnum paruor. fcilicct de beftia Bouina, & Porcina,& de qualibct Agno hedo , vel Ca- 
ftronedenariosfex paruor. &aliquisnon debeatdiccre dedccus iuratis pra?dic~tisquan- 
do fe exercebunt circa Officium fuum pcena folidorum XX. paruor. &fialiquisex dicTisfu- 
ratis,quicftimarcdcbeant diclas beftias non cfsct infra , tunc Vicecomcs dcbeat elligerc 
locodeficicntisalium,qui clIccTushaberedebeatfalarium dcficientis^ & iurati extimatorcs 
prxdicTi non debearit cftimare dicTas beftias, nifi eas vidcrint viuas, & interiora ipfarum 
antequamdeeisextrahantur, vtvideatur fidicTa bcftiafutritmorbofa, autvitiofa, quamfi 
ficmucnta fueritnon cftimare debcant,necvendanturadlibram, fedadpecias, nec iurati 
poffint darelicentiaraalicuioccidendiieftiamaliquam, nifi camvidcrintviuara, & fi quis 

con- i 
s 39 

contrafcceritfoluatproqualibet diclorutfi capltuloruro, quibus, velcui fuerit contraraftum 
folidosXX.paruor. 

De luraU-s fufer Ignem . 

ELliganturfexhomines', videlicet trcsalatercGaftri , & tr es a latere Tomba? , qui pro- 
uideredebeantrebus maleftantibus occafione ignis, & qui iurarc debeant , quod 
bonafidc, &fine fraude prouideburtt per domos Adria»; & fi aliquid inucnerint 
maleftareoccafioncignis iliudfaciant deftrur, & fiquismandatis dicTorum iuratorum con- 
trafcceritfoluatprobannofolidos X. pamor. & nihilominus tcneatur obcdire mandatis di- 
Ctorumiuratorum, &di<5tiiuraticmnes, veladrtiirius ex ipfisduodebeantomnihebdoma- 
da ire tentatu perdomoshomirium, & perterram Adria?,fi quid viderint pcriculofum cX 
igne,& fi quis di&orum iuratorum contraiecerit foluat pro banno folidosx. paruor. pro 
quolibct diftorum capitulomm* 

Quod nullus faciat Ignem de Canna . 

ORdinamus 3 cjiiod aliqua perfona mafculus, vei fcemina non debeat facere in vis, nec 
fub porticubus,necalicubi irt terraAdriaJtlatereCaftri, nccTomba»ignem decan- 
nafolidorum X. paruor.nifiindoraibus vbi ruerit copertum , & fi aliquis voluerft 
facereignemdecannanon relinquatillum folum , fedadeiuscuftodiam dimittat maiorem 
deccmannis j &fiquiscontrafeceritfoluatprobannofolidos X paruor. & taliter extinguat 
foliginem dicTse canna? , qudd vlteriusnon accendatur pcena prsdicta , quem fuliginem in- 
contincnticum fuerintextindtusportari faciatextra domuminlocumvbi vlterius fi accende- 
returnonpoftetimminere periculufrt , & aliquis ndn debeat illum portare in curtis , & fi 
quis contrafecerit foluat pro banno folidos centum paruor. 

Si Ignis accenderctur ille 3 qui viderit ignem cridet . 

ORdinamus, quod fi ignis accenderetur in Domoalicuius, vel alibi, quicumque vi- 
derit diclum ignem ftatim debeatcridaread igncm aliter quod audiatur a fuis conui- 
cinispcenafolidorumcentum paruorum , & quando fuerit immenfus ventus nemo 
habcnsignem indomodebeat difccdere dedomo, nifi dimiferit aliquem maiorem annis 
xiiii. quicuram, &cuftodiamhabeat dedido igne, pcena folidorum xx. cuilibet contra- 
facicnti , &Vicecomes tuncfaciatiuratusignisperquirere per Domos Adria?, fi in aliqua 
DomoeiTetignisfine cuftodia,quodetiam facere poflint dicli iurati fi de pra?cepto aliquo 
VicecomitiSj&nulIusportetper Terram Adria? aliquam facem accenfam pcena folidorum 
quadragintaparuor. pro quolibetcontrafacienti , & nullus minor X. annis mafculus,velfce, 
mina debeatireperignempcena eum mitcnti folidorumiiij.paruorum, necportare debeat 
aliquis igncm difcopertum pcena prasdifta . 

Quodnullus teneat faueriavbifit Ignis . 

ITem aliquis nondebeat tenerepaueriasvbiflt ignis inaliqua domo, & C\ aliquiscontrafc- 
ceritfoluatprobarinofolidosdecemparuor., &nihilominus ipfas remouere tencatur , 
faluo quod quilibet poflit tenerepauerias fub'porticubus fuisvbi non eft periculum ignis, 
& hoc fit improuiiionem iuratorum,& fi aliquis voluerit tenerc pauerias fub porticubus 
poffitcastencre non ifnpediendocapita fuorumporticum. 

De Fornarijs . 
f\ Tatuimus , cjuod aliquis Fornarius tnakulus, velfceminanon dcbcat tencre plusvno 
^% faftb canna? indomo, vbieft fitus Fornus, quod fi contrafeccrit foluajtpro banno 
•»— " folidos X. paruor. , &nullus Fornarius quando ignis cftinforno non debeat difcc- 
dcrea fornoquoniamdimittataliquem,qui cuftodiatdidtum igncm , & fi contrafecerit fol- 
uatpro banno folidosiij.paruor. Itemqodnullus polTittenere interra Adria? pluries tribus 
faffibus dccanna,faluoquodFornaria 5 quae poflit tencrcquatuor faffos extradomumta- 

mcn 4° 

men furnipcena folidorum duorum par. puo quolibctfaffe ,&fornaria teneatur portare vltra. 
foffam Communis fuliginem furnipoenafolidorumquinquc. , 

Quodnulla domus inuoluatur de canna . 

ORdinamus, quodnulla domusdebeatinuolui , nequccopri decanain terraAdriaa 
latcrc Caftri, nifi fucrit porcilepoena folidorum quinquaginta par.& dcftruatur do- 
mus, & quicumque habet domum inuolutam decannadcbeatfaccrefcorozatumde 
vimenis fmaltatum cum credaa tribus latcribus domuscirca vbifit ignis . 

Quodnemo debeat tragitare vltra Terrarios Communis , 

STatuimus , quod nemo debcat tragitare vltra tcrrarios Communis, niftfortc in fcrui- 
tio Communitatis , & fi quis contrafccerit foluat pro banofolidos X. par. & quod Vi- 
ceccmesteneatur, & debeatfacerciurare raolendinarios, qui manifcftabunt quam- 
libct facicntem contra. 

Quodnullusfcindatpifces in ^Terram Adria . 

ORdinams , quo nemo debcat fcindcrepifces intra fetas Terra» Adria! ab vtriquc latcre, 
fed potius in loco , vbi proyciant budcllas diclorum pifcium. Et fi quis contrafccc- 
ritioluat pro bano folidos vigintipar. 

Quod nullus njadat adVine a Tomba 3 nifperportam . 
Oicmus, quodaliquaperfona vadatad Vineas Tombas , nifiper portam, qua; eft 
ad Tombampoena , &bannofolidorumquatuor par. pro qualibct Vicc contrafa- 
facienti. 

Finis Tertij Trafiatus. v TRACTATVS QJV A^TVS 

DeAdultcrijs, &Stupris, §. g. 

De Raptu mulieris honefta viu , de cognofcente eamper vim , &\ 

dePcena. 

Tatuimus, &ordinamus, quod quicumquc muliercm aliquam Vir- 
gincm, fcu Viduam , vel Maritatam honeftce vita? per virn carnali- 
tcr cognouerit , rapuerit, veladuxcritviolcnterpasna capitispunia- 
tur, &bonafuaaCommunc deuoluantur, & publiccntur dedutla 
dote mulicrisfic raptx , vel violat#,& cadempoenapunianturdan- 
tes 3 autpreftantcs auxilium,comitendumVel fauorcm ad diftumdeli- 
clum,dumvemititur. Siveroaliquaperfonaalicuius ftatus,aut con- 
ditioniscuiufciiqjexiftat, fiuc cognatus,fiucaffinispoft diclummale- 
fici um comiffum ftatim dura duccretur ipfa rapta perceperit, feu re- 
ceptauerit, autreceptari fecerint fcicnter pra^di&os cemitentes puniatur in amputttione 
vnius manus, quamcxigerepoffitprolibris quingentispar.vfqucadvnummenfcma dic la- 
ta? Sententicecomputandum . 

Quodomnes teneanturprofequirapientes mulieres . 

ITcm, quodquilibctdiftriftualis, ad cuius notitiam vcnerit, quodaliquis, vci aliqui 
rapiant 
4i 

rapiant, velducant mulieremper vim raptam , per vimcarnalitcrcognofcere velintdequi- 
businprxcedenti capitulo, teneantur conuocare vicinos fuosViila:, perquam tranfirent 
dicli malcfaclores , vel in quaeffent, &operari cum totopoflc dicta: Villa:, vel Vicinia: , 
quod prardicli malcfactores capiantur. Etfi homines dicla: Villa? , aut vicinantia: ncglcxe- 
rint facerefuura poffepro capiendis fic delinquentibus puniatur Commune dicta: Villa:, vel 
hominesdid^vicinantiannlibriscentumpar. & in pluribus arbitrio Dom. Vicecomitis , & 
qua:Iibet perfona dicla: Villa: , fcu vicinantia:, quae hoc fciret ftatim fonarc teneatur campa- 
nasdiclas Villa: ad martellum, &conuocarehomine$dic1:a:VilIa:ad malcficium prcediclum 
pcena librarum ccntumpar. & fuftigationis bis per Villam, & hominesdiclxVillx ftatis in- 
fcquidebeant malefacloresprxdicl-os , &eoscapere, & mulieremraptam , vel violatam de 
corummanibuseripere, &pra?dicl:oscaptospra?fentareinmanibus Domini Vicecomitis . Et 
circa praedicta facienda teneantur dicli hominesfacerefuumpoirc fub poenaipfi Communi , 
&hominibus!ibrar.centumpar. & plus, &minusarbitrio Dom. Vicecomitis. Et fi dicla 
V»lla non habcret Campanas, tuncperfona , qua: fciret diclum maleficium teneatur pro pof- 
feconuocare vicinos, &conuocarevtfupra j & nullocafu mulieripfafitrapta, vel viola. 
taaliquapenapatiatur§ 3.; fi homines didta: Villa:, autagnati, cognati , vel affines mu- 
lierisrapta:, vclviolata:, velalijaliqui volentcsacciperedemanibus ipforumraptorumdi- 
ctammulierem, autvolentescaperc ipfos, aliquemdeipfisraptoribus,aut de praeftantibus 
auxilium , vclfauorem occiderint nullam poenampatiantur . 

De Dote conflituenda mulieri rapta , <vel viola ta . 

ITem, quimulieremaliquam virginum, aut viduam honefta: vita?per vimrapuerit, aut 
per vimcarnalitercognoueritvkra prxdidta fuprafcripta teneaturdarc defuo habere mu- 
lieretalitcrrapta:, velviolatxillud , quodvidcbitur Domino Vicecomiti competes lo- 
codotis, fiue ipfa voluerit nubere , fiuenon, fiue habuerit aliam dotem conftitutam, fi- 
uenon, &hocinfpe<fta qualitate, & conditioneperfonarum , & confuetudinem Ciuitatis 
Adria:. 

JDe rapiente 3 velcognofcente carnahterper vim mulieremfolutam . 

QVicumquepervimranuerit, vclcarnaliter per vimcognouerit mulierem folutam , 
non viduam, neque virginem honefteviuentemcondemneturin librisduccntis par- 
uor. nifi fueritfubfecutumMatrimoniumintereos, quo cafu minus, aut in nihilo 
condemnetur arbitrio Domini Vicccomitisinfpcfta qualitate facti , & perfonarum . Si vero 
talis mulier fucrit inhoncfta? vita:, tum talis raptor , aut violator condamnctur in libris cen- 
tumparuorum, nififecutumfucritMatrimonium intcr eos, vtfupra. 

De mulieribus honefla vit&per^vim ofculatis . 

QVi aliquammulierem vxoratam , vel virginem viropotentem tantum , vel viduam 
honcftx vitcecoHtra cius voluntatemanimocognofccndi eascarnaliterofculatus tan- 
tum fuerit , vel tamenpanoseius animo prxdiclo fquarzauerit, feu dilaniaueri t , 
vel proceiTerit ad alium a&urn Veneris , vel iuerint de noc~te volcndo pcr vim intrare Do- 
mum , &etiamaliter intrando domumfuam de nocle eodem omni animo , condemne- 
turinlibris ducentispar. velin pluribus, vfquead libras quiRgentas parv.in arbitrium DJ 
Vicecomitis. Si vero fit virgo, velviduainhoneftarvita: , tunc in librisquinquagintapar.& 
minusarbitrio D. Vicecomitisvfqueadlibras vigintiquinque, &eadem pxnapuniantur mu- 
lieres ad hocconfentientes,faIuoquod prxdictanon vcndicetlocum in publicis merctricibus . 

Quando intelligaturfacJa ^violentia . 

ITcmftatuimus, quodin ijs Statutisvbicumqucfitmentio de violentia, vel rapina facta 
mulieribus, intclligatur quandorapina, vel violentiainteruencritaclualiter , &defa- 
cloipfa renitente, velcridante , vbi autem ipfamulier verbis adulatori js , velperfuafio- 
nibus, autpvomiffionibusfueritfedufta, velcognita, tuncfpontaneuscafusiiuelligatur . 

H Qnando I 42 
Quando dicaturfacium effe aliquid animo cognofcendi carnaliter , 

Temftatuimus; quodvbicumquc fitdubium , ananclusfaclusper aliquem, contra aJi- 
quammulierem, fit, velfuent actus Venerijs, vel faclis animo eognofcendi carnalitcr, 
ftetur determinandi Domini Vicecomitis. De Virgme 3 'vel Vidua honefta <vit&fponte cegnita . 

Slmulier Vidua, vel virgohoneftevitajfponte cognitacarnaliterfuerrtftuprator, &co- 
gnitorcondemneturin libriscentumpar. velpluribusvfquead libris ducentis arbitrio 
Dom. Vicccomitishabitaconfideratione perfona? , &faci:i , & mulier Vidua in libris 
XXV. par condemnetur, nifiMatrimoniumfubfecutumfueritintereos . Quo cafu volumus 
mitius condemnari adarbitrium Dom. Vicecomitis , &crcdatur de cognitionc probantibus 
etiam teftibus fingularibus in arbitrio Dom. Vicecomitisfamapublicaprseccdcnte. 

Defamula carnaliter cognita . 

SI quis carnaliter cognoueritaliquamfuam famulam , fponrc ,& voluntaric ,, nullampae- 
nampatiatur, & voluntarie cognita intelligatur effefi non cridauerit piufque cogno- 
fcatur. 

De Inceftufcienter comiffo . 

PRo inceftu fcientercommifTo cumaliqua muliere cum afcendentibus , vel defcendenti- 
bus , aut forore , vel nouercha, vel vxorc fratrismares , &femina? vltimo fuplicio, 
in alijsverdinceftispuniar.pamaadulterijjvidel.in lib.quingentis par.condemnetur, & 
ad ftandumpermenfemcontinuum incarccribus, ex quibus exire nonpofsit, nifi primo 
foluta pasna pecuniaria . 

De Virgine a decem annis infraftuprata . 

SI mulicr virgo a decem annis infrafuerit ftuprata , ftuprator pama capitis , vcl concrc- 
meturadarbitrium Dom. Vicecomitis, fiindecenio conftituta , vel ab indc fupra , 
finon , dumtamcn viropotens fit puniatur ftuprator pama capitis, nifi caput redime- 
rit poftcondcmnationcm faftam infradecem dies pro libris quingentisparuor. 

De muliere , njelMafculopoluto contra naturam . 
Vimulierem, vclmafculumpolucritcontra naturam, comburetur ignc, patiens ve- 
ro puniatur , & caftigetur , aut etiam abfoluatur arbitrio D. Vicccomitis confidcra. 
taqualitate fafti , &perfona?, &etate fua . 

Quod mulierpoffit exheredari pro ftuprum , vel adulterium . 
Tem, quodvbicumquemulierpaffaeftfeftuprari , vel adulterari pofsitiufte, & ratio- 
nabiliter exhercdariafuoetiam debitobonorum fubfidio priuari pcr parentes vtriufquc 
fexus nifi ipfi exlieredanti poffit aliquisdolus circa ftuprum, veladulterium imputari.. 

Qu&pr&ffumitur effe Virgo . 
Tem , quod vbicumqueinpicefentibusStatutiscirca ftupra ,»&raptus fitmentiodc Vir- 
ginc , non intelligatur , quod maior XX. annis fit virgo ,nifi probatumfueritipfamfo- 
rehoneftccconucrfationis, &vitre, & publicepro Virgineraputari . 

De Adulterio . 
Tatuimus, quod fi mulieraliqua ignorante non confentiente maritocomiterit adulte- 
riumcumahquo , hoccafu adulter condemnetur 'm libris CCCCC par.adultera vc- 
rofimaritusvolueritcapitepuniatur, &dofciusinfolidumdebent viroapplicari, nifi 

ipfa o: I I S 43 

ipfamulier , qua? comife;it adultciiumfuerintmeretrixpublica, aut devoluntatcmaritifiu 
comifentadulterium; quibus cafibus nec ipfa, nccadulternallampcenampatiatur, 

De iraducente Vxorem alicuius JVLarito . 

QVi vxorem , alicus volentcm transduxerita Marito inuicto , vel ignorante de dic , 
velde noCtecumrebusaliquibus, velfine, & ipfa non cognouerit carnaliter con- 
tedemnetnr in libris CC. par. Si vero eam tranfdu clam fpontc carnaliter cognouerit, 
condamneturfolumpoena impofita pro adulterio fponte commiifo. 

uodpro Adukeriononpofsit procedi nifiper accufam certarum 

perfonarum . 

STatuimus, quod pro adulterio commiffo non poffit procedi contraadukeram mulicrem, 
nifi peraccufam, vcl qua?rcllam Mariticontraadultcram vero procedi nonpoffit,nif* 
peraccufam, autquaerellam Mariti , velSoceri, aut Patris, autFratris, feuFilij , 
velFratrisipfiusmulierisadultera?, vcl Fratris Mariti fui, aut Aui Patcrni, vel JVIaterni 
ipfiusMariti, velipfiusardultera?, velalteriuseorum . 

Quod omnes mediatores , ($ ruffiani puniantur . 

STatuimus, quod in quolibctcafuumpra:di<ftorumin StatutishuiustracTatus, Ruffianij 
Lenones, mediatores, vel fcienter pracbentes domum , vcl quicumquc alio modo 
pra?bentesaiixilium , aliquod, velopemadpra»dicTacomitenda, vel aliquod prxdi- 
cTorumpunianturfimilipcena , quaprincipalisdelinquenspuniridebcret . 

Z)e bahente ^vxorem 3 & comtrahente cum alia JVlatrimomum . 

QVicumque habcns vxoremcontraxeritcum alia Matrimonium condcmneturin libris 
CCCCC. par. & ad ftandumin carccribusComunis pcr vnum annum continuum,& 
*di£tusanr.us nunquam incipiatcurrere, nifipriuspn-edicTa pccuniariacondemnatio 
foluatur. Et idem intelligatur demulicribus, quoe habentes Maritum contraherent Matru 
monium cum alio viro vxorem habente . 

De infamia atiquam uxorem } quodft vxorfua . 

SI quisinfamauerit aliquam vxorem bona? ; &honeftse vita? , afferensillam cffe fuam vxo- 
rem , vcleamcognouiffecarnaliter , vcl alios aclus illicitos in eam conimiffiffe, vel 
manum infidemhabuiffe . Etinframenfem fibi per Vicecomitcm aflignandum ad m- 
ftantiammulieris , &cuiuslibetlegitimeproeainteruenientisnon probauerit condcmnetur 
adftandum pcrannumcontinuum in carceribus , & inlibriscentumpar. & nonincipiatcur- 
rerc tcrminuscarceris , nifi priuscondemnatione foluta , 

De minore 'vigintiquinque Annisfe Maritante abfque licentia 

attinenttumfuorum . 

STatuimus, &ordinamus, quodnullamulicrfiuevirgo , fiuecognita ,qua?tamen non 
fitVidua, (ieftminor vigintiquinque , qux habct patrcm , velauum paternum, aut 
matrem audeat fe maritarcpalam , vel occulte, vcl promifTionede fc maritando fa- 
cere , aut manumin fidcm perfonaliter , velintcrpofitam perfonamdare alicuihomini, vel 
cum aliquo horainc aliquo modo , ingenio , vel forma finc expreifa licen. 
tia , voluntate , & confcnfu patris, autaui, autmatris, fi vnusipforum viueritfolum , 
& fi patcr ipfius viucritexigaturfolus confenfuspatris , patreautemmortuo cxigatur folua 
confcnfusaui, vtroquc vcro ipforum deficicntc exigatur folum confcnfus matris, & quae- 
cumque contrafeceritipfoiurc priuata fit omni iurc dotali , quo poffit aliquemprxdiclor. 

aftrin- 44 

aftnngere ad fedotandum , & non poffit capere de boms praidielorum vel alicuius eorum ab 

inteftato difcedentium quidquam aliquo modo, vclforma, & incapax effe intelligatur 

ipfoiurc, &facl:oquoadbonapra:diftorum abintcftatodecedentium; & nihiiominusipfo 

faclocondemnetur, & condemnata cffc intclligatur ad ftandum in carceribusCommuni* 

cumpane, & aqua fimplicibus , &dumtaxattriginta diebuscontinuis. Homo autcm ille, 

cumquo talis mulicr aliquod praediclorum fecerit, condemnetur ipfo faclo in libris ccntum 

paruor. & ad ftandum perannumin carceribus Communis, &diCtusannus numquara in- 

cipiatvarrere , nififaftafolutionecondcmnationisprajdidte j fi autem talis mulicr haberec 

folurufratresnonaudeat, vcl prcefumat aliquod praedictorum facere fine exprcffa liccntia 

fratris, fivnum folum habeat, vel vniusexfratribus, fiplures vno habcat , qui tamcn fic 

maior annis XX. &fana?mentis, fubpcenaipfi mulieri, & ipfi viro fupradicla. Qui autem 

in prsedi&is , velaliquod prasdi&orumfuentteftis, vel nuncius, aut eis auxilium, confi- 

lium , & fauorem praebuerit condemnetur in libris centum paruor. & fi vifum fuerit Viceco- 

miti\quodpcenampra?didtampecuniaiiam, nonpoflitfoiuereproptereiuspaupertatem,tunc 

condemnctur fifuerit roafculus ad ftandum in carcenbus Communis,per vnum annumcon- 

tinuum,fi autemfuerit fcemina condemnetur dumtaxat ad ftandum in carceribus, cum pane, 

& aqua fimplicibus triginta dicbus, mulicr autem maior annis XXV. poffit fe impuni cui- 

cumque volueritmaritarc,&petens fe dorari audiatur,contrapatrem,matrem, velauum, 

feu fratrem, vcl fratresfecundum iuris ordinem, & dotari dcbeatperipfos ,&poffintaftrin- 

gi ad dotandum ipfam fecundum conditioncra , & facultatcs corum . 

JDe Infultu. 

Slquis fucrit infultum contr* aliquemcumArmis interdiCtrs, & non percufTerit cum 
foluatpro bannofolidos XL.paruor. &fipcrcufferitcumcummanibus, fiuc cumba- 
culo , vcl cum alijs Armis interdidtis , fi fanguis non exierit foluatpro pcena pro qua- 
libet percuflione libras ii;. paruor. & fi fanguisexierit foluat pro qualibet percuffione libras 
V. paruor.& fi percuffcrit aliquem cum ArmisintcrdiCtis, &fanguis non exicritfoluatpro 
pcena libras quinqueparuor. pro qualibetpercuffione folidos XL .paruor. & fi fanguisexie- 
rit foluatpro pcenapro qualibet vicelibrasXXV paruor. & proarmis folidos XL. paruor. & 
cxpenfas, quasfeceritvulncratus in facicndofc medicari, &fialiquisfucritinfultumcon- 
tra aliquemcum Armis intcrdiclis , & fanguis non exierit foluatpro pcena libras trcs paru. 
&pro Armisinterdiclislibrasduas paruor. Item fi quis dedemalapam alicui fupcrfacicm 
manu apertafoluatpro pcenalibras V. paruor. Item fi quis dederit, aut vcrberauerit ali-» 
qucmcum pugnomanu, vel pede foluatpropcena librastresparuor.Sifuerit dua? percuf- 
fiones, &ab indeinfra , & fi fuerinttres percuffiones , & abinde fupra loluat pro pcena 
pro qualibet pcrcuffione folidos XL. paruor. Item fi quispercufferit aliquem ftudiose in di- 
ftriclu Adrisefoluatpro pcenalibras X.paruor.Si fanguis non exierit , &fi ianguis exicrit 
foluat pro pcenalibiasXXV. paruor. Et ha?c intelligantur fi omnia fupradiita fuerint dc 
die , &fi de noftc foluat duplum . Itemfi quis difcapilauerit aliquem foluat pro pcena fo- 
lidos XX. paruor. & fiquisprsediCtispacem habuerit ab offenfis remittatur ci indimidiacon- 
demnatione, & fi quisdederic alicui auxilium, confilium , vel fauorem ad pra»di<fta comit— 
tenda eodem modo puniatur . 

Quod aliquis forbannitus occafione Maleficu' non recipiatur ad 

fkandum in ITerra Adria . 

STatuimus, quod aliquisforbannitus de fua terra occafionc Maieficij , vel aliter quia 
fit matefama: non recipiatur ad ftandumin Terra Adria?, &fiquisdc praedi&is ve- 
nerit ad ftandum in dicla terra non acceptctur , & liccntietur infra tertiamdiem . 
Itcmquod nullusforcnfis cuiufcumquc conditionis fit non debeat morari in Tcrra Adria: 

cum 45 

cum Maflaritijs , vel fine , nifi ci m licentia Domini Vicecomitis , &Confulum Commuufs 
Adrix, nccaliquis dc Adria debeat dare aliquamdomtfmadafficlumalicui forcnfi Bannito 
dcTcrrafua pcena , & bannolibrafum decemparuor. 

Finis Quarti TracJatus „ 
TRAGTA T V S QJV I N T V S 

Super fa&is Molendinariorum. 

fTatuimus, & ordinimus,quodcontraMolendinarios, non poffit proccdi , 
nifi per accufam , aut quxrelam eius, cuiusintereft, & fadta accufa , vcl 
quarrela fufficiat , quod citetur Molendinarius ad fidciubendum, & fc dc- 
fendenduma taliaccufa, velquajrela, qui finon venerit, vel legittimam 
deffenfionemnonfeccrit infra viii. dies poflit, & dcbcat per VicecomitCm 
condcmnari fecundum formam infrafcriptorum Statutorum , & in bmnibus 

'quxrelis fattis cbntra Molendinarios ftctur , & credatur fimplici verbo accufantis , velqua> 

rclantis, nifi ipfeMolericlinariusvelletprobarccontrarium. 

Quod non audiantur qu&reU de Molendinarijs <vltra dies XV. 

STatuimus , quodquicumquevdluerit accufare ,vel qujerimoniam facere de Molendi- 
n ari js, qui fe fraudolenter adhibcant cifca blada cisdata , vcl alia rationc occafione 
fui Officij, exponatfuam quarimoniam infra quindccimdics, quibus ellapfis , & co 
xnfra id tempus non comparente nullatenus audiatur. 

Quod Molendinarij ieneantur macinare omnibus . 

ITcm , quod Molendinarij teneantur, & debeant ad petitionem habitatomm in Vi- 
"fcontaria Adria? macinare omnibus fibi dare volentibus poenalibraruraquinqueparu. 
pro qualibetvice, qua recufaucrintnonobftarite,quodfuerint per illurn alicuius accu- 
fati ex aliqua caufa molendinariaV. 

Quod Molendinarius non teneat bladum vltradiesVHf. 
Tem, quodnuIlusMolendinarius , qutacceperit bladum ad macinandum teneat illud 
in Molendino vltra dies ocl;o. Et qui cdntrafcccfitfoluat folidos xx. paruor. & nihilo- 
minus bladum reftituere debeat . I Qucfd-nullus Molendinarius } feuPiflrinarius accipiat , 

nifi debitum i tehv, quod nullusMolendinarius debcat accipere denarios , feu aliquid aliud , pretium 
$>fd molafura, velddhum , nifi folum modo partem bladum fecundum modum fibi 
tc^hrefltrm , & ( quicon trafeceri t foluat folidos LX. par uor. 

z^frd } 'riultm Molendinarius 3 feu Piflrinarius cambiet 

Bladum , feu e vendat. 

Ifen^, ^o^ftWte Mo-Iemiinarius , feuPiftrinariusvendatBladum , vel cambiet frau- 
Aoteft^f », ^^tebWctitin fUo Molendino , feuPiftrino ad macinandum fecundum 
Sltim^ViWt^etiic mfeiriiram reftituat.Et qui contrafeeerit foluat folidos quadra- 

QhqcI 4* 

Quodnullus Molendinarius _, feu Piftrinarius faciatfalftatem . 

ITem, quod nulIusMolendinarius , velPiftrinariusfaciat aliquam faJfitatemin farina 
poncndoinearemolas , vel fabloncm, feu volaturam, vel blancandofarinam, fcu 
faccujn , vel vas , in cft farina , vel aliquam alicu i , propter quodfarina deterioretur pe,- 
na folidorumcenturapar. 

Qupd Molendinarij non accipiant *vltra fextum decimumC apum . 

ITem, quod nullusMolendinarius accipiat vltrafextum (dccimum capum de aliquo bla- 
do , quod datum ei fuerit ad macinandum , & bene macinaredebcat, & qui contrafc- 
ccritfoluat pro banno libras V. par. 

Quodnullus Piftrinarius accipiat wltra decimumftarium . 

ITcm,quodnulIusPiftrinariusdebeataccipercvltradecimum ftarium,vclcapum pro mo* 
latura,&quicontrafeceritfoluatpro bannofolidosxv. par. 

De ^Terraleis 'viarum non deftruendis , &" *vijs non wfurpandis . 

ITcm, quodnullapcrfonaaliquomodo, velcaufa poffitacciperedeterreno terraleorum 
Tomba? poena cuilibet contrafacientifolidorumx.paruor. & nihilominus teneatur fuis 
fumptibus conduci facere in dic"to loco tantumdem terreni , quantum acceperit , & rea- 
ptarifacere eo modo , &forma,proutprimo ftabatinfra octodies a die, quoacceperit illum 
pcenafolidorumxx. paruor. necpoffitaliquaperfona vt fupra viaspuMicasjiuxta tcrraleos 
prardiclosin totum, velpartem fubpcena prardicla. Et quicumque vfurpauerit in pra?teri- 
tumteneaturfacereillum,quod pcr DominumVicecomitem, &aliosabeo clligendos de 
jpfisviis, autinfra Mcnfem a die publicationis praefentium Statutorumreducereipfas vias iu 
priftinum ftatumfub praedifta pa»na ponenda incontinenti ad introitum Maffarii Communis, 
& cxigenda incontincnti a contrafaciente , & librarumdecem paruor. Domini Vicccomiti dc 
fuis falariis fi exigi non feceritcondcmnationem . 

Finis Quinti Traclatus . 
TRACTATVS SEXTVS. 

Z)e Extraordinarijs Criminibus. 

^Tatuimus , & ordinamus , quod fi quis contrafecerit infrafcriptis Statutis , 
& ornamcntis facla dcnunciatione per eum , cuius interfit , citerur reus 
ad fecuritatcm dandam , & deffenfionem faciendam infra o&o dics » 
quo non veniente , vel fc legittime deffendente condemnetur fecundum 
formam infrafcriptam. 

De poena euntium de nocle . 

SI qui.s inuentusfuerit poft tertium fonum Campana» fine lumine irc , vel ftare pcr Tcrram 
Adriae,vel tenercoftium Domusapertum foluatfolidosxx.paruor. 

De peena portantium arma *vetita. 

Slquisportaueritenfem, velcultheliffamlungam, velcukhclum triucllatum, fiuefcr- 
ritorium, vcldardum ,Glauarinam,fpitulantiam,aciam longam,vcl Ronconum,aut 
Roncolam,arcumcumfagita, velpanceriam, balotamferream,aut plombeam, for- 
conum, forchctam fcrratam,vel fecurim pro quolibet dictorum armorum foluat libras V. 
> par. 47 

par.exceptapanuria, pro qua fi cam folam portat , nihilfoluat; fcd fiportat cumaliquopra?- 
di&orum at morum foluat pro ea libras v. & proquolibet armorum aliorumetiam libras v.pro 
alijs autemarmis vetitisfoluatfolidosquinquaginta proquolibct, & vltra prxdi&a intelli- 
gatur arma vetita baculus , & quibus fuftus groflfior menfura Communis Ferraria? , & Maz- 
zaferrea, & quodlibet aliudgenusarmorum , &etiamquodlibet inftrumentorum genus , 
fiue rufticorum , fiue vrbanorum , dummodofintferrea, velferrataadincidendum , vel 
ferriendumapta , exccpto cultello de vagina nonferritorio j fiquisaiitcmde nocla? pra?di- 
cta armaportaueritfoluat pcenam duplicatam, &intelligaturdenocle quantumadhocca- 
pitulum poft vigefimamquartam horam , nec poflit aliquisportarearma , nifi exprefla li- 
centia Illuftriflimi Domini Marchionis. 

Depcend vendentis cumfalfa menfura . 

ITemfiquis vendideritvinum, oleum , fal, bladum, feu aliquid, quod menfuratur 
pifces, cafeum, carnespiperceram, feu aliquid, quod venderetur , & ponderetur 
cumfalfamenfura , velpondere, bilantia, ftatera, vel marcho , velaliquamfalfita- 
tcm menfurando , vel ponderando fuerit , vel minusmenfura , vel pondere debitis dede- 
rit , vclfueritaliquam fraudem , pro quolibet capitulononobferuato foluat folidos xx. & 
ftarius, menfura, bilantia, ftateria, & marchusfrangatur, 

Si quis fecerit panemfalfum . 
Iquisfecerit panemfalfum,&fifueritmalecotus, velmaleleuatus advendendum fol. 
uatprcquohbetpanedecemdenariosparuos, provno quoqueCapitulo, & perdant 
pancm . 

De Beccarijs. 

ITem, quod nullus Beccarius interficiat aliquam bcftiam, nifieam primo proefentauerit 
iuratisAdria? adhocdeputaris fi in Adiia occiderit, fi verointeificeret in Corbulis eam 
debeat oftendere iuratis Villa? Corbula? , & non vcndant libram vlna id , quod deter- 
minabirur per diclosiuratosfingula^ingulis referendo, & teneatur beccariusinterficerc, & 
fcoriarebeftiaspalaivi , & in die , & non vendant carnes de porca pro carnibus de porco , 
necdeoue, velmontoneprocaftrone,&carnesmortitiasnonvendantad libram, necpof- 
litinflarealiquam beftiam, neque ex pinguedine alicuius beftia? aptare , & qui contrafece- 
ritfoluatpro vnoquoque capitulofolidosxx.par. 

Quod nullus impsdiatplateas 3 vel viaspublicas . 

ITem, quod nulius dimitatligna, velcannasfuperplateam finelicentia Dom. Viceco- 
mitis, nififoret horao, quideberetfaceredomum circaplateam . Idemintelligatut de 
omnibus vijs publicis , qua?effentaliquomodo impedita? , & qui contrafecent foluat 
folidos xx. 

Depcenaponentis letamen in vijspublicis . 

ITemquicumquepofucrit, velponifecerit letamen in vijspuplicis teneatur ipfum remo- 
uercincontincntipcena, &banno, folidorumdecemparuorum , & hoc in Tcrra A- 
dria? tantum . s I Quodnullus extendat Coreafuper Platea . 

Tem , quodnullusextendatCoreaaliquarumbeftiarumfuperplatea, necfuperpontes , 
nec in vijs publicis , nccfubdomoiurisCommunis, pcena, &bannocuilibetcontrafa- 
cienti p & pro qualibet vicc , & quolibet capitulo huiusStatuti folidor. decem par. 

De «** I 

I 4 8 

De Porcis non dimittendis ire ad Plateas . 

QVilibcthabensporchosteneatur cos in omni temporctenere claufos , ita quod non 
vadatper tcrram fcilicet Adria? , de die , ncc de nofte, nec per Vineas de Tomba, 
[ nifi temporecongruentiin arbitrio D.Vicecomitis poena, &bannocuilibet contra- 
facienti pro qublibetporcho , & qualibet Vice folidor. iiij. par. 

Quod nullusfaciat laborerium Lini in Terra Adria . 
Tem , quod non fitaliqua perfonatcrrigena , velforenfis , qua? audeat Iaborare Linuttl 
gramolando, velbatendo, velaliquidaliud laboreriumLinifacereintraterramtam i 
laterc Caftri , quama laterc Tombaepamafolidorum XX. par.pro qualibet Vice. 

Quodnullus teneatfedile in Terra Adria . 
Tem» quodnullusdebeatfacere, nectenere aliquod fedile, fiuepriuatuminterrataih 
alatereCaftri , quamTomba?, quod veniat in foflatis . fiue CanalisaliquomodopoC- 
na librar. quinquepar. & nihilhominus teneatur deftruere fedilc • 

Quodnullus impediatcapitafuorumporticum . 

ITem, quodnullusdebeatimptdirccapitaluor. porticum, ita quod compctcntcr poffit 
iri, & rcdiri, necaliquodirnpedimerttumtcnerepoflit aliquis fub eis, intelligendo , 
quocr qua?libet porticus fit expedita , & aperta pedumquinque ad pedcm Epifcopatus 
Tcrraria?, eo faluo, quodilli, qui habentporticusdomorUmincapiteviarura, vbialiquis 
rion habcatredire, poflitdutacapitafuorum porticumclaudercfivoluerit , & nullus debeat 
impedire viaspublicas poena folidorum XL. par. & nihilhominus desbrigarc debeat . 

* De Cefis TombA incidendis . 
Vicumquc habctVineam , velterram alatere Tombeprope vias publicasdebeatiniu- 
derecefas , qua? funt rite eius Vineam, vel terram Vfquead foffatum per totum mcn- 
fem Maijqiiolibet annopoena folidorum decempar. 

Quod qmlibet babens partem in Curichis faciatfegari . 

ITem, quod quicumquehabensparteminCurichij dcbeat in fuaparteplantaretotplan- 
tas, quot opportuna? fuerint, &omni annofegaredefubfusduasperticasadperticam 
decempedura, tamfiplantxeruntquamnon. Item , quod Vicecomcs debeat perfo- 
naliterireomniannoinprima hebdomada Iuni; , & inprima Septembris, vifum fi erit ibi 
fegatum, velnon, & facere f egari femelin MenfeMaij,&femelin MenleSeptembrisbene, 
&diligenter, &hocimperuidimcntoduorumhominum, quos Vicecomcs volucrit mitc- 
reprouifum. Et fi quis contrafeccrit foluatfolidos XX. par. & aliquis non debeatpdnere 
ignem inCurichisab aliquolaterc , &contrafacientcs foluantpro poenafolidos XX. par. & 
quilibet poffitaccufare,& Vicecomes tcneaturtemporeconuenienti facerecomburi ab vtro- 
que lateredidti Curichij, itaquodigninonpoffitnofere fallicibus dicli Communis, & alr- 
quis non ponat igne in aliqua Valle , qui noceatalicui , & fi quiscontrafecerit , &ignis da- 
mnificaretaliquidfoluat pro banrto folidos vigintipar.& emendet damum patienti. 

Quod ciuis dicatforenfi \ quod deponat Arma . 

STatuimus, quodfialiquisforcnfisvenerit ad Tcrram Adricehabensarma vetita, &in- 
traueritdomumalicuiusindictaTerra , teneaturciuis dicere diclo forcnfi , quod de- 
ponatarma, fi vidcritcumhabcntemarma, &ficuiusnondixerit ci, & illc portabit 
per tcrram foluat ciuis folidos X. par. & fi forenfis portabitarma poftquam fibi dicTum fuerit 
quod dcponat arma , foluatforcnfisprobannoid , quod contineturinStaturo de armis ve- 
titis , & fi forcnfis non fucrit hofpitatus , & portauerit cultclluma ferriendo foluat pro bano 
folidosXL par. Q s 49 

Quodmuheres non contendant muicem . 

Irauliereiinuiccm contenderentfoluatpro bannoquadibetearum folidos quinquepar. 
& fi potcrit cognofci cuius fuerit culpa eius 5 illa fuerit culpa condemnetur , & alia ab . 
foluatur . Deperfona mittenda adcuftodiam Aqua . 

ITem, quodcui prazceptum fueritireadcuftodiam Padi teneaturire,velmittcreperfonam 
fufficicntem maiorem annisxiiij.curnarmis , & ordignis, &qui contrafcceritcondemne- 
turpro cuftodiadiurna infolidisxx par. & pronoclurna infolidisxL.par.eofaluo, quod 
fi inpoftafibideffignataad cuftodiam periculumruptaeeuenerit, tunctalis, qui contrafecc- 
ritpuniaturrealitcr, &perlonalitcradarbitriuraIlluftr. Dom.Marchionis, hocaddito, & 
intcllcclo, quodquicumqueadcuftodiam fupradi&amperfonammifcrit, qua* non fit fuffi- • 
ciens, vel quxnon iuucrit , vel qua? fi iuuerit male fe rcxerit circa cuftodiam fibi affignatam 
hoctotumrcdundetj&imputcturaddamnum, &periculumcius, quimifcrit, faluo fiille , 
quimiffusfueritaffignatusfucrit Vicecomiti, &pereumrcccptus,&approbatus fuerit,tunc 
ille, quimifcritteneatur folummodoadpcenamfolidorumxx.&folidorumxL. vtfupra di- 
«ftumeft, fi nonftetcritadcuftodiam , vtdebuit. 

Depcena incidentis aliquem agerem . 

1Tem,quodnulIapcrfonaaudcat incidere, feu incidi facerc modo aliquo, vel ingenio 
aliquem aggere Vifcontarfse Ciuitatis Adriae, aut in aliquo aggcrc diCte Vifcontaria? 
taiatamaliquam facere, exqua campanea damnum aliquod patiatur, & qui contrafece- 
ritfufpendatur ad forchas . 

Quod Molendina difiare debeant a Terra . 

ITem , quod quolibet Molendinum , quod eft , autquoderit pro tempore allquo in pado 
debeat diftare a ripa , & feu longe a terra ad minus decem , & oclo pedes , pcena , & 
bannofolidorumXL, paruor. &nihilominus teneatur Dominus Molendinircmouere,& 
aptare dictum Molendinumfecundum formam debitampcenaprcedi&a pro qnolibet prsece- 
ptofibifaclo, &non obferuato. 

De pcenaincidentis aliquem aquarium y feu fojfatum . 
TTem , fi quis inciderit , feu incidifuerit aliqucmacquarium, feu foffatum in alieno fon- 
do, vndefui vicini aliquoddamnumfuftinerepoffint cadat ad pcenam folidorura cen- 
tum paruor. & emendet damnum paticnti , & illud claudcrc teneatur, nifi illud fuerit fa- 
tlum dcMandatoJpomini Marchionis,aut Vicecomitis . 
De fojfatis , & ' ferraleis faciendis per Confortes . 

ITem , quodquilibetconfors tcneaturfacercmcdictatemfoirati communis inter fe , & 
confortcm, & medietatcm ferralea? , quze eft communis pcena librarum quinquepar. 
pro quolibetcontrafacientc, & qualibct vicc, qua fuerit contrafaclum , & tcneatur 
Dominus Vicecomes ad petionemconfortis , & vicini cogere quamlibct perfonam tencntem, 
&poffidcntcm terras in Vifcontaria Adriarcauare denouo dc comrauni terra inter fe , & 
fuuraconfortem conuicinumfoffata lata adminusquatuor pedibus, &tribus manibuscum 
tribus remondaturis expenfis vtriufque partis proutiendo terram fuam quilibet ad fuum la- 
tusprarcipicndoeidem, quod incipiatcauarevfquc ad oclo dics , & ad pauciores dies fe- 
cundum qualitatem foffatipcena folidorumXL. paruor.quamloluere teneatur qui contra- 
fcccrit, & nihilominus cogatur ad cauandum dicta foffata , & cum maiori pcena fibi auf- 
fcrrcnda , &fimilimodo, &formacogeredebeat confortcm ad petitionern conuicini, & 
confortis fui rccauarefofTata confueta cauari inter fe omni iuris folcmnitate obmiffa , & 
via,& locus ,perquem cauari dcbcat dicernatur arbitrio Domini Vicecomitis . 

K guod I 5 ° 

Quod nullus pofsit vfurpare vias publicas . 

Tem , quodnulla pcrfona poffit viurpare , vcl prabenderc aliquidde viispublicfs \\\ terrt 
Adri£,&quicontrafeceritfoluatpro bannofolidos XL.paruor. & via reftituat. 

De *via danda terris non habentibus viam . 

ITem, quodfi aliqua terra non habentibus viam dcbeat ei dari per terras vicinorum 
cumminoridamno,& incommoditatc , quod ficripoffit, & fecundum quod decerne- 
turper Dominum Vicecomitcm,& ille ,cui eritdatatalis via folucre debet illis , qui 
dederint fibi viam fecundumquod declarabitur pcr Dominum Vicecomitcm. 

De pcena tenentium beftias fuper aggeribus. 

ITem, quodtemporcCrcffimonium aquarum, & quando aqua? funt in culmum nulla 
pcrfona audcat mittere,tenerc,autrelinquercfuasbeftias, aut quas habet in cuftodiam 
fuperaliquoaggere Vifcontarixpoenacuilibctcontrafacicnti folidorum V. paruor. pro 
qualibetbeftia minuta,& folidorum X.proqualibetbeftiagrofTa, & quilibct poflit cflc ac- 
cufator , & tenebitur fccrctus . 
TRACTATVS 

Super Damnis Datis. 

^Tatuimus , & ordinamus , quod quilibet volens facere denuncias , vel acuufam 
de damnofibidatoinCampaneainfuisbeftiis,bladis, vineisjarboribus, pra- 
tis, pafcuis ,&aliis rcbuscxiftcntibusinCampanca teneatur infra quindecirrt 
dicsa dic damni datiaccufareinlibrisdamnorum datorum in Terra Adrice , 
alias ellapfodicloterminononaudiatur, nec ei iusrcdatur, &teneatur in ac- 
cufa 5 fcu dcnunciadicerein quaredamnum eft datum, & inquoloco, & an cumperfonis, 
vel cum bcftiis , & cum quibus j & quod bcftiis ,& fimiliter quilibet volcns accufare faltuariuni 
poflit infra diclum tcrminum • 

De Ofjitio Saltuarij poft faffas accufas . 

ITem , quodin finc quorumlibet XV. dierum quilibet faltuarius tencatur fe prajfcntare 
Domino Vicccomiti , &incontinenti Notarius debeat legerc ei vulgarirer omnes , & 
fingulas accufas, fcu denunciasde iplo faltuariofaclras , prout in cis accufis fcriptum , 
qui faltuariustcncatur nominare Notariodenunciatoresdicli damni, & perfonas,fcu be- 
ftias, qux ,& quod damnum dedcrit, alias de fuo proprio tencatur, & foluatpro banno 
folidosX. paruor. qui faltuarius fi diceret, non effet tuncplene informatum dcdamnatis 
habcat tcrminumadfe informandumvfqueadaliosdies oclo,& fi fn dicto termino non no- 
minauerit damnatorescondemnetur vtfupra ad emendationem damni. 

Ouod ftetur nominalioni Saltuarij , mfiprobatum fuerit 

contrarium. 

ITem , quod nullus Sa Jtuarius aftringatur ad dicendum quomodo vfdcrit , aut fciucr it 3 aut 
intelltxerit, quod talispereum accufatusdamnum dederit, fed fufficiat cum iuiaiTeiri 
principiofui Orfitij bcnc, & legaliter fuumOffitium exercere, &pofteaftctur fua: no- 
minationi , nifitalis per cum pro damnatore nominatus vellet probarc contrarinm, puta 
quod non habebat beftias, dequibuseftaccufatus , vel quodtcmpore damnidati fux be- 
ftia? morabantur in alia Connacla , fculoco, itaque non potuiffedamnum da.-cp asdicium, 

vcl 51 

vel fimilia, quo cafuaudiatur , & ciretur Saltuarius, & detur ifti probare volenti tenn.nus 
oclo dicrum ad probandum , qui fi probauerit abfoluatur , & Saltuarius ad emendationcm 
damnidaticondcmnetur , & ad expenfas , nifi iuftacaufa eum excufet abcxpcnfis ,fiautem 
nonprobatierit ipfe accuiatuscondemneturin duplum cius , ad quod fuiffet condcmnatus 
fi non aifcruiffetfc velle probare concra Sakuarium . Et hoc vt malignantium audacia 
compefcatur . 

Quod accufati } feu denttnciati citentur . 

ITem, quod faftis accufis teneatur Notarius, qui ditfram accufam fcripferit infra o£to 
dics facere citari tales damnatorcs , quod vcniant ad fe deffcndendum a quadam accu- 
fa , vcl a quibufdam accufis , & fufficiat ita citari , quamuis aliud per prseconcm non ex-* 
primatur , &fifuerintplures, &diuerfa?accufa? dicatur numerus accufatorum,& teneatur 
NotariusfcnbereinQuaternorclationes taliumcitationum , fcribendonomenpra?conis,& 
diemrelarionisfacla? jfubpcenafolidorum XX. paruor. pro qualibet viccNotario, qui m 
praedic*Hfuerit negligens. 

JDeproducendo contra damnatores citaios . 

Cltati damnatores mtclligantur habcreterminumofto dicrum a die faclat citationis ad 
comparendum coram Vicecomitemadfedeffendendumabaccufa contra eos inftitu- 
ta, quifinoncomparuerint, poffint ellapfo termino condemnari; fi autem com- 
paruerintinfraterminum, Tel poftea quandocumque antcquamper Dominum Vicecomi- 
tcm fitfaela examinatio talis accufar , & decernerit eum condemnandum, poftea autcni 
non quo negante fi denunciatus, vel accufnus fucrit pcr Saltuarium audiatur folumvolens 
probarecontrarium ,alias fteturditto Saltuarij, & circa hocfiatvt fupradiCtum cft , Ci au- 
tcm fueritaccufatusper damnum paffura , tunccitctur adeiusinftantiam damnum pafTusad 
probandum fibiincumbentiafuperdi£ta accufa, quifi iuraueritad Sancla DeiEuangeliafe 
vidiffe talem, vel talcsbeftias fibidamnumdantes, &fepaffum tantum damnum ftetur iu- 
ramentofuo, velalicuiusfamiliarisfui, vcllaboratoristaliteriurantisfine aliis teftibus vf- 
que ad cxtimationcmlibrarumtriumparuor. ab inde verbofupra, fi extimatio vltra dicTam 
quantitarem afcendat extimetur per extimatoresiuratos Communir, quorum ftctur extima- 
tioni ,qui cxtimatores interpcllatiper damnum paftbs, vel alios eorum nominibus, & fol- 
uatur,vel oblataeismcrcede,vclfalarioconfuctoteneanturire videre diligenter, & confi- 
derarc,ac extimare damnum datum ,& reffcre Notario , qui fcripferit accufam, vel tales 
accufas dc ipfo damno factam , velfa&as infra terminum ocl:odierum,a die , quo facla fue-' 
ritfolurio, vel oblatio fub pcena folidorum XX.paruor. pro quolibetcontrafaciente,& pro 4 
qualibetvicc. 

JDe qmrelantibus contra Extimatores 3 fme damnum pafsos , 

fue damnatoribus . 

ITcm , quod in quantum is, qui damnumpaffus eft , fiue is, qui damnum dedcrit 
vclit dicerc Extimatores extimaffc plus, vel minus dcbito, ftctur fempcr relationi 
Extimatorum, nifi dicat edsextimaffe minus duabus partibus vera» extiraationis . 
Quo cafu audiatur per Vicecomitera, & citatis Extimatoribus de quorum extimationc 
cjuarrclla exponitur comitatur fcxtimatoribus Villse proximiores arbitrio Vicecomitis , 
qui vadant ad extimandum dc nouodiclum damnum cxpenfis quxrelam exponentis, & 
fadtam per eos extimatione in termino ofto dierumadie receptasfolutionis , vel eis effe- 
tftualiter oblata? , fi conftiterit ira effe , vt dixitillcqua?relam cxponens , condcmnenturEx- 
timatorcs id plus, quod fuerit extimatum per iftosalios Extimatorcs vltra id , quod ipfi ex- 
timauerint,& m cxpenfis , omni appellatione remota . 5* 

Quod dc vno , & eodem damno nonfiat nifi <vna aCcufa . 

ITem , quod aliquaperfonanonpoiTitaccufareprcvnodieinvno , &ecdem loco dam- 
nijm datum fibicumbafcijs, nifiin vnaaccufa , & fi plures accufas dederit vni foli , 
&\no die, ipfoiureintelligantureffenulla;,&fi alijs dicbus ineodemlocOj&darano 
accufarc voluerit eurn damnatorcm , teneatur per eiusSacramentum fibi dciFerrendum ac- 
cufare; &finon iurauerit fuperipfisaccufisnon procedatur, & Notarius recipiens ipfas ac- 
cufas cogatur ipfo fa&oad foluendum folidos duos paruor.pro qualibet accufa recepta vlti a 
formam prsedictam . 

De damnis occulte datis . 

Sldamnumalicui datumfueritoccuke inCampanea, & in Villa in fuis bladis incifis , 
vel combuftis , vel comafcis in cauaionibus, velincampis, & in lino, & iu fcno , 
velvineis, &falicibus, & lignis, & alijs arboribusfrucliferis, & infru&iferis, vel 
ctiam cxportatis , vel fcortatis , ita quod non reperiatur quis dictum damnum dederit, 
communeilliuslociin cuius fundo damnum datum fuerit emendct damnum patienti . Si 
autem in aliqua beftia damnum datum fuerit occulte in verberando , fcriendo , vel occi- 
ciendo , & nonreperiatur malefactor , commune illius loci , in cuius fundo damnum da- 
tum cft , teneatur folum ad dimidium damni ; hoc addito , quod de damno dato in aliquo 
Curtilli,vcl Domo,vel area,vclintra circuitumearuin nonpofiit fieriaccufatiodcdamno 
dato contra Commune,nec contraSaltuarium • 

Depcena vulnerantis , wel interpcientis befliam alicuius l 

SI quis occiderit aliquam beftiam Bouinam , Cabalinam, vel Afininamalicuiusnon 
datam fibi damnum condemneturin libris X.paruor. Si verd occidcrit beftiamCa- 
prinam, Pecorinam , vel Porcinamconderanatur in libris V.Si vero autem anfercm, 
vclgallinam, veleiusgcnerisfoluatfolidos XX.proqualibet: fiverd alienum Canem ma- 
ftinum, leporatum, velbracum foluat folidos XL. fi fuerit vel gata foluat folidosXX, 
paruor. Si vero aliquam diclarumbeftiarumnon occidcrit, fed viulnerauerit cum fangui- 
ne fi fuerit beftia Bouina , Cabalina , vel Afinina foluat folidos XX, paruor. Si vcrd alte- 
riusgenerisfoluatfolidos X. Et quolibct praediclorum cafuum tcneatur ad emendationem 
damni, &intercffe. Siveroillas perculTerit finc fanguineteneatur folum ad intcreffe , vcl 
dcnunciantis, fiucaccufantis, prajdifta autcm locum habcant nifiper damnum dantem 
probctur , quod adcaf u, non ex propofito vulnerauerit, vel occiderit talem beftiam , quo 
cafu tcneatur folumadextimationem , &intereiTe, nonadpcenam; fi vcro aliqua cx di- 
clisbcftjjs inuenta , vcl rcperta fuent daredamnum alicui , fiue per cum , cuius principali- 
terintereft, fiue cius nuncium , vclfamulum, velfauorem, fiue per laboratorcm , fiuc 
aliquis dc familijsprsedidtorum dc dic , vel denocle fiquidemfuerit per ipfos , aut aliquem 
ipforuminterfccla, vcl vulnerataquandocumquenon tencatur ad aliquampoenamin com„ 
muni, fed condemnetur fimplicitcradcxtimationem damniaccufantis, vel denunciantis . 
Etquolibet prxdiclorum cafuum fiatextimatio beftia? , aut deterriorationis beftia: per exti- 
matores communis,quorumextimationiftctur,vtfupradic1:um eft. 

De Cane confueto dare damnum . 

SI quis tenucritCanem, quiperduasviccsdcderitdamnum inbeftijs, vel momorderit 
homines, velfquarzaucritvcftes, & amplius dcdcrit damnum inbeftijs, vcl momor- 
derit hominem , velfquarzauerit pannos [tcncator Dominus Canis ad emendationem 
damni. Siquis autcm infegnauerit Canem tcneatur addamnumfecundumformamStatuti. 

De pcenafacientium tranfitus per alienas terras . 
Tem, fi quis tranfitum fecerit per aliam tcrram cum curru , vel vcrfurio fine liccntia 
Dominicuius crit terra , fibladafuerintindiclaterra condemctur in folidos XX. par. 

&fi i .. 53 

& fi terra iucrit fine blado condamnetur tantum in X. folidis paruor. nifilegitimam dcffen- 
fionemhabueriti & pntdifta intelligaritur omni tempore, & crcdatur Sacramcnto accu- 
lantis, feudenuncianjis fine alia probatione fifuerithomobonaj fama?,&hoc proquolibet, 
&qualibctvicc. 

Depcena dantium damnum cumperfona 3 velbejlijs. 

SI quisdcderit damnum inalicnis vineis, vel terris vineatis, vel brolijs, vcl hortis , 
claufuris, vel cafalibus finc bcftijs, foluat de diefolidos X. paruor. & dc nofte du- 
plurri . Si verocum beftiis damnum dcderitfi beftia? fuerint cum cuftodia folidosXX. 
paruor.& fifine cuftodia in folidos XL. paruor. fi fucrit de die . $i vcro de noclcduplum , 
&qu£libetdiclarumbcftiarum condamnctur fi fuerit animal groirum, fcilicet Bouinum , 
Cabalinum , velAfininuminfolidistribusparuor. Si veroanimalminutuminfolido vnopro 
quolibet. Si verodcderit damnujiinCampanea extradaufurisfine beftiiscondemnetur fi 
dcdiein folidis X.paruor. & fi denoctcduplum. Si vero cum beftiiscondemneturvt fupra 
dictumeft. Etin quolibetpradiclorum cafuurn accufatus teneatur emendare damnum pa- 
ticntimodo, &forma in prajfentibus Sratutis ddcripta. 

De nonpafcendo in Pratis vltra ICalendas Aprilis . 

ITem, quodnulluspoffitpafcerebeftias in pratis vlnaKalendas Aprilis . Et qui tenuc- 
rit beftias vltra di&um tempus in pratis poflit accufari , & condemnarifecundum for- 
luam Statutorum . S Depcenafacientis Vadonem in terra aliena . 
Tquis aperuerit claufuramalienam, vel terram alicuius claufam facicndo quomodo- 
cumque Vadonem , fi quidem vtipfamdi&am terram intret, foluat folidos X. paru. 
Si verovt beftia? intrent,vel intrarepolTmtfoluatfolidos vigintiparuor. 

De pcena incidentis 3 vel defiruentis arborem ^el^vitem . 

SI quisfincbeftiis inciderit, fregerit, vel combufterit, vel aliomododeftruxcrit arbo- 
rem alicuius , ita quodmoriatur, fiquidcmfueritarbor fruclifera foluat libras trcs, 
fi vero non frudtifera foluatfolidosviginti. Si vero aliter fcorfauerit , vcl deftruxe- 
rit , ita quodnon moriatur foluat pro arbore fruclifera folidos triginta paruor. proarborc 
vero non fruclifcrafolidosX. paruor. Si vero ciusbcftia?hocfecerintferuetur Statutum dc 
pcenadantisdamnum cum pcrfona , vel beftiis interris alicnis. Et quolibet praediclorum 
cafuum teneatur ad emendationem damni , quoddcclaramuseffein vitc, velplanta talitcr 
deftrucla , ita quodmoriatur fifuerit vnius anni folidos tres paruor. Si duorum annorum 
foluat folidosquinqueparuor. SitriumannorumfolidosviiSi quatuorannorumfolidos viiii. 
ab inde fupra probatur perExtimatores Communis , dummodo minus non cxtimetur , quam 
folidi X. Siautem non moriaturtimc dimidia extimationis fupra taxatxdetur pro cmcnda- 
cione damni. 

Ouod omnes condemnati pro Maleficio 3 vel damno dato 

intellizantur 
Condemnati ad refiituendum damnum 3 & expenfas . 

QVod omncs condcmnati pro maleficio , vcl damno dato femper intelligantur con- 
dcmnati , ad rcficiendum, & cmendandum damnum datum paflo , &ad omnes cxpcn- 
fas ctiam fiin fcntentia non fuerit exproelTum,dummodo non fuerint fpecialiter abfoluti. 

De remifsione accufarum 3 & denunciationem . 
Tem , quod qualibet, quifccerit, velfieri fcceritaccufam,veldenunciam dedamnodato 
poffit ipfam icmitterequandocumqucantequamfit faftaexaminatioper Dominum Vicc- 

L comi- i 54 
comitem , & antequam fecerit per Notarium fcribi eum condemnandum, & fuflficiat, quod 
dicat ,vcl fcribatNotario, quodeum remittat . 

Quod omnesfoluentes Colleclas pofsint pafculare . 

ITcm , quodqualibet qui habitaucritcum Matfaritiis in Viicontaria Adria?, & fecerit fa- 
tionespoffit impunepafcularecumfuisbeftiis vbicumque in ditla Viicontaria non fa- 
ciendo damnum in bladis ; nec in aliquibus rebus , nifi quod poflit pafculare tantum , 
& fi fecerit damnum condemnatgr fecundum formam Statutorum , & exceptis , quod pafcu- 
lare non poffitin vineis, broliis,- & hortis. " * 

Quod aliquisnon emat viEkualia coadunata. 

ITem, fi quis apportauent aliqua viftualia in Ciuitatc Adria?, tam Vinum, quam 
bladum exceptis Pifcibus non debeat vendere coadunata alicui vfque ad duos dics 
poft quam eam apportaucrit in Tcrra Adriae , vtquilibetpoffithabereparticulamfuam. 
Kec aliquisdebeat emereillaadunatapcenacuilibet contrafacientilibrarum V. paruor.tam 
vt emptori , quam venditori . 

Quod aliquis non 'vendatres cariores quam fofuent ad njendendum . 

ITem , quodquicumquepofueritad vendendum bladum, velvinum, aut alias res nori 
debcatvendcrecasmaioripmio, quam vendereinceperit quoufque fuerit vcndita res 
ipfa, quaepofitafuerkad vendendum, paenacontrafacientilibrarumtrium paruor.fa- 
ccretamen tentatur volensvenderedenunciationem Domino Vicecomiti de quantitatc rc- 
rum prxdiclarum, quas venderc volucrit per Sacramentum . 

Quilibet Liuellarius teneatur foluere penfionem Dominofuo . 

QVicumqueCiuis , aut habitatores Ciuitatis Adria? , vel eius diftriftustenens aliquam 
rem ad afficlum , liucllum , vel pcnfionem , & non folucrit , prout tenetur, afficluni, 
r penfioncm,vcl liuellumfoluat Dominofuoduplum dittiaffi&us,liuelli, fcupen- 
fionis, & pcnfionarius, affictuarius, feu liuellarius propterca non cadat a iure fuo di- 
ctas rci. 

Quod Ciuis non debeatfide iubere in aliquo pro forenfi. 

ALiquisCiuisnon debeat fide iubere , nec facere fccuntatem pro ahquo forenfi in 
Ciuitatc Adria?, ncc in alio loco Inft* fideiufionis omninonon valeant contra 
Ciuc Adricenfespcena librarum quinquagintaparuor. & hoc Statutum minime an- 
nihilari dcbcat . 

Quod quilibet Liuellarius , feu AfjiBuarius teneatur facere 

duo Inflrumenta . % 

Vi tcnueritaliquidde publicariis Communis , vel aliquid ad liuellum ,fiueaffictum 
abaliquaperfona, faccrcfieri teneaturduo Inftrumcntacxpenfisconduccntis, videli- 
cct vnum pro locatore , & aliud profeipfo conductorc. 

De rixantibus jVel habentibus verbatedwfa cum Clericis . 
I aliquisrixam fecerit cum aliquoPra:sbitero,velvcrba iniuriofacumeohabuericcondcm- 
nctur fecundumformampracfentium Statutorum. 

Finis Septimi Traffatus. 

TRA- o: 

s 
55 

TRACTATVS OCTAVVS 

SupcrOffitijsArgerum, &Viarum, &Aquaedudum. 

QuodVicecomes cogat Cauarjellanum CorbuU adfaciendum 

fuum Ojfcium . 

Tatuimus, &ordinamus, quod CauarzellanusCorbul*teneatur , & poflic 
exercere fuum officiumcirca refecliones , & reparationes argcrum , fcuflo- 
rium, & viarum, &pontium, &aliorumnecenTariorum, proutfibi impofi- 
tumfueritperVicecomitempcenaCauarzellano , ficontrafeceritpro quali- 
bet vice folidorum quinquaginta paruorumde luo habere, & librarum vi. 
paruor. de habere Communis Villae Corbuke . 

Quod C auarjelanus teneatur ire adaggeres . 

ITem, quodCauarzellanuspra:dic"tusquando aggeresdantur ad faciendum, vel ad re- 
parandum tempore V3 .creflimoni j aquarum teneatur ire , & flaread minus tribusdiebus 
in hebdomadadie, nocluque fi neceffefueritaddictosaggeres, vt auxilio opportuno 
cis prouideatur obdicla crcffimonia aquarum . 

Quod Cauarjellanus CorbuU teneatur folicitare , quodfiant ageres . 

ITem, quodfacla aflignationepartium aggerumteneatur, & debeat Cauarzellanus (pli- 
citare , quod aggeres reparentur , &fiant fecundum ordinem , & menfuram datam , 
& affignatam, & Vicecomes teneaturgtauarcnegligentesper captionempignorum,vc 
aggcresfacianc pr o partefibi affignata . 

De p&ndnon facientiumpartemfuorum aggerum . 

ITem , quodomnes, & finguke perfonae , quibuseruntpartesaggerumdatae , & afligna* 
ta?teneantur parteseisaflignatas facercad menluramordinatana, vfque adterminum ei 
affignatumper Vicecomitem, & qui nonfccerint integre cadant ad pcenam folidorum 
xx.paruor. pro qualibet vicc , qua non adimpleuerit praedidta , & vltra non compcllantur ad 
jpfasfaciendum, &tcncatur Cauaizellanusreuidereomnespartesaggerum nonfaetas, & 
negligentes dare in fcriptis Vicecomiti toties , & quandocumquc ab ipfo Domino Vicccomi- 
tcrcquiretur pcenafoluendi diclam pcenam defuoproprio habere. 

De nolentibus iurarapr&cepta Vicecomitis . 
Tatuimus, quodfi Vicecomesprascepeiit, & feuprcecipi fecenntalicuiprofaclo Com- 
munis, quod iuretprxccptaCommunis, &noluerit iurarc condemnetur pro quali- 
bet vice in f olidis x. par uor. 

De expenfis Statutorum . 
Tem, quodCommuneAdrixtencaturfoluerecxpenfas, quas ftatuarij fecerintprotertia 
parte, &CommuneCorbulaspro duabuspartibusin faciendo Statutum, &incomtne> 
ftioue, &potu etiam Notario , quiadfaciendumdictaStatucafeexercuit. 

QuodConfilium non fiat in diebusfefiiuis . 
Temnon debcant fieri condemnarionis confiiium , vcl arengum ante miflam in diebus 
Dominicis , nec principalium feflorum 

De s 
1 1 5* 

De Cera Commums accipienda . Jx CcipianturinCommune duodecim libracera?, & fialiquis voluerit acciperede di. 
cla cera mafTarius tcneatur ci muttare caufa defuncli , & non alia de caufa accipien- 
do bonumpignus ab €0 de illa reftituendo infra xv. dies poft quam acceperir, . 

Quoddetur adintroytum adificantibus domum in Terra Adria . 

SI quis volueritedificarcdomumdenouointerra Adria? fuperaliquocafamentovacuo , 
vbi non fit aliqu a domus magna , vel parua , quibus habitator Adria? debeat dare adiu- 
torium edificanti domum decem denaricrum paru.pro dicta domo conftruenda , & D. 
Vicecomesteneatur ad hoc qucmlibetcompellere . 

Quodfietur terminationifatt&per turatos Communis . 

QVid quid confinatum , & dicernitum fuerit per iuratos maffarios, vcl per alios bonos 
viros miftosper Vicecomitera devoluntatepartfumfirmum, &ratumpcrpetuoper- 
fc,feuerct , &ter'minospofitos per eosaliquisnontransgrcdiatpcena contrafacienti li- 
brarumquinqueparuorum, termini pereospofitiprodurcntfirmiter, & Vicecomesdebeat 
cogere vtramque partem ad mittendum homines , quidebeant ponereterminos , & neutra 
pars vadatad litem , nec ad locum defferentioe vfquequo terminipofiti fuerint paena folido- 
rumxx. paruorumpro quolibetcontrafaciente,necafiquisfead dererminationemdiCtorum 
iuratorum fe appellare pofsit . Idem intejligimus de Communi ad fpecialcm pcrfonam, & 
defpecialiperfonaad Communeteneaturque Vicccomes fimiliter perdictosiuratos tempo- 
requseftionis facerefigi in confinibus campi Sancti Laurenti/palosmagnospro tcrminis . 

Quod nemofaciat domoproporcille in Terra jidri& . 

ALiquis non debeat facere in Terra Adrix porcile , nifi tam magnum , & condecens, 
vt poni fub eo ftarepofsint , & non maiusarbitrio iuratorum ab ignc , & qui cotl- 
trafcceritfoluat pro banofolidosxx. paruorum , &qui habererporcilefactum con- 
tratenorempraefcntisStatutiincontinenti illuddebeatdeftruere fubeadempcena , 

De beflijsforenfibus . 

ORdinamus,quod aliquaperfona forenfisnon debeatmitterefuas beftiasadpafcendum 
infundoAdria?, vel diftriclu •> & fiinuemifuciitpcrfaltuarium, vel faltuirios,aut 
perfonasaliquasfoluatprobannoiile, cuius fuerithcftia? duplum pcena? pro quaubet 
bcftiacontentae , & defcripta:inprafentibusStatutisdedamnisdatiscumbeftijs. 

Quod nemofaciat pr&famfuper illo Communis. 
Vllaperfonadebeat faccrealiquam pra?famfuper illoCommunis u\ terra, necinaqua 
pcena cuilibetcontrafacientifolidorumx paru.&fi deftrucrit aliquiddedicto Com, 
muni, debcat incontinenti id rcducerein priftinumftatum. 

Defouea Communis Tomba . 

VOlumus, quodfoucaCommunisTomba?, cjiia: eft ratio Ecclefiam SanCli Stephani 
debeatteneri per hominesfupercam pofsidentes mundatam , &curatam, nec ali- 
quid in dictafoueaproiciatur abaliquo, nccpcr cam aliquis vadat ad vineas. Et 
«juilibethocfacercnegbgens, &contrafaciens foluat probanno folidos xx. paru. 

Qupd magiflri galafixi non imponat naues , & lignaminafuper 

Terralios Communis . N N Olumus, quod aliquisGalafaxiusdebeat laborarcnouas naues , nec veteres, necpo- 
ncrc , ncc tencrelignamen interra AdrixalatercCaftri, vcl Tomba? , pcena folido- 

rum 57 

rumxx.partiorumpro quolibeteontrafaciente, & nihilhominus teneatur adimplere con» 
tentain prxfcnti Statuto . 

QuodVicecomes , & Procuratores Communispoffmt afficlare bona 

dtcJi Communis . 

PRa?teravoIumus , qtiod Vicecomes , &Maflfarius, acSindicus, &ConfulesCommu. 
nis Adria? vice, & nominedicli Communispoifintconcedere , & locareadaffiCtum, & 
terminum, &etiaminperpetuum > &ad LiuellumcuilibetCiui Adriz cafamenta didti 
Communis immobilia pro prnio illo , quo fecumconducentibusconuenire poterunt . Qui 
conduClores conducentes taliter in pcrpctuum pofsint fuper his bonis , & cafamentis edifica- 
re 3 &quodlibetedificiumfacere,&illa profuishabere, tenere , venderc , &alienare finc 
aliquacontradiCtionediftiCommunis. Saluo iurcipfiusCommunis fulummodoin penfio- 
ne. Etfi aliquis Ciuis , & habitator Adria?inpra»fenti aliquid pofsidet de illo Communis , 
dummodo non fit via publica , qua»habeat nocercalicui eundo , vel veniendo fe cum pra- 
di&isconcordarepofsit fecunduramodum pr<-edic1:um , & de pra?diClisfiant duo lnftrumenta 
cxpenfisconducentisvnum vj.procommune, &aliudpro ipfocondudiore. 

De Cereo emendopro Communi . 
Rdinamus , quod Vicecomesteneatur, & debeatfacere emi pro Communi a latterc 
Caftri,& Tombsevnumcereumponderis Iibrarumquatuor pro baptifmate per dies 
xv.antequam fiatdiClttm Baptifmaexpenfis Communis. 
V } uodnullus dimittat arellas in <vijspublicis . 

ITem, quod illiquifaciuntarellas in Caftro, quam in Toraba non dimittantipfas arellas 
in vijspublicisvitrafpacium feptem dierum , ita quod omni die Sabbati accipiantur de 
dittio vijs poena cuilibet contrafacienti iolidorum quinque paruorum , & denariorum 
dccem pro qualibet arella. 

De non arrengando 3 vtprouideatur offtialibus . 
OIumus,quodnulloprouideridebeatinaliquoorrtcialibusCommunis , nifitantum , 
quantum prcefentiaStatuta continent,&fiquiscontraarrengauerit , velpropofuerit . 
foluatprobanolibrasquinquagintaparuorura, &nihilhominusStatutum fitfirmum. 

JDe non difcargando njinum caufa vendendi ^ nififaffia denunciatione 

datiarijs . 

STatuimus,quodnuIlaperfonadebeat difcaricarcvinumindorno caufa vendendiad mi- 
nutam, nifipriuscolieCloribusdatijtabernarum Adria?. Et fiquiscontrafeceritfoluat 

probannolibrasquinqueparuorum applicandasprodimidiaCommuni, &proaha di- 
midj ac J at i ar ij # 

De Tabernarpjs diftrictus Adria . 

ITem,quodqurlibettabernarius, quitenebit tabernam cxtra tcrram Adria?,in diftricTu 
tamen ipfius Terra? tencatur , &debeat dare , & vendere vinum hoininibus de Adria 
pro illoprcetio,quovendetur tuncin Adriapcenalibrarumquinqueparuoruraproquo- 
libetcontrafacicnte,& qualibetvice,quafuerit contrafa&um , itatamen quod forenfibus 
vendere poffit quantum fibi libuerit . 

De renunciatione offtij . 

ITem,quodnulIusdebeatrenunciareOfficiumfibidatura perCommunepoenacuilibetre- 
nuncwtnti librarum vigintiquinqueparuorum . 

M Quis 58 

Qutsfe Affiellare voluent . 

NV llus Ciuis Ciuitatis Adriae , vel forenfis pofsit fe appellare de aliqua condemiwtione 
pra?cepto, velfententia Dom.Vicecomitis, nifiad propriam perfonam llluftrifsimi 
D.N.D.MarchionisEftenfis,,&£. Qua? appeilatiofieridebeatinfra terminum decetn 
dierura adie condcmnationis , prgecepti , vcl Sentencia? laca?, & apparere debeacdiftaappel- 
latiomanu Publici Notarij fcripta infra diftum terminuma die appellationrs ad profequen- 
dum dittamappellationem , & pofsitquilibetfe appellarevtfupra, nec teneatur ad refficien- 
dum cxpenfas principaliscaufse, nifi poftlatam fentcntiam caufe appellationis fi fuccubue- 
rir. 

Qwd Viclualia non pojftt extrahi . 

ALiqua perfona, vel forenfis non audeat, nec prsefumat aliquo modo exTrahere , vel 
extrahi facere deCiuitate Adria? , vel eius diftriftu extra ipfum diftridhim aliquam 
quantitatembladicuiufcumqucmanerici poenafolidorumxx. paruor. pro quolibcc 
fcario,&perdendidic~tumbladum, velfoluendiCommuni pmium ipfius. Idem intclli^i- 
musdc Salepoenapraedittapro quolibet ftario Salis ; Idem dc vinopoena pra»dic"ta pro quoli- 
betmaftello . Idemferuetur deomnibusrebus, qutfmenfuranturpoenapraediclapro quoli- 
bet ftario , velmaftellodicfcarum rerum, & foluendi jpfarum pmium vt fupra. Si veroexrra- 
xeritj.veiextrahifeccritaliquis, aliquidaliud mercantionis, vel graffe cuiufcumque condi- 
tionis vtfuprafoluatprobanno, finonfueritres,quxponderctur,&a vigintiqirincjtielibris 
infra valorislibrasdecem paruor &foIuendi praetium Communi ipfarum rerum . Si verofue- 
rita vigintiqutnque librisfupra,foluat probannoCommunilibrasxxv. paruor. & foluendi 
vt fupra. Si verofueritres , quas ponderetur foluatpro banno Communipro quahbec Iibra 
ponderisdiclarum rerumfolidum vnumparu.&foluendipraetium vt fupra . Et in quolibec 
diftorumcafuumcontrafacientes, vel taliterextrahentesamittantnaues, currus , feu be- 
ftias, inquibus, cum quibus , & fuperquibustaliter extraherent , vel ipfarum nauirim , 
beftiarum, &illorumcurrium praetium, quod perueniacin Commune, & ha?c omnia in- 
telligantur , nificxtrahant, velextraxerintcum licentia D. Vicccomitis, & Coniulum , 
intelligendo, quoddiClusDominusVicecomes , non poflltdarelicentiamCcnfulibus, & 
cftconuerfo. 

Defurto , vcl latrocinio . 

Slquis furatusfueritaliquasresmobiles, qua? valuerintvfquead librasv. paruor. conde- 
mnetur in librisx. paru.&ad emendationem damni patienti . Si verdvalueritlibrasx. 
paru.condcmnetur inlibris xx.par. &ademcndationem vt fupra , & fi foluere non 
poteritcondemnationem , bannietur de Ciuicace Adria: , & eius diftrictus , & C\ aliquo tem- 
porc venerit in fortiamVicecomitisipfumfuftigarifaciatper diclamCiuitatem a lacere Ca- 
ftri, &Tomba?, &per Villam Corbulae , & firesfurata? valuerincvfque adxv. librr.s, con- 
demnecur in librasxxv.paru.& ad emcndationcm vt fupra ; &fifo!uere non porerirdi&am 
condemnationembannietur vtfupra; &fivllo temporeveneritin forriam di<fri Communis 
capiatur, &fuftigecur vt fupra, & boletur in ambabusgoltis cum vno fcrro calido. Et fi 
rcs furara? valuerintvfque adxxv.libras condcmncturin quinquaginca librasparu. & Ci for- 
te foluere non poterit condemnationcm bannietur vt fupra diclum eft, & fi aliquo tempore 
veneritin fortiam di<ftiCoramunisfuftigerur vt fupradiclumeft , &extraharur fibi occulus 
dexterdecapite, &firesin vna viccfurata? valuerinta xxv. libris fupra , &pra?fens fuerit 
condemneturad furchas , &laqueofufpendatur, itaquodmoriatur. Sivero abfensfueric 
bannietur , & fi vllo tempore in fortiam didti Communisperuenerit conducatur ad furcas lo. 
cumiuftitia», &ibilaqueofufpendatur, ita, &taliterquodpenitusmoriatur . Idemintelli, 
gimustamdeMafculo, quam de Fcemina , faluo quod volumus , quodfimulier in cafu 

CjUO 19 

quomortcmmeruerit continentiam vitimi fuprafcrjptorum Statutorum comburetur quod 

penitusmoriatur. 

FinitOtluuus Tra&ntws , 
TRACTATVs H O tt V S . 

De Vallibus, 8c ad V&lles pcrtinetftefc. 

jDefurto Gradelarum 3 & pertinentium adfdnddllos . 

jTatuimus, quod fialiquisabftuleritfolarolum, feffam, furchulam , vel gra- 

» dellam , autremum aliquemfohiaT probanno fblidbs tres par &^emendet da- 

1 mnum , &fitcnueritaliquam di&arum rerum vltradiestresfoluat pro bannd 

folidos xx par. & fifuerit forenfis , & non poteritfoluerc dictum bannum fiVfti- 

getur . Idem intclligatur de nauibus, & alijsrebus pertinentibusad rtaues . 

De Scudarellis . 

QVilibetCiuis, &habitatorAdria?poffit pifcariadfcudarellum in quibufcumque Val- 
Iibushominum Adria? pofitis in pertirtentijs Adria? a feftoSancti Martini vfque ad fe- 
*ftum Epiphania? abfquecontradictionealicuiusperfona?exccpto Campo Sancti Lau, 
entij, & Campo Axinilis, nemo tamen debeat pifcaridefupra laboreri js facTis ad capicn- 
dumpifcesin locisfccretis, fcilicct in locis , & Vallibus , qua? habent introytum, & hoil 
exitumab vtroquecapite^ &hoefitinpra?uedimento Vicecomitis ; & bonorumviroriun > 
fi cruntloca , & Vales fecreta , Vcl rton . 

Deforenfbus pifcantibus in Vallibus Adria . 

STatuimus, &ordinamus, quod VicecomesAdria?cridarifaciatiriterra Adria?, qUod 
aliquis fcrenfisnon debeatpifcari in Vallibus Adria? , & eiusdiftrictus finelicentiaprse. 
factiDomini Vicccomitis , &illorumcuius erunt Valles, poena, £c banno librarum 
quinquc par. & combu--.endi rctia . Etfi aliquis ciuis, & habitator Adria? viderit aliquCm fo- 
reniem pifcari inaliquadictarum Vallium tencatur, & dcbeat cridare j iraqubdfui Con.. 
fortes polfintaudireeum, & quilibetaudiens teneatur ire ad eum , & poffmt aUffere retiaV 
fi voluerint , & fi non poffent acciperedebeatincontinenti fi poterunt , vel infra duos dies' 
poftquam inuenerinteumdenunriare, Vicecomiti , &incontinenticum fueritdenuntiatum 
Vicecomiti,teneat.Vicecomesipfum denunciare,& feucondemnarefecundum fbrmaStatuti, 
&faccre fcribi iudici/ubcurus iurifdictionefuerit ipfe condemnatus,quod eumcompellat ad 
foluendum dictamcondcmnationem , quam finonfolueritbannietur de Ciuitate Adria?, & 
fiab indevltrainuentusfueritinTerra Adria? capiatur , &detinetur incarccres Communis 
donec dictam condemnationem foluerit . 

De Carninis _, GT Cordulis . 

STatuimus, quodquicumque volueritirecumcamino , vclcumligno, feu cordula ad 
capiendum aues in Vales fuas poffit ire a prima iouis Mai; , vfque ad Kalendas Augufti, 
& afeftoSancti Martini vfque adfcftumpurificationisSandra? Maria?, & non vltrapcena 
contrafacienti folidorumxL. par. &nullusdcbeat irecum camino, vclcordulaetiam intem- 
poribus conccffisinalienas VaJIes adcapicndum aues fine licentia ilforum quorum fuerint 
Vallcs pcena, & banno folidorum xl. par.proquolibet contrafaciente. Et auas , quas ca*- 
pient debeant poni pcr capientcs fuper vnim perticam ad Lodiam Comfnunis Adria? , & de 
ipfis vendere cuicumquc Ciui Adria? emere volenti , etquii;bct poffitefTelcgitimusaccufa- 
tor , ct habeattcrtiam partcm bannifi accufam affirmaueritper Sacramcntum . 

De 6o 

De eodem. 

ITern , quodqiiilibet, qui ceperit perfonas , vel alias aucs quocumque modo , fiue ar- 
tc, vel ingenio in diftri&u Adria? debeat de ipfis porfanis , & auibus vendere ad mi- 
nutum, &abindecuilibet Adrixvolenti emerepro fuo vfu proprio praetiocompetenti, 
&fecundumcurfumCommunemTerra? , pcena contrafacienti , autillas occultanti folido- 
rum X. paruor. 

Quod quilibet confinet terras _, & vales inuicem concorditer . 
Tem, quod omnes.qui habentconfinare , icu deffinire Vailem, v^tcrramioicr^eqs con- 
corditer deifiniant ,& confinenti&fi nonfecerint hoc fitinpra?uedimento Vicecomitis, 
& hominum bonorum Adria? . I De volentibus fibifacere decerni ahquidper luratos . 

STatuimus, quodfialiquis Ciuis Adriaevoluerit fibi facere decerni aliquam valkm, vel 
aliquidaliudpcr Iuratosmaflarios, autper alioshomines,dcbeant eosconducere ad 
locum differentia» , &reducere, &faccreeisexpenfas fi effcnt forenfes, qui vclent 
fibialiquiddccernivltra predicTa dcbeantcisdare pro fuo falario, & labore folidos decem 
par. proquolibetluratorum. 

Quodhabentes <valles <vnus luxta alterum 3 non laborent eas nifi 
fuerint concorditer inuicem . 

ORdinamus, quodquicumquehabet valles vnus iuxta alium non debeat laborare in 
doflis , nec inconfinibus denouo , nifi fuerintinconcordiainuicem poena librarum 
quinque paruor. & deftruatur opus, & fi quis lamentauerit fe coram Vicecoinite , 
quod laboratum fuerit fupcr fua tcnuta in vallibus,incontincnti diclus Vicecomcs dcbeat 
faccre decerni valles, de quibusfierctqua»ftioinfratertiam dicmpoena Vicecomiti hoc fac^ 
re negligentilibrarumquinqueparuor. &p;a , cipiat,quodponi non debeant retiainvallibus, 
de quibusfueritqiuEftio pcena pr^dicla . 

Quod aliquis non incidatpallos 3 necperticas de alienis Gradarijs . 

STatuimus, quod aliquisnondebeat incidcre pallos ,perticas, ftiilos, nccarellas cana- 
rum de alicnis nafarijs , pifcarijs , fiue gradarijs^ & fi quiscontrafeccrit foluat pro 
bannocommuni folidosXX. paruor.& emendctdamnum patienti • & quilibct kicns 
teneatur denuntiarecontra facientcm Vicccomitipoenaprajdicla: hoc faluo , quod fi eiTet in 
via nauigali poflit quilibct cauare arelljsillas ,& pullos,& ipfas res ibidcm dimittcre , & 
non easabftulere , & poftcarcaptaredicTasperticas, & pallos,&fifueritforcnfis nonpermi- 
taturabire donecaptaueritdic c tasarellas,& pcrticas, ac pallos. 

De facientibus arellas . 

STatuimus, quod fiquisfcceritforum cum aliquo de arcllis, dic"tasarellas debcatdarc 
emptori ad terminum inrer eos alTignatum , & alias arcllas non faciat altcri , nec acci- 
cipiat facereaiiquodopusalterius, nccdcbeatexircdc dicta tcrra Adria: doncc fece- 
ritarcllas, quos promifcrit cmptori , nifi foret profaclo communis j & fiquiscontrafece- 
rit foluatpro quolibetdiftorum capirulorum folidos X. paruor. & emptor tcneatur foluere 
venditori cxpletisarelhs predi&ispcenaprxdicla . Idem intelhgimus de burgatiis, & aliis 
rebus , & laboreriis, & quilibet dcbcat facere arcllas magnas ficut iurati dabuntcipaiTum , 
poenacontrafacientifolidorumquinqucparuor.&iurati tcneanturqualibethebdomada tcn^ 
tarc fimulde diftis arellis pceua folidorum quinquc pa,ruor. pro quolibct contrafaciente , & 
qualibct vice . 

De I 
I 6i 

Quod aliquis non det arellas fovcnfibus . 
rem,quodaliquisciuis, vel habitator Ciuitatis Adria? noa debeat veiidere, vel dare 
arellas, necburgatiosalicui foreufi; poena coatrafacienti iolidorum XX, paruor. & 
quilibetpoffit.effelcgittimusaccufator. 

De incidentibus Cannas . 
Tem, quodaliquis forenfis nondebeatinciderecannas,vel paucrias in vallibus diftri- 
<fhis Adria?pcenafolidorumXL.paruor.& quilibet poflitcfle Iegittimus accufator non 
derogandoOffitioIuratorum, proutfupracontinetur 2 

De Vallibusproprus . 

ITem, quodquilibet Ciuis Adria? pofiit pifcari , & pifcare facere in vallibus fuis, cum 
quibufcumque artibus omni tempore, exceptisadbrandonem, & ad lumen camini , 
& amedellis, fiue fpadernis ad Anguilasnefchatis cumranellis , vel burfolis , vel bar- 
baftilis , cum quibus artibus , vel aliqua ipfarum non poflit , pcena contrafacienti librarum 
trium paruor.& quilibetpofntaccufareper Sacramentum contrafacientcs ,& credatur dicla? 
accufa?, &fi aliquis mifcritaliquem pifcatum in vallibus fiue cum icudarolis, fpadernis , 
lignolis ,amonis,& bc.toelis, velaliis artibus,&deganea , primodebeat denunciare Vice- 
comiti,&aliquis non debeatpifcari in vallibusalienis,etiam habita parabolaaDomino Val- 
lis , nifi primo fepra^fentauerit Vicccomiti • 

De pifcantibus fine licentia in alienis 'vallibus . 
*~\ Iquispifcatusfuerit inalienis vallibus, utfupra finelicentia Domini Vallis cum bcr- 
^^ toellis, fatimis , & retibus amanibus, velcum deganea, foluat pro banno Communt 
LJ librasquinqueparuor. &quilibetpoflitcffelegittimusaccufator cum Sacramento , & 
rctia prardicla vencjantur , & ipfarum prxtium perueniat in Commune . 

De eodem . 

ITem fi quispifcatus fuerit in alienisvallibus vt fuprafine licentia cum fcudarolo , fpa- 
dernis, vel amis condemnetur pro qualibet vicc in folidis iiii paruor.& artes vendan- 
tur, &ipfarum pmiumperueniatinCommuni, &quilibetpofliteffe legittimus accu- 
fatorcum Sacramento . Item , quod illi , qui pifcanturin Campo sancli Laurentii pro Com- 
mune non debeant mlttere aliquem forenfem ad pifcandum in eo , nifi prius denunciauerit 
Doniino Vicecomiti, pcenaXX. folidorum paruor. nec aliquis debeat dimittere valles, in 
quibusdebeatpifcari caufapifcandi in aliis vallibus vfqueadtempuspcr eumpromiffum pce- 
na librarumtriumparuor.&Dominus Vallis debeatferuarepacT:ailli,cuipromiferit. fuodnullus faciat paraturum 3 quodnoceat Confbrti . 

ALiquisnon faciat paraturum, vel feraleum de arellis, nequecum pallisde fubtusna- 
fariis, vcl gradariisalicuius ,quod noceat dicto nafario, vel gradaria? , nififuerit 
longe a nafario, vel gradaria paflibus XXV. pcena librarum quinque paruor, & de- 
ftruatur paraturum,fiue feralium , & illudfitin preuedimento Vicecomitis,&bonorumvi- 
rorum Adria? ad videndum fi feraturum, vel feraleura faclura fuerit per mahtiam , vel 
non. 

De JBottonyellis . 

Slquisceperitaliquambottonzellam viuamminorem debottone a feftoPafchatisvfque 
adfeftum Sancli Michaelis in vallibusAdria» incontinenti eamproiciatinaquampcena 
folidorumquinque paruor. & aliquisnon debeatemere , vel vendere de diclis botton- 
Eellispcenapra?dicla,&quilibcteilepoffitlegittimusaccufator. 

N De 62 

De diebus 3 quibus non licet ire adValtes < 

ALiquisnon vadatad vallesindiebus VenerisSanfti, Pafchae Rcffureftionis, Afcen- 
fionis, Pentecoftes , fefta Apofto ] orum Pctri, & Pauli , Omnium Sanftorum , irt 
Natjuitate Domini Noftri Iefu Chrifti , Epiphania, inaliquo Fefto Beatae jMarice 
Virginis , Sancl;Uoanni$ de Iunio , pcena folidorum quinque paruor, pro quolibet contra- 
faciente, 

Quodnultus mittat retiolas in Vallibus , 

Vlla perfona terrigina , vel forenfis audeat , vel pr^fumat mittcre retiolas in aliquibus 
vallibusdiftriftus Adn>pcena{olidorumccntumparuor.pro quolibctcontrafacicn, 
tc , & quilibct poffu cfle lcgittirausaccufator cum Sacramcnto . 

De Pifcantibus adtertium , 

QVilibet,qnipifcaturadtertium, vcladmedictatem cum aliqtia perfona debeat darc 
tertium depifcibusDominis,quoruroluntValtes. ,feu mcdietatem prout fucrit pa- 
». ctum intercos , &quilibetipforum qui piicaueritadtcrtium, vel ad medietatcm 
5n vallibus alienisfieffent focii dcbeant venire ad nauem illius fporchani ,cui teneantur da- 
repifces,vt vidcantfiportarent aiiquid innauibus fuis,ne poffint defraudarc Dominum, vel 
iporchanumpcenafohdorum dcccm paruor.. N ^uodnullus debeat dare fifces minoribus faio* 'vd menfura* 

Plfces viui chauedagni , fcilicettcncha? ,qua?dantur ad falamen tempore falaminis nor* 
debeantdariminores fazoCommunis, & quodaliquis fporchanus non debeat maio- 
rcm fazucn tencre pnedicto Communis fazo, necad aliumfazumpifcesaccipere pcena 
contrafacienticuilibetdictorumcapitulorum,librarum trium paruor. Itemiurati Iuftitiauei 
neantur dare mercatoribus Adrice illam menfuram , ad pifces falandos omni tempore , quc* 
falantur fazum,& mcnfuram ,qu2eeft pofitaincolumnisDomusCommunisCaftris, &qui- 
libct teneatur babereillam mcnfuramtam pifcator, quam fporchanus, & fi quisaliammtn. 
furam dcderit , vcl dare contrafecerit foluat pro bannofolidosXX. paruor. & quilibet polfu 
clTe legittimus accufator cum Sacramento. 

De fromitteHtibus dare tertium de Pifcibus . 

QVilibet Pifcator adtertiumcumaliquo , & promiferitdare Domino pifces profalamfc 
ne, teneaturdareDominoomnes pifces, quos ceperit tam. chauadagnos, quam 
> botones , & ctiam menuxamen pro eo pra?tio , quo fecum poterit conuenire, & non 
debeattencre omnimane , nifi vnam tencham pro vfufuo, & fi tcnuerit vltra debeat dare 
tertium Dominum, & nondcbeatpartirealiquospifces cum Domino . Sed vendere Do- 
mino omnespifces tam chauedagnos , quam botoncs, & menuzamen , & omnes alios pifces 
pcena folidorumXX. paruor. &aliquisipoichanus non ematpifces alicuius pifcatorispio- 
mifTosalteri fporchano posna librarum quinqucparnor. fporchano emprori, & fimiliter pi» 
fcatori venditori , & pifcatorcsqui pifcantur ad mediumciim aliis,& dederintpifces ad fa- 
Jamen , velalicui fporchano non debeat tenere in dievltra duas.tenchas, fciliccc nec maiori» 
bus, nec minonbus,pcenafolidorum quinqueparuor.. 

De Pifcibus forenfibus K 

ALiqua perfona tam forcnfis , quam habitator Adria? , veleius diftricTtus aiiquo modo. 
non audear, necpraefumatconducerc aliquam quantitatem anguilarum, buratelo- 
rum,necpifcium generis alicuius ad CiuitatemAdria?, fcilicct quifucrunt capti 
cxtra diftriclum Adria?caufafalandi in Adria poena librarumdccem paruorum , & amitten- 
didiclospifccs,quiperueniantincommunij& quilibctpoffit effe lcgittimusaccufator,& tene- 

bitur bitur in crcdentia; & hoc locum habeat in praefentibus , praterins, & futuris , & poena Do- 
mino Vicecomitififuentnegligens in cxigendo condemnationem librarum fex paruor.de 
fuo Salario . 

Quod nullus faciat fradariam nocentem Conforti . 

NVllus pifcator dcbeat facerealiquamgradariara , nec ftangatum caufa dandi , vel fa- 
cicndidamnum fuoconforti prope laborerium fuuraa paflibus X. pcena librarum 
quinque paruor. & nihilominus deftruatur laborerium . I tem nullus debeat incide- 
rccannas a paucriasprope aliquam gradariam a XL. paffibus pcena hbrarum quinque par. 

De capentibus Ludrias . 

VOlumus, quodomnes capientes Ludrias in vallibusdiftriclus Adria?habeantde qua- 
libetLudria, quam ceperint vnum grofTum Venctum ab illo Pifcatorc,; in cuius 
vallchabucrU diftam Ludriamjaifirmando pcr Sacramentum vbi diclam Ludriam 
ccperit. 

De Nauigantibus fer menatas . 

ITera , quod aliqua perfona non audeat , nec prcefumat irecum fandallis,aut alijs Na- 
uibusoneratisaliquibusrebusper tranfitum per canalia, ncc. per menatasfundi, vel 
diftrictus Adria? , nifi per canalia vfitata nauigalia poena folidorum X. paruor. pro quo- 
libet contrafaciente,& qualibet vice,quacontrafac"tum fuerit, & ad emendationem damni 
patienti, fi ficperagcndodamnumaliquodalicui intulerit. 

De Mulieribus facientibus Retia . 

ITem , quodaliquaMuIier habitatrix Ciuitatis Adria?, & Tomba» non audeat , ncquc 
pra?fumat facere cogolos , vel aliquod genus rctium propifcando , & capiendo pifces in 
dictaterraalicuiforenfi, volenteCiueCiuitatis Adria?, &petentea dic"ta Mulieredi- 
closcogolos fibifieri , & dicta Mulicr debeat daredictoCiui pro prcetio confuetoper di' 
t"tamTerram,& dimitat Forcnfem proCiue,& diclusCiuisteneaturfoluere dicla retia di' 
clo pranio confueto pro fua merccdc pcena folidorum XX.paruor. pro cmolibet contra- 
facientc , 

Finis JSlonus Traffatus. TRACTATVS DECIMVS. 

Aliquorum Extraordinariorum Occurentium perfa&is 

Terrae» & Communis. 

Siquis conduxerit aliquem forenfem in Terra Adria debeat 
fr&fentare Domino Vicecomiti * 

Rdinamus,quod fi aliquisCiuis, & habitatorCiuitatis Adria?,& ctiamcomittati- 
nusconduxeritaKquemforenfemaddiclamCiuitatcmipfuraprirfentaredebeat 
Dom. Vicecomiti, antequamintrctdomum alicuiustamtabernari,quam ali- 
cuiusperfona? dcdiftaCiuitate Adrice , & fi quis contrafeceritfoluatpro ban- 
noCommunislibrasquinquepar.& quilibet poffiteftelegittimus accu(ator,& 
habcatteitiampartembanni ; &nullustabernarius,velhofpcs audeathofpitari aliquemforcn- 
fcm, nccrccipcre in domo fua,nifieum priusprrefentauerit Domino Vicccomiti pcena folido 
rum XL. paruorum» 

De 
De Dote refiituenda. 

QVfamulti pro reflitutionedotiumhadcnBspaupertatifuntj Statuimus, & Ordina- 
mus , quod fi vxor alicuius hominisCiiusCiuitatis Adria? , fjue dicta mulier fit, vel 
■ fuerit de ipfa Ciuitate , veleiusdiftridtu, fiue dc alioquocumqueloco matrimo- 
niointereosexiftentedcceiferit, communibus liberis non extantibus cius, fiue pars eius 
hon teneaturreftitucreha?redibus talis mulieris, fiuepatri didtemulieris fic defundte nifi 
dimidiam dotis , etiamfi repetitiodotisintegraMurepartis, vel ftipulationis dicerctur perti- 
nere adquemquam, cuius dimidia^reftitutiofiatincontinenti, fi dos fucrit conftituta in 
bonisimmobilibus; fi vcro fuerit conftituta in rcbusmobilibus, velfe mouentibus fiatin- 
fra annum a tempore mortis mulieriscomputandum • aliam vero dimidiamlucretur maririis 
talis mulieris; extantibus verolibcriscommunibus ipfius mulieris*, &mariti viuentisipfius 
mulieris, necexrraneoalicui, ctiara ftipulantis , vel pacifcentis exaclio dotis competat ,fed 
liberedostalis mulierispermaneatpenesliberos Communesipfiusmulieris, &maritiviuen- 
tis, & adeos integre, & liberepertineat; exclufisetiampenitusliberisdicla? muliens exalio 
marito pramiortuo natis , fi quos haberet : faluo tamen femper voto, & arbitriomulieris 
praediCfce difponentis in fua vltima voluntate de dimidia dotis praedicla? , qua? ad eius ha?re- 
despertinet, &incafu, quonon cxtarentlibericommunes ipfius , & mariti viuentis : do- 
natioautem propter nuptias nullatenuscxigatur, vbivero contingcrit virum pra?mori fer- 
uentur iura communia, cui Statutorenunciarenonpoffit, & fi renunciatio fiat, ipfa rc- 
nunciationon teneaturipfoiure; hocaddito, quodimpenfafuneris mulieris pra?d;c"t3eflat, 
& cognofcatur pcr maritumproca partc, qua lucri facictdotispradiclce ex forma pra?fen- 
tisStatuti : & habeat locum praefens Statutum, fiue dosfuerit in Tcrra Adria? , vcl eius di- 
ftrielu conftituta,fiue alibivbicumque, &habeantlocumpra?ditla,& quolibet pra?dic~torum 
in prcefentibus, pra?teritis, & fururis nondum terminatis per fententiam . 

a De volentibus vendere 3 <vel ahenare alictuamrem immobilem 
teneantur denunciare Conforti. 

QVilibet Ciuis, vcl forenfis volcns vendere, vel Affietare , vel Liuellare, velaliquo 
modo alienare aliquas fuas PoffefHones immobiles pofitas in Terra Adria? , vel 
■- eius diftiicltu, fundo, & Vifcontaria ifprimo tencatur, & dcbeat denunciare 
cuilibet attincntium fuorum cx linea defccndenrium, vel afcendentium , feu colatera- 
lium, vel tranfuerfalium, &ipfis iholcntibus Communi Adria», & conforti tius exiftenti 
j£ Ciui Ciuitatispra?di£ta?; &inca, vclcius diftriCtu fuftinenrioncra rcalia , &perfonalia , 
I & facla dicta dcnunciationc commune confors, cui dcnunciatum fucrit volcns ipfam rem 
teneatur, & debcat accipere, ac eas habere pt!fflStTTflfiTo?!b di es l a dicdenunciationis , 
emerc , vcladaffictum accipere , feu liuellum, vel illo iure, &tituIo, dcquo,&pro ut 
traclabiturprotanto pra?tio, quanto volcns fic vcndere , velliuellarc, vcl afficlare,vel ali- 
teralicnare ab aliisde difla poffeffione habcre poffit, rc vera , Pcena,& banno cuilibct 
contrafacienti , vel alitcr vcndenti , vel arficlanti , fcu liucllanti, fcu alio quocumque 
modo alicnanti, librarum XXV. paruor. & contraftus de ipfisrcbus, & poftefnonibus fa- 
c"tus ipfoiurcnon valcat, &nihilomiiiusipfas tcneatur darc Conforti, vtfupra, feu com- 
muni fi voluerit Ipfum commnne eas habere: ellapfo autcm diclo tcrmino odto dicrum,fi 
commune pra?dic"tum, feu confors, cui fueritdenunciatum ipfas habererecufaucrit, tunc li- 
ceat, &licitum volenti vendere , afiiclarc,liuellare, vclaliteralicnare dc ipfisrebus facere 
prout de eiusvoluntatcprocefferit , finecontradicl-ioncaliqua dicii communis , vcl alicuius 
confortisj itatamen, quod quilibetdictorumconfortium ipfarumrerum requirantur adhoc, 
j & ei fitvt fupra denuncietur , fed nihilominusfufficiat, vt vniex dictis confortibus vcndatur, 
velalio modotradatur fine aliorumcontradictione. 

Qnod 
6 * 

uodmdla rcs immobilispoffit tranferri wforenfibus. 

NVlIa rcs immobilis fita in Ciuitate Adria:, veleiusdiftridupoffit, veldebeatmodoali- 
quo, velcolore qirrfito vendi , vclalienari, vcJ transfcrri in totum , vcl in partem , 
dirccte, velpcrindirectum aliquotirulo inrcr viuos,vel in vltima voluntate, etiam 
pcr ha:redisinftitutionem, vel legatum,vel aliavltima voluntate , inaliquem forcnfem, vcl 
aliam pcrfonam,velvniuerfitatcmnonfubicc1:am , & non fuftinentem ftatuta ,prouifiones,& 
ordinamemaCommunis Adna:,&nonfuftinenti onera rcalia,&pe.rfonalia in dicTa Ciuitate 
Adria:, veleiusdiftricTu, nifitalisalicnatio,venditio, veltranslatio faclafueritdelicentiaGe- 
neralisConfilijdicla?Ciuitatis Adria?fQuod fifccusfadumfuerir,ipfaresimmobilisintotum, 
ve/in partem fic vendita, alienara, fcutranslatacontra,fcupra!tcrformampra?dicl:am,fit, & 
cffeintelligatur ipfoiurc ; &faclo confifcata, & applicata in Adria? , & ipfius Dominium , 
& pofTefTio fit, &effeintelligaturipfo iure translatum , & translata in diclum Commune 
Adriceauctoritate pra?fentisprouifionis, &poena, qua? interuencrit in tali alienatione ipfo 
iurefic, &efTeintclligatur applicata , &confifcata dicto Communi, & talis contraftus , 
conuentio, hseredisinftitutio, fubftitutio, lcgatum, &difpolitio non valeat ipfoiure , & 
nulliusfitefficacia», velvaloris, & ex eis, vcl aliquocorum agi non poflit ncc ius redi, vel 
fieriperaliquem Vicecomitem alicui iuspetenticontra tenorem pra?fcntis Statuti . Pra?dicla 
autemlocumhabeantinpratcritis, pra?fentibus , & futuris ahjs Statutis, & ordinamentis 
difti Communis, dictantibus, quodnullaresimmobilisalienetur forenfibus&c: in fui ro- 
boris firmitate pcrmanentibus . 

De Saltuario Tomba . « 

ORdinamus, quodelleftores, qui elligentaliosorficialesdebeanteligerealatereTom- 
ba?de hominibusindidaTombahabirantibusvnumfaltuarium , qui bis in die de- 
beatper VineasTombceirepro videndo, quodaliqua pcrfona nondet damnum in 
Vineis, nec aliquibus rebus immobilibuspofitis inTomba prcedicla, & Ci viderit aliquibus 
damnum dantem , illa , vel fequcnti die denunciare debeat Vicecomiti illum , & habcat pro 
fuofalarioquolibetmilliariovineaequando vindemiaturvnamfechiam Vinium cumgrafpis: 
etVicecomes teneatur cogerequemlibet ad foluendum faltuariodictumvinum habentesvid. 
vineas in diclaTomba: ctfaltuariusprajdi&usiurare debeatfuum Officiuminmanibusdicli 
DominiVicecomitis. 

De Tabernanpjs . 

QVilibettabernariiis, qui vendideritvinuraadtabernamteneatur, & debeat foluere 
pro datioipfius vini Communi Adria? fcilicet pro quolibet Maftello viniforenfis fcili. 
tecet Maluatico,Romania?, Ribola», fclaui , Marchiani, & fimilium folidos decem 
par. &proquolLbetMaftellovini noftratis , &deplanofolidosfcx, & denarios ofto paru. 
fbluendo fubito datium prajdiclumantequamdicTum vinumfuerkpofitum ad manum diclo 
Communi non derrogandoStatuto, quod loquitur, quod nullusdebeat difcaricare vinum 
caufa vendendiad minutum abfquelicentiaDatiarijCommunis. 

QuodVicecomes obferuet Statuta , c3" confuetudines . 

VOlumus, quod Vicecomesnonaudeat, velpra?fumatmodo aliquo aliquid innouare 
inCiuitate, veldiftriclu Adriae, feddebeat regere, &corrigerehomines fua? iu- 
rifditionisin omnibus, &peromnia fecundum continentiam prcefentium Statuto- 
rum, &inpartibus, in quibusdefficerentStatutafccundumconfuetudinem , quibusdeffi- 
cicntibusobferuetur pereum iusCommune. 

St ojuiswm-adimpleuerifpr&cepta Domini Vicecomitis . 
Tatuimus , quodfiquisnon adimpleuerit praeccpta Vicccomitis , vcl illa negleferit, ' 
quomodocumque, & qualitercumquefacta fint, ftatimaccipiaturatali idoneum pu 

O gnus S 66 

gnus delibris quinquc paruorum , quo acceptofubitocondcmnetur inillaquantitate , 
quodpignus teneatur condcmnatus exigere infra oclodies a die accepti pignoris , quo ter- 
minoellapfo, &pignorenon exafto, teneaturVicecomesillud pignus vendi , vel fub pi- 
gnorari facerepro foluendo diclam condemnationem , & fi Vicecomes fueritnegligens iol- 
uatdefuoialanolibrasquinqueparuorumprobanno, & pignus illud , fiue dicla condc- 
mnatio computctur in fuo falario . 

De damnificantibusVineasTomba. 

ORdinatnus; quodaliquis tammafculus, quamfceminanon audcat, ncqueprefumat 
ire pcr vincas Tombae ad colligendum hcrbaspro porcis abfque licentia illorumquo- 
rum funtvinca?, pcenafolidorumx.par.cuilibct contrafacicnti, &quilibctpoflitef- 
fe legitimusaccufator, &credatur cius accufa . 

Quod quilibet debeatfacerAfationes . 

STatuimus , & ordinamus , quod quilibct teneatur foluere colleclas fecundum fuurrt 
extimum, & nullamulicr poflit pcttercfolutionemdotiumfuarum procondemnatio- 
nibus , neccolleclis viri , nec ei pcr Vicecomitcm fiatius dc di&a Dote occafioni bus 
prcedittis poena Vicecomiti librarum v. par. 

De Tabernarijs . 

ITcm, quodaliquistabcrnariustamCaftri, quam Tombsenonaudeat , nequcprefumat 
accipere, nequetenercaliqueratamCiucm, quam forenfcm in domo fua poft quani 
fuerit pulfatumtertium fonum Campanx fine licentia Domini Vicecomitis. Et fi ali- 
quiscontrafeceritfoluatpro banno folidos deccm par. proqualibet vicc, & pro quolibct , 
quem fictcnuerit , & quilibet poffit eflclegitimus accufator , & habcat tcrtiam partcmban» 
ni , ucc aliquis dcbeat ftare in taberna vt fupra fine licentia diftiDom. Vicccomm ,pcena fo. 
lidorum quinque par. 

De Mercantionibus non extrahendis . 

ITem , quod quilibet terrigena, vclforenfis ,Ciuis ,vel non habitator,vcl nonCiuitatis A- 
driae, velciusdiftriftuspoflitliberefinealiquo datio,vel gabella addiclamCiuitatem,& 
ciusdiftridusconduccre,&conducifacerc, pcrdi(ftamCiuitatem,&eiusdiftriclumtran- 
fire , dumodo vadat verfus Ferrariam, fiuepertinentijsllluftrifs. D;N.D.Marchionis Eftcn- 
fis&c omnes, & fingulasmercantionescuiufcumquegeneris,&conditionis,fcilicetvinum 
cuiufcumqucmanerici, prout vinumvermillium, feu noftrate,maluaticum,Romaniae,Mar- 
chianum , Ribola2,&cuiuslibetoeneris vinum. Itcm frumentum, & quolibet genus bladi ; 
item Sal cuiufcumquediftri&usutcxtra&us j item quolibetgenus mercantionum, & in difta 
Ciuitatc, & eiusdiftriCtuftare, & dimorareperfpatium triumdierum , dummodo nort 
fit prohibitum a praefafto DN.D. Marchione Eftenfc &c. & fi didtas mercantioncs in difta Ci- 
uitate,fcueiusdiftricludifcaricaucrintincontinenti debeantillitalcsconduCtores difta die, 
in qua difcaricauerint dare in fcriptis D. Vicecomiti Adria?, &ConfulibusCommunisi item 
fiellapfisdiclistribusdiebusconduclorcsnonextraxerint mercantiones difcaricatam , vel 
non de dicla Ciuitate Adria» , & eius diftriclu, tuncnon poflint easextrahercfinc expraeffa li- 
centia D.Vicecomitis ,& Confulum, & VicecomesnonpoflitdarelicentiamfincConfulibus, 
& Confulesfine licentia Vicecomitis ,pcenafolidorumxx. paru.proquolibet ftario, fiue fit 
fal, fiue bladum, & pro quohbctMaftello vini , & perdendi bladum, fal, & vinum , & iftud 
ftat utum habeat locum in prafentibus , & futuris 
non dcrrogando alijs Statutis continentibus fimilia capitula prout fupra cftcxprcfTum . 

De Notarijs Adrienfibus . 
Tem , quod aliquis Notarius non poflit nec debcat apportare libros Otfitij cxtra Domum 
Communis iuris Adriae modo aliquo , rationc, vel caufa, ncc cxerccrc orfitium No 

■ tariatus I 67 

rariatusquantum cft refpccludamnorum darorum, aut malcficiorum alio loco, quamin 
dicla domo Communis iuris Adria? , finc licentia Domini Vicccomitis poena librarum quin- 
queparuor.pro qualibctvice,quacontrafac1;umfucrit. 

Quod ctuilibet debeat facere faBiones . 

ITem ,. quodquolibct pcrfona habitans in Viicofttaria Adri«debcat facere faftiones , & 
angarias, proutfibiimpofittrnifutritperDominum Vicecomitem, exceptis perfonisiL 
lis ,qua»crunt , &ponentur cxconriirentia prarfentium Statatorum ad terraticum , & cx- 
ceptis minoribus xiiij.annis , &/cnioribus aflni lxx.& exccptistribusConfulibus ,Sindico, & 
MafarioCommunisAdriar,& exceptis egrotantibus ,&patientibusaliquam infirmitatem m 
perfona fua,& hoc intclligatur dc fatlionibus, & angarijs perfonalibus: addentes tamen , 
quodqua>libetpcrfona,cxceptisillis , qtla? pcr priuiJegium Cxcmptxfunt, &cxceptis fbi- 
uentibustcrraticum,debeantfoiucre collettas pro pcrfona , & luis bonis fccundum fuunt 
Extimum . 

Qmmodo fieri debent <vexend& . 
Tcm voluntus , & declaramus , quod quandocumque contingerit, quodprajcipiatur ali* 
cui de Terrfc Adrise , debitae facerC vexcndas , &illetalis, eui prarceptum fucrit forct 
abfens a di&a Terra , ncx rcditurus effet domum , vel ad terram ca dic , qua faccrcdc- 
bucritdi£tamvexcndam 3 tuncaccipiatur per Vicccomitemtotdebonisillius tal is abfentis , 
quarafcendantad quantitatcm folidorum X.paruor.&tradanturfolidos X.pcr confules vni, 
qui ditlam vexendam fccerit loco illius abfentis : ncc ipfi bona fuatradantur, feu reftituan- 
turpraedicla , nifi prius ditlosfolidos X. perfoluerit . 

De folutione Notariorum. 

STitiimus, & Ordinamus, quodNotarijaclafcribcntesad Banchum iuris Communis 
Adria» pro eorum fcripturis,&aclis habcant infrafcriptas folutiones , & permodum 
infrafcriptum , & fi vltraquidaccipietaliquapcrfona,nifiprout infra taxatur,& dc- 
claratum fucrit fubito cogatur pcr Dominum Vicccomitcm ad reftitutionem illius , quod 
indebitoabftulerit j &vltrahoc tantundcm vltra formam debitam infrafcriptam abftulcrir 
videlicet. 

PRimo proqualibet citationeinactis fcribenda denarios ■ (J.paruor. 

Proqualibctpetitione, leuguarentantiainaclisfcribcnda — — I fol. i.paruor, 

Denegatione,&terminopartibusaflignato ; ■ fol. i.paruor. 

De confeffiorte fa&a iniudicio , & tcrmino dato ad folucndura fi fol. i.paruor. 

Deprarcepto in publicamformam releuato — — — ■ fol. a.paruor. 

Detenutaacceptafcribendain actis ■ fol. i.paruor. 

Dcqualibet framiifa fcribendain aclis ' . i -r ■ ■- ■ ---- — _• fol. i.paruor. 

Dequoiibetincantofcribendo in aclis ■ ■ i ■ i . && fol. i.paruor. 

Dc qualibet crida fcribcnda in aftis ■ ■ . ■ fol. i.paruor. 

De extimaria ufque ad decemlibras ■ — — — ^ — .. ■ fol. i.paruor. 

Dc extimariavfqueadquinquaginta libras *■* u — - — a fol. Lparuor. 

Deextimaria vfquead ccntum,&vltraquantumcumquefit . i fol. 4.paruor. 

Dc fcntcntialata vfqucad XXV.libras — - — fol io.paruor. 

Dc fcntentialatavfquead quinquaginta libris — — • fol.n.paruor. 

De fententialata vfquc ad ccntum, & vltra quantumcumquc fit fol i t.paruor. 

Dcexaminatione,&depofitione,feuteftificationcvniusteftis fol. 2.paruor. 

Dccancclationecondemnationumhominum fuftinentium onera fol. a.paruor. 

Decancclationccondcmnationumforcnfiumnonfuftincntium onera * fol. a.paruor. 

Dc qualibct accufa facienda de damno dato per Ciues , & habitatores Adriar, 

& fimiliter dcremiffionc ipfarum ai i nihil 

Dcaccufafacieudaperforenicsvt fupra — ■« , fol. r.paruor. 

'Dc 62 

De rcmiffa peripfosforenfesfienda .u— ~. ■ » h >1— "— —— . — „ f i # 2,paruor. 

Deextimariadamnidati — . _- fol. i.paruor* 

Deaccufamaleficijfaclaper Ciuesportantcsoncra inAdriadetoto proceffu 

ipfius acculaecum teftibus vfque ad Sententiam ■ fol.i. paruor. inclufiue 

De remifla dictaeaccufe ~ . — , n ihil 

Deaccufationemaleficiorumforenfiumnonportantiumonera cum toto pro- 

ceflu,vfquc ad fententiam exclufiue » __*, fol. 8.paruor. 

De remifTa dida? accufationis — — — ■ fol. 2.paruor. 

Decancellationc condemnationum Ciuium portantiumonera occafione ma- 

kficiorum,videlicethabitantium in Adria — — — nihil 

Deaccuiationedamnidati de comitationis Adria» >■ — . fol. i.paruor. 

Decancellationecondemnationum ipforum de damnis datis . fol. 2,paruor. 

Decancellationecondemnationummaleficiorumforenfium — fol. 2.paruon 

De qualibet cancellatione condemnationum coiporalium factade hominibus 

Adria? habitantibus — • — — —. »„. — fol.io paruor. 

Decancellationecondemnationumcorporaliumfattadecomitatinis Adriae fol.20. paruor. 
Decancellationecondemnationum hominum forenfium ■ iol.40paruor, 

Dequibufcumquefcriptunsquomodolibet fpedtantibus ad Commune, nifi 

eifentlnftrumentapublica . — ■ nihil . 

De declaratione JMonetarum . 

NE vnquam in futurum difcordiaaliquaoriaturinter aliquos occafioneMonetarum de* 
fcriptarum in praefentibus^tatutis , declarantesStatuimus,quod vbicumquein prse- 
fentibusStatutisfitmentioaliqua de aliquaquantitate pecunia?, dicla quantitasin- 
telligatur per huncmodum,videlicct,quodquilibet xii. denarij paruor. conftituant vnum 
folidum paruor.&duofolidiparuor. conftituant vnumMarchcfanum Ferrarienfem . TENOR LITTERARVM 

llluftrijjimi Domini JSfofiri 

D. LEONELLI MARCHIONIS, &c. 

Tranfmiflarum Aniballi de Nouellis tunc Vicecomiti 

Ciuitatis Adriae. 

Qugd homines Ciuitatis Adri& negant fe fuper faclo Molendinariorum 

^vt dicat Statutum Ferrarienfe . 

'ArifTime nofter habiamo intcfoquanto ce auifidcllequerelle hai dalli homini di 
quclla noftra Vifcontariadelli Munari, li quali nonli rcndono il douere delli 
Formenti, Ii macinano, &comelinoneordine,che dechiari quanto li fiano te- 
nuri di rendergli per facco : & pcr rifpofta tediccmo ,che non lieffendo tal ordi- 
n. e chcdifponafopraci6,tii pigliquello,cheinfimilibus fiofferua in quefta noftra Citta- 
dc e che li tii lo metti in pratica , pcrche lo hauemo per giufto ,& honefto . 

A tergo Vicecomiti noftro AdrU i 

^Tenor Statuti Ciuitatis Ferraria . 
Tatuirnus & Ordinanms, quod quilibet Molendinarius Ciuitatis Ferraria?,&diftri- 
clus, tcncatur, &dcbeatmacinarequodlibet bladum cuilibet pctenti, & bladum , 
quodrcccperitteneatur reftitucreinfrafcxdiesin bona farinadando, & reftituendo 

qua- 
S quatuor ftaria , &dimidiumbonx farin^ dc quatuor fiaiijsfrumentiadminus, & fic pro 
rataabindc infra , &tcneaturaccipcrcfrumentumab omnibuspcrfonisde domibuseorum, 
& dcffcre molcndinum, &pofteareportarefarinam ad domum pradiclorum , & fi aliquis 
molcndinariuscontrafeceritcondemnetur pro qualibet vice in quadraginta folidis Ferra-. 
ricnfibus, & nihilominustencaturfibi macinare ,&fi Dominus, velaliquis de fua familia 
dixerit bladum datum molendinario, & damnumfibiefTedatumper molendinaiium, cre- 
datur Sacramentocuiuslibeteorumquiiurarevolueritdc bladodato , & damno, &quan- 
titate pra?di<ftorum , &poftea detineatur molendinarius,donecde diclo damno fatisfacTum 
Dominofucrit. 

Quod non fiant Notarij Adrienfes 3 nifi fuerint approbati per 
Collegium ISfotariorum Ferrarienfium. 

Leonellus Marchio Eftenfis. 

CAriflimc nofterhauemointefo, &vifto la relatione, chetiicihai fatta circa la fup- 
plicatione di Pietro di Guarnieri concernente Ia pcrfona di Antoniofuo fiolo , &c. 
Et refpondcmore , chenoideliberemo, cheluinon poffi efercitarc Orficio di No- 
tariato al banco li , poicheluinone dipiufufficientia , cometu fcriui, fin a tanto , che 
non diuenti idoneo , e fufficiente ad efercitarla ■, & volemo etiam Dio , che cadauno di 
quellaTerra, lo qualedaquiinnanti vora farfi Nodaro per efercitarfialdetto bancbonon 
debbia , nc poffa cffer accetado a quello , fe prima non fara efaminado , & approuadoper 
fufficicnte pcr li Officiali delCollegio diNodari, quicome fel diuentaffe Nodaro Ferrarc- 
fe,& volcmo,che tufaci regiftrare quefte lettere, &fijcon qucllinoftrihomini, & prouedi, 
che qucfto ordine fi offerui da qui innanti . 
Fcrraria? xxjii. Augufti 1448, 

A tcrgo Vicecomiti noftro kdrU. 

Quodnon fiant Ciues > nifi habitauerint in Adriapcr annos 
duodecim exercendo operaCiuilia. 

Leonellus Marchio Eftenfis. 

CAriflfime nofterMandemotclaquiinfertafupplicationediBortolamio Balzano, & de 
Fioli Pafqualino , & Pclegrino Sarturi habitadori delle Corbole noftrede fotto , & 
volemo, che tu facitanto quantoce hanno fupplicato, & dimandato, non oftante 
alcunacofa, che faceffc allo incontroperalcunmodo , ma che perlo auuenire in quella 
noftraTerraniiTunopoflieffer creato Cittadino, fe non fia ftato: & habitado li per xii. 
Anni continui efcrcitando arteCiuile,fccondockc e lo ordinamento in la Cittade noftra 
di Ferrara; &farregiftrarequefteli douc meglio ti appare , pcrche vogliamo, che fiaofYcr- 
uato per Statuto , & per lcge . 
Comparialli 20. Settembre 1448. 

Atsrgo Vicecomitinoflrd hdria . 

Supplicatio Petriphilippi Perrolati . 

ILluftriflime , & Excellentiffime Princeps , & Domine, Domine mi Singulariflime, 
poft humilliffimas reccmandationes , &c. humilmente fupplica el fideliflimo feruitor 
voftro Picrfillippo Pezzolato di Adria Nodaro della Illuftriflima Signoria Voftra, 
concio fia, chc a quefti di paffati vn Fidelliffimo feruitor dclla Signoria Voftra nominan- 
do Piero di AmadiNodaro, & habitatore di Adriae morto , per tanto humilmente pre- 
§a, c fupplicaaladettaSignoria Voftra, chequclla fi degni volcr fcriucr al VHconte di 

P detta 70 

detta Citta di Adria , chein quelluogoera ditto V.S. debbia accetare ditto fuplicantc . Et 
quefto dimanda digratia fpeciale . 

Vcfter fideliffimus feruitor PetrusPhylippusNotarius 
fcripfit die 19. Aprilis 1449. 

Dominus non impedit ie dcillo Notarium , feddimittit onus cligcndorum Notariorum Illi 
Communi Adria» . Quodnullus vadatper <vias tranfuerfalem . 

ELfifacrida, ccommandamento per partede lo Illuftriffimo Prencipc , & Eccellen- 
tiffimo Signor noftroMiffier Lionellopcr la DiogratiaMarchefedaEfte&c.Chelnon 
fiaalcunapcrfonaterriera, 6 foraftierafiade checonditioneflerfi voglia, la qualeffi, 
nepoffiandare , nemandarforadclterritoriodeloIlluftrifT.S. N. conboletta,o fcnzacon 
laperfona, nccon altrarobbaperviaalcuna tranfuerfale, faluocheper lc vievecchie, & 
longamentevfate, lequalecapitano, &paffano pcrlipaffi , ondefonodeputatili Oificiali 
a vedere le bolettc fi di robba , come di perfone per lo prefatto Illuftriffimo Sig. N. & maffi- 
tnenon offinoandar, nemandar, ne vfar la via delle pioppe , & gorefne, le quale paffii 
perlo deftretto di Adria alla pena di liure xxv. deMarchefancperciafccdun, che contrafara 4 , 
e per ciafcheduna volta , della qualc pena la meta fia applicada alla Camara del prefatto Illu* 
ftriffimoS.N.eraltramitade a loaccufador, cheloaccufara , &ciafchedunopoffieffer le- 
gitimoaccufador , & alqual fiadatapicnafedeprouandoper vnTcftimoniofededegnocon 
Jor Sagramentoaducnga, chefianofingulari, & non contefti , cfelfuffcetiam Dioalcuna 
pcrfona, laqualecon altriinfiemepaffaireper leditte vic prohibite gli fia licito accufarc li 
compagni, &haueralaparte della condanafon, e fara affoltodaquellolitocaffeapagar a 
ltii, &faratignudo fecretofealui parera. Et fe alcuno contrafara , & non hauera dinari 
da pagarditta condanafon, incontinenteglifia dato tratti cinque dicorda, &ftaramefi ici 
in pregion , & mai di qucfto non fperi d'hauer gratia . 

Litterapro Armis nonportandis . 
Lconcllus Marchio Eftcnfis &c. D Jlectiffime nofter , quamuisdioilfiaordine, & il Statutoli ,che difpone fopra il por- 
tar dellc arme , &lapena defoldicentodepizoli, chefannofoldi fo.dcMafche- 
fancilnon cpefo chcquellinoftri hominidella Vifcontaria non ditta cagione non 
le portano ; & perche forfi quefto aduiene per la pena , che e poca ; pero pcr ditta caggionc 
deliberemodeprouarefclipotiamo redure, &refrenarli, chenonle portino, vnde voglia- 
mo, chetii facci farevnacridada noftra partc, cheniffunaperfonanonle porti alla pcna 
diliurefettc, emezade Marchefane, laqualpenafcdeuida in qucfto modo, elterzo va- 
da alCommun deli, e queftotcrzo fi compartacome ditta ilStatuto de li, & le altredoi 
parte vadano per vn terzo a lo accufadorc , & le altre doi partc alla camara noftra : & tra 
la pcna mazore, & tra che lo accufadore ne hauera piii partc , & che la camara noftra nc 
hauera lafua parteforfichefi abfteniranno, &quefta noftrafalaregiftrareli che la vaglia 
ctiamdioper li toi fucceffori ; Miliari nono oclobris 1446. 

A tergo VktCQmiti noftro AdrU . 

Littera 71 

Littera prohibitoria _, quodnullus vadat de notte 3 ($ maxime 

cum Armis . 

Lconellus Marchio Eftenfis &c. 

CAriflimenofter. Perraffrenarelicatiuila oltra , &maxime quelliche vannodinotte, 
&cumlearme, perchclapenagliera moltopiccola, & lieue , fiamo contenti , & 
volerao, chetufazinottoallaBrigate, chequalonque fara trouato di notte fenza 
lume, &fenza armefaracondennatoin liureotto dc Marchefanc, & cumlearme, & cuin 
lumc, cfenzalume, ecumlcarmein liure quindefe , lequal pene faranno applicate alla 
camaranoftra in tutto, &cosifa, che ru obfcrui quefto noftro ordine de punire quel- 
licontrafarannoaqueftecride, ne altro non dircmo , perche fentiamopcr altrinoftri ordi- 
ni cfTerli proueduto opportunamentc . Belrcguardo xi. Martij 1 447. 

AtergoFieecomitimflro Adr'u>. 

Litterapro donegatis 3 & operibuspr&flandis Capitaneo Corbullamm pro 

Litteris trajmittendis . 

Leonellus Marchio Eftcnfis . 

CAriflimenofter. Acciochetu, &lituoifuceefforifapianocomefehanno da gouerna- 
reinlefradittecofetedicemo, chcnoihauemo poftoordine, & cosivogliamochcl fi 
obferui pcr lo aduenire , chc fe il Capitanio noftro delle Corbole di fotto bifognara 
operc , 6 donegati pcr il fatto dclla pallata le fe debbano dimandare al Caftaldo noftro delle 
Corbole, elqual tienelibreui , &caueraforaquellibifognara dedi indi,tempoin tempo, 
inmodochelagrauezza anderacquale , eniffunohaueracagion didolerfi: cosidiccrao a te 
Vifconte ,chequandoel ti fufleneceflfariohaucrc opere , 6 donegati de Corbola per cofe 00- 
corentedebbi dimandar fimilitera di&o Caftaldo,che gli prouederaopportunamente. Ap- 
preffoti auuifemo , che quando clfi accadelTe mandar littereaFerrara, oaltrouedouenoi 
foffimo percofe importaote, noftraintentionee, chelelitterefuflepcr li fatti di quelli di 
Adri vi linundi per li hominide li infino a Ferrara , altroue doue bifognaffc , perche in- 
tendcmo, checosi fi fazziper tutti li altri Communi , che ciafcun porti lagrauezza fua, & 
nonquelladicompagni, &chepiunonfimandiperlepofte , come fe haueua comenzato a 
coftumare, cheperil vero non eracofabenfatta.Etquefta noftraadpcrpetuamreimemo- 
riam fuccefforum falla regiftrare. 
Fcrraradiexiijlunij 1449: 

Atergo Vicecomiti noflro Adrix . 

Proclama ne aliquis intret fuper illo Communis . 

DEcommandamentoperpartcdeloIlluftroS.N.MifierLionclloperla Dio gratia Mar- 
chefeda Efte&c. chel non fia alcunaperfonaterriera, ne foraftiara de che condition 
ctfer fi voglia, 6 fia , che ardifchi,6 prefumi a intrare pcr modoalcuno, ncpoco, 
neaffai fufo quello delCommunfcnzaefpreffa licenzadi S.S. ala penade Ducaticentod'oro 
chc vadanoallacamaradiS.S.&fcifara alcuna pcrfona , checontrafazzi fubitofcnza alcuna 
indufia larannocondannatiindittapenacome cditto di fopra, & mandata alla camara dclla 
prcfattafuaSign.&c. Littcr* 72 

Litterapro laborerijs rujiicalibus . 

Borfius Dux Mutinae , ac Rcgij Marchio Eftcnfis Rodigijque 

Comes. 

Dlleftiflimi noftri: noi vi confefliamoliberaraente, che voi hauete ragione foprala di- 
ferentia , che pende fra voi , & li huomini de le Corbole per li lauorieri rufticali. Ma 
perche voi non conferiti a quefti Arteri il lauorieroa che vihachieftolinoftrifattori 
delepoffeflioniriceuera grandeintereffo, perd viconfortiamo, &aftrenziamo caramcnte, 
cheperqueftavoltavedeliberatidi confcrirli, &farlifareperlaratta voftra , &fi nefaretc 
grandiflima complacentia, auifandoue, che maiperlo auenircnonviangarizaremo a fimil 
lauoriero , ma per quefta volta vi richicdcmo in cortcfia . 
Coppari j xxx. Augufti x 45 4. 

A Tergo Communi, & hominibus Ciuitatis Adria. 

Litterapro rejtituendofalarium Vicecomitis videl. <vnius Menfis . 

BorfiusDuxMutinae, &Rcgij, MarchioEftcnfis, Rodigijquc 

Comcs. 

CArifliminoftri : elfepare conueniente, checomela camaranoftraperbona> &ant?-' 
qua vfanzarczzeredallifalariati dectfa lapagadiDecembrej &a vtilitade, &bene- 
fitio di elfa, ella cosi etiamdio confiegua quella delli noftri altri officiali, li quali fono 
pagati da le Communitadeazidchcquefta lega fia vniuerfalc , e pero volendo ,edeliberando 
noi, chevniuerfalmentctuttilinoftri Oflniah cosipagatidalacamara, comc dali Communi 
laflino ladittapagaaeflanoftracamara, vifcriuemochedebiatitogliereli dinaridela paga 
del mefcpaffato , che haucrcflidatoalVifcontenoftroli, & mandarlaallinoftrigeneral fa- 
uori, & cosifareticontinuamcnteperrauuenire. Et fatiregiftrarquefta noftrali pernoti- 
tia delifucceffori, auifandouc, chedi tal paga fcriti fatti ogni annodebitoriallacamara. 
Fotfadalbari die iii j. Ianuarij 1 45 y. 

A tergo Communi, efrbominibus noftris FifcontariaAdrU* 

Littcr&propignoribus <vetitis . 

CArifliminoftrifiamocontenti, che tu mitiordine, ercgola li al tuo officio , & che 
tul fazzi notare , & ancopublicarc , accioche ogn\'no lo intendi, checiafcuno, che 
deuedarapignili fianochieftilegitimamente cadaa la pena de foldi xx. marchefani 
per cadauna volta, liquali vadano ala camaranoftra. 
Ferrariedicij.Fcbruarij 1457. 

A tergo l^icecomhinojlro Adri<s. 

Littera depercutientibus aliquem in Platheis . 

BorJius Dux Mutinx, &RcgijMarchioEftenfis, Rodigijquc 

Comcs. 

CAriflime nofter ,BattiftafiolodiBortolamcode liAmadi, elqualdette aligiorni paf- 
fatial fiolodeSignorello di Sachetti quelbuffettofiandoal tuoconfpetto, e fotto.la 
Lozza dcla ragion meritaaltra pena, chede liurecinquedepizoli, cometiine aui- 
fi 9 che voleilStatutoli, fichenonattcndandoalStatutofapurechelocondanniDucati x. 
dorOj chevadinoin Commune, &volcmo, &dechiaremo, chequalonche batera altri 

per 7 * 

perloauenircin prefentia dil Vifconte, & m locopublicodebbia eflfcrcondcnnatoinducati 
dccc vtfupra, & ftar vn mefc in prcxon , &chi batcra altri in logo publico fcnza prcfentia 
del Vifcontefia condenatoin dicxcducati, enonaltro, inca?tcrisverofcruenturStatuta,& 
cosifa rcgiftrarcliquc#anoft:ra ad pcrpctuam reimemoriam, 
Caparijvltimo Augufti 1457. 

ktergo WcecsmhinoftroAdrU. 

Littera G eneralium fattorum n&aliquis 'vadatper molariam fub pcena 

contenta in ipfis Litteris (fc. 

NObilisfratercariffime. Perobuiarea lifcandoli, & contrabandi, che tutto il di fi 
commcttonoindannodelle intradedclidatijdel PolefenedeRouigo de rilluftrifft- 
moN.S.perviade Iamolara dilche Picro Oagazo condutorediquelli , & dellaCa- 
mcrlengaria diRouigo piii fiatcfc nc ha dogliutoa Ia IlluftriffimaS.S.ha deliberato 5 & ftatui- 
tola fuaEcccllentia, chefeglifazzi farcle palateintuttiquclli lochi, che fara bifogno per 
modo chealcunononglipofsi paffarefegondo, eperquel modo, chcparera, c piacera a 
voi, &PieroDagazoantedito, elqualvienc li pcrditta cagione, &avoi fcriucmodicon- 
teicntiadel prefato N.S. Illuftrifsimocheinfieme con il ditto Piedrodcbiati farfareleprouu 
fioncdi quellochc bifognara per farelcdittepalatc , & diccrncre li luochi doue fara necef- 
fario faredittc palateper ditta molara, e fegondo le prouifione* chc voifariti . Etlefariti 
quantopiiipreftoqucfto,&per Iiomini,&Comuni dcladitta terradi Adriachitoccafarcdit- 
tepallade, ali quali fareti Commandamento fottoquellapena, chcvi parcra, & chc fra 
cjuel termine, chevipareralo habbino fatte dittcpalladea tutte loro fpefc, fegondo che 
voigli diretti. Etoltra di quefto fariti farc vna publica crida, fattecheferanoditte palate , 
chenonfia perfonaalcunaterricra, 6 foraftiero de qualonqueconditione, grado, e luo, 
goYogliaeflrerc,6fta,la quale ofsi,6preffumiandar p*r|quelIiluoghicumnauecumrobe,6fe- 
za robcfianodechefortefivogliaalapcnadeliurexxv.Marchefaneper ciafcun,checontra- 
fara , eper ciafcuna volta , la qual pena fiapplica per li doi parte a lacamara dc lo Illuftriff. 
N.S.deFerrara, &perl'altro terzo a lo accufatore, 6 inuentore, cl qual fera tenuto in 
crcdeaza , &le accufefe aducniranno dc fimilicofe farte che lefarannoa li Nodari ,chc!oro 
Teftimonijhabitanoamandara la camara dil prefatto noftro Illuftrifsimo Signorfra iltcrmi- 
nede giorniottoproximifuturidopoichcfarannofattcfottoladittapcna , & de ditta crida 
cumqueftalitterafaritiregiftrarliallilibri diquel voftro Officio ad pcrpetuam rei mern©- 
riam. 

Fcrrariadie xj.Martij • 

Praefcianus de Prcefcianis ) Faclores 

Ioannes de Romeo ) Gcneralcs 

A tergo Nobili Viro Chriftoforo Auaro Vicecpmite Adriar Frat. Caf. 

Littera , quodCapitaneus Pongi Lupipermittat venire Alolendidarios 

Adri&pro macinando hominibus . 

^TObilc Frater Carifsime. Perlcinformationi chedinuouo habbiamo hauute, hatrc- 
^j mofcrittoal Capitanio diPongilouo deCunchij, chelafsi vcnireli MuuaridiCor- 
bulain Adriatuordamacinare, & condure Iefarinemaxinateli fegondo che di~ 
mandano quelli horaini, alliqualifatti denotificare quefto , acciocheloro pafsinofarlodi- 
realiMunari di Corbola, chegli venganopiu tofto nonglihanno potuto mettere ordine 
per non hauer piiitofto hauuto mformationi. 
Fcraria? xxiij. Martij 1 45 8. 

PrsefcianusdePrajfcianis ) Factores 
IoannesdeRomco ) Gencrales 

A tcrgo Nobili ViroChriftophorode Varo Vicccomiti Adrfa; fratr.Car. 

Q_ L'uter& 74 

Littera Ducales pro eadem materia , 

BorfiusDux,&c. 

Dllle&iflimc nofter . Hauemo per quanto tii neauifi effer occorfofia te, & quellino- 
ftrihominidiAdriadavnocanto, &ilCapitanionoftro dil paifo di Pongilupo di 
Corichi/, peril fatto dihMacinare , & rifpondemoti , chel ne difpiacedi ogniincon- 
ueniente, & difordinc, che vi fia ftato , ma volemo, che tu fappi che leproueduto oportu- 
namente fopra cio , percheildiftoCapitanioeftatoa quefti di aFerrara , & il noftroGe- 
ncrale Fattore gli haordinato, &impofto, chcfenza alcun impazzo,6indufiail debiala£ 
farportar per il fuo paflb li Formcnti, li quali vogliono mandar quclli noftri homini di 
Adria a macinare in Corbola fcgondovfanza, & cosilafciar recondur le farine fatte de talt 
Formenti, &diognialtro Formento , eBiade coltein liluoghi fottopofti a quella noftra 
VifcontariaamacinarCjChcrhabbia adareilgiuramentoalabrigataperfchiuare, che fotto 
quel colore deli altri noftri luoghi no fc traghi le Biade, fenza licentia deli Officiali noftridi 
Ferrara , &quefto non debba grauare ad alcuno, pcrche fe bifogna pur haucr Tocchio al 
fatto della Camara noftra . 

Bagnoli dic x. Settembris 14 ?<?, 

A tergo Vicecomiti noflro Adrix . 

Littere Ducali 9 quod condemnationesnonexacT;& infratermi* 

num quatuor Menfium mtelligantur deuoluta ad 

Cameram Ducalem. 

BorfiusDux Mutinse, & Rcgij Marchio Eftenfis, 

Comcfquc Rodigii. 

Dllleftiflimi noftri . Noi cognofccmo per vera efperienza , che il non fcodcr le conda- 
nafonfattcin quclla Vifcontaria, chc fe applicano a voi, fa chela brigata non te- 
mcdifardifalli,&comettcrdeIi ecccfli, vedendo non portarpcna delfuomalfare. 
Etdcquivienc, che ogni qual giornofentimo qualchc cofa finiftra de lihominidi quella 
iurifdittionc, ondeparcndoci di farprouifionca quefto mancamento, hauemo preioquefta 
delibcratione, chefelecondcmnationi, lequaliapartiniranoaqadla Comonitade non fa- 
ranofcoftcfraquattroMcfidapoicheferano publicatc. AU'hora(c intendino applicare alla 
Camara noftra,cpiunonfi poflinofcoderpervoi: Volcmoui dicio hauereauifati,accioche 
fapiati Ia dcliberationenoftra,& chc intcndiati, che volcmocheli trifti, c tranlgreflbri por- 
tino pena de lefuc male opcrationi . 
Fcrraria dic xii. Oclobris 1455. 

A tergo Commnni } &* hominihus noflris Ciuitatis hdrix Dilletlifsimis . 

Proclama > quod nullus conducat Salcontra ordines y &c. 

QValoncheloIlluftnflimo, &EccellentiflimoSignor N. MificrloDuca fapeflc chiarfl- 
mentequanto fiain difpliccntiadilaSercniflima Signoria di Venctiali contrabandi 
^►delSale, chefonocomcfli pcr la viadelrVlare, & intrano nelle Tcrrc, &luoghi 
delprefatto noftroSignore, &tuuilillluftriflimifoi progenitori habiamo dil continuoccr- 
chato di farcquclli prouedimenti fi habbia potuto mcglio ,pcrche lifudctti dclla Ca daEfte, 
& in fpecicda quefta riuera fc nc abfrenira : non hauendocomc diuotiflimi Figlioli de la 
prcfatra Inclira Signoria , & mancho ontaeflicontrabandi chclcipropria fchabbi; Pur ha- 
uendo habutoilprclibatoNoftro Signore nouellamentcauifodallaprefatta Signoria , &pcr 
vnfuoAmbafciatorfpeciale, che allagiornata fccomette, purchemaidctalicontrabandi, 
& cntranonclliLuoghi , &TcrrediS.S.daqucftabanda ,fenzahaucre vcrunoriguardode 
lapcna , in che poflono incorrcic, & hauendone fatta la prelibata Illuftriflima Signoria 

gran- 75 

grandifsima inAaiua, percheilprefattoNoftioSignoregljfazzidinuouoqualchcaltiopro- 
ucdnncnto percontcnto, &fatisfattionedi effa Sercnifsima Signoria , la qual non potria 
hiucrpiiia corequcftacofa , comedcfiderofo, & pronto il prcfatto N. S. difar qualunque 
cofa,chefiainpiaccr, &contentodi iaprcfatta inditaSignoria,decui li he, & ferafemprc 
dcdicato, & apropriato Figliolo. Elfacomandamento, &bando,chc qualonche pcrfona 
da quiinnanziconduraper contrabandoSalc pcr Ja via di Marc nellc Terre, & Luochi da 
qucfiabanda dclprefatto N, S. nonfolamentepcrderail Sale,& la Nauc,ma incorrera ipfo 
f;i<fto in penadc centol^ucati, li qualivadinoa laCamera diS. S. in rcmifsibilrncnte, & piu 
ancoraincorrcra a laindignationcefprcfTadelprcfatto N.S.a laqualpena propria del dina- 
ro, &delaindignationelui intcnde, etvoleanchora incorranotuttilifoi Orfitiali, ct altri 
foi fubdiri, li qu3lidefscnoa Jiditticontrabandicri diSalcaiuto,nc fauore , 6configlio,de- 
nonciandoancorail prcfattoN. S.pcr maggiorperfccutione,decio fara mcttere Ietaglie a 
dofsoacadaunoprefumcradamoinnanzi di contrafarcaquefto,quando chc fcampafsino,o 
fugifsenodilpacfe,&luochidifuaCelcitudine , 
Dicxi. Mcnfis Decembris i46"o.publicata,& rcgiftrata, 

Litterc j <wi debeant appellari Ruflici. 

NObilistamquamFrarrurahoneft. Vifto , & intcfoad plenum iltcnorc di vnavoftra, 
chenefcriuetti cerchaladirTcfa, chefa quelli ,chediconoefferCittadini,& bcnchc 
lauorino dil f uo non debano pero effcr batizati villani , vi rifpondo , & cosi pcr ho- 
ra , cperfempremaihabitatiqueftoinregola , &rima, chedalmiedere, & dal podarc, & 
palmare le vigne foc , & cinzcrle , non intcndcndo de le vigne de altri in fora , cadauno 
chefaraaltreopererufticale,comecauarfoifa,andaradopera, azapparc, & huiufmodifi- 
milia, 6fiaCittadino,6no , fidebbatraclarc, appellare,&nominareperruftico, & villa- 
no, & cosifimil perfone , chefacinofimilopere rufticale,comcdifopraediftinto, &dicl;o 
vi comcttoli debiati grauareadognifatrionefcgondo, & per qucl modo vi c grauato ca- 
dauno mero ruftico. Sicheadunque voi vifegulareti per le rime diquefta,che/arafpcchio 
tuttaviadiquellohaueretiaobferuareinlaiurifdiftionnoftra. 
Ferrarie die v. Mai j 1 46 1 , 
( PautusCaffabitis /Eqttcs^DoEior, ac Judex Xll.Sapient* Ciuitatis FcrrarU. 

QuodNotarij Adrienfesexercentes Officium Notari& nonpofpnt 
exercere Officium procurs, 9 & e conuerfo . 

ILIufiriffimePrinceps, & ExcellentiffimcDux, & Domine , Domine Sereniflime, &c. 
AlaDucalS. V. hum.lmenteefpone liFcdeliffimiScruitori, & voftro Communc , &• 
Homini di la CittadeVoftra di Adria , cum fit , che in qiiella fiant) otto Nodari, li qua- 
It parte cxercita la Notaria , & parte no, c perche Illuftrifsimo Signor laccade molte, e 
diuerfequcftion inladittaCittadefubitoche qucftiNodarifaltanoful procurarc,& altri a 
lo cxercitio del Notariato, emai non fi finifle queftion , fenoncon grandifsima fpefa, e 
dannodeleparte: & moltecaufcfcfiniranoprefto , efenzafpcfa , che per cagione dc loro 
procurarevanoin longo, &finifcono conranchore, & dannodele parte, c mai non puol 
feguircinquelloluoco accordo alcuno ,come gia feguiuanon li cffendotale oggctto,quan- 
doliNodarinonfifaccuanoprocuratori, Per tanto humilmcntepregamola Ducal S. V; 
quellafidcgnifar fcriuer al Vifconte, che chi excrcita l'Orficio del Notariato non pofsi 
procurarc, &econuerfo,ncciochc lc caufcfi cfpcdifcanoprcfto , & chclfcguaamor ,&ac- 
cordo tralihuomini, comc fi folcua fare non effcndoli Nodari procuratori, & noncxcrcitan- 
dol'vnorOfficiodiralcro; Et hocdegratiaConfilium fccretum prouideat . 

N.Eftcnfis. 
Ad 76 

Ad Vicecdmitem AdrtA t quod conuocato Confdio Ciuitatis , 

& re , ac propofita , & confultata refferat qu& fua 

Sententiafuper petitis . 

ILluftrifsime, & Excellcntifsime Dux , & Dominc mi obfcruandifsime humili comcnda- 
tione premiffa, &c. Per vigore , & cagione delli anotatti rcfcripti fi de la Ducal S. V. 
comedel Confilio Voftro fccretoa la inclufa fupplication del Commune , & huomini 
voftri de la Cittadi Adriacontinente,cheli Nodari nonpofsinocxcrcitar rOrficio del Procu- 
rareexcrcitando 1'Oflicio dcl Notariato , & e conucrlo , chc effendo Procuratori non pofsi 
cxcrcitar TOniciodiNotariato, &comead plenuminipfacontinetur, ho fatto morefolito 
conuocarcqucftodiil ConfigliodcllaCittadcpredittavoftra , &comedittailStatuto di la 
congrcgationcdclConfiglio,elqual Configlio } & hominidedittocongregati,& coadunati 
dinanzidamij &inprcfcntiadefier Pierzoanne dc liGuarnicri, &Simonde li Amadi Tc- 
(timonichiamadial dittoConfeglio per mi pubiiccin dittoConfiglioletta, et chiaritadet- 
ta fupplicatione , et rcicripto , tuttiSindico, eMaffaro; Confuli , e Configlicri vnani- 
mitcr, concorditer ,etvna voce neminceorum difcrcpantc, hanno laudato, et confirmato 
omnia contentain ipfa fupplicationc, videlicet,che cialchun Nodaro clqual vora cxercita- 
rcindicloluoghorOfficiodelNotariato,non pofsi cxcrcitarc TOfficiodel Procuratore, et 
econuerfo, volendo exercitarerOrficiodi procuratorc non dcbba,ncpofsi excrcitar 1'Officio 
diNotariato, etqueftopcr bcne,vtilc,et honore,eperobuiare a lifcandalidi qucftovo- 
flroCommunc, ctcosihumiliterpregadittoConfeglio, cthomini VoftraDucalSignoria , 
fi degnidimcttcrquclbonordine, emodoa queftacofapcrquella migtiorvia, et maniera 
para,etpiaccraaquella,allaquale io, etditto Commun,ethomini firacomanda. 
Adria? iiij. Martij 1 470. 

fidellisferuitor Petrus de fcllode Vicentia Vicccomes CiuitatisAdrU. 

Fiatin omnibus , etperomnia, vtinfcrtur^infertprsfensrelatio, 

QuodC afitaneus Plantameloni dimittat ire homines Adria ad 
Jvlacinandum Molendtnis RuptdgiuU . 

ILluftriflime , & Exccllcntiffimc D. V. ExponeliFedeliflimiScruitori di quella Comrau- 
ne, & homini di Ia Cittadc V.di Adria , chc fpeffequellc fiate fono a grandiffima ne- 
ceflitade del Mafenarc , fi per rifpctto del gran ftento, cdifcomodo, che loro hanno 
pcr la via dil P6 , comoanche per la via delle Valle , &chc a loro e neccffario andar aMa* 
cinarcdcertiMolini fitiinlodiftrctto Venetiano, douefidice Rottagiota, li qualiMolini 
fono Moiini perfetti , ftmoltocomodia detti feruidori, ein talforma, che invnaNotte 
ne mafnarianomozaotto, &oltradi formento, & quando gli volemo andare il Capi~ 
tanio di Piantamelon vna cum il Vifcontc^parc, chcne facino grandiffimo cauedalc, ma 
perpiuvoltc, & comoditadcfuaprieganolaSignoria Voftra, chequellafidegni di Co- 
mandarealli ditti Vifconte, eCapitanio, chefatta alorola prcfentationc di formento , 
cheloro volcnocondurc a mafnarc per loro vfo , e dato figurtade ijdonea di ritornare lc 
farine fatte dctali formenti in ditta Tcrra di Adria , chchabbinoa laffarandarca maxinarc 
liditti voftrifcruitori li ditti foi Formcnti , & qucftodigratia . 

ILlIuftriffimusDominus Dux nofter ,&c.mandat illisVicecomiti, & Capitaneo,quod 
ubi fupplicantcs adimplcucrint conditiones pra?diclas dc prarfentando eis furmentum 
pra?ftitaquefldeiuffionedepra>fentando ,vclreportandofarinas, & cis rcportatis con- 
ccdant, &permittantpercosfierivtpetitur, &hocadbcnepiacitura fux Celfitudinis: 

FrancifcusNafellus xxiii. Martii 1470. 77 

Oualiter puniendi fnt percutientes , feu vulnerantes 
aliquem proditorie , 

Hercules Dux Ferrariae, 

Dlllccliffimc noftcr. Nui vircmettemoquiinfortela fupplicatione de Marchifino de 
laDia cumdoi relatione: cioe vnadilLocotenentcdicondam voftro preceflbrc , c 
1'altra dil noftro Configlio fecreto , quale voi vedcrcti, & altro non vi diccmo, fc 
non che faciati exequiredette relationide eflb noftro Configlio in omnibus , & pcr omnia,fe- 
gondo che in quello fi contiene , facendola regiftrarcinli Statutidiquclla voftwCittade ad 
perperuamrei memoriam. 

Ferrarix die xxvi. Fcbruarii 1476. 

Tcnor Supplicatwnis . 

ILluftriffime, & Excellentiflimc Dom. V. humiliter exponit Fidcliflimus fcruitor vc* 
fter Marchifinus de la Dia Ciuis, & habitator Adria? adultus , quod in hoc Mcnfc 
Iunij proxime prccteriti anni prxfentis, cum feruitor eflet in meridie in locum diclum 
la Tomba fuper via Communis, ecce quidem Iacobus filius Lodouici dc Blaxiolis , & pro- 
ditorie infultauit improuifum cum vno cultello triuellato, & in fchina fixit eum cultel- 
Jum ipfius feruitoris cum percuffione mortali , fed iniufte , & fine aliqua caufa legipti- 
ma, cum feruitor nunquam habuiflct vcrba aliqua cumipfo Iacobo, ncc cum aliquis nc- 
quc iniuriam alicui contuliflct, pro qua quidem percuffione grauiter ftctit infirmus , & 
expendidit raultos dcnarios , & interefle pafltis fuit , & damna , vndc fuit fadta de- 
nontia per Offitiales diclasTerrae apud Dominum Vicecomitem ibidem, qui contracum 
proceffit , & procedit , fed quia feruitor intellexit , quod illc malefaftor folum debec 
condemnari in libris XXV.paruorum, fecundnm formam Statuti dicla» Terrse loqucn- 
tis , quod quilibet percutiens aliquem cum fanguinc condemnetur folum in libris XXV. 
quod eft leuius poena , attento quod aclus ille fuit proditoris , & inhoncftiffimus,pro- 
ut Dominatio Veftra poteft comprsehendere , & quia cft difficile feruitori ptobare illam 
tefionem fic fa&am pcr Illum Iacobum , cum nullus eflet ibi quando fuit percuflus, quia 
commiflb deliclo fe occultauit , & ftetit in fuga, quce facit iudicium , 3c inditium , & 
rcdditeum efle culpabilem, fe netantumdeliclum remancat impunitum proindeorat Do. 
minatio Veftra, vtdignetur ipfa fingulari gratia attcntis pramiffis,&adtolendam tantam 
iniquitatem , & fimilem proditorium aclum committere Domino Vicccomiti prardiclo, vt 
contra illum delinquentem proccdat pcr inquifitionem fuperinde , &eum puniat habito, & 
intcllecloinditiofecundumforraamStatutorumFerrariatjCumibinon fitaliud Statutum lo- 
quensdefimilicafu, &hocpetititerumficrifuperinde > vtin aliis cxcmplum tranfeat, non 
obftantc aliquo Statuto didx Tcrrce. 

Et hoc de gratia fpeciale . • 

AD Vicccomitem Adrise , quod fuper indc habita diligentis informatione refferat 
Domino , & praecipue circa Statutum illud,dequoin prarcibus , & fi extat ibi il- 
lud, vclaliudSatutum de percutiente aliquem cum armis vctitis proditoria; , & id 
fccrctc fiar. 

Libanorius dc Libanoriis. 

Scripfitdic 7. Nouembris 147J. 

R Te^ 78 

Tenor relationis Locum Tenentis Domini Vicecomitis Adn& . 

ILluftrifsime, & Excellentifsime DuxDo. V.prtfhabitadiligentiinformationefupercon- 
tentisin fupplicationeMarchefinidelaDia, &fuperreptopra?libata? veftra* Excellen- 
tire didtefupplicationi annotatoateftibusfidedignis, qui dicunt, & affirmant dichmi 
Iacobum delinquentemde quo in fupplicatione fit mentio poft comifTum dcliftum prodito- 
rium in difta fupplicatione naratum , fe occultaffe, & infugaftetiffe per vnum menfem, & 
vltra, &donec fuitdeliberatumdiclus Marchcfinus a percufsione mortali, quce prodiclo- 
riefaclafuit infchinaipfius Marchefini , & etiam per publicamvocem , & famam , quar 
fbnat in Ciuitate Adria? , quoddicluslacobusfuitilli ,quiproditoric percufsitdiftumMar- 
chefinum, reffero ego Andreas Grottus fidelifsimus feruitoreiufdem Excellentise Vcftrae 
locum tenens pro prelibata Excellentia Veftra Ciuitatis Adriar, quod nullum cxtat Statu- 
tum inCiuitateAdritfdifponensproaclu , & infultuproditorioquid, &feu inquoddebct 
condemnari delinquens , fcd extat Statutum pro infultu faclo per aliquem cum armis inter- 
dic~Hscontraaliquem cum effufionefanguinis , fed condemnari foluminlibrisxxv. paruorum 
difponat, &mandatergo Excell. Veftra fupernaratis in fupplicatione, proutipfi Veftrae 
Ducali Excell. videbitur , cui femper humiliter recomitto « 
Ex Adria die iii j. Menfis Decembris . 

PradibattfExcelfVeftra^Seruitor. Idem Andreas Grottus locumtencns &c. 

Tenor alterius relationis Duc. C onfilij fegreti &c. 

ILluftrifsime, & Excellent.Princeps, & Dominae Domina» nofterCollendifsima». II de- 
litto commeffo in Adriada lacomo de Lodouigo di Biafioli in perfona diMarchcfino de 
la Dia Cittadino , & habitador di Adria , dcl qualc nelle quialligate fe fa mentione fe- 
gondonoifariadi fare, chefuffepunitonon inliure 2j. depizoli , comedifpone ilStatuto 
di Adria , ma in liurc cinquanta de Marchefane, &in bandoperpctuo infino chenon hauef- 
fela pace daToffefo, comedifponeilStatutoqui di Ferrarafuperfimilibus perochefuvndi» 
fonefto , e brutocafo, &eccefiTofegondoche appareper lafupplicationedi detto Marche- 
fino, & per relationehabbiamohauurodalluogotenentedil Vifconte di Adriin cxecutione 
dc vno noftro refcripto : matuttauiaelnon epaffodi commettcrc, checosifi punifca, & 
condanni detto Jacomo , fe prima non e auuifata V.E.& cheda lei nonfi habbia la intentiort 
fua in ordinare , che per quefto cafb al prefente, &anchcper altri fimili , chc occorefTeno 
per lo aducnire in Adria fi debba feruare ditto Statutodi Ferrarafi comc anoi va perla mcn- 
techelfiadaordinarlo : dignaffc adonca V. IHuftrifsimaS.confidcrarli fopra, & comanda- 
re come li piace, a la quale diuotifsimamente feraccomandiamo . 
Fcrraradie xvj. Deccmbris 1475: 

Exccll.Du. Sublimitatis Veftra? FidcIifsimiSeruitores ConfiliumSccretum 1 A D Vicecomitem Adria? , quodpro cafu prafenti , & fimilibusalijsfaciat, &feruaf, 
& cxequatur in omnibus , & per omnia prout infers praefens relatio ,Ioannes Cam- 
pagnus fcripfit dic vigefimo fecundo Menfis Februarij 1476. 

Tenor Statuti Ciuitatis Ferraria depcznapercutientts cum 

Armis <vetitis . PErcutioncs aliquem cum armis vetitis , & fanguinis effufioneinbamno perpctuo poni 
volumus deCiuitateFerraria?, &eiusdiftrictus, dcquonunquam cxtrahi pofsit nifi 
pacem habueritaboffenfo, necius hajredibus , quosetiamcondemnari volumus in 
libris quinquaginta Marchefanorum , &pro armisineorumammifsione forenfcm vero qui 
pcrcufferitCiuem, vel Habitatorem, aut diftriclualcmCiuitatisFerrarix condcmnariman- 

damus 7 ? 

damus bamnoperpcttto, & libristrecentisMarche/anorum, &proarmisin eorumammif- 
{ione & capiatur forenfis, & quilibctaliud percutiensquolibettcmpore ante condemnatio- 
nemprxcedcntibus inditijsfecundum Statutanoftra , &poftca captus decarceribus non rc- 
laxctur doncccondemnationem pcrfolucrit, &paccmcur»offenfohabuerit, vel de ipfius 
orTcnfivoluntateproceiTerit: &Vtddinqucns captusnoneffet, condcmnari, vtfupra, & 
bamniri volumus de.Ciuitate Ferraria?, & ciusdiftri&u, dequo bamno exirc non pofsit 
nifipacemhabueritcum offenfo, ctiam ficondemnationemperfolucrit : haspoenas induci- 
rausdupplicatasfipra?dit~iainEcclefia fuerit commiffa , vcl veniendo, velrcdeundomem- 
brum debilitauerit , vcl facicm deformaucrit cumiuratricc perpctuorcmanfura , fi vcro mem- 
brura aliquod cuulferit , vel abfciderit , vclpcnitusinutilcrcdiderit, idcmmcmbrum ma- 
Icfaftori euelatur , velabfcindatur, &inutilcetiamfibi redatur , & in libris xxv.Marchefa- 
norumcondemnetur fifco applicandis j fi autcmcum armis vetitispercufTcrit abfquefangui- 
niscffufionecondemneturpro armisfccundum formam Statuti loquentis de poena portan- 
tiumarma vctita, & in libris xxv. Marchefanorum fifco applicandis, non derrogantes pro- 
pterhocStatutis loquentibusdc alijs, vclminoribus poenis . 

Littera 3 & ProclamA de conuentionefacT-a inter Illujirijpmum Dominum 
Noflrum 3 (S Serenijjimum Dominium Venetum . 

Herculcs Dux Fcrrariae. 

CArifsime noftcr . Habbiamofattacerta conucntionecum la Serenifsima Signoria diVe- 
netia de dandis hinc indc malefattoribus che capino nelle terrc f ue , e noftre fegondo, 
che potretti vcder per il tcnor de la qtti inclufacrida , la qual fia da publicar Dome- 
nica profsima che viene in tuttc le terredc la prefatta Signoria di Venetia Illuftrifsima , & co- 
sietiamintuttele noftrc, fi chcmctiti ordine,chefubito Domenicala fiapublicata perpar- 
te noftrainquella noftra terra folennementea quellahoraluogo, ctempo, che vi parcra con- 
itenientefcgondoilconfueto, & doppoduplicatafatila regiftrare ad perpetuam rei mcmo- 
riam , acciochc voi , e tutti li voftri fucceffori habbiati appreffo di voi per voftra regola dl 
quello habbiati a fare fuccedcntibus cafibus , deji quali fi fa mentione in cffa crida pcrche co- 
sivolcmo, chevoi, elivoftri fucceflorilametidiin cxccutionc in omnibus, & per omn-ia 
fesondo la fua continentia . 
Fcrrariedia? xvj.Augufti X476. 

Tenor Proclamationisfuprafcript& '. 

ILIuftrifltmo Prencipe , & Eccellentiflimo S-N. Miffier Hcrcule per Ia Dio gratia puca di 
perrara , Modena, Rezo Marchcfc darEfte , & Contc di Rouigo&c. fapublicarc , & 
manifeftarc a cadauna perfona come per continuare Tamor, beneuolcntia , & vnionc 
fingolare , quale tanto tempo , quale e ftata fra la Screniffima Signoria di Venctia , & li II- 
luftrifftmi preccffor foi a finc etiam Dio di tcnire le terre , cluochi dellVna partc , e 1' altn 
purgati, &mondidalifellerati, ecattiuidemodo, cheda qui inanti cffi malfattori intenda- 
no non cffcr ficuri , nc falui in alcun locofottopofti al Dominio di loro Signore , fono con- 
uenutilaprefatta Illuftriffima Signoriaconloantcditto lUuftrifTtmo Signor noftro a quefta 
mutuapromiflione, & conucntione videlicet, chechi di mo innantifolamcnte fariribelle, 
6altramcntccommcttcra'crimcnlefe maieftatis nelquafi, & chicoramcttcra affafllnamento 
homicidio,6patricidio, ouer latrocinio, ofurto, & chi fabricara monetc falfc, 6 chi Ie 
flronzara , 6 fecrctamentc le fpendera , & chi commettcraabbaramento , 6 inganno alcu- 
no ne laCittadc , Caftclli , e luochi dclla prefata Signoria , & fi reducelle nelle Citta, Ca- 
ftellc, cluochi, oin ognialtrolocodilprcfatto N.S.etiamimmcdiatefubitoper eflerficuro 
adogni petitione, & volontade la prefatta Scrcniffima Signoria , &dc foi officiali faranno 
deftcnuti, &in fua pofianzafaranno confcgnati , ouero mandati , &fimiliterdeli debito. 

ri 8o 

ri , chefugiffero cum li bcni dc li credkori foi , faranno deftenuti in perfona cum le robbe, » 
& faranno , mandatia lc perfone de li lochi onde faranno fugiti, accioche talimal- I 
fattori, edebitori fianopuniti, comeda, &volelaiuftitia, auifando,cheinqucfto dipro- 
prio la prefatta Sereniffima pariformitcr fapublicareper tutte le fueterre , & luochi vna cri- 
dafimile, &dFfimilecffettoperla qualfinotifica , checadauno, che commettcffe alcuno 
<h foprafcripti delittineleterredelprefattoS.N.& cosicadaun debitore, chefe nc fugiffe, 
come ditto e di fopra , &che fugiffe ncleterrelaprefattaSignoriafaradiftcnuto, & con- 
dottoparimodo, comeedittodifopra . 

Die xviij. Augufli i476.Publicatafuit&c, A tcrgoVicccom\tino\iro AdrU. 

Littera Du.pro manutenentia iurifditionis Ciuitatis Adria . 

Hcrcules Dux &c. 

Dllecliffimenoftcr. Noi dichiarcmo , chcnoftra intentionee, che Ia lurifditione di 
quella noftra Vifcontaria fia , & duri fino doueleftatta tenuta per lopaffatoper li no- 
ftri preceflori , & fucceffiue pcr voi fin qui , la qual volemo che voi fer uati tutta in- 
tiera , &fermademodo , &forma, che e ftato fin qui , ncmaivolemo, chevoiv'impazzi 
nelfattodeli arzeri , lacuicuraafpettaalCaftaldonoftro diCorbola. 
Ferrariae v j. I un i j 1 47 7. A tcrgo Vicccomiti noftro AdrU . 

Littera Illuflrifsima JSfojlra Ducijfa Ferraria . 

Helleonora de A ragonia Ducifsae Farrari x &c. 

Jlediffimi noft. Quelloche nedifpiacegrandemente nceperuenntoa notitia, idcft, 
che fefonofuleuati in quellepartedellcCorbole, &li intorno dcmoltigiotti, &la- 
dri , li quali fanno de molti inconucnienti defor. & altri , & portando arme dc di , 
e di nottefenza alcun rifpctto, vndechenoidcfiderofidie/purgarilpaefeditaltriftcfomcn- 
ze, eproucderechclabrigataftiaafegno , volemochefaciatifarc, &publicarcride, chel. 
nonfia perfonaalcunadecheconditionefifia, 6 effer fivoglia , checonlicenria, 6 fenza 
daquiindictroardifca, 6 prefumi de di, odi i notteportararmcdi alcunaconditionefotto 
penadiliurediexede Marchcfanepcr cadunaperfona , &pcrcadaunavolta, &percadaun 
io di arme , che hauerannoportado , & de tratti trc di corda, & ftare mefi tre inprefon, vo- 
lendo, & intendendonoichc licapidifamigliafiaiioobligatiperlapcnadefiglioli 3 oftatel- 
li, ofamigliloro, checontrafaranno, &fottoqucftovetitovolcmochefianofottopofti lifi- 
glioli, cfamigli deli officiali, &foIoli officialiproprijlepofTono portar. Praterca voi fa- 
reti publicare , chcqualonquefia ftatoa cometterc dc talidclitti, & furti in compagnia de 
altri , & venga adcnontiarli Conforti il fegliintcndi perdonato ogni pcna ,che talidenon- 
tianti fuffeno incorfi , etferannotcnuti fecreti. 

Ferrariafdieiiij. Menfis Oftobris 1478. QitcrgoVictcomiti noftro hdrU . 

Copia Litterar.llluflr.D. N. Du. Herculis Ducis Ferraria cum quadam 
proclamat.in diclis Litteris introclufis Sp. & Gen. Lodouico JvLaurettv 
Vicecomtti Ciuitatis Adria tranfmiffar .quar .Litterar .tenor fub hocfor» 
mafequ. 'videlicet . 

A tergo crat femplum Vicecomiti noftro Adrise . 

Jntus autem Dux Ferraria . 

Ileclriffime nofter. Noi intendemochel vientraduttofuori di quella Vifconraria affai 
graffafcnzaboletta, etincontrabandoi etcontraliStatuti dc li, chcnon puo cflTer 

fenon D D St 

fe non dannodi !a Camera noftra . Ilperchevolemo, chetu fazifare li aluoghi, e rempi 
vna Publica crida Ia quaic te mandemo qui inclufa , facendola regiftrare li ad perpetuam rci 
memoriam , e dipoi darne auuiib dei tutto a li Noftri General Fattori rimettendoli ditta 

eopia. 

Ferrariae xiiij Februarii 14S0. 

Tenor Proclamat. 

PEr obuiareallerobbarie, chefi commettein la Vifcontaria di Adria in condur fuori di! 
^Dominiodil Noftro IlluftrifsimoSig.Beftiame,Lane 5 &ognialtraforregraffeingra- 
ue dannodelifubditidiSuaEccellenza, &dele intradefue, & maximedelaGabella 
groffa di Fen ara , perche venganoin Ferrarefe a comprarBoui,& altre Beftie, & quelle 
conduconoin ditta Vilcontarialibere fenza pagamento de liDatiiper vigoredil fuoDecret- 
to , & poife vendonoaPadouani, &altriForaftieri, chcleconduconoforafenza Bolettai 
&perloStatutodidettaCittadiAdrinoneprouiftocontra livenditori, ma folum contta li 
Compratori,chefonof0raftieri, liqualinonfipoffonopunire. Et pero fi fa comandamen- 
to,Statuiffe,etOrdinafiperpartcdilNoftroIlluftrifsimoSignorDuca, chetuttiquelli,che 
vendcranoper loaduenireBeftiamc, Lane,oucr altre grafle di qualonque forte fiano tenu- 
ti dcnontiare tal venditc ante traditionemrcrum venditarum a la pena di liure vinticinque 
de iMarchefan, per cadauno,etcadaunavoltaferacontrafatto,daefterapplicata ipfofaclopcr 
ledoi partealla Camara Ducale,ct 1'altra terzaparte a lo accufadore. 

Dles dccima oclaua menfis Iunii i48o.Rctulit PuteriusdelaCaualicraPublicusPraco 
Vifcontaria? Adria^mif. Ioannis de Amatis Notario Adricnfi , & elleclo feexc- 
qucndi Mandati Domini Vicecomitis Ciuitatis Adria? prxdiclx publice,&alta, ac 
intclligibili voce, fub Lodia Communis dictas Ciuitatis Adria?, more folito proclamaffe , 
& mandaiTe prasfenri Illuftriffimi Domininoftri Duce, & de verbo ad verbum modo , & 
forma,&prout continetur in fuprafcripto Proclamate, pra^fenref. DonatiNotario,f. loanne 
Baptifta Grotto Not. & aliis . 

Dledccimaquinta Menfis Iunii 1480. Retulit Iacobi de Pcterbellis de PergamoPra?co 
Publicus Commune predicta» Ciuiratis Adria?,mif Ioannede AmatisNot. iam di- 
&o,&ellec~tcfeexequendoMandatumpra?f, Domini Vicecomitis Adria? ,publice y 
&afta voce intelligibili in Villa Corbularum fuper aggerem Padi , iure Ecclefiam Sanctae 
Maria? proclamaffe , & mandaffe part. Illuftrifs Dom. noftri Duca? antedicli de verboad ver- 
bumfccundumproutcontinetur fuprafcripto ploclamare. 

EGo Ioannisde AmanVF. Egregiusvirif. PetriolimNot Adrien.Publ. ad Imperialiau- 
ctoritat. de Mandato pr. Domini Vicecomitis fuprafcripti omnia hic Fideliter f umpfi , 
& notaui milefimo die fuprafcripta . 

Difpenfatw contra Statutum difponentem fupra t venditionibus > 

<vt fequitur _, <vt infra . 

ALIa Illuftriflima Ducal Signoria Voftra IlluftriffimoSignor humilmenteefponemo noi 
Fidcllifsimiferuitori Commune, & Homini dcla Utra voftradi Adria, come e 
inquclla vnoStatuto, chedifpone, che cadauno , che voglia vendere, oaffitta- 
re, 6 perqualchemodo alicnare, ouero affittaredefoibeni immobili, debbia inrerpella- 
reli loi Conforti, 6 Parenti, & ilCommune, onde accade, che quando quelli voleno 
alienare , 6 affittare de li lor bcni , quando habbiano interpellato quelli parenti , e 
conforti, chea tali acquiftiferannocapaci,qualchevoltal3lfanoquellitaliconforri, eparen- 
ti , che fonopoueri, & imporenti , &che fe ben fuffero richiefti non potrano perla loroim- 
porenzafarcalcunoacquifto dealcuna minimacofa, &qualchevoltalaffano de quelli,che 
rton intendcno efler foiparenti, & cosi fattala intcrpellatione,douelipare effer lapofsibi- 
litaairacquiftar,difponano,& vedono,oueroaffittano , comepoia loro piace , onde che 
fuccedc poiquakhetempo,& qualcheprofperafortunaa quellitaliparenti, cht al rempo 

S del M contratto eranopoueri , efe benfofsino ftatti richiefti il r?m„» j„i .. i . 

detto non voler acquirtare, ne poder , forzeno & volafo rZ P , ^tratto hauerianc 
volta fon fta fattidieci , & dodeci ann TX'a & aorifS ' "**?"' che <? uakh < 
fpefe, & odi, capitali , perchequell, , cbe bK£w£££ ^ntoTo' ^ 

mis , &per tanto defiderofa ouella Otta Voftra deuot&aSfHmulfto '& 7* '" 1 
poco.nconueniente.cheogniqualdifufcitapertalcasione &rh7 P ? c ',, , "° n 

fevog.iaconeedere &commetr^ 

lunque vogha acqmftareo t„or affitto a inftanz. diqnelli ,che vogliono alS3 
debbanocomparere infra ,1 termine de quindeci giorni 6 ouin,on lm J i ,'r J 
tenninepaftandopmmffunofia afd,ro\ cheneftermine nlnfi c rnparf Ti 'totluo 

iVw,* refcriptis Ducalis , 

ADVicecomitem Adr,> q uoditacontentati,r,&mandatDomin„ s iuft.Dcti ta nrof„ 
turoa UegatoStatuto nonobftante, it.tamenqubd J^o^adT^m 

forenfium.fed tantummodocedatad beneficinm ,& commodum Ciinum & tabTa 
torum di<ft$ Ciuitatis Adrice . **#«*»*, <x naoita- 

( Io. Nit.Corrigius, 

H A . , ^ Scripfitxxx.Deccmb. 1490. 

^i , XCmp UmDucaliumLitterarum cm *™* rupcr Ordineferuando in creW* 

A tergo. 
( Nobilibus.&SapientibusVirisAntonioBarbaroProuiforcNoftro, & Succefforibus 

Intus autem auerte. 

LEonardusLauredanusDeiGr.tiaDuxVenetiarum, &c. Nobilibus, & Sapiemibus 
Vir.s Antomo Barbaro Prouifori NoftroAdri», & Succeffor.bus fiiis Fidelibus D ! 
l„ni„ lea ' S „ Salutcm ' &d>Ieflioni S afleftum , & Littcris Veftmdatisdie oft.uo Menfis 
Iumus intelleximuseltoionemiftiusConfiliifaclamiuxta formam Ordinis quodam infti! 
tuti . Nob.l. Vito f. Donato Mauro Pracefforem Veftrum . Praterei grauamine Ftfeh m 
noftrorumBartholoma ; ,G„ar.Not.& BenuenutiBncc*, & aliorum cum plurium Gu m 
illT £ P OTC ™ q"™dam alium ordinem de elleftione Confil, , ciuidem minus 
SSfifT ' M T S ' S P rofraum omnibus fcri P»"i »«cm cum ipfi id pratendetent veniread 
confpeftum Noftrumvos ctar, feeifleConfil.arioselleaos ad comparendumcoramNobis 
terminoquinqued.erum mceptorum die (exto Menfis huius pro deflcndendum iuribus 
ius, intellex.musquoquetenorem vtriufque Ordi„is pradiftis ex exemplis , quzmififtis 
b,K2h CnSV r Smfera / ^^^anhao terminopradifto, & atnplius aliou 
bu sdiebns, qu.busctan.pfi, nequealiquiseorum nominecomparucrunt fic praftantibus 
Bartholom^Guar.&BenuenutiBuccaprarentis.ouipIuries fuerunt ad prafentiam No! 
ftram.decreuimus cos exped.re attenta contumaciahuiulmodi aduerhrparris.approbauimus 
od,nemnouumfu P rad,aum,quiporeau s f„itabipfi s Guar.&Bucca atque aliis Coniorti- 
bus & ,pfum harum L.tterarum tenorelaudamus, &confirmamus. Volentes ,&mandan- 
"V Vob' S ,quodfac,at,seum ad yngucm,& inuiolabiliterobferuari abomnibusineUeflio- 
neConfili, iftiusOuitat.sm omnibuseiuspartibusproutiacct , faciatifque pariter eumdem 

Ord.nemreg.ftranmhbnsStatutorum.&i^CancellariaveftracumiisLittcns quas pr" 
ienrantibusrcftituanturhasautemregiftratasprafemantireftitute. _ 

Daw iu NoftroDucjli Palatiodiexix. lanuarii in,d.vi. M D XVII. 

Tt- 83 Tenor Ordtni$. PRima,che ogni anno in lc KalendediGennarodoppoilfondelacampana delCommun 
inlacafade laragiondilditto Commundinanti al MagnificoRettorairhoraexiften, 
teperil Sereniflimo Duc. Dom di VenetiarSihabbiaafare vn Confeglio Generale , 
nelqualpofli venirchi voletantopouero,quantoricco , dummodochefia Cittadi.no origi- 
nalc dc la Citta diAdriahabitanteineffa .,, etchenonfiano minorideannixxv.nefigliolidi 
famiglia, Iiquali infiemecon il MagnificcTRettor alfhora exiftente vt fupra habbino, ct 
debbano ballottar tutti , et finguli Ci ttadini de ditta Cittade de Adna , e tanto poueri,quan- 
to ricchi,comc c di tto di fopra , delli quali tutti balotadi vt fupra fi debba elleger dicci di quel- 
li, chcluuerannopiu balotte, cioe cinque dallattodil Caftello , ct cinquc dal lattodila 
Tomba , delliqualicinquedil Caftello quello, chehauerapiu balottefi) Maflaro, &lial- 
tridoipiiipropinqui di baliotte alMatfarofiano Confuli , & lialtridoireftantifianoConfi- 
Jierf , & fimiliter li altri cinque da laTomba qucllo, che hauerapiubalottefij Sindi- 
co li altri doi piu propinqui di balotte al Sindico fiano Conluli , etil altridoireftan- 
ti fiano Confilieri , & quando fi trouafle in ditta ballottation doi , 6 tre , opiii , 
che hauefleropiu balotte dellialtri, machecfli fufleroimparinumero, chein quelcafoche 
quelli tutti iterum fi debba reballotartanto , chequclli, che haueranno areftarfiano 
fuperiori de balotte a li altri , & pcr compir al numero de ii xi) chc fiano di Conlegho fe- 
gondoilconfucto, cheldebba reftarneldittoConfeglio dui de quelli dil Confegho vechio 
cioe vnodal lattodil Caftello, &vnodala Tomba , liqualihabbinoa efler cftrattiperbol- 
lettino, & non pofli cfser mdlo in bolettino quelli doi 3 che fimiliter reftaranno lo Anno 
paflato. 

ITem , che tutte le balotte de tutti quelli , che feranno balottadi habbino da efler vifte, 
et numeratcpcr il MagnificoRettoraH'horaexiftenteper ilMaflaro,etSindicodelpri- 
moConfcglio, ctnumerate, et vifteetiam peril Notario dilConfeglioaH'horadepu- 
tado. i Tem , chel non pofla efler balotado nifsuno, che non habita vacato pcrdoi annidal dit~ 
toConfeglio. * Tem , che nifluno parente pofli balottar altro parente fuo , cioe di la fua agnationc l 

ITcm , che in ditto Confcglio non pofli effer fe non vno pcr parentado , cioe de la agna- 
tione, etquandodui, otre, dpiu de vn parentadofoflcro vincenti delConfeglio , ct 
quello, che hauerapiubalottedebbareftare, etquindo fufleropari di balotte ,cheite- 
rum fe habbinoa rebalottar ,tantochevnorefti , ciocquello, chehauerapiu balotte. 

ITem, chequelli primixii.dil nuouoConfiglio cllcttivtfupra , 6 al manco noue de efli 
infiemecon i! Magnifico Rettorairoraexiftentc vt fupra, dapoi che hauerannogiurato 
nelemano dil primo Rettorfegondo ilconfueto habbinoaellcggerrutti li altri Officiali 
neceflari) alla Rcpubiica, comofonogiurati , eftimatori, giuratida learmc, et altri fe- 
gondoilconfucto. 

ITem, cheilMagnificoRettor allhora exiftentevtfupra fijobligato ogni anno 1'vltimo 
giornodeirannofarcomandaracalapercafailCoufcglio gcneralc per il giornofcguen- 
tedoppoi il fon di la Campana, vtfupra per balottareil nuouo Confegliodacflcr cl- 
letto per lo modo vt fupra ,accio nifluno fi pofli doler di non lo hauer faputo . Item che tutti, 
chcfitrouaranno nell ! hora, & locodeputato vt fupradapoiilfon di la campanaopochi,6 
aflaichefianocumle porte ferate habbinoa balottar , & elcgeril nuouo Confeglio vt fupra 
hauendo fcrrao , c rattotuttoquello, che per loro fara fattoj fequando altri veniffero in 

ditto 84 pnmaperfona. ditto locodopoiil fondi lacampanavtfupra; chequellitalicomocontumaciperqucll'an~ 
no non poffino balottar - y faluo fe non veniffero inanti la balottation di la prima Derfona 

I T ru ra) uu Cl !r qudotaIordincdibaIottar ' &elcttione, &tuttclecofccontenute fn effe 
fihabbiafar confirmareallanoftrallluftriffimaSignoria, la mial Iddio fempre falui c 
mantenghi. * r > 

EgoBcrnardinusfilius quondam Egrcgij Viri Mengo de Gallis : 

H&c eflforma, f$ Calmerium faciendi panem venalem, 

Videlicet. 

Quando cl ftaro dc la Farina , oucr Formcnto val foldi 20. piccoli 

clpandicpcfar. Aroidi 


22. 


Afoldi 


24. 


Afoldi 


26. 


A foldi 


28. 


Afoldi 


3°- 


Afoldi 


32- 


Afoldi 


34« 


A foldi 


$*• 


A foldi 


38. 


A foldi 


40. 


A foldi 


42. 


A foldi 


44-" 


Afoldi 


4*- 


Afoldi 


4*- 


A foldi 


50. 


Afoldi 


52. 


Afoldi 


J4« 


A foldi 


j6. 


Afoldi 


5 8. 


Afoldi 


60. 


Afoldi 


62. 


Afoldi 


£4. 


Afoldi 


66, 


Afoldi 


68. 


Afoldi 


70. 


A foldi 


7 2. 


Afoldi 


74. 


Afoldi 


76: 


Afoldi 


78. 


A foldi 


80. 
onzey7. 
onzc 52. 
onze^S. 

onze^i. 
onzc 28. 
onzc^^r 
onze 33, 
onze 3 2. 
onze 30. 
onzei8. 
onze 27: 
onze 26, 
onze2j, 
onzci^. 
onzei^. 
onzeai. 
onze2i. 
onze 20. 
onze 19. 
onze 18. 
onze 18. 
onze 1 8j 
onze 17 . 
onze 1 6; 
onzeitf, 
onze \G. 
onzei5. 
onze 1 y. 
onzei4» 
onze 14. elBolognin 
elB. 

cl{3. 

clB, 

ilB. 

elB. 

clB. 

clB. 

clB. 

elB. 

elB. 

clB. 

elB. 

elB. 

clB. 

clB. 

clB. 

elBolognin 

clB. 

clB. 

elB. 

elB. 

eiB. 

elB. 

elB. 

cIB. 

clB. 

cIB. 

elB. 

elB. 

clB. 

Afoldi A foldi 


$2. 


Afoldi 


84. 


Afoldi 


8*. 


Afoldi 


83. 


Afoldi 


90. 


Afoldi 


91. 


Afoldi 


94- 


A foldi 


96. 


A foldi 


98. 


Afoldi 


loo. 


A foldi 


102. 


A foldi 


I04. 


A foldi 


106. 


A foldi 


10$. 


Afoldi 


no. 


A foldi 


112. 


A foldi 


II4. 


A foldi 


xi 6. 


Afoldi 


II*. 


A foldi 


120. 


A foldi 


12,2. 


A foldi 


I24. 


A foldi 


i 


A foldi 


Afoldi 


X3O. 


A fcldi 


132. 


Afoldi 


I34. 


A foldi 


I36. 


A foldi 


I38. 


Afoldi 


I40. 
onze S. 
onze 8. 
onzc 8. 
onze 8. 
onze 8. 
onze 8. 

EGo ChriftophorusGuarnerius Ciuis Adricnf.publicufque,& impcriali Ciuitatis Adria? 
&RodigiiNotarius Profoarcicoadiutor inCancellaria Rodigii vltrafcripra prout in- 
ueni fuper quodam fiUo cuius piftoris huius loci Rodigii £de|itcr fumpfi, & exemplaui. 
In quorum fidem &c. 

EEgoIuliusGallus filiusquondam DominiBernardini Publicus Appoftolica Auclorita- 
teNotarius Adrienf.fuprafaiptum Calmeriumproutin fuo autentico manu f.Chrifto- 
phori Guarnerij fuprafcripci inueni : Ita de commiffione iMagnifici Domini Nicolai 
VencrioPoteftatisCiuitatisAdn^fidcliter deverboad vcrbum in volumine Statutor.Adria? 
cxcmplaui niladdens, vclminuens, quodSententiammutet, aut intelleclum variet, nifi 
forrein pontoiylaba?, autvariarionelitterarum, &in fidcmmefubfcripfi, fignumqjmeum 
tabelionatusconfuerumappofuia capite nominismei . 

MAgnificus, & Excell D.Nicolaus Vcneriopro Illuftriffimo , & Excellentiffimo Do- 
minoDominio Vcnctiarum dig. PotcftasCiuitatis Adria» &c. fedensfuperquadam 
banchalapidcain Lodia Communis, horaiuris, quemlocum, &c. omni meliori 
modo, quopotuitfententiauit,pronunciauit, &declarauitfupradiclumCaImerium,feuor- 
dinetn faciendi panemvenalem pro Statuto obfcruandum efTe. Item quod omncs piftores 
Ciuitatis Adria? , &omnesalij, qui faciunt , & in futurum facient panem vcnalcm debeant 
de temporeintempusfacere panemfecundumCalmerium , &ordinemfuprafcriptum. 
Ego IdemluliusGallus NotariusPublicusAdrien.pra?fcns fui , & rogatus fcribere fcripfi. 
EgoAloyfiusdeGrottisf.q.NobilisViriDom. Andrea? Publicus, & Appoftolica , & Im- 
periali Auftoritatibus Notarius Adrien.fuprafcriptum Calmeriumcum dcclaratione fupra- 
lcripta, prout. 

T In 8« 

INChrifti Nomine Amen . Efiendo fta certificati noi Hieronimo. Contariw per lo Illu- 
ftriffimo , & Ecccllentifiimo Duc. Dom Venet. Podcfti digniffimo dj h Citta di Adria 
dilfiniftrodanno ,& intereffefeguido in lecofediquefta bpcttabile Commumta in 
tempo , cfte iono ftati eletti Maifari , e Sindici pcrfone , chenon hanno faputo ne tegere , 
nefcriucre, perilchenon hanno potutoconfegucntcmcnte tenir notta, & contodclecn- 
trate, & fpefe corrente, &vcder, &reuedcrliconti, &Sindicarli, & corregerli ,, & mc, 
nar le Scripturecome deuono, & fono obligati per il carigo dil loro officio , ma gH-e bifo- 
gnatoandar per ilmczzo dealtreperfone, lequalenon hannoilgiuramento, ficoraejian- 
no detti Malfari, e Sindici hanno menato leScripture , & conti al modo gli e parfo , acleo 
checiafcun fano d'intelIetto puolmanifcftameatccognofcer Ja Iexione nc prouiene a derta 
Communita, oltrachenonefenzanotta, & vergognadiefTaCommunita, chcglicapifoi % 
&quelli principalmentela rapprefcnranofijnoinlitterati , & penitus nudi di faperleger,cofa 
fipuol dirnon eonuenientead alcunochefireputi homo, &che aifumiOfficio, &mane<>_ 
gio di Republiche . Effendo fimilmcnti fatti certi dalli finiftri , & inconuenicnti occorfi in 
diuerfitempi , pcrcioche eflcndo moltc fiatecomparfoperfone d'auanti alli Maanifici Ret- 
toriadimpctrar alcune lordimandc coloritecum varijmodi di honefta , &allegando non 
effcr lo intcreffe dalcuno per non fi trouarallaprefenziadi prcfenti Magnifici Rcttori , il 
Mailaro, &$indico, ne alcunodi effi, che hauefTe potuto diffcnder leraggionidila fua 
Communita, hannoirapetrato dittefue dimandecumnon mediocrepreiudiciodilpublico, 
ilchcnonferiafcguito, &nonfeguirebbe, quando cffixMafTari, &Sindici fi trouaireroal- 
Japrefentiadi effiMagnificiRettori, como fcria veramenteildcbitoloro, fiperprouedcra 
cjuantoe preditto, fietiarn per accompagnarliClariflimi Reggimenti , &coraecappi, et 
rapprcfcntanti la Spcttabil Communita ftarlia canto , efarlicompagnia in quel modo ,cheft 
nfpctta al grado loro , & che nelle altre terre di quefto Feliciffimo Dominio , co- 
llumafi farda fimilipcrfone, etcappidcilcRepubliche , etnon permettcr, chelifoivada- 
noaMeffa, eta la Lczafenza compagniadialmenodui Cittadini, ficomee intrauenuto a 
noi almen duefiatc, chefonato morcfolitolacampanellaper andar allamefsa, etvfciti di 
Palazzononeftato chi cehabbiafattocompagnia , faluo chclitreofficialifoli , ficome an- 
co ad altri Magnificipreccffori noftri e incraucnuto, fi comc hauemo intefo, cofacerta- 
mcntcignominiofa , ct dipocohonorealla vniuerfitadiqueftoloco , ilqual tcnendogrado 
di Cittade , fi come veramcnte cgli e, doueriafipcrlifoCittadini proeicdcr ciuilmcn- 
tc , ct cumquellicoftumi, cmodi, cheeorT. diciuil perfone, et non JafTar, chefuffe alla 
iftcffacondition, &pegiordiquclfonoleVille, che hanno Vicarij, alliquali non manca 
in fimiltempi, &hore, chc efcono di cafa la compagnia diquattro, ofei perfonc, come 
dieeffer palefeachihanotitia difimil luochi: AllequaJcofevolendofiper vtilc, comeper 
honor diqueftaCittaproueder perlaprcfcntefcntcntianoftravfando ineffa leforze, &au- 
toritadil magiftrato noftro, diccmo, dichiaremo , epronunciemo, & per quefta noftra 
ditfinitiua fententia fcntentiemo, che decancro pcr modoalcunonon poffi effcr cletto maf- 
faro, & Sindicodiquefta Spcttabile Communita , fe non faperannohoncftamcntc legger, 
&fcriuer,acciocfso mafsaropoffifcriucr, notare, &tenircontofidelleintratc, cfpcfeoc- 
correnti pergiornata, come de le altre cofe , chemeritanoeffcr notate, & fcrittc pcr vti- 
lc, &bcnclficiodelIe cofe publichc, & accio dettoSindico poffi veder, incontrar, &Sin- 
dicar liditti conti comoportailcaricodil officio fuo, efcnza ilcui vcder , leger, & incon- 
trarnon puol ligitimamente exercitardittofuooificio, altramentc effcndo elctto alcun dc 
dittimaifari, 6 Sindicicontralaformadilprcfcnteordine, efententia , che non fapeffero 
lc^ger, &fcriucr , comeepredittochc talelcttion fia iramediate nulla, caffa, irrita, & 
diniunvalore , ficomcnon fuflc raai ftatafatta , etutteledeliberation, Scripturc, nego- 
tij, emanegsji fufterofatti pcri Configli, che hauefferofimilmaffari , &Sindiciinfitterati 
vt fupranon habbino ad hauer raai in alcuntcmpocxccution , ma reftino perpetuamenteva- 
ni> caffi, &inualidi, comofattida perfoneinlegitimc, 

ITem , chedamoauanti , & inperpetuoil Maffaro, &Sindico chcfarannoelcttidi tem- 
po in tempo habbino carico ? & fianoobligaticomccapidi qucftaSpcttabile Coromuniti ogm §7 

ogni giorno la raitrina a hora , cheil Magnifico Rettor vfcira di 'palazzo per andar alla 
^lefla pcr hanor, &decorodi quefta Cittadc apprefentarfi a Sua Magnificcntia , e farli 
compagniafi inChiefa, comealla Loggia, &doue occorrera andarin la Terra hauendo 
a tenirilprimo locoappreiroil predetto Clariffimo Rcgimento,dapoiMagnifici Gentilhuo- 
inini Vencti , Dottori , & CondurieridiMilitiafc vi fuffcro, liquali/ia rifferuato il luoco 
iuofecondoilgradoloro , &condiriondeledignitafue,fotto pcnaa ciafcun di loro, che 
manchafle di apprefcntarfi , & far quanto e preditto de foldi vinti pizoli per cadauna volta 
da clferliimmediate tolti , & datti perlamitti alCaualiero, oucfo altri, chein luocho fuo 
faceflelaexecution, & raltramittaallafabricadelPalazzo, faluo , &rifcruato iuftoimpe- 
dimento da efiercogniofuto ,pcf il Magnifico Rcttor , che fera protempore. Etperche 
liabbinocaufa ditti Maffari , & Sindici futuri cum piii acuratadiligcntiadi quello c ftato 
per ilpaflatocxercitarilfuo Officio , volcmo , c fententiemo, chcoltraliDucati trehanno 
pcr ilfarede lapexahabbinoad hauerciafcun diefli altriDucatitrcdeli primidcnari,fifco- 
dcranno di condanafon fpettante allaCommunita, &cosi debbieflerofleruatofempre per 
loauenireda queftoprefcntegiorno per auanti inuiolabilmente, volendo fimilmente, & 
dechiarando,cheefliMaflari, & Sindici , chcda mo auanti ferano rimafti per il maggior 
numero dellebalotte iuxtail folitofeintcndino,& fianoelletticum pena de Ducati dicledi 
non poter rifudar , & medefimamente non pofli alcunodapoifera ftato tolto, & palcfato 
alConfeglioricufar di noneiler balotadofotto la pena pra?di&a, faluo fe non pareflc al 
MagnificoRegimcntOjfiin vno, comein vnaltro cafo cflcruidcgna , c racriteuol excufa- 
tione . Etiftadicimus,pronunciamus,&fcntentiamus, & declaramus. 

LAta , data»,&promuIgatafuit fuprafcripta Scntentia per antelatum Dominum Hie- 
ronymum Contareno digniffimum Poteftatcm Adria? (edentc in Camera Noua Pala . 
tij, ubi eratcongregarum ConfiliumGeneralcpro eligendo nouo Confilio Maffari/, 
& Sindici, &aliorum iuxtafolitum: acle&a, & publicatapcrme Ioannem Baptiftam dc 
Grottis Canccllarium eiufdem Clariflimi D.Poteftatisiuifu, & Mandato fua? Magnificentia» 
ante balotationcm faciendam pro ellettione dicli noui Confilij , Currcntibus annis Domini 
Noftri Millcfiraoquingentefimoquadragcfimo , Indi&ionetertiadecimajdieprimalanuari/, 
prajfentibusTeftibusvocatis, &rogatis DominoAndrea Grotto , f. PctrodcTonfis,f. Ber* 
nardinoaMella,&f.BeliinoGuarnerio, & aliis, 

Coppia de la Littera in la Caufa del Majfaro 3 & Sindico . 

SPcctabilis, & Generofe Vir. Stante remiflione nudiustertiusConfilio Noftro,fac1:uni 
partef Petri deTonfis , & aliorum Litis Confortium , interuenientium partem Po- 
pularium Adria? de Sententia Sp. Domini Hieronymi Contareno Praecefloris Veftri 
contraipfoslatumineapartcdumtaxat, quamfubdicprimo Ianuarii 1 540. Scntentiauit, & 
deca?tero, & in perpetuum Maffarius , &Sindicus, qui de tempore in tcmpus cligcrc tc- 
neatur,vti capitaiftiusSp. Communitatisquotidie in mane hora, qua Magnificus Prastor 
cxieta Prxtorio caufaeundi miflara adhonorem , &decorcmiftius Ciuitatisfc apprxfcntare 
SM.&fibifocictatem facere, & T.q. Vfquein finem, dequa fubdie2 3.Martii 1 J42.per 
Orncium noftrum amota fuitfufpenfio quserentispluribusprceccptis Sp. Vcftram requirimus, 
vt non obftantibus Litteris dc Amonitionedicta; Sufpenfionis , vt fupra nil debeat innouare 
vigore dicla? Scnteritia? , & fi quid extitit id totum retraclari faccre , vfquc in fiacm caufa* in 
Confiliis. 

Yenctiis 25. Iunii 1544. E Ioanne Zanc Capita dc XXX. llluftrifs. Du. D. Venetiarum . 

Go Petrus Colla Fil. qu. Domini Bernardini Colla?, Ciuis Adria? , Publicus Imperiali 
auftoritate Notarius Adricn. fuprafcriptasLitteras ex alioexemplo prout inueni fide- 
litcr fumpfi, & exemplaui de verbo ad vci bum nil addens , vcl minuens , nifi forte in 

pun- 88 

punclofyllaba?, &in fidem praemifforum mc fubfcripfi , fignumquemeum tabelionatuscori- 
iuetum oppofui a capitenominis mei fignaui , fub dienono Menfis Iulii i ; ;6. In Canccllaria 
Communis Adria?, 

Ordine fopra ti MajfaruoL 

ESfendo neceflario regolar , & ordinar TOificio del Maffaruol in quefta Citta di Adria , 
ilqualpernonhauerhauutonellitempipaffati li debiti Ordini ,hacum diucrfi modi 
caufato finiftro,&dannocosi allipoucri debitori, comcallicreditori, cum carico 
di la Iuftitia , & decoro di quefto Regimento , al chc volcndo prouedere, & remediare Noi 
Marc'AntonioMianiperilSereniflimoDucal Dominiodi Venetia, Podefta di la Citti di 
Adria, cfuodiftretto, hauutoin cio diligentccura , & maturoingegno, & confilio, hab- 
biamo fattole infrafcrittc prouifioni, &ordini, li quali cum la auttorita dil Magiftrato 
Noftro commettemo , che neH'auenireiianoin tutto ,& per tutto efeguiti, & inuiolabilmcn. 
re obferuati da ciafcuno , & fi dcbba excquir, & ofteruare come habbiarao per li infrafcritti 
Capitoli, prouedutoi&ordinato. Etita fcntentiamus,&pronunciaraus, & declarando Or- 
dinamus, vtinfra, videlicet. 

CHe il Maffaruol , qualfaradi tempointempodebba tenir Libroparticolar, &deftin- 
to , foprail qualhabbia da nottar di giorno in giornogli pigni , che li ferano porta- 
ti,&prefentati, co il nomc dilOrficial,ouero Caualaro,chehaueritolto il pegno , il 
nome dildebitor, ead inftanzadichiferapignorato, &lequalita dil pegno, lafciaado ia 
partida aperta allo incontroper poter poi far notta della deliberation dil pegno cUiH la di- 
fpcnfa del danaro trattodi eflo, il tutto particolarmente cum bon ordine . 

CHeincontinentc li fert prcfentatolipigni,debbapagardiI fuoalCaualaro, ouerOf. 
ficialidelefuefpefc,cheperlo ordinarioliviene, douendone farnota ncla partida 
daefler poifattc bonc nel tratto di pigni . 

CHe li pigni poiprefentati al Maifaruol habbinoaftarfenza incantar giorni otto conti- 
nui , li quali paffati fiano, &debbano cffer venduti aipublico incantofotto la Loz- 
za vn giorno diMarti,ouerSabbato douendofideliberarad vn incantofolo, chcfi 
fara folamentc vn deli doigiorni di Marti ,ouerSabbatocumlaprefentia,& intcrucnto dil 
XvlafTaruol,qualhabbiainci6 auttorita,& libcrta di farincantar , &deliberar comeglipare- 
ragiufto,eteonueneuole diqueftoquantofiafpctta allipignimobili. Quantovcramcnteal- 
li pigni immobili , che fi vendeffero alloincanto fiaofferuato in tutto, & per tuttolaforma del 
Statuto inciodifponente . 

CHe fatta la deliberation preditta nonfia peroimmediatedattoilpegnoacuifcra ftadc- 
liberatoalloincanto ,ma fi rimanghi per altriotto giorni appreffoal MaffaruoI,ac- 
cio in ditto tempo il debitor poffi recuperarlo , fe cosi vora , ma non lo recuperando 
fia datto a quello, al qual fcra ftadeliberatoeffo pegno allo incanto , facendoli esborfar il 
danaropofto allo incantOj dei qual ne debba tenirparticolar conto,come e prcdctto, & vfar* 
rtein ciodiligentia . 

CHe incafo fuffevendutoil pcgnomancodinaro di quellochefuffeil credito, c lefpe- 
fe, il Maffaruol debbia immediate far impegnar il debitor per mefuenderc, effcn- 
doobligati liOfficiali, c Caualiero,queftafeconda volta tuor pegno furliciente per 
fattisfation dilcredito, &fpefe, ilqualhabbia a vender immediate fenza afpettar nifmrt 
termine , &fiavenduto libcro fenzaafpettarchefihabbiailbeneficio de li otto giorno ari- 
cuperarlo , douendofi pero far queft'incanti il giorno di Marti, ouer di Sabbato, co- 
mee dittodifopra, faluo,eriferuatoper61aformadelStatutoinmateriadella mercede deli 
Offlciali. 

ITemfeper cafofufse vendutoilpegniomaggior quantitade danaridi quel!o,che impor- 
tafscildebito,& fpefefiadattonotitiaalpatrondi efsopcgno, acciopofsahauerilfuofo* 
prauanzo, &tal notitiafiadattafenzafpefa. 

Chc 8 9 

CHe il Maflfaruol , cbc fera pro temporenon poffi peralcun modo perfe, per altri 
in fuo nome comprar , ne farcomprar alcun pegno , accio non fi comraeteflc 
fraude alcuna , lottopena delire diecipcrogni fiata^checontrafaccflej&priuatioir 
dilOfficio. 

CHe il ditto Maflaruol debba hauer per ogni partida foldiquattro picoliperfua merce- 
de , cosidinottaril pcgno, comede la deliberation di eflbpegno, il qual dinaro. 
dcbbahauer dil tiattodipiguijniiemccumquello,chehauefsedattoalli Officiali, C 
Caualicro per la mercedc loro . 

DAta, lata, &inhisfcriptisfent?entialiterpronunciata, & promulgata fuit fuprafcri- 
ptaStatutaperfupraicriptumMagnificum, & Clariflimum Dominum Potcftatem 
fcdentem ad quamdam tabulam inSalla Palati; Pra?torii,quem Iocumellcgit adhunc 
actum proloco iuridico: &ita pronunciauit, vt fupra, & fuit lecla, & publicata per me 
Francifcum Mezanatum ViceCancellarium ad prajfentiam E. M. currentibus annisDomi- 
ni lefu Chrifti 15 57. Indiclione quintadecimaivknfisNouembrispraefentibus Sp. Domino 
Beliino Guarnerio ,& D. Horatio de Bergontiis , & aliis. 

F I N I S. 

Sercnijjimo Prencipe. 

LAfua FidelIiflimaCommunitad'Adrian*no a tempi prefenti ha fentito danni, & di- 
fordininotabillifliminelGouernoin chee ftatatenuta dalli Gouernatori di quella, 
poichcdaloro fono ftate manegiate le fue entrate , &daloroftefli quelle diipenfater; 
fenzatenir quel conto^efcrittura, cheefolitoofleruarfidaogni ben regolato Gouerno , 

V ■»■ 11 I I _ I X _ _ . mt ^m. I ! . J m J .. u J . mmm m •_. u .-«. «•.<«/« ■ •» *-l s^. -J ■ 1 ■ l-m. n. *J ^m u I sm, . I J . . — . t ^m U .<-. .j m, T ■ _ -A 1 ik ^». I • M. mm n. — — . . m- — - moitre rar laeDiti pagamenn, aquanecenucaejsaiviagninca^ommunitacon nmezzope» 
rodeMandatida efser fottofcrittidal Gouernatore, eSindico, &con quelle altre forme, 
& condittioni efprefsein detta parte,in veroperriufciredi molto vtile, ebeneficio Publicoj 
£tperchecosi fantadeliberatione pofsa in ognitemporiceuer la fuadebita efsecutionejcom- 
pare a piedi della Serenita Voftra il FidelGiulio Maeftri Nontiodi detta Communita , &hu- 
milmentefupplica,che fidegni interponer alla dctta partecon rEcccllentiflimoSenato il fuo 
Decretto , per la fua debita efsecutione . Gracie , &c. 

1627. 30. Marjo. 

Chefiacommefsa a iSauij dell , vna ) & Taltra mano. 

Configlieri. 

f. Coftantin Garzoni . 
f FrancefcoBafadona. 
f. DanielDoIfino. 
f. Zuanne Nani. 
f.VicenzoCapello . 

1627. 16. Maggio. 

I Ordine degliEccellentiflimiSignori SauijdellVna ,& Taltramano, rifponda airol* 
trafcritta Supplicatione, llPodefta di Adria, & bene informato dellecofe in efsa 
contenute,evifto, feruato, & confiderato, quantofideue dicala opinion fua con 
giuramento,& fottofcritionedi manopropria,.giufta leLeggi. 

V Vie 
50 

Die 24. Ianuarij 1627. 

NElMagnificoGeneralConfeglioridottogiufta rordinarionclla Saladel palazzo pre- 
toriodauantiniluftriflimoSignor LunardoMalipiero V. Podeftaal num. diottan- 
taunocomputa S.S. llluftriflimapertrattar rinfrafcrittecofe. 

SOno piu voltecon diuerfe dehberationi di quefto MagnificoConfeglio, & fcdendo la 
varietadelliaccidenti, &qualitadetempi deliberato , &ftatuitomoltiordini ,& re- 
gole peril buongouerno, & adminiftrationedelleentratedi quefta Magmfica Com- 
munita, & perche ildifordineproccdcprincipalmentenonfoloper ildelegarelepaghedef- 
liaflittiaparricolar perfonecreditori, ftipcndiati , da che nenafcequellemaleconlequen- 
zecondannodelpublico , chcgiornalmente fi va icoprendoconfcandolovniuerfale, etin- 
foportabildanno, chcpercioper ouuiareataliinconuenienti, edifordini, etper introdur 
nuoua regola per il buon gouerno delle cofepubliche . 

L'Anderapartepoftaperli Signori Tomafo CafelatoGouernator , LorenzoCampanel- 
laSindico, &AurelioBoccato Confole , cheper 1'auenirenon fi pofla, neperque- 
ftoMagnificoGeneral Confeglio ne dixij. dclcgar paghe, oueroaffitti adalcunaper- 
fonafia ftipendiato , ocreditore, ma debbaogn' vno delli fudetti efier pagati del modo , 
che gia era ofteruatoda tempipaffati, cioe a paghe pagate in cafta affine , &effetto, chcil 
danaro publico , & entrate di quefta Magnifica Communita fia pagato , & fpefo con fodis- 
fatione vniuerfale , fia prefo ch'ogn'anno il primogiorno deIl'anno fatto che fia il nuouo 
Magnifico Gouernator , & Sindico , & Magnifico Confegliodexij. fiaperquefto Magnifico 
General Confeglio eletto vn Cittadino con il titolo di Camerlengo douendofi andar a Ca- 
pcllo, &far elettione di quattro, &quellohaucra piu balotte refti Camerlengo, il qual 
habbiacarico principalmente di efiger ,&(cuodcrtutte leentrate della Magnifica Commu- 
nita fiadi qual fi voglia conditione, affitti, Liuelli , condanne, & altro fpettante alla 
Magnifica Communitanoftraconquellaifteffaliberta , &auttorifa, che hanno li Signori 
Magnifici Goueruatore, eSindico noftro, &delmodo, chefiofferua airefarione del da- 
naro publico, douendoancodar credito, &debitofialliaffittuali > chepagharannolepa- 
ghedelegate, comeallicreditori , & falariati della Magnifica Communita, quali per il 
paffatofonoftatedelegate, tenendonccontodiftinto giufta 1'ordinarioi Qual Camerlen.. 
goelerto durardebba pcr anno vno continuoconfalario de Ducati dodecialTanno, &ha- 
ucr dcbba anni doi di contumacia ; Douendo, & effendo tenuto darcdue idoneeficurtade 
Ducati duccntopcrcadaunadi efte neiterminedigiorni otto , quales^obliganocadaunad' 
cfTe principalmente , & mfolidum pcr ll danaro , checapitarain Cafsa , douendo cfser ap- 
probati perilMagnifico Confegliodixij. comefiofserua. Sia prohibito ad cfso Camerlen- 
go farpagamento ad alcun ftipcndiato , ocreditoredella Magnifica Communira noftfa, h 
non haucta vnMandato di manodel Cancellicr noftro fottofcritto dalli Magnifici Signori 
Gouernator, eSindico, &inabfenza dialcunod'efsi fiafottofcritto dal primo Confolo , 
& pitivicinoaquelGouernatore, &Sindicofi trouara abfente. Chelifalariati nonpoffino 
hauer mandato, fc prima il Camcrlcngo non li hauera fatto vn bolettino, che attefta al 
Cancellier predetto , quanto efsofalariato auanzara in queltempoche vorail mandato, il 
qualbolettinodoucracfsertenutodal Magnifi.Gouernator infilzato , accioche altcmpodel- 
li conti fi faranno al Camerlengo fiano incontraticon li mandati,chchauerariceuuti da pa- 
gare, &pagandoil Camerlcngoalcunaforte di danarofcnzali fudctti requifiti , non li fia- 
nofattibuonijilchefidiceancofottol 'iftefsa penna, quando pagafse danari anticipatamen- 
te adalcuno fenzail modo fudetto . Non pofsa il Cancelliero fudetto far mandato di fpcfa 
cftraordinaria che accedino Lire vinticinquefcprima non fara ftato dal Magnifico General 
Confcglio, odixij nelqual mandato nominara il tempodella parte, & f c facefse Manda- 
tonon ofseruandolordinc prcdetto non pofsiefserfottofcrittodaefsiMagnificiGoucrnato- 
re, &Sindico, & nelmodocomedifopra, ne cfser pagati dal Camerlengo, &dalirevin- 
ticinquein giu, pofsa efsoCancellier far ilmandato ,qualfottofcritto con 1'ordinedifopra, 
fia pagato dal Camer lengo . Al qual Camei lengo li fia fatti li fuoi con ti gionii otto auanti il 

fuo fuofinire, doucndo primaformareilfuobilanzodeirEntrata , & fpefa, qualbilanzovifto, 
&efaminatodalMagnificoConfegliodi xij.glifiaadmefso, dreprobatointutto^ oparte, 
comeoccorrcra, & per confcienza gliparera. Itemefsobilanzoadmefso, che fia poi per il 
Magnifico Configlio di xii. elletti ditti contifti, che non fianodel dettoConfiglio, quali 
contiftivifto, e rcuiftoildetto Bilanzo, ineontrattocon li Libri, dcbbanofar lapartitaal 
detto Camerleng© di faldodel fuo manegio , fpecificando quello reftara debitore , 6 credi- 
tore , come fi oiferua al prefentc. Chc la prefentepartc nonpofli mai in tempo alcuno cffer 
renouata , fe non per quefto Confeglio reduttoda Ccnto in fufo , con li tre quarti delle ba- 
Iotte,affine che hauerdebbalafuainticrafodisfattione, qualedebba cfler regiftratta nel 
principio d'ogni Librodel Camerlengofudctto, acciononhabbifcufa alcuna di non hauer 
hauuto notitia del f uo debito , & obligo • 

Perhparte , n.fij. ) f fa> 

Contra — — ■ n,i8. ; r 

Die 24. Ianuarij .1627, 

L'IlluftriffimoSignor V. Podefta, cosi inftando il Magnifico Signor Tomafo Cafalato 
Goucrnator, ha interpofto alla contrafcritta parte la fua auttorita , & Giudicial Dc- 
creto , prefenti il Sp. Signor Gerolamo Vidali,& Signor Giacomo Rimondo , &c. 

EGo Nicolaus dcMutinefibus, Speclabilis Domini Mutincnfis filius Publicus Auftori- 
tate VenetaNotariusCiuitatis Adria?,&Cancellariuspra?dicl:^MagnificxCommuni- 
tatis fideliterrogatusex libro partiumprafdiclasMagnificce Communitatis fumpfi, & 
excmplaui, &in fidcm me fubfcripfi,& cum Sigillo Communitatis a capite . 
Sigilli Locus . 

Die 2 8. Menfis Offobris 1 62 7. 

PRa?fentate per Illuftriffimos Dominos Tliomam Cafelatum, & Laurentium Campanel* 
la Gubernatorem , & Sindicum huius Magnificae Communitatis inftantes , &c. 
Quibus vifis, & ea , qua decet rcuerentia lecTis Illuftriffimus Dominus Poteftas man- 
dat earumdebitamexccutionem . 

IOannes Cornelio Dci Gratia Dux Venetiarum , &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris 
lofephTriuifanodefuomandatopoteftati Adria? , & fuccelforibus Fidelibus dilectis 
falutem, & dileclionis afTecTum . SignificamusVobis, hodie in Confilio Noftro Ro- 
gatorumcaptumfuiife , vt infra , videlicet . Che per auttorita di quefto Configlio fia in 
tutro , & per tutto approbatala deliberatione prefanel Magnifico Confeglio della Fidcllif- 
fima Communita d'Adria con Tinteruento diquefto V. Podefta intornoairellettione d'vn 
Camerlengo, che deue hauercura dcefliger, & rifcuotcr 1'Entrate della fteffa Communi- 
ta , ccn le conditioni , & oblighi per la difpenfa del Danaro , che fono a pieno efprefli nel- 
laSupplica , nella parte del detto Confeglio , & nelle Lettcre del dctto V. Podefta di 
Adria , fi che habbi effa parte la fuaintieraeffecutione . 

QuareaucToritatefuprafcripti Confilij mandamus vobis, vtitaexcqui debeatis; Has au- 
tem regiftratas,pra;fentanti reftituite. 

Dataeln NoftroDucali Palatiolnd. xi. Diexv.Oclobris,M.D.C.XXVJI. 

Chriftofforo Surian Secretario l 
A Tcrgo . 

Nobilibus, &Sapientibus virislofeph Triuifano Pot. Adria?,&fuccefforibus,&c. 
Rccepta» die 6. Nouembris i633.Quibus vifisIlIuftrifs.D. Poteftas > & Cap. &qua decct 
reuercntia mandauitexequideberc. Fran- 5> 2 

FRancifcus Ericius, Del GratiaDux Venetiarum, &c.Nobfli, & Sapicnti Viro Audrea 
Zane de fuo Mandato Poteftati , & Capitanio Adrias, Fideli Dilecf o Salutcm , & dile. 
clionis afTectum . E noftra rifoluta volonta , che le condane capitino intieramcntc ii\ 
manodeirEkator, oCamerlengodicoteftaCitta, anco la parte, che afpetta al denon- 
ciante, la qual poiconleformefolite, & giuftificationidebite del Magnirico Effator , 6 
Camerlen CT ogl'habbiada efler corrifpofta , eflendonoftra intentione, cheli priuilegi, & 
conceflioni fattealla medefima Citta reftino intieramente ofleruate, & tutte le deLbera- 
tioniin propofitodi condaneadempite , allequali nonintendemo puntodi derogarc. Vi 
commettiarao pero col Senato , che tutto quelio , che fofle in voftra mano capitato dital 
ra^gione , debba da voi intieramente fubitc elfer contato al predetto Eflator, 6 Camerlcn- 
OQ alqualedoueranno in auuenircefler esborfati lidanaridelle condane , come epredet» 
to nevolemo, chepoflanofarfi liMandatidi relaflatione a priggioni, ne di liberatione 
dellepriggioni , fenzajiauerfede daluidi hauer riceuuto intieramenteildanarodellecon- 
dane come e foprafcritto ; reftando aflblutamente prohibito al Configliodi dettaCitta il 
donareo tutto, 6 parte a chi fi fia condanato,6 non condanato delledette condane : & la 
prefentenoftra deliberation farete regiftrar nella voftra , & nella Cancellaria della Citta, 
per lafua debitaeifecutionefenza pregiuditiodcllealtre in quefta materia difponenti , & 
dcIl'eIsecutioneci darete auifo. 

Datum inNoftroDucaliPalatiodic j.NouembriSjInd.fecunda 1633. 

Marc'Antonio Padauino Secr. ' 

ATergo. 

Nobili j & SapientlViro Andrea Zane Poteftati , & Capitaneo Adrise . 

E^oVincentiusCampanellafiliusquondam Speclabilis D. Thoma? Ciuis, & Veneta Au- 
•doritate NotariusPublicus Adria?, & Canccliarius Magnificae Communitatis prajditla? Ci- 
uitatismandato,ex. & fub. 

Ordini degli Illujiriffimi , & Eccellentifsimi Signori Sindici, Auogadori, 
Inquifitori 3 f5c.In Terra Ferma. Dato l* Anno 1619. 

In Adria. 

COnofcendo Noi Anzolo da Mofto , Lunardo Moro , e Marco Giuftiniano Sindici , 
Auogadori , & Inquifitori in Terra Ferma , & nellTftria pcr la olTeruatione, che- 
habblamo fatto, nel tempo, che fifiamo fermati in quefta Citta per 1'adempimen- 
to dclle Publicheconceflioni conuenire lafciaregrinfrafcritti,Ordini, cosi per la buona re-, 
gola dcH'adminiftratione di qucfta Citti , comeancodelFontico , Scritture de Nodari ,& 
fodisfattionedeDebitoridclla Scola del Santiflimo Sacramcnto,habbiamo Ordinato gl'in- 
frafcritti Capitoli ,chedouerannoeflerpienamcnteofleruati,fotto lepeneinefli dechiarite, 
tutro ridondante a beneficio , e comodo di quefta Citti . 

CHencirauuenirenonpoftaalcunoCittadino, che non fappia Leggere, & Snuere^ 
hauercarico di Gouernatore , Sindico, Giudici, Fontegaro , 6 altro di quefta 
Communita, chehabbiaobligo di tenir Scrittura, & Librodi manegio comefiera 
inrrodotto, da cheneprocedcuareleuantiflimidifordini, &percio non douera efleraltem- 
po dcH'eIlettione dcfimil carichi approbato alla balotationc alcuno ,comedi foprafottope^ 
na aquelli Gouernatori , & altri che faranno alla ganca ,chenon l'opponeflero , & permet- 
teflero, chc fotfe ballotato , & poi per foftituto Iflercitafie il caricodclire centoper ca- 
dauno' lamcttaapplicatealliSignoriRettori,chefaranno pertempo, & l'altra metti al 
capital delmedemo Fontico,&s'intendanodecaduti dalcaricoinche foflero conpriuatio- 
ne delloro Confeglioper annix. fuflequenti . 

CiHefempre, chc finira ognVnodelliCafliericosi di Commun, come di Fonncoil 
fuo tempo ordinario delcaricho, debba entroil termine prefcritto, & quindici 
giorni primaformare vnBillanzo di tutto il capital defla Communita ,6 Fontico, 
r * * ncl nelqualfiadiftintamentenotato tantafummaincontadijtantoda g!i infrafcritti debitori a 
nomepernomc, &percheraggionetantifacchi diFormento, & quantocofti, &parimcru 
te tanta Farinacon \\ fuo valfentc , fi cheincontrino qucfti cffctti 1'intiero Capitale, chc 
fcra di tempo in tcmpo , del qual ic ne douera far dcbitor il Caffiero fucceflTore , ma prima 
doucra efler approbato il detto Billanzo per vcro , c rcalc con li doi terzi delle Ballotte 
del Confcgliodidodeci, & in cafodi tranfgreffionecada in pena de lire trecento, la met- 
ta applicate alli Clariffimi Rettori, & 1'altra mitta al Capital del meckmo Fontico . 

CHe refti prohibitoil compcrar per vfo del FonticoFarinc, 6 Formentid'alcuno,che 
haucffc caricoineffo, &perquel tempoperdche fofle attualmentc nel carico nc 
dalui , nepcrintcrpoftaperfona fottopenaa quelli, che compraf]fero,dvendeffero 
deliretrecento,centode qualifian delRcttoreche farafar reffecutione , ccnto al capitalc 
dcl medemo-FonticOj&raltreccnto aldenonciantc. 

ETpcrchcli Piftori non habbino occafione diprenderprctcfto, che leFarine, chc lc 
fono confegnatead ogn'vno due facchi allafettimana,conformcalloro obligo,pcr la 
Ioromalaqualiti,caufinoel far brutto pane,perli habitantirefti 1'auttoritadi libcrar- 
lida quefto obligo alli ClariffimiSignori Podefta, chefaranno pcr tcmpo conofciuto, cf- 
fcr IaFarina diffettiua, & la pena chee ftattointrodotto leuarlipcr ogni faccho di Farina , 
chcnonriceuonoognifettimanarimangaregulatainlireduefolamente, lirevna a chifara 
far refTecutionc,& Taltraal medefimoFontico: 

CHc fia quanto prima fatta deputatione con 1'auttoriti del Configlio del luoco vicino 
al Fontico reputato a propofito dalliSignori Goucrnatorc, &Sindico, con quali 
s'hahauutodifcorfopcrferuitiodelnottargli Atti alli Nodari, che conucngono 
farlo diprefentccondifordineallecafeloro, nel qual dcbbano li Nodari di quefta Citta 
ogn'vnodi loro farfi vn Armaro perriponcr leScritturc delli loro Attidi qual fi v oglia forte, 
lcqualidoppofcguitala fua mortc dcbbano effer iuiripofte fottolechiaue,rcftandonc la 
patroniaperdarlccoppiealliFiglioIi, &Ncpoti, FigliolideFratelli, fcnefaranno in vita 
loro, &doppoal Nodaropiiivecchio,cheditcmpointcmpo fara, il qual s'intcndi cllctto 
Archiuifta,&rvtile delle coppiefij di fua ragione con Fobbligo di dar ii terzo, chc cauara 
alle figliole femine del Nodaro morto,fe nefoffcroin defficenza dc mafchi , e cosi di tcmpo 
Sn tempofi vadicontinuamenteoireruando. 

ETpcrche fi attrouano diucrfi debitori della Scola del Santiffimo Sagramcnta, fi fa 
peropublicaraentefapcr, che Iidebitori comc di fopra fiano obligati intieramentc 
ncl tcrmincdcgiorni quindeci proffimi vcnturi , fcnza pena, i quali paffati fiano te- 
nuti pagare con la pena dc dieci per cento applicata al Clariffimo Signor Podefta , che 
fara 1'effecutionc, aqualidebitorifaraanco fatta l'intimationc di fodisfare nel tempo lo- 
pradetto . 

1619.^23. Febraro in Adria Publicati (Sc. 

NOl LeonardoMoro, &Marco Giuftiniano, con TAuttorita deirilluftriffimo Mofto 
noftro Collega, impartitacidairEccellcntiffimo Senato, Sindici, Auogadori, & 
Inquifitori in Terra Ferma inuigilando nel bene, & vtile de poueri , raccdmandati 
•da Sua Sercnita , con particolar comandamcnto alla Noftra prottcttione , Ordiniamo, chc 
a gli Ordinipublicati in Adria il giornodelli i^.Febraro paffaro , fiano aggionti li fotto- 
fcritti, daefser regiftrati fotto ii fopradetti , c publicati adintelligenza di cadauno . 

CHe fiapcr Tauuenire dcl tutto prohibito il comperar pcr vfo del Fontico Formenti di 
alcuna forte, chc non fianocriuellati fotto pena alli Deputati, che cio pcrmcttcf- 
fero delirccento de piccoli, applicati la mcttaal ClariffimoPodefta, & TaltraalCa- 
pitale del mcdcmo Fontico. 

CHe fiano inuiolabilmente offeruate le Leggi in materia dell* eftrattion de Formenti 
pcrVenetia, efpccialmenteperl'obligo dei refponfali conlc piczzari, le quali in 
cafoditranfgfeffion fiano inuiolabilmcnteaftrctti allc pencin'efTe Lcggicontenute, 

X cdi **...-', I 

edipiunonpoflanoliRettori alloro ritornoandar a Capcllo, fcnon portaranno fcde /otto- 
/crittacongiuramentodelfuccefTor d'hauere cfiTcquitocffeLeggi: ma in ogni cafo, checio 
foffe pretermefso,poffino cosi contro ilprincipalejcome controlipiczzi cfTereflcquite le mc- 
demc pene dalli Rettori fopradetti . 

CHedalConfigliofianoelletti dodici, iquali habbianocarico, & auttorita ncl fpatio 
demefifei di elteger treperitiper Terminadori , i quali alla prefenria di ottodi loro 
almeno debbano verificar, riconofcer, econfegninotabilidipietraltabilir licon- 
finia tuttilibenidellaSpettabile Communita, Valliui, Doffiui, Bofchiui , Arratiui , & 
d'ogni altrafortcincontrandoefficonfini con gHnftrumenti , e documcnti antiqui, regi- 
ilratinelli Libridi dettaSpetabilCommunita, &con gli Inftromenti de particolari confi- 
nanti , quali fiano obligati lafciarli vederc , fi che reftino riempke le ragioni d'ogni vno , 
com'e giufto , e conueniente, ne pofsi efscr elletto a quefto carico alcuno, che fofsc inte- 
reffatodiconfinpcr femedemo, figlioli, 6 nepoti,cosi perpartedi Padre^comediMadre, 
e Cognati ancora , e quefti s'intendano per fempreefclufi , laqual verification deconfini, 
debbaefserregiftratanelli Libri dellaCommuniti, e fiano dipiii obbligati adarauuifoal 
jviagiftratonoftro, doue fitrouaradeirefsecutione,come difopra . 

DEbbano oltredicioritrouandoalcunavfurpatione , notificarla fubito, non fblo ai 
ClarifsimoPodefta ,maanoimedefimi ancora con tuttele dechiaration necefsarie 
della quantita,e qualita de beni dcl luogo,delle perfone, acciopofsiamo dar quegii 
ordini, chefaranno ftimati conucnientiperla reintegratione. 

EPerchenonfia allungatarefsecutionediquefVoperafiaperolaprima Domcnica dop' 
polapublicationdelliprefenti Ordininoftriconuocato il Confcglio, e fatta la pre- 
dctta ellettion,cgli elletti nonpofsanorirlutar , ne diffetir la prcdctta efsecurionc 
fottopena de Ducati cinquantaper cadauno, la qualrcfta applicatalametta alii Clarifsirai 
Podefta,& raltramettaalCapitaledelFontico. 

EPerchequelli, chcfarannoellettinonhabbino a prcttcnder giornatc , daltrcfpe- 
fe , li fianoafsignatidelli denari della Communita , Ducati dieci per cadauno da 
efserlidatial finiredelcarico, & fiafcrittoaquelClarifsimoPodeftaperlapubli^itio- 
ne dclle prefcnti . 

Regole , &Ordini Statuiti dall* Illuftrifsimo 3 &'Eccellentifsimo 

Signor Domenico RuiiniCommiJfariofopra li Confini , inef- 

fecutwne di Speciali Com. "' delt" Eccellentifsimo Sena- 

to ,per ilbuongouerno della Magnifica Communita 

d'Adria confermati dall' Ecce/lentifsimo Se- 

nato medemo , comefara a luochi proprij 

regiftrato, 

Rlmancndoefprefsamente incaricato rilluftrifsimo SignorDomcnico Ruzini , Com- 
mifsario foprali ConfinidairEcccllcntifsimoSenato, con Ducali di 28. Gennaro 
profsimo pafsato,di remediarcallidefordinijche fin horafonofeguitiin queftaCitti. 
a pregiuditio notabilc della Communita, & publico di efsa , da che e auucnuto , che fi troua 
di prefente grofsamente intacata, & di prou<*der infieme con manicra propria , chcfiano 
feanfarc lefpefefuperflue, e trouato modod'eftinguereli debiti, per il rifpetto della Com- 
munita medema, faccndo quellc Terminationi , &Ordiniinquefti, &inogniaItro pr* 
pofito, cheperfuaprudenzaftimara douerefscrdi valido fondaraento,perbenadrizzarelc 
occorrcnzea beneficiocommune d'ogn'vno, & a folicuo etiam Dio dcgli opprefsi , aifine 
chcvniucrfalmentedatuttifianodrittamentegodutti gleffetti della Giuftitia. OndcS.Sig. 
llluftrifsima con lafolita fuazelanteapplic.ationealla pontualedouutaefsecutione dc gli Or- 
dini deirEccellentifsirao Senato medemo, & a folicuodi quefta Communita , c fuditi , ha- 

uuta uutalapiumaturaconfideratione, &prcfele piu nccefsarieinformationi con diligente in.' 
da"atione,fopra tuttele materie; Haftabilito, &per virtu dellc prefcnti ftabilifse ie Ter- 
minationi, & Ordini infrafcritti , am*ncheconofciuciprofitteuoli,& approbati dall'Ecccl- 
lcntifsimoSenatOjhabbinoadefscr inuioiabilmentcofseruatinelmQdo, &fottole pene in 
cfscdichiaritc. 

lntorno l % Archimo delle Scritture della Communita , 

ESfendofopra tuttele cofe fommamcnte ncceffaria la conferuation delle Scritturc Pu- 
bliche, che fono li maggiori fondamenti per ia conferuatione delle raggioni, & 
facoltadellaCommunita,Ordinapcr6Sua Signoria Illuftriflima , chc comc ha con 
iomma diligenza fattc riporre tutte le Scritturc di cadauna forte ncll' Armaro a quefto ef- 
fettodalei fatto fabricarcncllaCanccllaria noua , regolate in Coiti feparati, amatteria 
per mattcria , cosi si debbano conferuare neirauuenire . Douendo le chiaui delle tre Sera- 
tUseftarcontinuamente, vnaappreffoilGouernator, vna appreffo il Sindico, & la terza 
appreflbilCancelliere, a queftoeffettohauendole Sua Signoria llluftriffima ordinate dif- 
fcrcnti . 

DEbbail Cancellieredella Communitacon lafopraintendcnza delli Gouernatore , 
eSindico continuare con ie ftefse forme , ediligenzerinuentario di tutte le Scrit- 
turegia fatto da Saa Signoria Illuftriffima. incominciare,&feattroua ben incami- 
natofopra vn libroparticolare, cartandoperotutti li Libri , Proceffi, &Scritture, & ef- 
primendo ncH'Inuentario fteffola qualita delle Scritture, Libri , e Procefsi il numero del- 
le carte fcritte , enondelii mancamentidicarte, 6 d'aItro , che fofferoin efsi Libri , 6 
Proccfsi, ad vno per vno, & affineche fipofla confaciliti dellc Scritture medefime cauar 
ilfrutto, chericercafTeilferuitio della ftefsa Communita • Debbadipiii ilfudetto Cancel- 
lier,far iirepertorij , orubriche dituttelepredetteScrittureaLibro per Libro , ea Pro- 
ceffo per Proceffo, aggiungcndo nel principio di cadauno il fuo, & cosi fia il prefentc Can- 
celliere, &Iifuccefforifuoi,obbligati di cilequire di tutti li Libri, Procefsi, & altre Scrit- 
cure, chelorofarannoin auuenire confignate, fempre facendone lc notte nelLibro dell' 
Inuentario, coirordine gia prcfcritto , dacheinognitempofe nepofsagodcreilpiiivtile , 
& profitteuole feruitio , & arfinc che habbia certamente ad efser efsequita quefta buon' 
opera , fia obligato il predetto Cancellier di far rinuentariocom'e predito, in tempo deMe.. 
£i vno, & li repcrtorij in tempodi Mefi doi, &cio non efsequendo in detti termini , non 
pofsa il Camerlengo della Communita esborfarle alcun falario , in pena di pagar del fuo , fe 
rion le portara fede fottofcritta , &giuratadalGouernator, &Sindico, & da duePrefsi- 
denti,che fopra 1'Archiuiofaranno clletti, chehabbia cfsequkoquantodifopra, & oltre 
di cio nonadempendo gliobblighifudetti nelli Spatijcome fopra , fiano obbligati ilGoucr- 
nator, &Sindicodifarfar iltuttoad altro Nodaro,adanni,& intcrefsidi Iui,in pena a 
cadauno,de efs! trafcurandoquefto iraportante feruitiodeDuc.jo.percadau.no, & alCan- 
ccllier, che fofscinnobediente , fia prohibito il poter hauer alcun carico della Communita 
per annicinquc continui • 

LI Cancellieri fuccefsori fecondo che (I mutarano , dourano far lcrecepute delleScrit- 
ture , che lefaranoconfegnatedal precefsor , 6 daaltri fopra il Libro fudettodcir 
Inuentario,facendoanch'efsileRubriche , c Repertorijatutti li Libri , Procefsi , & 
Scritture, cheneltempo; chefarannonelcaricofofferoconfignati ncH'Archiuio , il tutto 
cfsequendo congli ordinifopra efprefsi, poichccomeilprefentcCanceIlier,c6situttilifuc- 
cefsoridouranno in ognitempo rcnder conto dclle Scritture , che le faranno in qual fi voglia 
modoconfegnate,ecid dourano cfsequire in pcnadeDuc.2j. 

OLtre li Libri , fopra quali fcriueranno lemattericcorrenti li Camerlenghi , Cafsieri, 
il Cancellier , -&il Mafsarolo non pofsanoraai in auuenirecfser eftrattc Scritcure , 
6 Libri d'alcuna forte dal fudetto Armaro per porrarle fuori della Canccllaria per 
qualfiuogliaoccafione, fenonconparteprefanelGcneral Configiio , con litrequarti del- 
leBallotte, &per folevrgenti matterie, cheilcauarnelecoppie potefse efser di foucrchia 

tar- $6 

tardanza, &perci6dialcun prcgiuditio al Publico , & in quefto cafo folamente, prcfa 
hipartecon ledettc ftretezzcfia confignatoil Lihro , 6 Libri, oScritturea quelli,a qua- 
li fara ordinato dalla parte fteffa , facendofi il Cancellier far la nceputa fopra il Libro dell' 
Inucntariofudettocondichiarationc dellaqualita , &carte delleScritture Procefli,oLi- 
bri , & cio fotto le pene di fopra dichiarite a cadauno delli fudetti , faccndo, 6 promcttendo, 
che fi faccia in contrario. 

REftando parimentc prohibito al Cancellier fteffoil poter cauar qual fi voglia Copia 
delle Scritture, e Libri fudetti fenza cfpreila licenza in fcritto , fottofcritta dal Gp- 
uernator, e Sindico, fottopenalaprimavolta, che contrafaceflc di cfferlc tratte- 
nuta la metta delfuo Salario, & la feconda volta di rimanere immediate priuo dcl ca- 
rico. 

ET arfine liprefenti Ordini , & quelli intorno la conferuation delle Sritturcdc Nodari 
morti, c viuentihabbinoadcffer effcquiticon lamaggiorpontualita, & chc Iamu- 
tationefrequente di carichi ordinarijnoncaufiqualcheconfufione , ha Sua Si«noria 
JlluftrifTimaclletti li Signori Gio:MariaMaeftri Dottor , & SterTano Fefta , quali con.ti- 
tolo de Preffidenti habbino d'hauer carico fpecialedi riuedtr , fott J obligo diSagramcnto 
ogni due Mefi fe faranno effequiti tutti gli Ordini, comc fopra, e procurare a loro potcrc 
1'intiera efsecutione , & debbano ftarc nel caricoinlorovita , fenza alcun Salario,c quan- 
dochevacheranno, douranno grilluftriflimi Rettori far clleftidne d'altri Soggetti in loco 
loro , & li Gouernatori , Sindici , & Cancellier habbino obligo in pena dc Ducati <ro. per 
cadaunodiaprirclororArmaro,ognivolta che vorrannoefTequirela Iorofontione. Tutte 
lepcnc fopradette reftino applicate la metta ainiluftriffimi Rcttori, che hauera lanoti- 
tia delletranfgreffioni, & nefara farTeffecutione, &l'altrametta, achi ne facefTe lacon- 
fcienza , 6 dcnontia, oucroalJaFabrica dc\ puomo, non efscndo chi ne volcfscil bc- 
nelfitio * • 

Intorno all* Archiuio delle Scritture de Nodari Morti . 

ET perchc non fi dcuc dalla Publica carita hauer minor cura , & penficro alla confcrJ 
uationc , & buona rcgola dellc Scritture de Nodari Morti a confolatione depar- 
ticolari,poichcin cioconfifte ben fpeffo la conferuationedellefacoltanelle Famiglie» 
StatuifsepcrofuaSignoria Illuftrifsimagrinfrafcritti Capitoli,& Ordini. 

HAbbia fempre il Nodaro piii Vecchio di quefta Citta ad hauer il carico d'Archiuifta 
inconformitadeirOrdine de grilluftrifsimi Sindici di Tcrra Ferma di 23. Febraro 
161 9 &ilprefcnte ArchiuiftafiatcnutonelfpatiodeMefi vnod'hauerpcrfettiona- 
torinuentariogiaprincipiato, & ridotto ancoa buonterminecon ladiligcnza, & rcgole 
finhoraferuate,di tutte leScritturejChcglis^attroua fottola fuacuftodiaaNodaroper No- 
daro , lcqualiScritturc,&quclle , cheinauuenire capirerannoneirArchiuio,debba cosiil 
prefenteArchiuifta,comcli fuoifuccefsoricuftodire nelluoco , oue fonoleScritturedella 
Communita,& nelli Armaria queft'eflettofattiprcpararedaSua Signoria Illuftrifsima , net 
maifipofstnoportarfuoridellaCancellariaperqualfi vogliaoccafione,maincfsa fc nehab- 
biiro a fare le coppie, & tranfonti,che occorrefsero . 

ETperchemolreScritturedeNodari Morti s'attrouano fparfe in mano di priuatSpcr- 
fone , che non eranoNodari, c di Donneancora, & molte voltc veniuano dona- 
tc,& vendute con malefempio,econpregiuditiodeparticolari,cosi comeSuaSigno- 
ria Uluftrifsimaconmoltacarita ,&applicatione, ha fattoraccogliere tuttc cfse Scritture, & 
riporreneirArchiuio , & Armari fudetti, cosi efprcfsamente ordina ,chefia affatto prohi- 
bito inauenireil venderfi , 6 donarfi Ie Scritture di Nodaridi qual fi voglia fortc , fot- 
to le peneinfrafcritte , & per afsicurarfi etiam Dio maggiormcnte , che refti del tutto 
eftinto, non folo tale abufo , ma infierae ogni originc di cffo i Parimente Statuifsc , & 
Ordina . 

Chc 


$7 

CHe fiatcnutocadaimo , chercfterahereded'alcunNoJaro , quando anch'egli non 
. fia Nodaro , nelterminedcquindicigiornidoppofeguita lamortc del Nodaropor- 
tartuttele Scrirture all'Archiuifta fodetto, il qual nedebba immediate far diligente 
Inucntario , &fotto di efsofarnelariceputa , conferuandofi ITnuentario medefimo in due 
coppie, T vna apprefso l'Archiuifta ,&l'altraapprefsorHerede del Nodaro, e cambiando- 
iirArchiuiftamedcmoper morte, operaltracaufa, fia obbligato il fuccefsore riceuer in 
confegnatutte leScritture con limedemi Inuentarij, & fotto quelli farne Ia riceputa confer- 
uandolc poi con ogni diligenza nelli Armari , accioche ogni intereffato fe nc pofli valere , 
&i'vtilecheficauara deireftrattione, & coppia delle dette Scritture, fiadiuifola metta 
all'Archiuifta, &l'altra mettaalli Heredi del Nodaro Morto , cioe alli fuoi Figliuoli, 6 
Nepoti , Figliuolidi Figliuoli, di Frattelli, 6 Sorellc, fenefarannoinvita loro , liqua* 
liFigliuoIi, cNepotide NodariMorti, volendopcr cautione, c fodisfattione loro tcnir 
vna chiaue anch'efli deil'Armaro, oue farannole loro Scritture poflino hauerla a loro 
piacere . 

GLi Heredi deNodari nelli gradi fodetti , chefolTero Nodari , poflino tenir in loro cu- 
ftodia, ma nella Cancellaria pcro delTArchiuio, le Scrittured'efli Nodari Morti , le 
quaiidoppola morted'effi non lafciando Heredi Nodari, habbinoa capitare in mano 
deirArchiuifta, con li Ordini gia efpreffi . 

SlaimmediatedalliGouernatore, eSindicoprefentatc, & poi da Succeffori di tempo 
in tempo deputata perfona Fedele, da effer approbata dal predetto Illu ft riffi mo Si- 
gnorPodefta, eCapitanio, e Succeflbri fuoi pcr quel tcmpo che faraftimato efpe- 
diente, qual habbi caricodi aprir tutti li giorni Feriali la noua Cancellaria dell'Archiuio 
fudetto , laMattinaa hora di Terza, ferarlaa mczogiorno, e reaprirla a Vefpero , & fe- 
rarla ahorc vintiquattro , 6 piu tardi , fecondo, chericercaffe il commodo de Nodari , o* 
dal.Canccllier della Communita, ilqual Deputato , habbia per fuo Salario Ducati 4. all' 
anno, dedanaridella Communita,daefterlipagati dal Camerlengo con li foliti Mandati , 
fottofcritti dal Gouernator, cSindico . 

ETalliduePreflidentiellettidaSua Signoria Illuftriflima, & a fuccelfori loro , quali 
dourannofott'obligo diSagramentoprocurare, che fiano ad vnguem,elfequiti anco 
tutti li prefentiOrdini , Statuifcc effo IlluftriflimoSignor Com. che debbano ad ogni 
loro inftanzaeffer aperti tuttfli ArmarideirArchiuifta, & moftrate leScrittiire,che voranao 
vcdere perrimediarea difordini,chevifofferoinquantopotrano,ouero per rirferirli allTllu- 
ftriflimi Rettori, &per raccordareli proprijremedij . 

IMponendoinfineSuaSignoriallluftriflima penaaH'Archiuifta,alliNodari , & alli He- 
redi di efsi de Ducati jo. & altre maggiori, chefoffc ftimate dall' Illuftrifsimi Rettori 
meritarela tranfgrefsione,ognivoltache mancaffero defTequire le cofe fopradette , 6 
cadauna di effe ; la raettadella qualpcna fia dellTlluftrifsimo Signor Podefta, che ne fara l' 
efsccutione,& 1'altramettadel denonciantefenefari,fenonrefta applicata alle Monachc 
diqueftaCkta. 

Quanto a Nodari e viuenti . 

DHbbanotuttiliNodariprefenti, &quelli, che fi faranno Nodari in auenire conti- 
nuara tenir tutte le loro Scritturcdi cadauna forte attinti al Notariatonella noua 
CancellariadeirArchiuiopredettonelli Annari daSua Signoria Illuftrifsima fatti 
prepararare, fi come hanno gia anco prontaracnte efsequito tutti quclli, chc di prefentc efcr- 
citano Ia profefsione „ 

NOnpoflano li Nodarifcriuer Atti PubIici,6aItreScritturc Publiche, ne meno regi- 
ftrare, ne Prottocoli acafa, oaltroue, matoltilirogiti, ouefofferochiamati,debba- 
no ritirarfi aformargrinftromenti, &a fare tuttcle altrefontioni nellafudettaCan- 
cdlaria dclI'Archiuio,oue vi fono preparate tiittc le commodita. 

Y DcbL-. 9 8 

DEbbanoIi Nodari regiftrare tutti li lorolnftrementi , & altri atti nel termine de gior- 
niotto doppo preioneli Rogiti,diqualinonpoflanockir fuorili tranfunti, ocoppia, 
fenonfaianno prima regiftrati,inpcnaaNodari medemi, mancando ad alcuna 
^elleincombenzefudettcde Duc.25.per cadauna volta. 

SlaobligatoilPriore d'efli Nodanfottodcbito diSagramento,di vederc,& inquirirc al- 
meno ogniduemefi,feli Nodarimedemioficruano li predettiordini, & quelli anco 
contenuti nclla Tariffa infrafcritta . 

ETlofteflo etiamdiopoiTano eflcquireliduePreffidenti predetti,aqualidouranno fem- 
pre li Nodari fotto lepene fudette apriregli Armari,& moftrareli Protocoli , &altre 
Scritture, che voleflero vedere. 
ET perche pergl'Atti fodctti, che fanno li Nodari,non s'attroua in queftaCitta Tariffa 
propria, ma folo vna antichiffima,chepatifcemolticontrarij,&oprx>fitioni a graue 
pregiuditio de contrahenti , a tutte le altre cofc in fimili materic , hauendo gia bafte- 
uolmentefupplito grilluftriffimi Signori Sindici in Tcrra Ferma lanno i5iq. per6 l'lllu- 
ftrifTimoSignorCommiflarioantedettocon vgual mira, nonmeno airintereffi de Nodari 
medemi, chedecontrahenti, neha ftabilita, & ordinata Tinfrafcritta , imponendo pena 
Ducati 2 ; applicata come fopra a quei Nodari , chc fi faceflero lecito di pigliar maggior pa- 
^amento dellaffignatoin efla,&quefto quantevoltccontrafaflero. 

IL Prior deNodari fiaobbligatoin pena dc Ducati jo. applicati comcfopra , di far, chc 
continuamenteftiaattacataaffifsa fopra vna Tolella nella fudetta Cancellaria dell'Ar- 
chiuio in luococonfpicuo,la coppiadieffaTariflaanotitiadicadauno. 
Slanoparimenteobbiigatifottolafteftapcnali Priori de Nodari difarecheftia ancodi 
continuoattacatainluochi confpicui ,&nellafteflTa Cancellaria , & nellaSala deiril- 
luftrifsimo Signor Podefta, eCapitanio , ouefcriuono efsi Nodarigli Atti Ciuili dcffo 
Uluftiifsimo Signor Podefta,& altreoccorrenze delForo,la TarirTaordmatafopra cfsiAtti 
da fodetti llluftnfsi Sindici purea notitia di cadauno. 

Tarijfa de Nodari Publici % 

Perognilnftromcnto ) 

De Vendittionc ) 

Dc l >onationc ) De Beni Stabili . 

De Cefsione ) 

De Donationeinfolutum ) 

Fin L;ucati joo. perogniDucati ioo. ■■ Duc— — grofsiia 

DaDucati 500. fin Ducatiiooo. — — * ^ue. 3. grofsi n 

DaDucati lOoo.finDucati iojo. — — Duc. 4. grofsi — 

Da Ducati 1 500. fin Ducati 2000. — — Duc 4, grofsi 8 

DaDucati 2000. finDucati 3000. — Duc. j, grofsi — 

Da Ducati 3000. finDucati 4000. ■ Duc 6. grofsi — 

DaDucatiyooo fin Ducati 6000. Duc 6, grofsiio 

DaDucati6ooo insufinperqualSummafi voglia Duc 7. grofsi — 

PEr ogni Inftromento di venditione , donatione, ccfsione , & datione in folutum de beni 
mobili di qualunque qualita , e quantira cfler fi voglia , habbia il Nodaro la metta dcl- 
li precii di quanto,ecomcfopia dichiaritodelliftabili > & habbiailNodarola fua mer- 
ccdc dal Comprator, dal donatario, & dalcefsionario,&per gl'inftromentidi dationc in fo- 

lutum . Per metta delli contrahenti . 

PErogniInftromentodiTr3nfation,compofition,ouerconcordi, &c.habbia il Noda- 
rola mettadelliprecii, come fopra ftabilitiper le venditioni, & non nominandofl 
neli'Inftrumentodenari , ma altri bcni , fia regolato il pagamento per il commun va- 
loredicfsi, &nonparlando nedebeni, nede danari , habbiail Nodaro ducato vno fola- 

mentc. — — ■— — ■— ■ • Duc. 1. 

Per 99 

PEr ogni Inftromento di Pcrmuta de Bcni Stabilf , habbia il Nodaro Ia mcrcede alsigna- 
taljperlc vcnditioni, &ianutta dipiii, attcntochc la defcrittione de Beni fifa du- 
plicata , & duplicatigl^nftrumenti alli permutanti , douendo hauere il pagameru 
to per mettadalli contrahenti pcr il valorc prcdetto dVnafola dellecofepermutate. 

PErogni Inftrumentodi Permutadebcni mobilihabbia il Nodaro la metta della merce- 
dc afsignatali per liStabili , & il pagamento fia fatto per metta dalli contrahcnti. 
PEr ogni Inftromento di diuifione de Beni Stabili fi fara in due parti da cadauna 
parte . 

Fin Ducati 200. ■ ■ — - — ■ D. — grofsi 6. 

Da Ducati joo. fin Ducati joo. •*** — D. — grofsiia. 
Da Ducati joo.finDucatiiooo. — — D. — grofsiiS. 
DaDucatiiooo.fin Ducati 2000. ■ ■ ■ ■ ■ D. i grofsi 6. 

DaDucati 2000. finDucati 4000. D. r grofsi — 

DaDucati 4000. in sii perogni fumma ■■ D. 2 grofsii2. 

PEr ogni partediuidentefe fi fara anco in piiiparti , douendo dar vn Inftromento pcr 
parte. 

PErogni Inftromentodediuifionc de Beni Mobili habbiail Nodarolametta diqucllo 
l'e afsignato per iiStabili, come di fopra , & al pagamento fia obligata qualunquc 
partediuidcnte. 

PEr ogni Inftromcnto di Liuello annuo , ctiam ad francandum, habbia il Nodaro il 
pagamento ,come pergrinftromenti di vcnditionc , riduccndo il Capitalc in ragion 
di 6. pcr cento, & cio ancorchc fln ftromento d faccia duplicato, & il Nodaro habbia il 
pagamento deirinueftito. 

GCcorrendo far rinftromentodellaFrancationedeLiuelli^habbiail Nodaro pcr la fo- 
pradetta fumma la fua mercede da quello che fi fra ncara . 

Perogni InftrumentodiFeudo,6rinouarione Ducati 1 grofsi 

Per ogni Inftromento di mancipatione paghi il mancipato D. — grofsi 1 8 

Et feficonfegnara beniperognifumma D. 1 grofsi 6 

Perognilnftromento di pace «■— — » D. 1 grofsi 

perogni Inftromentodi Confefsion di dcbitocon promifsion, &ob!igationdcbcni pcrqual fi 
voglia caufa . 

FinDucatijo. ■ 

Da jo. fin 100. ducati * 

Da loo.fin^oo. ■ ■ 

Da joo.fin^oc. ■ 

Da 500. finiooc. ■ 

Da 1000 fin 2000. — D. 
D. 
D. 


1 


gr. 6 

gr.12, 

g r ~ 


D. 


1 


gr.12 


D. 


2 


§ r -— 


D. 


3 


§ r -— 


D. 


3 


gr.12 I)a domillein superogni fumma 

PEr ogni Inftromentodiconfefsioncdedebitifenza particolar obligationc dc Beni pcr 
cauf a di mercantie, impreftadi, 6 altro, habbia il Nodaro per fua merccde vn terzo , mc. 
no di quello fi edetro di fopraperla confefsioncdcdebiti, con obligationc de bcni ,& lipa- 
gamenti al Nodaro fiano esborfati dal debitor . 
Per ogni Inftromento Nuptiale in qual fi voglia modo fatto con promifsione di Dottc . 

D. — grofsi 8 

• > D. — grofsi 14 

■ D. — grofsiiS 

■ ■ D. 1 grofsi Fin 
Da 


100 


Da 


150 


Da 


200. 


Da 


300. 


Da 


500. Ducati 


100. 


fin 


150. 


fi» 


200. 


fin 


300. 


fin 


500. 


fin 


1000. 


fin 


2000. D. 1 grofri 8 — ■ - D. 1 grofsiiS 

Daiooo. fin 2000. ■ D. 2, grofsi 6 

Da 2000. insuperognifumma D. 3 grofsi — 
II Nodaro fi paghi pcr mctta dclli contrahcnti . Se 100 

SeiaracottftituitahDoteinbeniftabili^ ; habbia il'No- 

daro eccenendola dotte ducati joo.oltrela 'primataflTa fudetta inognicafofin ducati iooo: 

D i«12 

Da ioo finDuc. iooo. — . / • . — — — D. 1;— * 

Daaooo.finognifumraa — •— . . ■■ — . -D # t i^* 

Et occorrendoinuentario debcnimobili comprefinelladottc, quandoetfa dottc ecccda 
ducati j oo, polfa hauer il Nodaro per tal def erittioue de mobili in tutto groffi i 2. 

Et quando noneccedaallafommade Duc. joo. non pofliil Nodaro pigliar altra mercc- 
de, chclaprimataffa , comefopra, &li contrahentipaghmopermettail Nodaro . PerU 
ratificatione d'ogni Inftromento habbiail Nodaro eccedendoilcontratto j chc ratificar a Ds 
300. grorfi 18. , &cffendodi rninorfumma grofliS. & lattorpaghi ilNodaro&c. 

Pcrognilnftromentodaffittanzaadlaborandum, dando vn'Inftromentoperparte Dii* 
catii.gtoffi. 

Et arfitto in contadi , 6 robba , doue ramtto annuo non ecccda Ducati cin- quan ta- D. :ii 
Dajo.fin 100.. * ■■ • ■ . -D. 1;— 

£)a 100. fin 300. '■ •■— — ' * . '■ * ■■ — ■ D. 1;«— 

Da 300 fin 500.- — .. ■ . ii . • — D. 3;-— 

Da 500. insii perogni fumma ■ ■■ D. 4. — 

Etlicontrahenti paghinoilNodaropermctti . 

Perogni Inftromentodi Procura ■ ■ <■ •>— ■ -L. 1: 4 

Per ognilnftromentodiTutella— — - — ■— L. i;io 

PerognilnftromentodiCura ■ .» L. i;io 

Perogni Scrittura di CompromefTodacadaunaparte — L. 1; 4 

Pcr ognilnftromentodiNotariato ——————— ~- — — ■ D. 1;— - 

Per ogni lnftromciitod^ellettion d'alcun Piouan, oRcttord bencfitio Eccle- 

fiaftico ■ * •— • — ■ 

Per ognilnftroiricnto di renontiation debencfficio Ecclcfiaftico 
Pero^ni Inftiouuntod^ellettiondiCapellanjdManfionarioin vita 

& a tempo folamentc « __ . - 

Pcr ogni 1 eftamento habbia il Nodaro. 

fin D. 50—— • ■ ■ ' ■ ■ — D.— - :i2. 

Da5o. . fin D jog perogniccnto ■ ■ ■■ — D. — :I-o 

Dajoo. -— finD.tooo . — — D. 3:— 

Datooo. • finD.aooo— — - • — - — D. 4;-— 

Da2ooo pcrqualfi vogliafumma - — - ■ D. 4:1» 

Pero°ni Inftromcntodi afTolutionedi dcbito , 6 quietatione &c. 

FinDucati 2.5. ■ • — — 

Daij.Finjo. 

Dajofinioo. — — — - 

Daioofinjoo. — - — 

[Da joo.in super ognifumma 
II pagamentoalNodaroperMercantic, ocofcfimili fiafatto pcr meta, &per legati dal 

legatario&c; 

Pcro^ni Inftromcntodi rcftitution didottc fiofTcrui lo ftcffo, che dellc afTolutioni, & 
quietationi, comefopra, & ilpagamcntoalNodaro fiafattodal marito, ofuoi rapprefcn- 
ranti hercdi , e feoccorrera in akundedetticaii, chc fiano confignati beniStabili habbiai! 
Nodaro la mctta dellataffafudctta &c. 

Per o°niInftrumentodi venditadcirandar, e tornarper luoco dclvenditor , &lofteffb 
divendita di raggion di Muro di confini , pcrche fi pofii fermar il comprator final mczo <£• 
cflb muro con la trauadura groffi 6. e ifon piii &c, _ - — - — gr. 6: 

Dichinrando, che in ognicafo, chefofTedataPiezaria nelli coinratti fudctti, ecccdcn- 

do 
IOX 

do ilCapitalclafummade Duc. loo.habbia il Nodaro,'quandofiailPiezoprefenteoItre A * 
taffa deirirtftromcnto di fopra dichiarito grofli 3. 

Pcrognilnftrumentodi Jocceda habbiail Nodaro per cadauna parte . D. > — ; 4 

Pcrogni Inftromento deCompagnia , quando il cauedalc noneccedaDucati 
loo.habbiail Nodaro -— • ■ ■ — D« — : 8 

Da D.ioo.fin D. joo.per ogni cento • — — ■ D. — . : 6 

Da D.500. per ogni fumma ■ - •— — — D. 2:—- 

Et liftefto per ogni inftromento diFrattcrna &c. 

Sianoobliganli Nodari, datti fuorivna voltaglTnftromenti de quali fi voglia atti,&pcr 
cfTl riccputi lipagamenti , giufta laprefentetariffa, efTendoricercari di darneancolafecon- 
da cxtrationc, didarlanon piiicon pagamento di alcuna tanfa , madi T io*.per cartaara- 
gion di coppia , & fatta la fcconda extrattione fe le foffcro riccrcatealrre coppie de attime- 
demi, debbanodarleconla mercede dcT.S.per carta ,&con quenYvltima recognitionedo- 
uerannofar tutte lealtrecoppiediquaifi vogliaforte&c. 

QuantoagTinuentarij non comprefi quelliper occafione didotte, che pereffirimanedi 
fopraaffignatalamercedcalCapitolodegrinftromcnti Nuptiali habbinoli Nodari fino alla 
fumma dc Ducati jo. » « D. — : £ 

Da ioo.tin 200. » * — — — ■ D. — 114 

Da 200. fin 400. ■ ■ — - D. — :i8 

Da 400. fin 500. — - — — - - D. 1: — 

Dajoo. fin 600. — ■ D. 1:12 

Da tfoo.in siiper ognifumma — m — - — - D. 2: — 

Tuttilidannari, chehauerannoli Nodaripercadaun atto , che faranno, ouero nella 
Cancellaria delTArchiuio, ouero altroue per la intrccciatura, ouero priego , oucro pcr 
partedcllamercede, fianopoftiacontodella fummararitricata , comefopra,li quali dana— 
ri fiano obligatili Nodari nottar nelProttocolo , & neirimbrcuiatura , & di tutto il paga- 
mcntopoi nedoueranno farparticolarnotta, comenei Prottocoli, cosi fopraTeftrattione, 
&copicin pena deducatixxv. per cadaunavoltaapplicati, cometuttelc aitre la meta all'- 
llluftriffimo Rettor , che ne hauera la notitia della tranfgrcffione, e nefara 1'effecutione ,& 
Taltra metaallaparte, chcfeneaggrauaiTe, oueroaldenonciante , fevencfara, fe non , 
alfe MonachedellaCitta&c. 

Et perchcpotrebbeoccorrcrdiuerfe altreattioni, & attinonfpecificati nella prefenteta- 
riffa , intalcafoterminaSuaSignoria llluftiiflima , cheil Priorde Nodari, &li Archiuifta, 
chefarafemprtilpiiivechioNodaro, habbinopcr effi a ftabilirela mercedccolriguardoal- 
le cofe , fono fopra da Sua Signoria Illuftriflima rattificate &c. 

Domenico Riljo Secretarto . 

FRancifcusEricioDeiGratia DuxVenetiarum &c. Nobilibus , & Sapieutibus virisDo- 
minicoRuzini Commiflario noftro fupcr Confininibus, &fuccefforibus fidelibus di- 
lecTisfalutem , &d!lccTionisarfeetum . bigmficamus vobis , hodicin Confilio noftro 
Rogatorumcaptum foiffe vtinfra, che li capitoli formati a primo dcl corrcnte di ordine di 
queftoConffgliodal Comiffariofoprai confiniRuzini intornola confermationedelle Scrit- 
turc della Communita d'Adria , dc Nodarimorti , ediquelle de Nodari viui , con dichia- 
rarione , & tarifkde pagamenti dc inftromenti , cheoccorreno farfi , fianoper auttorita di 
qucfto Confcglio, in tuttele parti , approbati, & confirmati . QuareaucToritate fupradi- 
cti Confilij mandamus vobis, vt fupradicTampartemobferuetis, & ab omnibus inuiolabili- 
liter obfcruari , & vbi opus fucrit rcgiftrari faciatiV 

Data in noftroDucali Palatio die xiij. IunijindicTionefccundaMDCxxxiiij. 

Aluife Querini Sccretario . 
Z Tcrgo 
102 

TergoNobilibus, & Sapientibus Viris DominicoRuziniCommiffaiio noftro fuper con- 
finibus, & Succeffoiibus&c. 

1634. Adi 14. Giugno. In Adria. 

HAuendoniluftriTimoSisnor Ccmmiffarioofferuatonellilibri , econtitenuti dalli 
Camerlenghi dclla Corr.munita difordini, e confufioni molto graui, dachefono 
perilpaflatofuccedutimolti prcgiuditijadeffaCommuniti, a quali nonvifireme- 
diando, fideuecredere, chene fuccedcifcro inauenireanco de maggiori ,&pertantoS.S. 
llluftriflimaamne, cheiltuttohabbiadaquiinnanzi acaminarc colli ordini, econlcchia- 
rczze necccifaric, onde fipoflifemprediftintamente, econ fac.ilita vedere 1'cntrate ,lidebi- 
ti, &crcditi diefta , diLiucllarij , affittuali, & altridebitori ,& crcditoridi qualunquera- 
gione, fta.tuifle, &ordina, che^fiaofferuata laregola defciittura , comefcguc&c. 

LI Camerlenghi, che inauucnirefarannoeletti,quandocntrarannoncl carico fopra vn 
Libro nouo , che ad ogni Camcrlego douera effer proueduto dal Gouernatore, e 
Sindico debbano in conformitadi quello ha giafattoS.S.Illuftnffima eifequire al Ca- 
merlengoprefenteformar tuttili lalariaticadauno inpartitafeparata, faccndolocrcditordel 
fuofalariod'anno vno, fpecificandonellapartitailgiorno, che principia, &finiffe, & fe 
alcunod'etfi falariati andafle creditoredcpaghedccorfe, fele debba dar ilfuocrcdiro, chia- 
mandoillibroanteccdente, &lecarte douc apparecreditore , faldandolo in clIoi.ibro,& 
il fimile fi douera ofleruare, fe C\ foflcrodebitori &e. 

^Gni voltachccontcrailCamerlengodinaroadalcuno doueraalla fua partita darle di 
cffo dannarodebito, chiamandonellapartita lcpartedella calfa , slla qualcdelme- 
demo danaro doueradarcreditoin conformita , & chiamar lccartedcllapartita gia 
menata &c. 

DOuera 1'ordine fteifooffcruarficon quelli , a quali fi pagano Liuclli, formando ca- 
daun crcditorein partitafcparata per la fumma de Capitalidati alla Communita ,ef- 
primcndonellapartita rinftromcnto,il giorno che fiaftatocelebrato, il nomc del No- 
darooue fatto, & a quantoper cento&c. 

IN altra paititafaccndocrcditorecadauno, che rifcuotera pro de Liuellidemcfi fei, in 
mefifeiperlitcmpi , che macuiamcnte , & airincontrodebitorcdcldanaro,che lecon- 
tera v &aIl'hora poi creditricelacaffa, & queltal debitore, femprc chiamando nellc 
partitclecarte de libricon rordincdettodi fopradefalariati . 

Ia parimentctcnuto il medemo Camerlcngo di formare nel libro fudctto tutti gl'affittua. 
li dellepoflfeflioni, conduttoridclli datijdella Maluafia , dclfal, & delle hofterie,ca- 
daunoin partirafcparata,chiamandolitempi deirafrittanzacon 1'ordincgia dettodegl' 
inftromentide Liuclii, & facendoli debitori per 1'affittod'anno vno nellitcmpi ,& rate giu- 
ito 1'affittanza , & crcdirorifecondocheconteranno il danaro,girando lepartite ancoincaf- 
fa didcbito,& crcditocome di fopra. 

QVantoa liuclli ,chefcuodela Communita damolti particolari ,hauendo ^uaSignoria 
illuftnifima ordinato , chc fianoriformatelepartite ,&portate auanti nenomicor— 
^•'enri ncl libroordinario dcfli Liuelli, douera ogni Camerlengo entrato nelcarico , 
nclloftcffolibroformare vnapartitade cafla , nclla quale daradebitoa fe medemo,fecondo 
che andera fcodcndo il danaro di vno, in vno , chiamando leca r te dclle partitede Liucllani, 
&creditoaquclli,checonteiaildanaioalle loropartitc , nominandole cartc dclla caffa , & 
in finc del fuo regimcntodoura faldar lacaffa neldettolibro de liuello, colreportarli nel li- 
brocorrente, eparticolaredella fua Cameilengaria,dandofenedebitoinvnafolapartita. 

DOura il Camerlengo prefcnte,&lifucce!fori formarecadauni nelfuolibro vnapartita 
acredito dairoffitiodegl'EccellentiflimiSignori Eflecutori della liberation dell'Hc- 
cellentifsimoSenato perranti va debitricclaCommunita pcrcontod'armc,&quefto 
fino che effo debito fara faldaro , & femprechc fi pagara alcuna fumma a dctto conto fi do. 
ueradardebitoaldetto offlcio , girandofiinapprcffolepartitein caffa ,comcsedetto, &c. 

Et io 3 

ET quefto iftc/sordinedoueratcncr colPEccellentinlrao Magiftrato alle Acgueper ll de- 
bito di Campadcghi . 
Slano tenuti li Camcrlcnghi medcmidi tcnir dctta feparata di fpefe di Litte , & d'Am- 
bafciarie,o Nonciature ftraordinaric , efprimendo di tcmpo in tempo gli esborii a 
chi latti , per qualoccafione, & pcr ordinedicui , &nelfine dclla caricha doueran. 
nofummare eita partita, & portarnc la fumma in credito della Caffa . 

LE mcdeme Regolc , & Ordini , doucranno li Camerlcnghi continuamente offer- 
uare . 
per leSpcfc difabriche di Palazzo ) 

Per le Spcfe di accomodar li Ponti ) Tutte in partitc feparatc . 
Pcr leSpefc diaccomodarlcStrade ) 

ET poi vn'altra partita,purfeparata difpcfe cftraordinarie, nelle quali fi potrannome- 
tei ui tutte le altre fpefe , che occorrcrannofarfi per la Communita nel corfo delLan- 
no dclloroRegimento, offeruando la regola fudetta, c chiamando fempre ligior- 
ni dellcparti, dicheConfi^lio, &liMandati, fenzali quali Mandati fottofcrittidalli Go- 
uernatori,eSindiconon poifamai il Camerlengosborfarealcundanaro , etiamche vi foffc- 
ro parti fpctiali, che rordinaifero, in pena di reffor la Communita del fuo proprio . 

Sla di piuobligatoogni Camerlengo di formar debitori tuttiquelli, che faranno con- 
danatipcr grilluftriflimi Rettoridi tempo intempo , in conformita dclli Arrenghi , 
chcdcllcSentcnrie faranno fatti, lecoppiede quali Arrenghi douranno efferledatte 
dalli Canccllicri di volta in volta per qucft'effetto , fcnzaalcun pagamcnto in pena de Du- 
cati dicci perognivolta applicatialla Commnnita, cadaunoinpamta feparata per la fum* 
madcllecondannc, cfc vi fara Pieggio, douera infieme dechiariredebitor anch'effo Pieg- 
gio , faldando poi loro il debito, quando fodisfaranno le condanne, apportandofi all* 
hora il Camerlengodebitore nellaCailacorrente, chiamando fe carte come fopra , & non 
fodisfacendoquelli , che fofiero efpedittifuori di Priggione,con pieggiaria , nel terminc 
de giorni otto , intal cafo douranno h Camcrlenghi con 1: mczi proprij procurare il pa- 
gamento, mandando reffecutione tanto contro li principali, quanto contro li Picggi , 
altrimente fiano tenuti loro in propriis bonis,affme che la Communita habbia ilfuodo- 
uere . 

Sla afiblutamenteprohibitoaCamerlenghiilrifcuoter gli affitti dclle Poffeffioni , 6 al- 
t.c entrattc della Communita anticipatamente, che maturafferofotto il fucceifore , 
fotto pena direftituirli del propriocon vinti cinque per centodi piii applicati la met- 
taairilluftriifimi Rcttori , &l'altra mettaachiaefaceffe laconfcienza, oueroalle Monache 
dellaCitta . 

NOn poffi il Camerlengoesborfar dinaro alcun, benche minima fumma fenza Manda- 
to fottofcritto dalli Gouernator , e Sindico , ouero dal Confule , che entraffe in 
luocod'alcuno d'cfli pcr lafuaabfenza ,&douera come s'accoftumaua continuara 
regiftrar le polizze delle fpcfe . 

SlaobligatoeffoCamerlengo di conferuar tutti li Mandati , chepaghera invnafilza 
numerati, perche femprc fi poifanoincontrare colLibro, & all'vfcir dclla carica , 
doueraconfignarlela detta filzancll*Archiuio, perchc fia in effo conferuata , faccn- 
done fare la notta ncl Libro de grinuentarij , con efpreffione del numero dieffi , &fa- 
cendofcne farc la fuariccputadal Gancelliere, & rifteffo ordine si doucratencre de i Ri- 
ceueri. 

TVtto ildanarodclla Commnnitadi qualunqueragionenell'auenirfiafcoffo,& pagato 
da Camerlen°hi . 
Tamnechcle fopradctteregolc fiano certamcntc offeruate,onde piij nonhabbianoa 
fcguirc de dcfordini pregiuditialifsimi alla Communita, com'e fucceduto pcr il paffa- 
to , ordina Sua Signoria Illuftrifsima ,cheellctto vnCamerlengo , il Gouernator pn 
roade conlcgnarleil Libro nouo, foprail qualcdoucrafciuer la fua adminiftrattione dwbba 
inpcnadeDucati jo.rcgiftrarc,dfarrcsiiftrareli prefentiordlni nel principio di effo,& di 

fuo 104. 

fuopugnofermardcbitorelofteflb Camcrle ngodeDucati ioo. de quali non pofTa mai ri- 
manerfoleuatOj fenonfornitalacarica, & licomputifti, che lifaranno Ii conti riferifcano 
con IorogiuramentoairilluftrifsimoSignor Podcfta, chehabbianoritrouato qucl Camer- 
lengohaucrtenuto il Librocon leRegole, &Ordinifopradetti, & airhora con Mandato 
fottofcnttodaelTo Signor Podcfti, cheelprimaladepofirionegiurata da Computifti, hab- 
biail Gouernatorecfsiftente nclcarico, a faldarneil debito, e non facendo, ilCaraerlen<*o 
vfcito dal caricoagiuftare Ia partita fudetta , nel modoefpreffo in tcmpo di Mefe vno, fia 
tenuto ilCamerlengo fucccffore, di aftringerlo con li mezi della Giuftitia a pagar in Caifa 
dellaCommunita lijDucati cento, & non lo eflequendo il nouo Camerlcngo, poffono 1* 
llluftrifsimi RettoriaftringerelVno, e Taltro di efsiCamerlenghi a pagar li Ducaticento 
per cadauno conilpropriodinaro, liquali Ducati duecentoin tdl cafo fiano la metta di 
efTo Illuftnfsimo Rettore, & raltramettahabbia a rimanere in Cafsa della Communita. 

Intorno a gl'Ambafciatori 3 (f Nontij . 

NOn pofsi la Communitamandar Ambafciatori , 6 Nonti j eftraordinari; a Venetia,fe 
non per caufegrauuqualihabbinoadeifer per tali conofciute dal Gencral Confi- 
glio conlidueterzidellebalotteridottedacentoinsu, mentrepuo d'auantagoio fup- 
plire il Nontioordinarioperqucftoeffcrtofalariato. 

ENon fi pofsi in tal cafo mandar piu dVn fol© Ambafciatorc, b Nontio, non intcndcndo- 
fipero aqucfto ordinefoggetti 1'Ambafciarie aSua Serenita. 

EL'Arabafciatori , b Nontij,che in auenire fi cfpediranno a Vcnetia per occafione di 
Litte, nonpofsano efscr pagati dalla Communita,che pcrfci giorni, quando anda- 
rannoper confultare,& per altri fei nel fine pcr afsifterc , fe fofsebifogno alladL 
fputtatione della caufa , la quale quandopcr qualche accidente fofserimefsa da Magiftrati, 
Colleggij ,6Configli per pochi giorni, pofsa in talcafoilConfcgliode Dodeci allungar ad 
efsiAmbafciatoriil tempo peraltriquattro,6cinquegiorni,&nonpiu,conrafsignationefot- 
tofcritta,doucndo ncl di piu fupplire il Nontio ordinario. 

AGrAmbafciatori,chehanno diprefente Lirecinqucalgiorno,ordinate dalli Statuti 
dellaCitta^fiaaggiuntavn^altraLira,!!! riguardo,cheatempi prefenti tuttelecofe 
fonoalteratcdalpafsato,fichefianoin tutto fei , quali nonfipofsinoalterarc, & ao 
crefcere,fenon con parte prefa primanel Configllodi Dodeci , &poi nclGcncrale, in am- 
bi con li quattroteizi, & il maggior debba efserridotto almeno in numero di ccnto,e 
venti. 

LI Ambafciatori,cNontijfianoobligatididarleloropolizzc,grAmbafciatori, eNon. 
tijftraordinarij,ottogiornidopporitornati dalfAmbafciarie, 6Nontiature,&ilNon- 
tioordinariodimandarlcognidueMefi,&fatre fempre congiuramento , &confpeci- 
fica tJ one, edicchiarationeparticolare delle Litte,dclli giorni, e dcglesborfi , delli nomi, 
degli Auocati, &lacagioncdclconfulto , & non cfsequendoqueft/ordinc,non lcpofsanoef— 
fer in niuna manierabonificate. 

NOnpofsiefser fatto buonoad Ambafciatori, 6 Nontij alcundinaro, chc afserifsero 
d'haueresborfatoin manze,6 donatiui a chifivoglia, pcr occafione di hauer guada- 
gnata alcunaLittc, 6 ottcnura qualche gratiada Sua Serenita, oltre la fumma de 
Lire venti, madebbanointutte le cccorenzefarkfpefc,&pagamentigiuftalaTariffa. 

TVttelepolizzcdifpcfchabbianoadefserapprobate dal Gencral Configlio conli doi 
terzidelIcBalotte,lequalipolizzeprima diefserportnrcalConfiglioperlaloroappro- 
bationejfianoduegiorniprirnaalmeno^datteallicontiadittori, qualidiligcntemen- 
tecfsaminatclle^fianotenutilotfobligodi Sagramentodiben effercitare, fopra di effe lelo- 
rocariche, haucndoancolibcrtadi far balotrare qualchepnrtita , ficcme a loro parcife t 
fcparatadallealtrc, & fopra le nottc medcmefiano dalCanceilierenotcatelc balottatione , 
&approbationc dei Confegli , fpecificando per lcttera lafummadei danari bonificati, 

Tutte ios 

TVtte lepolizze fudette habbino dai Cancellieridella Communitada eflcr confcruate, 
numerate in vnatilzaper confegnarlanell\Archiuio, in termine digiorni tre, colle not- 
te ordinatc ncl Libro de grinuentarii . 

Slanotcnuti li mcdcmi Canccllieri ncl leuar li Mandati, perche fiano dal Camerlengo 
pagatclefudettepolizze^chiamarineffiiltcmpo deH'approbatione , & il numcro di 

effc. 

LIGouernatori, Sindici,CamerIenghi, eCancellicri, che ordinaflfero, fcriueflero li 
Mandati, &Iipagaffcro , 6 in alcunaparte contrauenifsero , 6 aflfentifsero , che foffe 
contrauenuto alli predetti ordeni , caddano immediate in pena de Ducati cento per^ 
cadauno , & percadauna voIta,applicati vn terzoairilluftriffimo Rettore , chc nc hauera la 
notitia, vn terzoa chinefacefsclaconfcienza ,fe vifara,fe non della Communita' , & il re- 
Ao allaFabricadelDuomo, & non cfsequendocio vn Rettore, lo pofsono fare li Succef- 
fori,&oltredici6reftanoetiamdio priuidellecarichc, &di non poternc confeguir d'altrc 
perlofpatiod'anniDieci,& menodi poter intrauenircper detto temponclli Confegli della 
Citta . 

Coppia de Capitolo Contenuto in Lettere Ducali deW Eccelleutijjimo 

Senato 3 all' E ccellentijjimo Signor Domenico Ruyini 

Commijfariofbpra li Confini ^dedilj. Oiugno 1634. 

FRancifcus Ericio Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Hauemo nelle Noftre Lctterc de 
14. delcorrentevedute le Regole, &glOrdini NoftriSauiamente inftituiti in Adria 
pcr ilbuonindritio,cgouernodeli'entrate,ede!Iefpcfedi quella Fedelliffima Conv 
munita, che douendoriufcireagran vtile , ebcnericio di quei habitanti, venimo ancoad 
approbarli , & confirmarli col Senato tutto , efsendo Giudicatoda Noiproprio,& ade- 
quatoalbenedellamedema Fidelliffima noftra Communiti, & tuttorendcndolaude, &co- 
mendationealla virtii, & accrefcendo il mcrito voftro colla Patria . 
Dat. in Noftro Ducali Palatio dic 23 .Inditionc ij. 1634. 

Marc'Antonio Bufinello Sccretario . 

Intorno alFontico della Citta . 
1 6*34. Adi Primo Luglio in Adria . 

COnofccndol'IlluftriffimoSignorCommifsario necefsario, oltre li prudcntiffimi Or- 
dini vltimamentelafciati dagrilluftriffimi Sindici intorno al Fontico di quefta Cit- 
ta, qualituttidouerannoefserinuiolabilmente ofscruati, diaggiungerliqualcheal- 
traregulaaffinecheinauemrefianocompratiFormentidellamaggior bonta, & al maggior 
vantaggioabenefitiodiefso, &acommodovniuerfaIe, & depoueri in particolarc Perd 
ordina,chcinauucnireognivolra , chefidoucracomprar Formenti pcrcfsoFontico, fideb- 
ba in giornodi Fefta, di mattina, & airhora della maggior frequenza del Populo , far publico 
Proclama^chetuttiquelli, che intenderannodi vender Formenti alloftefso Fontico,hab- 
bianopcril giorno , chefaraftatuito, &doueraefser almeno giorni otto doppo efso Pro- 
clama a portar lemoftrc, & li prezzideloroFormenti,in vn facchetto, ofcattola Sigilato 
alla redutione, chefi fara aquerVefrettoin ralle giornonel modo infrafcritto . 

DOuera ridurfirilluftriffimoSignoiPodefta, eCapitanio, chepertcmpofara a que- 
ftoRcgimentoinfiemcconilGoucrnatore, eSindicodellaCitta, & quattro Rego- 
latoridelFontico, &dattoprimaper cfsoIlluftriffimoRcttoreilgiuraraento a tutti 
dibalottareperconfcienza s'habbipoiadaprir tuttelemoftredcFormenti , chc farannopre- 
fentate ,&balottarIeabofsoli coperti, affineche refti elletto il miglior Formento, & di 
tnaggior feruitiodelFontico, & s'intcndcia elletto ,& abbracciatoquellofcoderapiiiballe, 

A a arri- 
io6 

arriuancioalmen al numerodecinquela moftradel qualedoueraefler conferuata pur fotto 
iigillo, perchc fipoffafemprc, &dairilluftrifsimoSignor Podefta, & dalGoucrnatbre, e 
Smdico, aloropiacere vniti , 6 feparati vederfe il formento, cheiara condotto incontrc- 
ra con lamoftraperiremedii, cheincafodi fraude fofsero ftimati proprii&c. 

SVbito fatta rellettione, fi debba abbollirlanotta dclla balottationc,- reftando obbli- 
gati tutti li ballotanti , & il Cancellier che hauera fatta eiTa notta di tenerla fccreta , e 
di nonfaredifcorfoconchi fifiaintornoad effa , fotto obbligatione dello fteffo giu- 

ramento, affinc chognVno pofTa con maggior fincerita , c liberta pagar la fua confcienza , 

&c. 

Pcrchc potrcbbc effcr , chc non fcmprc tutti li fopranorainati fi potcffcro ritrouarc ad 
effa ballortatione, affine , cheperqueftorifpetto non hauetfero a rimaner ritardata 
la prouifionej OrdinaSua Eccell.cheintalcafoinluocodcgliaflunti, fia dallllluftr. 

Signor Podcftacauataa forte altrc tanti Confoli dclConfeglio dexii. ondenon fi habbia mai 

a rar ellcttionedi formenticol minor numerodi fettc . 

NOn compartndo moftre nel termine ftatuito , 6 non fodisfaccndo , c non cffendo ab- 
bracciatc qucllc 5 che foffero prefentatc , ftatuiffe Sua Signoria Uluftriflima , che 
debbanoilGouernator, e Sindico, eRegolatoriprocurar departiticon pcrfoiie 
tantodiqueftagiurifdittionc, quanto fuori, li qualidouerannopoiefler ballotrati, & ap- 
probaticon li ordini fopraefprefli &c. 

1N partiti vguali di prezzo , &dibontadc formentifidouera hauer mira di preferire gli 
formcntiraccolti nel Territorio alli Foreftieri, cosi nchiedendo 1'honefto , & ildoue- 
re &c, 

ET perche 1'ordine fopradetto in materia cosi importante , czilofahabbia ad eifcr inuio- 
labilmenteper femprecffequito, ordinaSuaSignoriallluftriflima, cheogni volta t 
che li Rcgulatori , & pefador dieffo Fonticopermctteffero , che in eflb fiano intro- 
dottiformcnti, chenonfianocompcrati , & accordati con leregoledi fopra efprcffc cadi- 
noinpenadeduc. 2y.percadauno, applicata lamcttaainiluftr.iig Podefta, chenefaral' 
eflecutione, &raltramettialdenontiantefevc ncfart , &nonve neeflcndoalla Cafladel 4 - 
lo fteffo Fontico &c. 

ET affine chcli Regulatori ftefli , & alrri , chehaueflero carico fopra il Fonticopoflano 
fempre con facilita reftarinformatidelliloro oblighi, & incumbcnze fi douera fopra 
illibrointitolatoil Capitulare delFontico, foprailqualedi commifliondi ^uaSigno- 
ria Uluftriflima comefono ftati rcgiftrati gliordini inftituitiintornoadctfbFontico da lCan- 
cellier di efsa Communita, cosi/1 doueradalmedemoin penadeducati zj.applicati comc 
fopra regiftrar tuttc lcparti , &ordini in materiadelloftcfsoFontico , chc fi faccflero irt 
auuenire, ncllofpatioditregiornidoppochc farannoprefe, cftabilite, douendocffoCa- 
pitular ftar fcmpre nel fcrigno delFonticarodaeflerconfignato da vn Fontico all'altfo nel 
modo, cconlenottCjChefifannofopra ilibridel Formcodellefarineftcffe&c, 

NOn cfTendo conucnicntc, cheilpefadorhabbiafololechiaui della porta cfel grana» 
ro,oue ficonfcruano li Formenti di cffo Fontico , debbano limedefimi Gouernator, 
eSindicofarimmcdiatc ag^iungervna nuouaferatura allaporta dieflb, e lachiaue 
habbiaaftar fempreapprcflblireguladori, onde il pefador che ne tienc 1'altra non polfa 
mai entrareinefsogranaro fenzal'afliftenzadelli medemi regulatori, 6 d'alcuno d' efli , 
&c. 

EPerleuarinfincil grauepregiuditio introdottoda qnalchetempo in qua che gl* IIlu- 
ftriflimi Rettori per mantenir maggior abbondanza nella Citta impcdifcano bcn fpef- 
fo il cauarfi foldi otto per ftaro della farina decrctati pcr parte di quefto general Con- 
fegliode 6-Luglio i62j dcftinatial beneficio dieffo Fontico, epoueri, da chc ne nafcc, 
chcinluocochc il Fontico , chefacendoildcttociuanzodoucrebbceflerin qualche auuan- 
taggio, conuienc fotencrficonfoli denari ad interctfe, chccaufali prezzi dellc farine per 
neceffita fi tcngono piu alti , fia aflolutamenteprohibito ad efli Rcttoi i Timptdirc in auuenU 

re 107 
rc la refcoflione d'efli foldi otto per ftaro, anzi habbinofpccial obligodi far chefiano in ogni 
waniera eflati, &a!loro ritornoa Venetia non poffinoeflcrlafciati andar a capello, fe non 
portcrannoalSecraarioallevocivnafedefottofcritta con giuramento dal Succcffore , & 
dalliGouernatori , eSindico , chcfia quantodi fopra ftatoeflcquito tutcoil fuo Regimento 
eccetto chein cafo dicareftia , &cbc con parte con li quattro quintinelGeneralConfeglio 
lopradettoridottoainumerode iio.insu, foifeprefoincontrario , ma ceilata la careftia fi 
douera ritornare Tcfation come fopra cfpreifa &c. 

RIceueparimentcgrauepregiudrtioilFontico medefimo per altro abufo , che alle 
volte vengonoleuati lidanari della fua cafla , & conuertitiin altrc occorenze della 
Communita , perdftatuiflfcSua Signoria Illuftriflimachedel tutto fia prohibito in 
auuenireilpotcrfileuaredanaridicflbFonticobenchc minima quantita per impiegarli in 
altri vfi , chepcr il folo feruitio di eflb Fonticofotto penaa cadauno , chcproponcffe parle, 
dlanotaflc incontrario , &alliRcgulatori, che vi afTentiflero dcDucati 2y.per cadauno, 
applicatilametta aHIlluftriflimoSignorPodefta, chc ncfaraTeifecutione, & 1'altra raetti 
allafabricadcIDuomo, nepoiTanoliRettorifornitoilRcgimcnto andaracapello, fcnclla 
fcde predetta nonfara etiamdiodichiarito efpreflamente, chc loro non habbino maicoman- 
dato, oprcmcflb, chcfi contrauengaaqueftocapitolo&c» 

* 

( DomcnicoRozziniComiffario&c. 

Domenico R17J0 Secretario (Sc. 

Ordini intorno al Territorio . 

1634. Adi Prirno Luglio. In Adria. 

L'IlluftriflimoSignor Commiflarionelriucdcr con la fuazeknte applicatione li cont^fc 
mancggidiqucfto Territorio, haucndo ritrouatc molte confufioni , & defordeni 
pregiuditialiflimi adeflb Territorio , & volendocon patcrna carita, in ogni maniera 
prouedere, che reftinodel tuttoPiftefli pregiudinjleuati, &fijparticolarmente mancggia- 
toildanarodiquellamaniera, che fi comiicnc, ha peroftabilko, &decrctatoleregole,e 
gliordini, che feguono&c. 

OGni Cafliero , chc fara ellettodal General Confeglio di quefta Citta , fia obligato di 
tenerilfuolibroin conformitaf, & conrordincftcflb ,chehagia fatto SuaSignoria, 
Uluftriflima formareal Caflieroprefenteaifinechefipo.fano vederc chiaramente le 
efsationide danari, ledifpenfe diefliperordincdi chi, econ queifondamentifaranno fta- 
tefatte, elidebiti, &creditid'ognivno, cdeCommuni ancora&c. 

NOnpoflimaiilprcfenteCafsiero, comeli fuccefsori fuoi sborfare alcuna iumma di 
dannaro , fcnza lifoliti mandati fo$ofcritti dalli Goucrnator , e Sindico dellaCo- 
munita , & Sindici del Terr.itpri^ ;quali mandati doueranno conferuarfi in vna fil- 
za del Cafsiero mcdefimo pcr coafegpar^aHVfcir della carica ncll'Archiuio della Commu- 
nita&c. 

SlaobligatoeflbCafsicrodi farriueder il fuomaneggiodclSindicodelTerritorio, come 
eordinarioneltcrmine degiornixv. doppofornito ilfuocarico, &cflbSindico deb- 
ba medefimamentefar<»lilo fotto le pene , che faranno efpreite, & alPhorafia tenu. 
to efsoCafsieredi fare effcttiuamente il fal do della fua Cafsa in mano del fuccefsore , & di 
confignarc illibrodclfuomaneggioconil ialdo, comcsedetto dalli iMandari nelTArchi^ 
uiodella Communita , dituttofacendofifarclefuericeputcdalCancellierodellaCommu- 
nitamedefima&c. 

Ha- io8 

HAuendoSua Signoria Illuftrifsima fatte riporre neH'Archiuio della Communita in 
coltoaparte, & feparatamente tuttiliLibri, e$critture, chefifono potuteritro- 
uarediraggionediefsoTerritorio, ordina, che in efso debbano in auuenireefser 
fempreconferuatccollercgoleordinateperleScritturedellaCommunitaftcfsa&c. 

El^rche fianoin auuenircleuati i prcgiuditi;, che da molti veniuano inferiti al medefi- 
moTerritorioconindebitepretenfioni d'efsentioni , ha Sua Signoria Illuftrifsima 
fattodalprcfenteCafsiero defcriuere /opravn libro particolare tuttj li nomi, e co- 
gnomi de gli habitanti nelTerritorio vbligatiallc fattionia Communeper Commune, & fot- 
toa quello dellc Butrighe, cBellombrahafattipurdefcriueregli habitanti nellc Golene ad 
efsi fottopofti , perchehabbinoancrfefsiacontribuir allefattioni, comeglialtri, eccettua- 
tiperoaquelleper ilmanteneredegliarzeri, comein altriluochi s'accoftuma, percio ordi- 
na , chefia cosi fempreinauuenire&c. 

Slano tenuti liCauarzeranidituttili Communidiportar ogn'annoperilprimodiFebra- 
rovna notrafatta congiuramento, che douera loro efserdattodairilluftrifsimoSi^n. 
Podefta dc grhuominierTettiui, che fi ritrouanonelliloro Communial Cafsiero cheaf- 
(iftera nel carico, perche egli pofsa , &debba nellibro fudetto delle Tefteper le fattioni ac- 
crefccre, 6 fminuirefccondochedall'annoprecedentcfofsero, oaccrefciute , odiminuite, 
&cidinpcna a quellidiiefsiCauarzcraniehemancafsero d'efsequireilprefente ordinededu- 
cati ij.per cadauno , &.per cadauna volta. 

ILCancellieredellaCommunita,cheviene dalTcrritoriofalariato fiatenuto di regiftra- 
refopra vnlibrofeparatotutti limandati che leuaraper pagarfi danari dal Cafsiero fu- 
detto, quali mandati nonpofsimaidarfuorifenon farannoprima regiftrati inefso Lt- 
bro&c. • ■ , 

DEbbaparimentcefsoCancellier nellibro fopra il qualc SuaSignoria Illuftrifsimalc 
ha fatto fcriuerc rinuentarioditutti lilibri , efcritturedel ftelso Tcrritorio pofte irt 
Archiuio continuaread inuentariarc lilibri, cfcritture, che ferannoin auenirc 
ripoftedi detta raggioneneirArchiuio medemo, efprimendofempre la qualitacomeha fat- 
tonVhoradiefsilibri , e fcritturecol numerodellecarte, &mancanze, chein effivifofse- 
ro, &quandofarannoda Cafsicriconfignatiinefso Archiuiolimandati da loropagati, il 
Cancelliereftefso fia tenutonelmedefimo librodell'inuentario di farne lafua notta, che e£ 
prima mandati del Cafsier tale numero tanti , c feruono daltcmpotale fino altale&c. 

OGni voltachcfimuttara ilCancellieredebbaquello , cheentraranelcaricofar notta 
fopra il librodcirinuentario, chedalprecefsorelefianoftateconfignareleScritturc, 
che inefso librofofserodefcritte, ilquallibroperddouerafemprcrimaner per la fua 
conferuationcneirArchiuio, & nel colto fudettodel Territorio &c. 

Llduc Prefsidenti gia conftituiti per la fopra intendenza dcH'Archiuio medemo hano 
tenutifotto obligo;diSacramentodihaucrparticolarcura divedere, & di procurare 
chefianopontualmenteintutte leloro partiefsequitiancoli prefentiordini , & chc 
liCafsieridiefsi nehabbinofempreprefsodiefsivnacopia per la loro cfsecutione, la qua! 
femprc, cheoccorreradoueraefser fattadal Cancellier della Communita fenza alcuna 
fpefa &c. 

ESfendofi introdotto dacerto tempo in qua, che per fare la defcrittion delie biaue ogn* 
annofifacciavna groifa fpefa dalTerritoriomedemo, poicheoltredoiellettidalCon- 
feglio , &vnNodarocon vn oflrltialeordinati dalli Statuti della Citta ben fpeflo vi 
vannoancogrilluftriflimi Rcttoriconaltracomittiua ; pero SuaSignoriallluftriffima ordi- 
na, che inauucnircnonpoflinoandarafarladefcrittionedellcbiaue, che li due clletti dal 
Confeolioin conformitade Statutifudetti, vnNodaro, & vn Coadiutore, &queftoaccio 
il feruitio fia fatto con maggior celerita , cffcndo d'affai accrefciuto il Territorio di quelloer a 
quandofu fatto il Statutomedemo, &coneffivnofficiale , a qualiilTerritorio fiaobligato 
diprouedcr dicaualcature, & di corrifponderealliduedcpucati, & al Nodaro , &alCo- 
oitorelirequattroper vnoalgiorno perlefpcfc , &liCommuni ouefi fermarannola notte 
dcbbano apparechiarlc quattro lctti , cfumminiftrarle fcnopcr li Caualli, & oltre di qucfto 

non 10J 

nonfia tenutoil Tcrritorio, neli Communi oiieallogiarannoadaltrafpefa, nepolfanofa- 
rede ma^giori , &li Cauarzerani delle Ville , chefaceflfcrofpefe per tale occafioneoltrc V 
affi^natione fudctte nonpofTanodalli loro Comrauni prettendcrc alcun rifarciraento,& ta- 
lifpefe, chc folfero fattcmeno poflinodalfudettoTerritorioeflrerercgiftratefopra il Ter- 
ritorio medemo , ficome doueracfsa ripartitionefarcpcrlefpefc fudette affignate, & ordu 

natc &c. 

LEqualituttccofefopradettedebbano inuiolabilmente ofTeruare, &efsequire come fo- 
pra li Caffieri , comeancoliSindicidelTerritorio, eCauarzerani delle Ville.c C«- 
muniprefenti, eSuccefsoriinpenadeDucati 25. percadauno, e pcrcadauna tran- 
fgrcffione applicatilametaairilluftriffimo SignorPodefta, chenc fara 1'efsecutionc , & 
non lo facendo vnolo pofsano fare li fuccefsori ogni volta che voranno, & 1'altra metti al 
dcnontiante fevc ne fara , fenon alla fabricadel Duomo &c, 

[ Domenico Ruzini Commiffario&c. 

Domenico ^/770 Secretario &c. 

FRancifcus Ericio Dei Gratia Dux Venetiarum&c. Nobili , & Sapienti Viro Dominico» 
RuzinoCommifsarionoftrofuperconfinibusfideli diledo lalutem , & dileclionis a£ 
fcclum. Hauemonellc voftre Lettereda4 del corrente vcduti i capitoli formati da 
voicon maturita, econ fauioConfiglioperil buon ind/iccio dellccofe del Territorio, & 
delFontico di Adria, & conofcendoli hoi moltoproprij , &necefsarijper il bene diquei n% 
deliffimi noftriliapprobiamo , & confirmiamo colSenato , & volemo, chc fiano inticra- 
mentc efsequiti &c. 
Dat. in noftro Ducali Palatiodiexxviii. Iulij IndiclioncfecundaM.DC.xxxiv. 

M.arc Antonio Bufinello Secretarto . 

Tergo. Nobili, & Sapienti ViroDominico RuziniCommifsario noftro fupcr 

Confinibus&c. Laus Deo 1634. Adi 18. Luglio. ln Adria. 

COnofcendolTl]uftrifsimo$ignorComraifsarioper principalnecefsario , cherdlettio- 
nedelGouernator , eSindico, che fono quelli, che hanno la maggior parte del 
gouerno di queftopublico, fiafattaconfpecial maturaconfiderationeda ballotanti , 
enonacafo, comefipuddire, chcfegua di prcfente , poiche ballotandofi fempre ilpri- 
mo giornodi Gennaro vniuerfalmente tuttili Cittadinilidieci, che fcodonopiu voti s' in- 
tendonoelletti delConfeglio di xii.&liduedi queftifuperiori di ballottereftanoper quell'- 
annovnoGouernatore, &TaltroSindico, a fegnochcbenfpeffofuccede,chetoccanodet- 
ticarichi aperfonepocoatte, &contro ancorintentionedelConfegliomedefimo,che po- 
teua ben hauer mira, cherimanefsero queitali, 6 Configlieri , 6 Confoli, ma non Go- 
uernatori, eSindici, feguendonerinconuenienti, perche li votiin vnnumero grande di 
balotanti,& balottantinonfipofsonodarcosia mifura . PeroSuaSignoria Illuftrifsimater% 
mina, &ordina, chein auenirefattacome horas'accoftumarellettionedei dieci fudetti , 
& publicati alConfcglio fi debbanoiramediate riballotar tutti dieci ad vno ad vno , cioe pri- 
malicinque del Caftello, &iIfuperioredibalIes'intendiellettoGouernatore ) &poili cin- 
que dallaTomba, &ilSuperiores'intendiellettoSindicopcr queIl'anno pafsando la mctta 
delConf. fuccefsiuamente Confoli, e Configlierj , potendofi feparare che da queftomodo 
tutte Ieellettionihabbianoacadcrein pcrfonepropric, & con iodisfattionc vniucrfale di 
tuttafa Citta&c. 

Sem \l IV/ II'»' 

p 
I,'. L a i « < 

o I 10 

SEmpre chc fi riduranno HConfegli per farcllettionc dc carichi debba ciTer dato il giu- 
ramcnto del modo , che comandara Tllluftriffimo Signor Podefta, c Capitanio a 
tutti di balottareperconfcienza, et lebalottationifattcfcnza ilprecedentegiuramen- 
tofiinoinualide . 

Rima principiarfi le balottatloni fi debbano ferare Ieportc dellaStanza oucfara il Con- 
figlio ridotto, & lechiaui habbino a ftar prcffo rilluftriffimo Signor Podefta, ilqua- 
le fotto obligo di Sagramento, nonpolTa principiata vna balottationc , lalciar vfcir 
alcuno, fc nonpercaufadi qualche accidcntc dmfcrmita , & vfcendoalcuno con occafio- 
ne, chefi aprifleroleporte icnza liccntia > rcftipriuo pcr anni tre del Configlio , & fia 
immediatc fatto per talepublicarcaldctto Gouernatore ,6Sindico,in pena deDucati vin^ 
ticinque. 

GLi elletti dal Gencral Configlio a qual fi voglia carica non poffano riflfuttare fotto 
qual fivoglia prettcfto, ma in efta debbano elfcrcitarfi con le douute diligenzc a 
vantaggio del Commune,inpenadc Ducati venticinque, &dipriuationdelConfi- 
glioperannicinquc, &di nonpoter hauer in detto tempoalcuncarico, & lapena refti ap- 
plicata la metta allllluftriflimo Rettor, & 1'altra metta a quello fera elletto in luoco fuo ,& ac- 
cetarailcarico. 

Ltre li Gouernatori , & Sindici , & altri comprefi nelli Ordini de grilluftriflimi Sindici 
in Terra Fermadell'anno i6i9.nonpoflinomeno eflcrConfoli quellichc nonfap- 
pefleroiegger, &fcriucr, &liGouernatori, & Sindici,che lilafciaflero publicar 
rimafti, comc ancolorofe accetta«Tero,&eflercitafleroilcarico,cadinoin pcna dc Dueati 
vinticinque, &fuccedendo,chc nella ribalottationc delli Dicci rcftalTero, 6 Superiori di 
voti,quelli che non fappeiTcro leggere, fidebbanointalcafo publicar rimafti Goucmatore, 
Sindico,e Confoligl'altri,chealoro fuccedeflero fecondo il numerodivoti, e fappclTero 
leggere, efcriuer, mcntrepcrdpaffinolametta delConfiglio,& quclli, chc non (appeflc- 
rolcriuerdouranno cflcr publicati rimafti Configlieri,non hauendoqueftiperreflercitiodel- 
Je loi o caricheneceflita di fcriucrc, comc enecelfario , chefaccino tutti graltri . 

Slano ogn'annodaI General Configlio colle formcordinarie fatta ellcttionc di duc Cit- 
tadini ,chefappiano leggerc,cfcriuerdipiuintelligcnti, & di maggior efperienza , 
quali habbiano titolo di contradittori , &caricoloro fpetiale habbiaad eiTcr di contra- 
dirc , & opporrc almeno vnod'efli a tuttc le parti , che foffero propoftc fott'obligo di Sa- 
oramento ,chele doucracfler datto dall' Illuftriflimo Rettore, ouero dal Gouernatore, 6 
Sindico,ogni voltachcfiridura ii Configlio , affine che di qucfto modo ben informato il 
Configliodcllematteriepoflimegliofondarelefuc deliberattioni ,&habbianoefli contradit- 
tori a ftar nclcarico vn^anno fcnza alcunSalario. 

LConfigliodei dodeci debbaanchVgliogniannoellegcrevndelfuo corpo conlo ftcflb 
titolo,&obligationepei roccafionedieftoConfiglio . 

Tperchc diprefentcnon fipuooperarccofaalcuna indctto Configlio deDodeci, fe 

non fono almeno noue balottanti in efso ridotti , molte volte le reduttioni Vanno 

vacuecon pregiuditiodcl Publico; perciotcrmina Sua Signoria IIluftrifsima,che in 

auu c nirc ogni volta,chc faranno ridottiin numerodcotto,con 1'afsiftcnza deirillnftrifsimo 

Rettorcs'intendeifConfiglioridotto innumerofufficiente,&in eflbpofsino efserfattc lede- 

liberationi,cheoccorrcflero. 

On fi pofsi mai da chi fi fia proponer per balottare alli fudetti Confegli alcuna par- 
tc , fenon faraalmenodieci giorniprima fatta vederealli contradittori fopradctti, 
chc habbino tempo di confiderarc manuramentc lc oppofitioni, chc poteflcro a finc 
di poterle rapprefentarc al Confeglio. 

Ia affattoprohibitoinauuenirc Tinftituirfi carichc di nouo con falarioperqualfivo- 
olia occafione , fe non fara prefa la partc prima del Configlio di Docedi con li quattro 
fettimidellcbalottc, &poinclGcneralridotto daicentovintiinsii, & con lcftefle 
fti ettezze . 

Non i 

E 

auu c r 
Rctto 

liberat: 

N 

di poi 

S III 

NOn pofsino mai cfler accrcfciuci \i Salarij a Salariati dclla Communica oltrc al fegno , 
che eranopriraa dellaregolacione, che di prefencs Sua Signoria Illuftriffima ha 
fatta, efara regiftrarcanelconco anneflb, fenonconlcftrcccezze ordinaccnclpre- 
ccdente Capitolo in matteria dcirinfticuirfi carichida nouo con Salario , nc poifanoin alcu- 
namacccriacfleralrerari pcr accrcfcerli da quello Sua Signoria Uluftrifsinu gliharegola- 
ti, &rcftadichiariconelconconiederaoper qualche rifpiro alla Communita, mcncre cfla 
Communica fe accroui agrauaca dadebiciper qualfi vogliafumma,&chc foddisficte atuttc 
lc altre fpefc ordinarie ,& necelTaric, non rimanga canco danaro inCafsa , che vaglia a fup- 
plirca ricornare li Salarij allo ftaco, cheeranoprima della regolatione prcfcncc far nuoniin- 
tachi, cheintalcafo apparendo fede del Camerlengo con giuramento, cheefprima, chc 
fia la Communica affacco fgrauaca da cutti li dcbiti di qualii voglia fortc , c chc vi rcfti di 
piu inCaifadenarofoprabondantc , chcpofsabafteuolmcnte fupplirealla fodisfattione dc 
medemiSalarijritornaticomcfaranno allhora il fi puo farecon parte prefa nel General 
Confeglio con lafola metta de voti , & ritornati nelTefler di primanon pofsano poi cfsCrpiii 
accrefciuci , fc nonconlercgolc, c ftrcccezze fopra dichiarice , &chi ardifcc di proponcr 
parccin concrario al prefenreCapicolo,refti immediatepriuodelcarico,chehauefse, &del 
Conlegiioperanni fei,nepofsiper ildcttocempohaueralcricarichi, & dipiucadi in pena 
dc Ducati cinquanca. 

REftiaffattoprohibitoalla Communica ilfardonaciui a qualfi fiapcrfona, niuna cc* 
ccttuataperqualfivoglia caufa,pretcfto ,6colore, fe non con parte prefa con li 
cinquefefti dellc balocteprimo dal Configlio di Dodici, e poi del Confcglio Genera- 
le ridoccidacenco vintiinsn. 

Sla parimence leuaca la regola delle Lire due pcr cefta folica darfi a Cictadini , & ad altri 
inmaggior fumma,ilprimoGiornodiGennarocgn'anno ,&prohibito il poterfi pro- 
ponereparredidarle, menrrelaCommunicasaurouida dcbiti aggrauata,& chc refti 
in Cafsatanto denaro , che fodisfatte a tutLe lc altre fpefc neccisarie , & ritornati li alarij 
aSalariatineircfser, ch'eranoprima dclla regolatione fudecca,comc refta difopra efprcfso, 
ii pofsa fupplireancoallarcgaliaftefsa fenzafarnouiintachi, cchi ardike di raettcr parte 
in contrario ,edidarla ch'apparfcdcdelCamcrlcngocon giuramen- 

to , che dechiari,chela Communicanonfiapiiiaggrauaca dadebiti , che vi fia refiduo in 
Cafsa dell'entratta dcH'annoprecedence, chc bafti per donarc la regalia ftcfsa , & fiano anco 
primafodisfarteacutte lefpefeoccoifenel dettoanno,rcftipriuoiImedemo del carico , che 
hauefsc, &delConfcglioperannifei, &dipiiipotcrnehauerealtriper ildettotempo, & di 
piii cadi in pena de Ducati cinquanta . 

DEbbaogn'anno il primo di Gennaro il Camerlcngo attualc confignare al Cancellier 
della Communita vnEftratcodi tutti li dcbitoridi efsaCommunita, pcr qualfivo- 
glia occafione, & cfso Cancellier fia obligato nello ftefso giorno publicare al Con . 
feglioGeneraletuttilidebitoricontenuti ncl dcttobftratto in penaall'vno,&airaltro non 
cfsequendopontualmentcrordineprefentc deDucati 25. percadauno. 

NOn pofsa cfser admefso nelGeneralConfcglio, ne lafciaco baloctara charichi alcu- 
no,chcfoise debicorcdclla Communira olcrcla fummade Ducaci cinque,&canco 
publicaro 3 quantononpublicaco, & queftofottopena alGoucrnatore,& al Sindico, 
che Ci trouafsero prcfcnti,ouero a' Confoli,cheafsifteiferoin loco loro deDucativinticinque 
percadauno, &per cadauna voIta,cheli lafciafsero balottarc ,douendooltre di cio rimaner 
incaricatala caricadegniluftrifsimi Rcccori di procuiare con ogni fpirico ,chela Communita 
fia in ogni modo fodisfatta de fuoicrcditi . 

NOn poflanocfser inauenirc ilGouernator,& il Sindicod'vnamedemafamigIia,ne me> 
nocongiontifinoin gradodiGermano, nepurcpofsaefser il Camerlengo nclliftcfsi 
gradi congiontocolGouernator,eSindico. 

DEbba laCommunita tener ccntinuamcntevn buonMaeftrodaScuola , con Salari 
de Ducaciccnco, fin ccntoquarantaaH'anno,fecondo alleconditioni del Soggetto 
qualenonpofsa cfser mailiccntiato,fotcoqual fi vogliaprccefto,fenon fcnefara pr._ 

ma 
112 

maproucduto vn'altroconofciuto piuproprio ,fotto pena a cht proponcfse parte in contra* 
riodeDucaticinquanta,&priuationdiConfeglioperannivinti, & dinonpoter hauer per 
detto tcmpo alcun carico, 6 vfficio in Communita . 

REftiaffolutamenteprohibitoaHaCommunita,ildardanari a Liuello a /uoi Cittadu 
ni , oadaltri, mentreeffafiaaggrauata da debiti di qual fi voglia natura , ma 
tuttoildanarodebbaimpiegarfi neiriftintione d'effidebiti , fotto pena dc Ducatt 
cinquantaachi mettelTe parte in contrario. 

NOnfipoffinoconcedereraffittanzedellePofTeflioni, Datii, Pofte d'Hofterie, 6 d* 
altri Beni della Communitaad alcuno , che deffa fofTe debitore di qual fi fia ragio- 
ne,6fumma, neadaffittuali, oconduttori, poffinoefTerconfirmateleafrittanze , 
fenon haucranno prima intieramente, &effettiuamente faldatala Communita 5 perIeratte 
decorfe,nelleprecedcnti,ferbandofifemp,-egrOrdinifolitidiftnde,e d'incanti, & facen- 
dofi in contrario li Gouernatori, e Sindici cadino in pena de Ducati cento per vno , c per ca- 
dauna volta . 

NElIe affittanze , che de cetero fifaranno dalla Communita di qual C\ voglia forte de 
beni, fia prohito al Gouernatoi , e indico ,& al Cancellier, che ne rogaffe Tlnftro-» 
mento, il metter ubbligatione a conduttori di sborfar danari alla ftipulatione di ef- 
fo,ne meno dicontar danari anticipati, fenon vnafolrattaal piualtempo,che principie. 
ra la condotta, aihne che reftino leratte annualmente,e di tempoin tempoapplicateallefpe- 
fe corrcntidiefla Communita, fottola fudetta pena de Ducati cinquanta. 

ETper leuare ilgrauedifordine , perilqualetante confufioni, & danni alla Commu- 
tafonoauuenuti, fia affatto prohibito alli fteffi Gouernatori , Sindico, &altri,che 
in loro abfenza entiafferoin luocod'effi , & ancoal Cancellierc, chene fcriueffe l* 
Inftrumento ; TafTegnaread arfittualiilpagarecreditoridel Publico,diqual fi vogliaforte, 
& le affittatione, chedi prefente vifofTero 1 conquefUconditione,& chefono fatte fponta- 
neamtntedalla Cummunita,fenza chevifiapattocon leparti, Sua Signoria Illuftriffima ia 
cjucfta parte folamente, peroconl'auttorita dellacarica, chetienehora letaglia, cafTa , 
&anoulla, fichereftinotuttigliaffittualiljberidi tal obbligatione , ma fiano tenuti di fa, 
rc intieramente li pagamentiloronellemani del Publico Camerlengo allitempi loro pre- 
fcritti , & faccndo in contrario, fiano tenuti di farcla fodisfattione vnaltravolta in mano 
del Camerlengo mederao , & percio debbano li Gouernatori , & Sindici di quefta 
Tcrminatione tre giorni doppo la fua publicatione, farne dar notitia a tutti gli Affit- 
tuali,&c. 

PArimentefiaprohibito alGouernator, &alSindico, & a cadaun altro di comandar v 
nc meno con li conf. & a Cancellicr di leuar alcun mandaro a creditori dtlla Com- 
munita, conilqualii afTcgnialcun affittualcperdebitore, & gliaffirtuali,6altride- 
bitori della Communita il pagarMandati dicredirori dieffa ,diqual fi vogliaforte ,6 fum- 
ma, & al Camcrlengodifarglili buoni, fottopenaaquefto di pagar il dopiodelfuo, & 
a quelli di farne nuouo pagamento alla Communita, affinche paffando tutti li danari, 
tantochefi fcoderanno,quanto chc fipagheranno per la iolaCafTa dcl Camerlengo , a 
quefto cllettodalGeneralConfiglio la scrittura riefcaanco piii facile, & rillnftriffitui Si- 
gnoriPodefta, & liGouernatori,cSindici poffinoad ogniloro volere, come anco reftino 
incaricati di far tanto vniti,quanto feparatifacilmentc vedereilfondo di effa Caffa, & re* 
ftinoconquefta rcgola ,& riguardimaggiormenterimolTeleconfufioni, & li[pregiuditii al 
Publico, &c. 

ETpcrchedallercgolationifatte, &cheviene facendo fllluftriffimo Signor Commif- 
fario, fi ag^iungono nuouc incumbenzclaboriofe, &difaftidioal Camerlengo, Sta- 
tuifTe pero Sua Signoria Uluftriffima, chealprefente, &a Succeffori fuoi fia accre- 
fciuto il ialario,cheprima haucuanoDucatidodefcalI'annoDucati vinti in tutto, da chc 
habbino maggior occafionc di far il carico con le maggiori diligenzc , & applicatio- 
ni, &c. 

Et M3 

ET accioche gniluftriffimi Rcttori poifino hauere fcmprc pronti a' douuti tempi li loro 
Salarij, &licreditori di liueJli li loro pro, tcrmina Sua Signoria Illuftriifima, che 
liaffittidella Poifeffione grande habbino a rimanera quefti foli pagamenti fpecial- 
mcntc obligati, reftando peio ftrettamente prohibitoa Camerlenghi ilpoterli impiegarein 
altre occafione in pena di pagare fcmprc il doppio di quelladi dette ragione sborfaffero in 
altreoccafionecolfuoproprio danaro, &per tantonelli Mandati , chefifarannod'esbor(i 
dedanariperaltre occafioni, debbano il Gouernator, & il Sindico fotto Ia pena impofta 
al CamerJcngofar che fia femprc dichiaritoin tutti effi Mandati, cccettuati li danari dcll 
affitto dclla Policffionegrandepereflfer rifseruato come fopra, & aH'ifteifa pena incorri il 
Cancelicr, che ometteife di metter nclli Mandati la detta condirionc, & per quefto pero 
folamcntefiuo chequeiranno foifero faldati ilfalario, &pro de Liuelli, che alfhoracf- 
fcndofi foprauanzo nepoifacffer difpofto, comc degliakri danari della Communita,&c. 

LI Gouernatori , ScSindicinon poffino di loro auttoritafpendere piu de Lire vinticin- 
que,comeehorapermefTo da Statuti della Citta , fotto obligo di rifarcire la Caifa 
Publicadclproprio con Lire vinticinquedi piu pcr centodipena,& di quello fpen- 
deranno finoalladetta fummadebbano farne le polizze fottofcritte con giuramento, con 
diftintionedei giorni, occ. achi fatti gli csborfi deldanaro, qualepolizzehabhino ad effer 
conferuatc neirArchiuio numerate in vna filza ,& nel fincdcll'anno , dourannoeffer poftc 
fopra l'inuentario con notta,che efprima, polizze difpefe fatte dalli tali Gouernatori,e Sin- 
dici,priiicipanodinumero,e finifconoanumero .... dal tal tempofinoal tale,& dalle 
dette polizze fi doucranno ancoleuarneli Mandati , &farche nc paffi laScrittura per li Li- 
bri, e C aifa del Camerlengo, &c. 

IL Coniiglio di Dodici pofli con parte prefa in elfocon Ic due terzi dellc balle fpcnder fi. 
no Ducatidieci, & non piucfprimendofi nella parte in che fi doueranno impicgare, c 
quandooccorrerafpenderfi fumma maggiore,fe nedcbba proporre per la parte in eifo 
Confegliodidodeci, e preiacon li dueterzi, fi debba balottaila ncl Confeglio Generale d* 
apprenderfipurecon lo fteffonumerode voti, ncil Cancellierepoffa leuarMandati di fpefe, 
fc noncon quefti ordini in pena de Ducati cinquanra,& di non poterpiuin vita fua efferci- 
tare il caricodi Cancelliere, &c. 

TRouandofinelLibrodeLiuelli, chc rifcuote la Communita per occafione de Beni 
gia alienaticertecarteaprcgiudiciodel Publicodi diuerfc mani, & carattcri, che 
dichiarannoalcuninon eiTerpiutenutiaqualche pagamento potendo in cio eifcrui 
anco dellefraudi, ftatuiffeperdSuaSignoriallluftfiffima , che inauuenircnon Ci poffinofa- 
retalinotte, ofattenon fiano validefe non farannofatte di manodclli Camerlenghiattua- 
li, incffecutionedipreccdentiTcrminationi dclCunfegliodeidodcci , lequali Terminatio- 
nifi dourannodalli Canccllieri regiftrarenei Libridella Cancellaria ,enelle notte fi doue- 
ranochiamarele Tcrminationi, iltcmpodieffe,&lecarte dcl Libro oue faranno regiftrate > 
altrimentefianoinualide, ediniun valore,&poffano, &debbano cifer aftretti da Camcr- 
lenghiqueitali,cheintendefferoefferdifobligati dalpagamento non feruato il prefentc or- 
dine &c. 

LErenouationidTnueftituredeBenidellaCommunitagiaalienati, e liuellati, ficontL 
nuino afardalliGouernatori, e Sindici, come fi efinhora feruato,manuoueliuelIa- 
tionid'aItribenidcllamcdcfmaCommunita, non fipoffinofare fenon con partepre- 
fa ncIGcneralConfigliocon lidoi terzi delle balotte, e confirmata poi dalfEccellentiffimo 
Senato,apparendoperdfedegiuratada periti,&fottofcrittadallTlluftriffimo SignorPodefta, 
chefiaconcuidentebenefitio, oueroincofe dipoco momentoconfirmatialmeno daJlTHu» 
ftrifsimo Magiftratofopra li BeniCommunali&c 

LE vcnditc aifolute non fi poffino faredi qual fi voglia quantitadibeni, nc meno 
ftipularnc glTnftromenti , fenza efpreffa licenza dclTEccellentiffimo Senato mede» 
mo&c. 

Cc Sia "4 

Slaprohibito alliNodari ildar fuorileftride d'a!cun acquifto debeni del Territorio , fe 
primonon hauera vna fcde fottofcritta dal Gouernatore,Sindico, e Camerlengo, con 
laqualeafTerminocon giuramentoquelben ches'intende divendere nonfk ioggett« 
dcenfo, dliuelloadeffaCommunita, echiperelTanonvifiadcbito conlafte/saCommunN 
ta, ouero chelivenditori,cfsendoilbeneobbligatoacenfo, 6 liuellohabbianofaldati tuttili 
debiti, che per effo bene vi foflero , nc poffino efsi Nodari poi ferar le fti ide,fe nort haueranno 
altra fede, che li Compratori habbino prefc r©rdinarie inueftiture irt loro nomi delli medemi 
Gouernatori y e$indici,&c. 

LI Contifti, che fi elegono ogn'annodal General ConfegliononpoiTanofar liContialli 
Camerlenghi , fenon vederanno priraailLibrodeliuelli , &faldate le CalTe di efsi,col 
riportonellaCaffaCommune nelliLibri dclla Camerlengaria per lefummedellida- 
narrjCh^apparerajCfrhabbmofcofsi di taleragione&c. 

MEno pofsinocfsiContiftifare licontiaCamerlenghi mederai, nc alli arfittuali,fe pri- 
manonfara poftagiudadettiCamerlenghi la Scrittura nelliLibri Publici, com'e 
ftatonciprecedentiordini ftatuitodelli pagamentifatti da ftefsi affittuali,&deJIo fcof- 
fo, e fpcfc da cfsi fatte, da ftefsi affittuali , & dcllo f coffo , c fpcfo da dsi , fopra la qual Scrit- 
tura, eLibrofi douerannoftabilirliconti, & facendoin contrario a quefte ordinationi , cadi- 
normmediateinpcna dc Ducati jo. percadaunavolta&c. 

NE poflino effer contefti quelli , che foffero congionti fin in grado di Gcrmano con 
chi haueffc maneggiatoil denarodclla Communita, dconquelli,aehifidoueiTero 
far li conti &c. 

IL Cancelherc della Communitafia tcnutoinfincdelcarico del Cameilengo,quand©e£ 
foCamerlcngo leconfegnara la filzadc iriceueridcpagamentifatti da luida regiftrar- 
li diligentementein vnLibro, ilqualdouerapoi cffo Cancellicro confegnar nelfAr- 
chiuiocon lenotteneceftarienelLibro deirinuentariodelle Scritture. 

ILCancclliermedemodcbbatcncrregiftrofopra vn Libro particolarc detuttili Manda- 
dati,cheleveraper qualfi vogIiaesborfo,ne poffadar fuorieffiMandati, fe nonli ha- 
uera prima regiftrati, & all'vfcirdel carico doueraconfignare ilLibro medemo neirAr- 
chiuio,con lenotte,comefopra ncl Librodcgrinuentarij&c. 

IL Nontio dclla Comraunita , che reffiedc in Vcnetia , debba di Mefc in Mefe la prima 
fettimana mandar alGoucrnator di effa, ilCallamicr degKOglio , cheferadi tempoin 
teinpo ordinato dairilluftriflimo Magiftrato fopra 1'Oglio, in pena ogni volta , chc 
rnancafie de Ducati cinquc da efferli trattenuti defuoi Salarij, qual non polla il Camerlen- 
go mai corrifponderli, fe non hauer^ vna fede con giuramento dal Gouernator 3 che 
efpnma fe volre , che hauera mancatoper ritenerli il danaro, ouero che habbia fempre 
fupplito airobligo prefente , & il Gouernator douera iinmediate confegnar il fudetto Ca- 
lamier alli Giuftitieri della Citta pcrche lo facciano effequire in conformita de Statuti di cfsa 
Citta &c. 

ALli MaiTaroli dcipcgnioltreglioblighi ch'habbino per vccchicordinationi,eStatu- 
tidella Citta, checonofciutiproprijdaSuaSignoriallluftriffima doueranno effere 
intieramente eftequiti , aggiunge, & impone , che fornito il tempo delle loro cari- 
chc fiaflo tcnuti diportar ilLibrodel loro maneggio airilluftriflimo Signor Podefta,e Ca- 
pitaniohabbia a vederelaloro adminiftratione, & faldo ,& reftandolein manodenaro da 
pegni venduti,oltrelefodisfattionide crediroridebbanodepofitarlein Cafadel Fonticoda 
cffcrne tenutoconto aparte, affinche fi poffono femprereftituire a proprijpadroni, con 
Mandatide Gouernatori, e Sindici fottofcritti anco da griUuftriffimi Rettori , & quei 
Maffdroli chc mancaffero d'effequire il prefente Ordinc, cadinoin penade Ducati vinti- 
cincrae&c. 

Ffinche la buon'opera della Conterminatione dclle foiTc della Cittagia con molu 
diligcnzafatta CffcquiredaSua Sigrioria Illuftriffima, ficomeha fattorifarcire la 
Communita condanaricontantidegrintachi , che fi fono ritrouati , cosi habbia 
ncl rcfto il fuodebitocffetto, nefeguanonuoucvfurpationi,Statui/fe,&Ordina ,cheogni 

duc cmque< 

A due anni T Illuftriflimo Signor Pbdefta fia obligato di operare, cheilGLOuernacor, 
eSindico faccino daMi TeTminadoridicomimm riconofcer diligentemente fe farauno ftati 
fattinuoui intachi, & non rordinarhioilSignorPodfeftad^bbanofottoobligo diSacrameru 
tofarlo eflequireil Goucrnator , c Sindico da Ioro ftcfli , facendofempre ricornare inpubli- 
co le vfurpationi, ehc fi ritrouaf&ro, & ad ciTo Signor Podeftarefti rimeifo di dared cafti- 
go , che conueneflfe alli vfurpator i , fopra di che pofli anco accettare dcnontie fecrete &c. 

ET mirandopure SuaSignoria Illwftriflimaconcaricapiternaalrefpiro della Communici 
medefima groffamence intaceata , & aggrauata per capitali importanti de 
danari toltia liucllo, &peralrri riecuutianticipacaraenccdagTafficcuali , eperdebi- 
ipublici con Eccellenciflimi Magiftrati ben cakolati , e bilanciate rentratecon le fpefc ha 
ftabilito , epervirtudellcprefentiftabilifceleaflignationi , & la difpenfa delTentrate, nel 
modo, che fararegiftraro, & diehiaritonellifogliregiftrati infinetantopcrle fpefe ordi- 
narie, pagamentidi prodeliuelli, &peraltrcoccorenzeftraordinarie, quando pcr efthu 
tione dedebici,& capitali deliuelli,lequaii aflignatroni,& calcoli comanda, che fianoinuio- 
labiImenteotferuati,& efequirifcnzaalcunaaltcrationeinpenaai Gouernator,eSindico,& 
Camerlengo,che ordinaffcro,operalfero,6 aflentiflfero , chc foffe operato in contrario , oue- 
rononefequiiferopontualmentequantoineflicalcoli, &aflignatione rimane efpreffo, & 
ordinato de Ducati ioo. percadauno , &percadauna tranfgreflione , oltrc ilreintegrare la 
caffapublicacolproprio, lequalipencreftinoapplicatclameta alT Illuftriflimo Signor Po- 
defta, ilqualcperononle pofliconfeguire fenon hauerafattaprima rifarcirelacaiTa, comc 
s'edetto, & 1'altramettaaf denontiante fe vene fara, fenonal depofito per eftintion de 
dcbiti della Communica&c. 

ET hauendoS.S.Illuftriflimamirando pure al folieuo defia Communica nelli calcoli fo. 
pradettiaflegnatiDuc joo.alTanno pcr impiegarfi in occafione, e fpcfe eftraordina- 
rie,quali difpenfandoficon mifura dcl douere^&deirhoncfto potrannobafteuolraente, 
&abbondantementefupplire, ordinapero, chcnon poffa maidcldanarodcllacaffapubli- 
ca cfferecccdutaladcttafummafinochenonfianoaflattocftintituttilidebiti , &liuellifoc- 
tolepenefottofcrittealliGoucrnatori, eSindico , cCamcrlengo , & fpefi li Ducati 300. 
nonfipoflino faraltrefpefceftraordinarie, fenoncondenari, conofciuta laneceflica della 
fpcfadclConfeglioMaggiorc, &da effoabbracciara, cheficauaflcrodatante .... 
. . . . da gettarfi prefe nel dectoConfegliodall' MuftriffimoSignor Podefta, cdalli 
Gouernatori, eSindico nclmodo, &forma, chefaraordinatala tanfaper linftintione de 
debiti , & liuellj&c. 

EPcrchclimedcmidebiti, &capitalideliuelli colpocofoprauanzo abbattutele fpefc 
dcirentrate non fi vederiano mai eftinti affatto , ne mai la Communita folleuata, ha- 
uendolTIluftriflimoSignorCommiiTarioriceuuro ordine dall' Eccellentiflimo Senato 
con Ducali di priino Luglio corrcnte d'impore vnatanfade Duc. 1400. da pagarfiin Anni 
fette, affine che aggionci li Duc. 200. chcficauarannoogn'annopcr li detti anni fette al 
foprauanzodeH'cncracc fi pofli fpcrar in progrefTodi 10.6 n.anniin circadiliberarc quefto 
publicoderanciaggrauij, & perciohauendocon macura confiderationc, &conlidouuti ri- 
guardi compartita , &formataeffatanfa , &fatta regiftrarenclli libripublici dclla Commu- 
nitaconfuafottofcrittione, accionon fia alccrata, ordina, & efprefsameme commanda , 
chefiacosiefsequita, douendo rimaner ferma, & valida, & innappellabile, come refta 
apprcfoin Ducalide diy.del corrente mefc , trattandofidifumma legiriflima, & debolif- 
fima, arfine di diucrtire gl in debiti , & infufliftentifubcerfugij, &cauilli, che folo mirano 
2 d:ffcrire, & aprcgiudicarcaH'efsacione, &al folieuodella Communita' &c. 

LAqualtanfafi dcbba ilprefenteannopagar da tutti perilgiorno diSanMartfnoprof- 
fimo per il maggior commodo deflitanfati , che lefettimanepafsate hannofodisfatta 
quelladelli Ducatimilledeldonatiuo, &glialtrianni£.pertutco il mefe di Settem- 
ore , & quelliche non Ia pagheranno nelli dctti tempi fiano aftrctti a pagarla con foldi doi per 
hn di pcna , applicata la matta aH'flluftriflimoSignor Podefta, & Taltra mctta al Depofi- 
to delleftintione dedebiti, ilqual ^ignor Podcfta fiatcnuto diprocurarc,checrTcttiuamen- 

tc n6 

tefianorifcbfTelerathe , chematurerannofottoilmoRegimento, &pcrci6 alfuoritornoa 
Venetia nonpofsa cfser lafciato andar a Capello, fenonportara al Secretarioallevoci vna 
fede fottofcritta con giuramento dal Succcfsor , & dal Goucrnator , e Sindico , che efpri* 
ma, che fiano intieramente ftaterifcofse le rathecaduteneltcmpo, che fara ftatonel Regi* 
mento, & fiano ancoftatepoftenel depofitodelFontegoperftimationdedebiti&c, 

LI danari , che fi cauaranno dalla fudetta tanfa , quclli di condane , che facefsero gl- 
illuftrifTimi Rettori , oltre liDucati ioo.poffinelcalcoloquelli deltratto delle fofse 
fodisfattopero con quefti primi li debiti, che tiene la Communita conrEccellentifsi- 
moMagiftrato delle Aque , & della deliberation deirEccellentifsimoSenato, & quelli per 
quantoimporterannoliprodeLiuelli , chefianderannofrancando, dcbba il Camerlengo 
prcfente, &li fuccefsori fuoi dirempoin tempo fecondoeordinato nelcalcolo riporli nel 
fcrigno del Fontego , perche habbiano a reftar in efso depofito a parte da non efser mai toc- 
chi , finochenon fcranno in fummadipoterconefsifrancarfi vnliuello, & percio ;eftino 
incaricatiliGouernatori, eSindici, eCamerlenghi difar faropportunamentefemprerin- 
timationi necefsarie alli padronide capitali, chc fidoucrannofrancare, accioche li dinari 
fianomofsi menochefiapofsibile, e tanto piuprefto la Communita fente qualche refpi- 
ro, &c. 

IL Camerlengo quando eftrazera" danaro dalla fua cafsa per depofltarlo ncl fcrigno del fon- 
tegodouera primadarcredito alla fuacafsa di quellafumma, che depofitara , & poi 
della fummamedefimaformera vnapartita nelluolibrocon nome di depolnodel Fon- 
tcgoper eftintion dedebitidcllaCommunitaconfignatain mano deltalCafsiero del detto 
Fontcgo , & fi depofita pcr eftintion de debiti , & quando fi douera da efso Camei lengo leuar 
danaridaldetto depcfito per cftin°uerdcbiti, douradar credito nel fuolibroalla detra del 
Fontico, chegiahauerafattadcbitricedi quellafumma didanaro, che fileuara, fpccifican- 
doinefsapartitapcr eftinguer ildcbito , oLiuellotale, chiamandogrinftromenti, litcm- 
pidiefsi, & linomi deNcdari, & debitrice lafuacaffa, & psgatoildcbirodara da nouo 
crcditoallafua cafsa , &debitoaquello, che haueia riceuuto ildanaroptr fodisfationcdei 
fuocrcdito, & tuttejcfudettecofedouerafarfolamentein virtu, &efsecution di mandati 
fottofcrittidairilluftrifsimoSignor Podefta , & dal Gouernator , e Sindico,ecio dcbba efc- 
quirc fottolepene difopra efprefsc&c. 

ILCafsicr dclFontcgonon fiaobligatoateniraltra ditta, checonlacafsadel Camerlen- 
go, faccndolacrcditrice, &debitrice, fecondochericeuera, 6 esborferaildannaro, 
&c. 

MA' perche ha ofseruato ilfudettollluftrifsimo SignorCommifsario, che nclFaffittan- 
ze delle pofsefsionivifiavnpattoefprcfso, cheobliga gli affittuali a piantare nelli 
annicinquedellc Iorocondotteijoo.videpcr pofscfsionedaefserle pagate, e bo- 
nificatenelfineafoldiottorvnajquando pcrohabbinoadcmpirointieramenteil detto obli- 
go, & fiano efse vidc dVna tal conccrtata qualita, & perciocfsendo ildouere, chc quan- 
dograffittualiftcfsihannofodisfattaalla partelororiceuino anch'cfsilapromefsa mercede , 
dichiaraperoSuaSignoriallluftrifsima , chein talcafoilCamerlengo habbiaametter ranto 
meno neldepofitodelFontcgoperrinftintioncde debitiquantoimportnrannolc vide , chc 
{\ bonificafsero agl'afrittuali medcmi , & quando per auuentura non potcfsc fuplire la rata,ehe 
efso Camarlengo fi trouafse alfhora prefso dilui alla fodisfattione defsi affittuali , dcbbano 
il Gouernator , eSindicolcuarconmandaco, chedouera efser anco fottofcritto dair illu- 
ftrifsimo Signor Podefta daeftrazer li terzi dcl fudetto dcpofito tanto danaro , che va- 
glia ad intieramcnte rifarcirc lacafsa dcl Camerlengo diquantohaueiarilafciatoalli affit- 
tuali per raggion dellc vidcda loro piantate giuflaallioblighi loro&c. 

|Orendoanch'efser,chc alla finedelleprefentiaffittanzencllenuouecondottefifminuif- 
fcro, 6s'accrefscfscrorentrade, refta pero dichiariro, chcincafoche fi affittafscro 
meno, tanto menofia obligato ilCamerlengo ametternel dcpofito fopradetro , e fe 
s'affittarannodi piii fiatcnutodimantcnirtuttocio, che dipius'affittafscro, & quefto fotto 

le pcne f oprafcrittc &c. 

Li 1 J 7 

LI fopradetti dannaridcftinati aH'eftintionde debitientrati nelfcrlgno del Fontico,non 
poffi il Caflier d'elfoFontico ritornarliincaffa del Camarlengo,nedarHfuoriinaltro 
ruodoper qual fi Vogliaordine, caufa, oaccidente, fe non per francare li capitali 
de liuelli , 6 perfodisfar li predctti debiti , e miglioramenti, & con Mandati fottofc;itti 
dairilluftrifliimoSignorPodefta, &dal Gouernatore, eSindico, che efprimino quali li- 
uelli, debiti, 6 raiglioramcnti douranno francarfia fodisfarficoldanaiodichiaritoindetti 
tnandatiinpenadi reintegrare ildcpofitodelfuopropriocon aj.percentodipiu applicara, 
comele fopraicrittc, & airifteffa pena fiano obligatili Gouernatori , e Sindici , che facef- 
fero, 6 affentiffero in contrario alli prelentiordini, &ilCamerlengo, che non eflequiflTe 
quefto e detto di fopra, 6 impiegafTe ildanaroin altri vfi&c. 

Calculo deWEntrata della Communita d* Adria con la difpenfa d*ejfa > (f\ 
pagamenti de debiti 3 che doueranno ejferfatti conforme alla 
notta , chefara cjui alligata com in ejfa 
diftintamente dichiarito rimane . 

Intrade dalla Communita annuc videlicet J La PofTcflion vecchia ■ ■■ ■ 
La Pofsefsion di S. Lorenzo 
La Pofsefsiondi San Piero ■ 
La Pofsefsion dci Dragonzo— — 

Canaldiprinralavolta • 

Canal di Piantamelloni — - 
La Val di Campeili — — 

HDatiodelSal - 

II Datio della Maluafia — 
II Datio delfHofteria -D.J52: 

D77»: 

■D.j2o: 
•D.200: Dadiuerfi liuellrcomeappar in libro di liuelli 
Pcr lc condane d'auifo ali'anno Summa 1'entrata - 
Lafpefafiabbatc- Refta Spefa annuale fa detta Communita videlicct. 

Airilluftr ifsimo Signor Podefta" , c Capitanio per fuo falario — 

AlMedico , - m JJL* ~ -. 

Al Furicr haueuaDucari 1 2.horaredotti in Ducatiottocon obligo di 
fnandar le Lettere peroccafion dclle Militie a Cauarzerc, a Loreo, & 
altroueifuefpefc , — , - 

A quello commodailReIoggiohaueuaDuc.i6.horaDuc. 12. • 

AlGoucrnatorhaucuaDuc. 12. horaDuc.p, — — — — 
II Sindico vt fupra _— , , , 

•A quattro Confolihaueua Duc, 4. hora Duc. 3. pervno ~— —— 

A fie Configlieri haueua Duc. 3. hora Duc. 2,per vno — • . 

Dd II L. 


5422: 


8 


•L. 


4780: 


4 


L. 


3224: 


4 


L. 


1240: 
L. 


30: 
L. 


124: 
L. 


124: 
L. 


417: 


6 


L. 


106: 
L. 


124: 
L. 


ijj: 
L; 


620: 

L.i4377.'i2, 
L. 12.9*3: L. 1454.12 L. 


z$6o: 


L. 


2647: 8 


t: 


49W2 


L. 


74: * 


L. 


55'>i6 


L. 


55'i* 


L. 


74: 8 


L. 


74: 8 u8 

11 Camerlengo haucua Duc, i 2. horaDuc. 20. effcndofi accrefuto molta 

Scrittura — ~ - — — L. 124: 

A due balottinihaueuaDucati ^.hora Ducati 2. pervno — L. z^:i6 

AlUGiuratidelle arme — — — — — — * L; ^j. 

Li Giurati fopra il foro eranoo", a Lirej, hora rcdotti in quattro Ducati 

i.pervno — - ~— _ « L. 24:1 6 

II Cancellier della Communita ~- — > 1. . f^ lt y. 

Al Nontio a Venetia haueua Duc. 40. hora Ducati 35. — L. a 1 7 " 

Auocato della Communita haucua Duc. 1 1 . hora Duc. 1 o. ,, ■ . L. $ 2: 

Alli Contifti — L. tf\ 4 

AirDrganiftahaueua Ducatijo.con obligo di mantener laMeffa airillu- 

ftrifs-Sign.PodeftahoraDuc. 63. — — _ L. 390:12 

AlBarbicrhaueuaDuc. 15.horaDuc.t8. •— — — L. 111:12 

Per ncttar il ponte — — — - m*% — ~— L. ia : 8 

Pcr ncttar la Loza — — «— — — — — L. u. 8 

II Cancellier della Communita »■ ■ « ■ < ■■ - — — ■ -L. 307: 

A quattro offitiali — - -«— — — — . . L, $691 

Al Maeftro daScuoIahaueua Ducati 200. hora fe leafTegnafinDucati 

AlDeputatoperaurirl'Archiuio — - ~— — - L. 24:16 

Per le fpefe del Territorio per il quarto fpettante alla Citta •— — L« 18*; 
Perfpefe di litte, concieri di palazzo , ponti , &altre fpcfe eftraordina- 

riefeleafsegna — -— -— — — - — — •— L. l86"o. 

Al Colleggio dcl Clero ■ ■ ■ — » ■ « — - — — L, 14. 

A Giacomo Rimondo ■ — — ■ ■ ■ •— • • L. 4,10 

PcrvnamefTa Votiua — • •— ■ — — ■ •— • L. 3x4 

PerilCirioPafqual — - — - — - — •— •»— — L. 93. 

Pcr il Predicator — — — - — — » — * — L. 70. 

AH'Hcrcdita Mofcheni — — — — ■ - — — - L. t oo* 

ASuaScrenitaperilfcudodiFafani •■* •— — ■*■■* L. 31. 

L. 357.10 LiuelU francabili cjuati pagano proi AlliSignoriBriani 
AHaScuoIadiSan Vicenzo 
AHi PadridclleGratic 
A Carlo Bouato — 
Alla CommifsariaBadocra 
Alla Signora Nouella — L. 18*. L. 
L. 
L. 
L. 
L. 682. 
43. 2 
111. 12 
818. 8 
298:12 
L. 2193.14 

74* « Francati . 

Francati . 

Francati 5 & eil mcdefimochefi 

troua anco in nome di fuo padrc 

Francato. L.I2023* Lc ii9 

LEquali Lire 1474. 15. che fefhno in auan/o oltre le fpefe doueranno efer depolica* 
te nella Cafla per cftintion de dcbitidi 4. mefiin 4. mcti la terza parte, e pcrche fi e 
fatto il prefente calculo fopra Tinticro delle entrate , le quali fono aggrauate per l'an- 
no 1634. P r i mo Ottobre, fino vltimo Settembre 163$. deLire8o6. per occafioni dell'im. 
preftanze, toltc fopra li affitti da fcontar di paga in paga larata, che di gia e ftata compen- 
fataalli medcml affittuali nelli Libri nVhora formati giufto le loro afritanze, reftara pe- 
rolibcro il Camcrlengo del depofito delle fudette Lire8c6. in modoche depofitando 
cadaunanno Liretf^S.fodisfara alli oblighi ingiuntoli perla eftintionedctanti debiti pcr 
1'amontare dellc fudcttc Lirc 143:4 ij. & douer£ far ia prima paga del depofito a pri- 
moOttobrioventuro, efufTcgucntcmentcprimoFcbraro, e primoZugno de Liretitf.per 
ratta&c. 

EDairAnno 1635. primo Ottobrio fin i6"38.vltimoScttcrabrercftara folamcntelibe- 
rato il Camarlendo dcllobligodi depofitare come di fopra Lirc 3 1 o. all'anno ogni 4. 
mefi, depofitando la rata dc Lire 381.12. &c. 

DOuera* il medcmo Camcrlengo , fatti li conti fudetti nelli tempidi fopra limitciti 
rcfpcttiuamcnte depofitare intieramentc nella CaiTa ncH'cftintion de debiti col 
danaro ch'intrara nella Caffa Conuenicnte de tutte le entrate ogni quattro mefi 
nel modo ludettoper la tcrzaparte Lirc 485. che aIl'anno incontrara 1'cffctto dcllcfudette 
Lire 14*4.1 5. &c. 

PErDccima fipagha alli Gouernatori deirEntradcperLiuello de Ducati 2. m. a Febra- 
ro, chcfipaghadi buona moneta ogn^anno Ducati 10 fa di . . . . Ducatiia.&c, 

Calcolo delli Debiti 3 e Crediti della Communita 3 CT applicationc 

per la loro efintione , eprima . 

AirOffitio dclle AcqueperCampadeghi L. 84:4 

i\H'OffitiodiSignori Lffccutoridelledcliberationidi Scnato pcrarme L.2489: 4 
AlPOffuiodeSignoriGouernatori deH'EntradepcrDecimc L.i 274:12 

Sl affegnaperpagamentodi queftiildanaro, che fiha fcofTo,efi fcodcra per Taliena- 
tioni fatte, & per il pagamcntodevfurpationifeguite di partedelle foffc vcchic dclla 
Citta &c. 

SlatTegna dell'oltrafcritta partita Lire7J4.chefoprauanzano in CafTa del Camerlcngo 
Cafcllato,oltreildanarodeIl'Entrateaffignatoli per lc fpefe de quattro meficontinui 
finiranno vltimoSetrembrc, & ancoperreftodcmandati lcuati fin hora,c pcr ilrcfto 
dclla fumma fudetta diprimi danari, chc capitarannoncldepofito affignato pcr l'inftintione 
dedebiti, &c. 

Creditoridella Communitaper occafion deAfftti esborfati anticipata* 

mente ,che deuono ejfer rejfarcitidi rattain ratta in Cajfadel 

Camerlengo,per efferficalcolate tEntrade intiere, come 

fe li Affttuati nonhauefferofatto csborfoanti- 

cipatOy ilche douerafarfinellitempi 

come quifotto (Sc. 

i<*34.di2.0ttobreaHifottofcritti 

A Gioi Battifta Boccato — — 

A Bernardo Guarniero — 

AFranccfcoRimondo ■ < 

AGiacomo Rimondo - ■ 

1555-. di 2.FcbraroalIi fudetti, come di fopra 
t. Luglioallifudctti -— — « 1 L, 


a6*8: 


L. 


61: 


L. 


21: 


L. 


81: 


L. 


104: 


L. 


16%: 


L. 


26S: 
2.0t 120 

a. Ottobre a Glaeomo Rimondo folo,cheli altri hanno finito illoro 

i636.di2.Febraroaldetto - . — t m . ■ •— 

di 2 . Zugno al dctto — ■ ■ •> ■ •— • •- 

di 2. Ottobre al detto ■ ■ — ■ 

1637. di 2. Febraroal detto . — - *-— — 

di 2.Zugnoaldetto — — - * — •— ** «* 

di2,Ottobrealdetto ■ ■ •— »_ - . - 

1 63 8. di 2. Febraro al dctto ■»»- — — — — — 

di j.Zugnoaldetto — ~ ~~- .-«——. -_-.- L. X04: 
L. 103: 
L. 103: 
L. 104: 
L. 103: 
L. 103: 
L. 104: 
L. 103: 
L. 103: Q L.x 73 3: 

Veftecontrafcrittepartitedouerannoeffcrfotisfattecon parte dellc Lire 1 45 3 : 1 5- • 
di auanro, che fa la Communita ogn'anno, c conTordine prefcritto nella dichiara» 
tioncfatta nel Calcolodeirentrada intiera annualedi effaCommunita. 

Danari >che laCommunita tiene a Ltuello Francabile 
dallifottofcritti conpagar li pro. 

t)a Nouella Albanefe del 1621. li 27. Agofto Duc 800: Francato. 
DaZuanne Boccato del 1 623, li lo.jZugno Duc. 3oo:Francato. 

DallaCommifTariaBadocra Duc.1080: 

l624.di2 3.Febraro Duc. 120: 

Itf25.di 8.Maggio Duc. 300: 

162$. di 2j.Ottobre Duc. 500: 

1628. di 28.Zugno Duc. 400: Dalla Scuola di S. Vicenzo l 
1629. li 14. Luglio 
1632.H i7.xMarzo DalliSignori Briani 
1600. il mefe di Settembre 
i6o3.iIroefediOttobrio Duc.200. 

Dalli Padri dclle Gratie di Venctia . 
1 6 1 4.11 mefe di Gennaro Duc.2400: Ducnoo: 
Duc. 900: 

■ ' » 

Duc,2ooo: 

Duc. joojFrancato. 
Duc ^oo.Francato. 

Duc. n6:Francato 

■»——■»— » i^w^— «— ■ » m j ■ 

DUC.6I16: QVefti doueranno effer fotisfatti con quello , che auanzara ogn'anno dellc Li- 
rc 1454: 15. Scritteoltre raffegnamento fatto per reffarcimento d'Affitti dati an- 
ticipatamente dalli Affutuali 3 & con li Ducati duecento fi cauara dalla Tanfa 
formatadaSua Eccellenza IUuftriffima per annifette de Ducatiduccento ali'Anno. Sum- 121 

Summa Summarum de tutti li Debiti,c Crediti 3 chc 
al prefente fi attroua la detta Communita, 

c prima, 

Communitadeue dar 

AirOffitiodelleAque pcr Campadeghi * ■ — . L. 54* 

AU'Offitio deirilltiftrilsimi Signori Delegati dclla delibcration di Senato 

perarmi « ■ — — ■« ' ■ L. 2484: 4 

AirOffitiodeSignoriGouernatoridcirEntradcpcr Decima L. 1274:12. 

Alli Affittualipcrtantihanno esborfati anticipatamcnte,&deuoiiO cflcr 

rififarciti . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — L» 1922. 

LiuellifrancabiliDuctfiitf. — •— — — -— - •— L.S7919' 4 L.43 68 9'- Communita dcuchaucrc 

Pcrvnfcrittoperramontar dilegne L. 1183: 

Pcrquelloficauaper.'intachi, e vcnditedcllefofse, netc di fpcfa afli- 
gnatiper il pagamentodcl debitodeirOffitiodellcAque, &Offitio 
deSignoriDelegadipcrlearme — — — - ■ L # 3100: 

Per tanti foprauanza in Caflfa delCamerlengo Cafellato, oltre il denaro 
alsignatoli per lefpcfe di quattro mcfi corrcnti finira 1'vltimoSettem- 
briovcnturo •— • — — • — — ■■ ■■ L. 744: L. 5027: 

Coppia di Capitolo in Ducali dcWEcccllcntifsimo 

Scnato. 

HAucmocon riftefloSenatoapprobatituttii Capitoli in propofito del buon gouerno di 
Adria,checihauetc inuiaticonlefudetteLettcre dcdi x8. Lugliopaflato, ondcpo- 
trctecomcttcrnc lainticra cfsccutionc . 

Dat.iaNoftroDuc. Palatiodic4.SeptcmbriS|Ind. fecunda , MDCXXXIV. 

Mar c'Antonio Bufinello Sec. E e Vtu 122 

JPriuileggtj di la Magnifca Communitk di la Citta di Adria conceff 
daW Illuftriffimo Dominio di Venetia. 

ANDREAS GRITTI Deigratia Dux Vcnetiarum &c. 
Vniuerfis , &fingulistam Pottcftati Adria» praefenti , &fucccfsoribusfuis,quani 
alijs quibufcumque pra?fentihus , &futuris, quibusfpcftant, feufpcftare poterit 
notum cfse volumus. Come efsendo fta pcr laSignoria Noftra dclM D.viiii-allixviii,Pe.cem. 
brencl Colleggio, qualhauea auttoritadal SenatoNoftrofartealcuneconcefsione 3 &con- 
iirmati alcunicapitoliallafidclifsima CommunitanoftradiAdria, lc qual per quanto per 
nomcdiquclla neeftafattointendere, hannofmarite,&perfe. Suppiicandoneperoadef- 
fcrcontcnti , che fi rileuino in publicaforma. II chc parcndone ben conuenientc fiamo fta 
coftretti di fatisfareaqucfta fideJifsima Communita noftra , ecosihabbiamo ordinato , che 
de vcrboad veibum detteconceffion, & capitoli fianoquiinferiusrcgiftrati /Comandan- 
doa tutti, & ciafcheduno, che pcr quello a loro fpetta debban©ofTeruarli, & faichcdaoj>n* 
Ynofiano ofseruati . 

Tenor autem concejfwms 3 & capitulorum fequitur , 

(f e talts. 

LEONARDVS LAVRETANVSDcigratiaDuxVcnetiarum&c. Vniuerfis, &fin- 
gulis tam pra?fentibus , quam futuris prxfentis priuilcgii noftri paginam infpec*turis,pa- 
teat, &manifcftumfitquodadeuntcnoftramprcefentiam, noftrique Dominij , pru- 
denti ViroBcnucnutodcBucca ciue, & Nuntio, atqueoratorefidelifsimceCommunitatis 
noftra? Adria?nuperimededic1:is DominioNoftro. Isporrcxitnobisnon ni»llacapitula,fup« 
plicans, vtdignarcmusillaeifdemdefpecialigratiaconcedcre. Nosvero habito refpcclu 
fidei predicia» Communitatis erganos, & Statutum noftrum eum noftroColIegio cx decre- 
to ,& aucloritate Confilijnoftri rogatorum eifdcm refpondimus prout fubtus vnum quodquc 
Capirulorumpraedi&orum hicinferiusdcfcribitur. Quorum quidcm capitulorum tcnor fe. 
quitur&c. 

itf.D.vnij. Dicxvni.Dcccmbris inColleggio habcntc aucloritatcm aScnatu. 

Qupd CaptulisCommunitatis Adriarfffondeatur <vt infra a 

& primo. 

t 

* £* ^He Voftra SerenifsimaSignoria (\ dcgni in fcgnodi Dominio , & d\ loro fidelra do* 

m^ j narlivnodegno, &cccclIentcSrendardoconla beatainfegna marchcfcha , acci6 

^ 1 ^ cheinfcgnodi vafsilitate lopofsinopiantarfufolapiazzadiditra voftra CittadiA- 

dria , & quellovcncrarccomeDio in tcrra, &fidelilfimi fcruitori, chefono, &volcnocf- 

ferdi Voftra IliuftrifsimaSignoria. 

[ Ad primum refpondcatur quod fiat vt pctitur . 
II.TfTem , chequellafi degni volerconcedeili, chemainonpofsinoefseraftretti diandar, 
I nc di mandar neconlcpcrfonc, nc con bcni in alcuno fatto d'armi, faluo fc non 
«•» acadefsc alla Sercnita del Prencipc andar prrfonalmente, & per diffcnfionc dcl 
d.ttoloco. 

( Adfccundum quod fiat, vt pctitur. 
JJl.TTem , che ogni benefitio Ecdefiaftico vacante, & che vachera in la prcfentc iu- 
I rifdittion, & Citta Vcftra di Adria, & anche quelli fono al prefcnte conferiti in 

cftra- 12 3 

cftranecperfone, & nonhabitante in dittaCrtta , &iurifdittione , &cheno.n fianoOtta- 
dini originali, ncpriuilegiadi, fcmpre fiano , & debbano effer Cittadinioriginalidi detta 
VoftraCitta, & a quelliconferirli facendocontinuareflidcntiaindetta voftraCitta,&iu- 
rifdittione • 

( Adtertium, quodprouidebimusmedioOratorumnoftrorumincuria, quod fatisfiat 
eorum defiderio . 

rlv.Item, chedittavoftraCittadi Adriafiaimmune, & exemptedetuttegrauezze, &fat- 
tione, fireal, come perfonal , &(idadatij, gabclle, boccatici, & tafli , quanto da ogn' 
altra grauezza , come per il paflato^ ftato . 
( Adquartum, quodferucturconiuetudo. 

v. Item , cheroffitio dc Notariato, fi in Ciuile, comein Criminale fia , & debba rima- 
nere inli fideliflimi, & originaliCittadini deditta voftra Citta fecondochepcril paffato c 
ftato, & non in altre pcrfone , dc mente che facino continua reflidentia in ditta Citta . 
( Adquintum, quod ferueturconfuetudo. 

/vi.Item, chcin ditta Citta voftrafi poflSvcnder, &comprar, & metter,&cauarognibc- 
ni, & mercantic dcogni conditioneliberamente, & nicntepagando ; faluo, cheilpaga- 
mento della bolletta , el quale fi habbia a farc in qucfto modo vidclicet chef e faranno biaue, 
vini, carne, lane, &fruttc, perlequalcofefc iaranno cauare habbia apagarperil bollo 
del Magnifico RegimcntofoldiquattrodaVenetia , &altrimcnti alNodaro, chefaradetta 
bolletta , comcperil paflatoeftato , &dereliquisfonoduefoldiper labolletta, che fara 
ilNodaro, & delle cofecheentraranno nihiliuxtaconfactum. 

( Ad fextum , quodrebus, qiras ibi nafcuntur ferueturconfuetudo, incasteris vcrdfint 
adconditionem fideliflimorum noftrorum paduanorum . 

vn. Item , chetuttele condanation ,chc fifanno, debbanofpettare al ditto Commundidet- 
taCittavoftra di Adria, ecccttochcquclledcllirebellioni, lequalhabbinoa fpettarc alla 
Sercniflima Signoria Voftra , & leparte ddli accufadori gli habbino a effer falue, come e 
ftatoper ilpatfato. 

( Ad feptimum , quod feruetur confuetudo'. 

vni. Item , che detto Magnifico Regimento in detta voftra Citta , & iurifdittionc habbia me. 
no, &iuftoimperio , &gladiipoteftatefccondochcper il pafsatoeftato . 
( Adoclauum, quodfiat vtpetitur. 

ix.Item, chetutteTentrade, &bcni,dati;, &pedagij, & paflifolitifpettare, &partene- 
re a detti fideliflimiferuitori , gli habbiarimanercperloaduenire , come per ilpaflaco e fta- 
to. 

( Adnonum, quod feruetur confuetudo . 

x.Item, che voftraSignoriaglidebba dare ogniquantitadi Sale da pago, chea lorofara 
neccflario per fuo vfo , & chcper loro fara ricchieftoa prctio de Ducatifette il mozzo Vene- 
tiano, &atermincdi fei mefi in feimefi, comeeftatoperilpaflato. 
( Addecimum, quodfcruetur confuetudo, 

xl. Item, che voftraScreniflimaSignoriagli voglia concederftara trefento Venctianidifru- 
mentoatermineanni tri proflimi, che hannoa venire a pagare ogn* anno latcrzaparte, 
habudo refpctto , chc lifrumenti, chceranoinlo diftrettodi dettavoftra Citta fono ftati 
eftrati. 

( Advndccimum, quodfiat, vtpetiturfinitoprxfentibello. 

XII. 124 

xn.Item , cheilMagnificoReggimentodidetta voftraCittahabbiaa farfareognianno nel 
mcfcdiOttobreladefcrittione dellebiaue, & bocche, chefarannoindettavoftraCitti,& 
iurifdittione, &di quellefe glirirrotiaranno, lalfargenetantecheabbondantemcntetylifia 
ncceffario , &fecafo fuffe, che Dio nc guardi , che tale biauenon gli fafle , che baftaflc che 
effi feruitori ne poffiextraheredella Citta voftra di Venetia , &altri luochi fottopofti a quel- 
la, tantcquante gli faranno necefTarieliberc . 

( Ad duodecimum, quod de tcmpus prouidebitur, proutvidebitur opportunum. 

xiu. Item , che detti Seruidori Voftri poffino cauare fuori della Citta voftra di Venetia ogni 
mercantiaperloroneceffitapercondur a detta voftra Citta di Adria, pagandofolum quel- 
lo, chepaga leCommunitavoftre diLoredo, &diCauarzere. 

( Ad tertiumdccimum, quodin hoccrunt ad conditionem fideliffimorum noftrorum 
Paduanorum . 

xiv.Item , chedettiferuidoripoffinonauigare, & marcadantar con barche, burchiperma- 
re , &intutti lialtri loci di VoftraSereniti , fegondo che ponno fare, & fanno lc dcttc 
Communita voftre di Loredo , & di Cauarzere. 

( Adquartum dccimum, quodin tranfituperturrem nouaminfaclobullettarumfintad 
conditionemillorum de Laureto. 

xv. Item , che detti feruidori poffino tegnir mai frumenti , & altre robbe nelle loro cafe fi 
pcrvfofuo, quantomercadanticlibere, e per quello modo , chehannopoifutofareperil 
paffato . 

( Adquintumdecimum, quodferueturconfuetudo. 

xvi. Item , che ilMagnificoRegimento, il qualhaucraa venirc indcttavoftraCittafemprc 
habbia ad efler cllctto per quattro man d'ellcttion . 
( Ad decimum fextum , quod fiatvtpetitur . 

xvii. Itcm , che IaprefattaSignoria Voftragli confirma li Statuti loro, che hanno in det- 
tavoftraCitta . %i 

( Ad dccimum feptimum, quod confirmcntur Statuta ad beneplacitum Dominii 
ftri. 

xviii Itcm , che laiurifdittiondidetta voftra Citta fieftenda, & debbafieftendcreper tuttc 
le raggioni di Villa noua , & Adriano. 

( Ad decimumoclauum, quod habcantconfinesconfuetos, & fi in futurum aliudfieri 
poteritfinepraduditio aliorumid fiatlibentianimo. 

xix. Item , che detti fidelifsimi Seruidori pofsino far , & difpenfar ogni quantita di grifoledi 
ogni conditione in le valle dellc Citta voftre di Venetia, & di Chioza , & in li altri luochi 
di vcftra Signoria comefempre pcr il paffato hanno fatto, & difpenfato. 

( Ad decimum nonum , quod fiat ,fine tamcn prxiuditio aliorum concefsionumpernos 
factorum alijs fidelibusfubditisnoftris. 

xx. Item , che detta SerenifsimaSignoria voftra vogli conccder adcttiferuidori qucfta gra- 
tin,che loro non pofsino effer aftrctti dalli fuoi crcditori della Citta di Venetia/e non fottoha- 
bili tcrmini, &quclli, chefiritrouanodebitori aCittadini Ferrarefi voftra Signoria glivo- 
glidonar lihere. 

( Ad vigefimuinpro niincvoIunHis aliudinnouari. 

Qua- 
125 

(^arcAurtoritatefuprafcriptiConfili; Noftri rogatorum Vobis omnibus, & Veftrum 
cuihbet mandamus , vt fuprafcriptarum refponfionum ad vnumquodque Capitulorum pra> 
diftorumfaftas quantumadvosfpeciatobfeructis,advnguem, & obferuari inuiolabiliter 
faciatis. Regiftrando has noftras ad futurorum memoriam in Aftis Cancellaria? Noftrc 
Adna? &regiftrataspra?fcntantireftituendo. Inquorumomnium fuprafcriptorum fidem , 
& cuidentiam pleniorem prxfentcs Noftras fieri iuffimus, & Bulla noftra plumbis ro- 
boran . 

Dat. in Noftro Ducali Palatio dic x 1 1 . Ianuarij, Indiclionc v 1 1 1 . MDXXXII II. 

1 6.N. 1 

. "P Go IuIius dc Gfottn F. q. Nob. viri Domini Andre* Publicus Apoftolica , & Im- 
L - S -JL/ P cnaIl AuaontatibusNotariusAdrien. necnon Cancellarius MagnificaeCom- 
munitatis Ciuitatis Adriar, fuprafcripta Priuilegia, conceffiones , & Capitula 
conccflapr*dic>aBMagnific*Communitati, per Illuftriflimum Duc. Dom. Venetiarum , 
proutiniuoAutentico .... incapfaMafTariafupradicl^Magnifica-Communitatis, 
ita & Fideliter fcnpfi, fumpfi, & exemplatus fum de verbo ad verbum prout ftant,&iacent, 
nihil mutato,quodfenfum variet, nififorteinpontofylabx, vel litterarum compreffione, & 
in tidemprarmiflarumhic mefubfcripfi , fignumque meumtabelionatus hic a capite mei no- 
minisappofui confuetum , & fignaui . 

AnnoD. 1574.1^, 2.die vero fexto menfis Februarij. 

NOsIofephPiaamanopro IHuftriflimo Duc. Dom.Venetiarum.Adri* Poteft. Vniuer- 
fis, &finguhs fidem indub. facimus, & attcftamur vltrafcriptum D IuIiumGrot- 
tumefieNotariumPubl.&legalcm, acCancellariummaius Magnific* Communi- 
tatisbon«opinionis,& fam*,cuius Scripturishic,&vbiqueplenaadhibetur fides, &adhibe- 
npoteftvbiquelocorum. Inquorumfide&c. 
Adria? die 23. Iunijij 77. 

Nicolausde ApollonioCanc.Pra?t.fcripfit,& figillauit&c. 

/In Matcria di Decime. 

/1663.24. Settembre. 
A ^J^/gnoriFrancefcoRonconi, e FrancefcoFranzofiDeputati dal Maenifico 
± X ConfigIiodiquelIaCittad'Adria,narrante, &efponente,chehauendo perpron- 
fenMrnl^- !i- ? Z i , PubliciDcCTCti ' & «particolar di Partc 10. Zugno /661. pre- 
SfJ P l**. 1 ' m ^^AbbitantiinqueiiaCitta, efuo Territc^io,Te>oli 2Z e, econ- 
udmT IT A n K^ ChC ^ ed0n ° in detta C ^a, eTerritorio, & eilendo li medemi Cit- 
de Zl A l l ri n ami dsCntl ' C n ° n 0bl ^ ati ad aIcun Paga»cnto di Decime , in virtu 
co \v, SSt ^' ,8 " Dcc f. m breconcefielidairEccellentiffimoColleggio, 

t ?W ret0 ,^- 6 -^S lio > con il q^ilereftano li fudetti Cittadini ,& alrri Abbitan- 
Dref^ l?f rtlC , hr ™ mt ™ hD ™™, comeancoin virtii daltre infinite Terminationidel 
.in,rr pf? Colleggioefecutiuedi detrc PartidelPEccclIentiffimo Senato, ag. 
fn dc?M r^? C0 ^r partC V^ " ' ^no, chc obbliga l'ifteffi Cittadini , & Abbitanti 
defun P^? 5 cTcrr,tor,oadouer F^ntarieIoroPoliz2e, per far particolar mentione 
Scnmm T S $ l 'rs^ 1 n ° n - pretcfo 1Ecc ^ntiffimo Senato di puntodcrrogare,an- 
commete, chcfidebbmoquellimantenere, comedalia Lettera della fudetta Partc chia- 
wfn?™^^ erponenti, cheper ie raggioni, ecaufedifo- 

pra narrate eflendo Ii medefmi eccitati con Proclama di quefto Ecccllcntiffimo Colleggio efe- 

Ff cutiuo 126 

cutiuodiPartcdelPEccellentiflimo Senato,fiinoli fudctriloro Priulleggiriconofciuti, & ap- 
probati , &in confequenza libcrati da ogni Dccirna ordinaria ,& eftraordinaria,come egiu- 
iio,econucnicntc. 

EtdalfaltravditorEcccllentc Fifcal dcl Collcggio diccnte, chc per qucllo riguarda \i 
foli Cittadini , &a]tri Abbitantia luoco v efuoco con leloro Famiglie nellafudetta Citta ,e 
Territoriofenzaalcunadirrlcolta, chedebbinogodcr Tefention delle Dccime pcr pontual 
efsecution delli fudetti DecretideirEccellentiffimo Senato,fniaquanto a quelli chehaueflc- 
ro beni in dctta Citta , e Tcrritorio , c che non teneffero ferma abbitationeinquella , 6 fno 
Territorio,quefti dourannofoggiaccreal pagamentodclle Decime, comee ftato in virrudcl 
fudetto Decreto deirEccellentiffimoSenatodecretato 1 661. \ o. Zugno. 

OndemetteparteilNobil Homof. AgoftinBarbarigo, Sauio di Settimana, cheli dctti 
S torio, a!oco,e foco ,conlaloro Famigliaper queltempo ,eanni, che vienedifpofto, incafi 
confimili dalle Leggi . 

Dcsi n ' 7 ' ^ Fuorefa 

Dend n.o. ) hu P refa ' 

( Agoftin Barbarigo alli Dicci Sauij. 

PicroMonteMaffaroalli Dieci Saui; . 

Adiprimo Settembre 1 703. 

Prefentate per il Spettabile Signor Zjuanne Campanella Sindico 

di quefta Alagnifica Communita 3 infiando (fc. 

quibus vifis &c. 

P.&Egr.Vir. Cum vigore Terminationis Magiftratos Decem Sapientum , diei 24. 
Septembris 1663, & aliarum prxcedentiumfccutarum virtute Priuillegiorum Com- 
munitatisAdrise Statutumfitquod omnes Ciues,& Abbitatorcs iftius Ciuitatis , & 
Tcrritorij exemptifint ab onere foluendi Decimas,tam pofitas, quam imponendas , &cum 
cxpofitum nobis, fine quod a nonnullis Miniftris Magiftratum exationis moleftiam, non ob- 
ftante acceperint contra formamDecretorum prardiftorum i Ideo V. R. S. vt MandatoNo- 
ftroquibufcuraque requifita effet precipi,&committifaciat diclis Miniftris, quod fub pcena 
Ducatorum 100. a Senatui Noftro applicandorum, & aliorum arbitrio Iuftitia?, non au- 
deantdecxtcromolcftiaminferre di&isCiuibus, &Abbitatoribus,qui exempti fui/fent ad 
hocvtquiete, &pacificc frui poffint quidquid conceffum eis fuit, & fic exequatur, & 
B. V, 

Venetiisdic 1 a. Iuliii 1703. 

( Francifcus MariaMalipctro Aduoc.Commun. 

Tcrgo. 

Sp. &Gcncrofo Viro Domino Poteftati, & Capitanco Adria?, & SucccfToribus 
Honorandis • 

Primo Settembre 1 703. 

Rifleri PauIoPauanelloCommandador ,haucr intimatolcprefcnti Lettcre,perfonalmen- 
te a Bortolo Azzolla , Effator deiMagiftratoEccellentiulmo de'Gouernatori deH'Intrade . 

In 


»27 ' In Materia dclla Conferuatione de PriuiUeggij , e Statutt 

della Cttta . 

MArin„sGrimanoDeiGratiaD f VenetierumAc.No^ 
Ioiepho Barbaro de fuo Mandato Poteftat. Adnae, & Succdtor,buj ,£ 
\Js Salutem , & Dileclionis Alfcamn./Vedntofi da No, ^^™™« a J , 

U Fedelliilima Communita Noftra , ^j^ caK ^ ek ^'^ffZ^& a r, & 

a hauere , che foflc contraucnmo a fuo Sta.uti, cconiuct . ■ - uij, cheelladimoftrauahauere, che toile <"~ '"" ' J " *£' Voi ci hauete in- 
in efoquelloetiamdio, ehe pervoftra tt*?^^S^d5™r«*f-"« 
tornoaciofign.ficato, &il Podefta, ^™ «E"*»= Ji ' tto 
propria raprefentato con fuc Lettcre i fi come da vn can» napo ulu _ 

fodisfatti ,& comendarlarettitudmedelfopperar voftro 'i^ggSS^rimk 
tionedituttoqueftoNcgotiofignifiearuieome facemo con e P^"^ ' « f uo i 
noftra eflcrc jffie alla medema F ^ff ^fZTZlla ^ od, mpo^.n^ £_ ^ 
Stan^tuttiPriumsss.. eConfuetud,m ^fe C "S n " "'ben conf.della Paternaaf- 
ToTTTHruccelforiVoftr., cometimiNotoRapprelen«nu, oe q 

fettione, e protetione , che tenimod. tuttn Noftr.Fedelhffim, , per loro pru i 
prontamente, eleprefenti Noftrefaretereg.ftrar, permcmor.adetemp,, chehamioa 

nireincoteftaCancellaria. .:.:„„, „/>..„» , f0 < 

Data in Noftro Ducali Palatiodie tert.a Auguft, Indmone ortaua i jj> j. . 

TCrS °' Nobilibus , & Sapientibus Viris Iofcpho BarbaroPotcfta.i Adrte , & 
SuccelToribus. 

In Materia dell'Efentionc del Pefce Dolce . 
Al Clarifsimo Fodefta di Fadoa . 

EcfcndodifpoftoperPartedeirEcce.lentimmoPregadi de di ij.Marzo U7^hc« 
PefceDokr c P hef.trazeradaUe Vallidella Cittad'Adria percondurloa vendere 
m o C eUa Citla & ogni altro luoco Noftro fia cfen.e da Dacio per ogm loc-o , .1 refto 
pero d .em o f fu^chedtlpnmo di Or.obre, fino alle Fefte di Hetom^b»*» 
e.ccu.ionedi P det.a Legge , e Capitoti con 1. £ h feaflu. ef D o d Tranfi.o conl^ 
^fpntionedielTa Lc^ee: r cerchiamo V.M.Clarimma a rar comeucn.u ,' 

C «T &tiuoi Rapprefen.an.i , che non debbanoneldet.o tempo l,m,a.o fquod r Da- 

rio^lcuno.checonduraPei^^ 
cendoreft,uirear.AlfonfoGrotto,&Compa g n..ut.oquelIo . ^ b ^ 101 ^. 

pagamentodiDacio.neltempopredettolim.tado ; ,&cos.V.M • C 'f ^ im 3. e 'X a ' "i 

-doaUipredetuD^i^ 

laqualpartcmandiamoqui mclufa } conle preienti aiia M. v. acuu pu 

ftitia. 

Datur die 9 . Maij i J37 - ^^ BuontempoS ecretario alle Rafon Vecchie . 

1572. 15. Mario in Fregadi. 

ESfendocomparfiallaSignoriaNoftragianteruenientidellaW 128 

ta , fiche tutto il refto delfAnno, que! Populo potefTedifpenfare il fuo pefce , comeli parei 
fe, vogliancoper limefi, chefonoliberi, in virtudelliloroPriuilleggi,farlileuar la grs 
uezza del Datio impoftole /opra il pefce delle Valli di quel Territorio, etiara per \i mefi <| 
liberta,&aggiuntanella PolizzadeIl'incanto delli Cinque Sauij Noftri infieme con li O.l 
ficiali Noftri alle Rafon Vecchie, onde conueniente effendo efaudir Thonefta diman 
da fua. 

1/andara Parte, che alla fudetta Fedelliflima Communita Noftra non fia piu impoftj 
Grauezza di pagar Dacio del Pefcc delle valli di quel Territorio, nelli mefi di liberta, chc 
clla fia conforme alli Priuillcggifuoi. 

Gio: Francefco Giacomazzi Nodaro Ducale. 

1598. 16. Settembre, 

LI Clariffimi mif. Francefco Zane , e mif. Nicolo Corner Honorandi Proueditori al 
prefenteOffitio, & il Clariflimo mif. Almord Nani ProueditoralleRafon Noue > 
cauato per forte,in!oco delquondam Clariffimo mif. Anzolo Marco de Prioli , ef- 
fendo hora amalato . Vdito mif. Andrea Albanefe , commeflb de mif.ZamariaMcrfi ,gii 
Dacierdel tranfitodel pefcedi Padoa, e Padoano, dimandante la riuocatione della Lette- 
ra fcritta per Sue SignorieClariflime di^.Marzo ij97.alClariffimoPodeftadi padoua , 
ad inftanza de Domino Alfonfo Grotto , e compagni d'Adria , coirEcceJlente Signor An- 
drea Vidali fuo AuuocatodaliVna, per piu raggioni, e caufe dette, & allegate, pro. 
ducendo per fauor delle fuc raggioni vn Proceifo di carte 28. fcritte,J& non, principia ex 
Priuillegio Communitatis Adria? , e finifce Valerio Buontempo Nodaro . 

Item vn'altro Proceffo di carte 29. fcritte, e non , principia Copia tratta dal Notatorio 
num.ij. & finifce Valerio Bontempo Nodaro. Etdall'altra vditomif. Bonandin Bonan- 
dini Interucniente, e per nome di Domino Alfonfo Grotto, e compagni , con 1'EcceI- 
lentemif. Flaminio Carcuro fuo Auuocato, dicente, le cofe addimandate nondouer al- 
trimenti effer fatte , anzileprcdette Letterc doura effer confirmate per piii fue raggioni, 
ccaufedette, &allegate, producendo pcr fauor delle fue raggioni vn proceflo dicartc 
quarantacinquefcritte, &non, principia, ExemplaCapitulorumCommunis Adria?, efi- 
nifce IacobusFalletus Notarius Publicus Ferraria? , &c. 

Item Mandati num io. delh Clarifsimi Rettori d'Adria ; Onde hauendo Sua Signoria 
Clarifsimailtuttoa fuflicienzaintefo, &iltuttoanco marturamcnte confiderato, Chrifti 
Nomine inuocato, aquocunclareclaproceduntjudicia, tuttitre concordi hanno confir- 
matoIefopradetteLctteredcdi p.Marzo 1597. intuttocome ftano, e giaciono,vifti, & 
reggetili Capitoliperefrepartiprodotti, &in expenfis. 

( FranccfcoZaneP.alleR.N. 
( NicoloCornerP.alleR.N. 
( Almor6NaniP.alleR.N. 

Valerio BontempoNod.S. 

MArinusGrimanoDciGratiaDuxVenctiarum&c.Nobili , & Sapienti ViroFran- 
cifcoBernardodefuoMandatoPoteftatiPadua?, & Succeflbribusfuis Fidelibus 
dilectisfalutem, &dilecl:ionisaftecT:um. Significamus vobishodieinConfiliono- 
ftro de quadraginta Ciuili Veteris per capita dicli Confi hj pofitafuit Pars huius tenoris vide- 
licct, quodiitateiminatio latasper VirosNobiles DD. FrancifcumZane 3 &NicolaumCor- 
nelio ProuiforesRalonum Veterum , & V.N.D.Hermolaum Nano Prouiforem Rationum 
nouarum fub die 16. Septembris 1 j$>8. adfauorem Marcatorum Adriar , & conrra Domi- 

norura »2? 

norum loannem Mariam Merfi , & Ioannem Scola Daciarios Dacijtranfitus pifcium PadUte 
quaconfirmaueruntLitterasdiei 9.Mai; ij^.datas perDD.ProuiforesRationumVeterurn 
Domino Poteftati Padua?, ad inftantiam Mercatorum Adriastenoris vtincis , tamquamfen- 
tentiamale, &indebitelata addamnum, & prceiuditium fupradi&orum appellantium mci- 
detur, cafletur, reuocetur , & annulleturcum omnibusfuis annexis , connexis,&depcn- 
«Jentibus, itaquoddecceteronullius valoris,roboris, efficacia?, velmomentiexiftat, ac ii 
minimelatafuiiTet, &inomnibusiuxtaformamappellationis, &captumfuitdenon, ctpcr 
confequens fententia fupraditta laudararemanfic Quare fidelitatibus veftris cum praedicto 
noftroConfiliopra?cipientcsmandamus, vt partemlaudi, vtfupracaptam vnacum littetiS 
pra?diclis per fententiamfupradiclam confirmatis in omnibus fuispartibus proutftant, et la- 
centcxequi, etinuiolabiliterab omnibusobferuarifaceredebeatis. Hasautemin Cancclla- 
ria vcftra regiitratasadfuturam memoriam prxfentanti reftituat . 

Datur in Noftro DucaliPalatio Vcnetiarum die a.mcnfis Maij i6ou Indictione 14; 

Tergo 

Nobili, &Sapicnti ViroFrancifcoBernardo Poteftati Padua?, &SucccfToribus fuis. 

In Materia del Titolo di Podefta 3 e Capkanio . 

Kecept&exVenetijsDien^. Ianuarij 1628. (S ' pr&fentate per Specfabiles 
Dominum Dominum Francifcum Cafellatum J & Dommicum Cabali- 
num Syndicum huius Magnificct, Communitatis inflando &c.qmbus ht- 
teris 'vifis Illuflrifsimus Domtnus Poteflas riuerentia qua decuit comipt 
earum executionem 3 mandans in omnibus vt in eis . 

IOannes Cornelio Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Vniuerfis , & fingulis Rccl:oribus,Po- 
teftatibus, Capitaneis, & Rappraefentantibus nofhisquibufcumque, &praifertimfu- 
turo Potcftari , &CapitaneoAdnae, et Succciforibusfuisadq uosha?cnoftra>peruene- 
rint, etearumexccuDofpeCtat, velfpedtarepoteritfignificamus , hodic in noftro Maiori 
Confilio, etdiciS. Deccmbrispioximepraneriti, in Confilio noftro Rogatorum captam 
ftiifse partem tenoris infrafcripti . Videlicet. Inrefalhumile , eriuerenteinftanzadellafe- 
delifs maCitta Noftradi Adria, con laqualefupplicando, chclifianoconferuatii fuoi Pri- 
uilegij , e di non hauerdipendenzad'altri PubliciRapprefentamichedal Rettore,chefi man- 
da a regereTiftefsa Cirta , eTerritorio , ricerca, chcneH'auuenire lefiamandato Rettore, 
ccntitoIodiPodcfta, e Capitanio, ofTcrendodicontribuirli ddlidanaridiquclla Commu- 
nita fino alla fomma de Ducati 2 5.almefe in luoco delli quattroche al prefente li corrifponde. 
EtcfTendotantopiii conuenienteefaudiflidcttafideliffimaCitta, quanto, cheperle boni- 
ficationidi moltitcrreni fi eaccrefciutadicomodita^efiefattapiucopiofad^habitanti, corl 
Jperanza di maggiori progreffi, & auanzo ancodi falubritadeli'aria . Intefofi aprefso quan. 
torifponde fopra queftamateriaildilettoNobil NoftroAndreaMorofiniProueditorfoprai 
formenti nel Polefene , e Padoano , con le lctterehora lette . 

I/ondera parte , cheaccettandofi 1'orTerta d'accrefcimcnto , & affegnamento de Ducati 
24.di valuta corrente al Mefc , che viene fatta dalla fedeliffima Communita di Adriaalli Re- 
tori che faianno pcrrauuenire elletti , e mandari in quellaCitta come viene deliberato per 
partedi quel GeneralConfeglio, de2i. NouembreproffimamentepafTato, fiapreio,chc 
pur neirauuenirefiaadefiiRettoridatotitolo, &potefta di Podefta, eCapitanio , accid 
con maggiorauttoritafianomantenutiiPriuileggididettafedeliffimaCitta, come e fernu 
lioftra intentione , e dinonhauere in alcuna materiadipendenzada altriPubliciRapprefcn- 
tanti, chedal fudettoRettore come fopra . 

Cs QiL*re 130 
Quare auetoritate fupfafcriptorum Confiliorum , mandamusvobis omnibus, vt fupra- 
fcripram partem obferuetis , & de omnibus inuiolabiliter obferuari faciatis . 
Has autcm regiftratas praefcntanti reftituite, 

Dau in Noftro Ducali Palatio Die 2,3. Ianuarij , indiftione 1 1. 1 6ij, *m Giacomo Vendramin Sccretario . In Materia che Adria fij Terra Ferma. 

1 66.7% Dieprima Dccembris . Prcfentata laprefente Ducale in mano deL 
l' Illuftrijfmo Signor Podcfta , c Capitanioper tEccellentifjimo Signor 
Francefco FraniofiDottor eftraordihario^ Ambafciatore deila JMagni* 
fca Communita , qualivedute per SuaSignoria llluftrijfima ha com~ 
mejfo , (3 ' ordinatolafuapontualejfccutione , &ita&c. Alandans , 
&c, 

DOminicusContarenoDei Gratia Dux Vcnctiarum &c. Nobilibus ,& Sapientibus Vi- 
ris Io: CapcHo de fuo iMandato poteftati, & Capitanco Adria?, &SuccciToribusfi- 
delibusdileclisfalutem, &dilcc"tionisaffec'tum . SignificamusvobishodieinConfi- 
lioNoftroRogatorumcaptamfuiilepartem tcnoris infrafcripti, Videlicet: Ha fempre Ja 
■fedclifHma Citta d'Adriagoduteleprerogatiuetutte, chc godonolcaltrc della Terra Fer- 
ma,cometaledichiaritadal Decreto di quefto Configlio 1603. 24. Luglio, & in altre oc- 
corcnze aco.Ofleruandofi pero da qualchc tcmpo in quacffer pratticato diuerfamente,tenen- 
do li Rettori la formadiquelli del Dogadopartcndodalla reflidenza , & ritornando a fuo 
beneplacito, chepero col mezo de fuoi Nonci alla ftelfa Citta fatto rapprefentare il difor- 
dine, ricercandoqualcheaggiuftatoripiegho, accio in auuenirc fia diuertita tal introdu- 
cione . 

Pero Tandcra partc chc adherendofi aH'inftanzedellafudetta fedeliflimaCitta di Adria,& 
xnaggiuntadclladcliberationei6o3. 24. Lugliofia fcrmamenteftabilito,chc li Rcttori,chc 
decaetero fcrannoellctti, nonpoflfano partirc dallareififtenzacomepratticano al prefenre,ma 
fiano tcnuti , & obligatiaircftecutionc pontualedcllc Leggi gia ftabilitc pergli altri tutti del- 
Ja Tcrra ferma fotto le pcnc prcfcritte nelle medefime , Et la prefentc doura effer regiftrata 
nelle commiifioni delli Rcttori , che come fopra de cxtcro faranno eletti, a coniolatione 
dclla Citta medefima j qualenon doura pretenderc , 6 goderedialcun benefitio , 6 priui- 
lcggio poiTeifo dalliSudditidel Dogado . Etdellaprefente fia data notitia a chi fpctta , &al 
Segretario alle voci per la fua pontual eifecutionc . 

Quarcaucloritatefupradicli Confilijmandamusvobis, vt itaexequi debeatis, has au- 
tem regiftrataspra?fcntantireftituite. 

Datur inNoftro Ducali PalatioDic i^.Noucmbrisindi&ionefexta 166 j. 

OttauioNegri Secretario . 
In Materia de Caneui. Afcalis CicognaDci Gratia Dux Vcnetiarum&c. Nobilibus , & Sapientibus Viris An- 

gelo Michelcdcfuo Mandato Potcftati Adria? , & fuccciforibus fidelibusdilectis falu- 

tem, & dilectionisaflfedtum . Significamus vobis hodic in Coniilio noftro Rogatorum 

captam fuifle partetcnorisinfraicripti, Vidclicet. Quefto Configlio ha intcfodalla fuppli- 

cationehoralettadelIafcdcliifimaCittad'Adria, & ripoftc fopra quelledci Prouifori, & 

Patroni P *3* 

Patroniall'Arfenal , & (us DominiaIlaTanaJ'humiI inftanza , che fa alla Signoria Noft;a 
di potertenirineffa Citta, &in quellebotteghcpervfodipdcaregarcaoli,&kf:g lettifat- 
ti dc Caneui , onde efsendo conueniente darloro quefta honefta fodisfattionc . 

L^nderapattecheallapredettafedelifsima Citta d'Adria fia con Tauttorita di quefto 
Confcglio conccfso , chc li habita nti di quclla pofsino tenir nelle loro botteghe , e c afe, per 
vfo, &bifogno delleloro pefcagioni garzuoli in lefegnetti fatti di Cancui tempeftadi , rc- 
naditeneri, cgarbinon buoni perlaTana- 

Quarc auctoritate fupradicli Confilijmandamus vobis, vt fupradiclam partera obferuetis 
ab omnibus inuiolabiliter obferuari , ac vbi opusfucritobfcruaiifaciatis . 

Datur innoftroDucaliPalatiodie i6.ApriIisindiclionefeptimai594. 

Gio. Franccfco SecoSccrctario . 
Tergo 
Nobilibus , & Sapientibus VirisAngelo Michcli Foteftati Adria?, & Succefsoribus. 

DOminicus Contareno Dei Gratia D ux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro 
Ioanni Capello de fuo Mandato Potcftati , & Capitaneo Adria? fidelidilcclo falu- 
ftofalutem, &dilec1:ionisaffeftum. LaCittadi Adriafrali Priuileggi, che gode , 
vi e quello , chc nella medefima pofsi condur, &eftrazerc ogni lortedi mercanciecon la fo- 
litabolctta , che peio efsendoconuenienteconferuarli PriuiIeggimcdemi,comefemprepcr 
il pafsato e ftato pratticato,eda giudirij ftabilito , percioefequirete li medemi lafciando con- 
dur nellamedemaCittapervfo dicoteftiPopolicaneui, eftoppeinconformitadi quanto fii 
fempre pratticatocioeconrordinariebollette, c cosicfcquirete, &hauendoin contrario 
potradare al Tribunal noftro auifo . 

Datc in Noftro Ducali Palatio Die 1 8. Ianuarij indi&ionequinta i 666. 

ExcellentifsimiConfilijScgretarius 
FrancifcusBlancus, 

Tcr»o 
Nobili, &Sapicnti Viroloanni CapelloPoteftati, &Capitaneo Adria?. 

Jlluftnfimi 3 & Eccellentijjimi Signori Signori Collendijpmi. 

PEr riuerente efsecutioncdecommandidi Voftrc Eccellenze portatimi in Ducali dcdi 
x8. dcl correnteperuenutcmili2o.delmedcfmo, con lcquali miportano , chc quc- 
ftaCitta di Adriafralipriuilcggi chegratiofamente gode per concefsione di Sua Se, 
renitavienquefta nellemedemecommefso, chc pofsi condur,& eftrazerognifortcdimer- 
cantiecon la folita boletta , che pero efsendo conueniente conleruarli priuileggi medefmi 
alla mcdefma , come fcmpre per ilpafsatoe ftatopratticato , edagiudicij ftabilito , lafcian- 
do condur nella medefma per vfo di quefti popoli caneui , e ftoppe in confot mitadi quanto c 
ftato pratticato con le ordinaricbolette; Cosi fara da me obbedito li fupremi commandi 
deH'Eccellenze Voftrcefsendo ancoame ftatoportatofottogliocchidalli Cappi di quefta 
Cittali fudcttipriuileggi , & diuerfc terminationi di piii tempifatteda Sua Serenita, &in 
quantoprima cosi nonhabbi eiequito dipermctter amedemiilvendercaneui, c ftoppe , e 

ftato 132 ftato , pcrchc cro ignaro delli priuilcggi mcdefmi , ma bensi memotc dcllcparti in tal mate- 
riadifponcnti. HurailifsimoaU'EcccUenze Voftrenrinehino. 

Adria li 2 2, Gcnnaro 1 667 \ 

( Zuanne Capello Podefta, e Capitanio. 

Tcrgo, 

AiriHuftrifsimi, & EcccllcntifsimiSignori Signori Collendifsimi ii SignoriCappi dcirEc- 
celfoConfiglio di DiccidelScrcnifsimo D. JDom. di Vcnetia • 

1688. 17. Gennaro. 

Prefentataper li Spettabili Dottor Gerolamo Bocchi Gouernator 9 e &er- 
nardm Fefla Sindico > quali vedute da Sua Eccellenia 

comife tejfecutione . 

Jllufirijfmo Signor Signor Collendiflimo. 

ACcompagnamolaquioccIufa Sentenza, fatta dal Magiftrato Noftro , accio chc Ici fi 
compiacciadifarleefequire intuttelefueparti, e fcleraccomandiarao. 

DatadalMagiftratofudetto ij, Gennaro i6$S m 

( AurelioVenierVisDominoallaTana, eColleghi. VDito ilNobil Homof. Rizzardo Balbi , con la prefenza di Domino CamHlo Grotto 
Nontio della Citta d' Adria , dimandante , che eflcndo d'Ordine dcl pre- 
fente Eccellentifsimo Magiftrato , feguito Proclama 18 Settembre paflato, che in 
Generalefprcfsioneprohibifleachi fifia ,fi Terricro, come Forcftieroniun ccccttuato l'in- 
trodur, cfarintrodur, vcnderfiin pocacomeinmolta quantitaCaneui, e Sarciami nella 
Cittad'Adriapredetta, eluocod'eflb Tcrritorio, fcprimanon faranoentrati nella Tana, 
climedefmieftratidallafteflfa,con lefolite Bollette. Et godcndo cfla Citia , & Cittadini 
fuoiperantichipriuileggiDecrctideirtccclIentifsimoSenato Sentenze deirEccellentifsi- 
moCollegio, & DucalidcirEccellcntifsimoConfigliodiDieci, anticafolitafacoltapervfo 
diqueipopoli dicondur, vcnder, introdur, elauorar in detta Citta, eTerritorio, cane- 
ui, & ftoppe , farciami , comefempre eftatopratticato , peroinftaper Giuftitia , che per 
quello concerneallafpccialitad^cfsid^Adria, efuoi diftrittuali, reftidichiarito, che non 
fiano, nesmtendonocomprefi indettoprochma quelhdclla Citta d'Adria, eTerritorio, 
ma anzifianoconferuati nellaanticafolitalibertadilauorar, vender, & introdur caneui , 
ftoppe, ckferciami, giufto ilpratticato perfetnpre, confuctudine, c Priuileggio . Vdito 
pure il Nobil Homo fier Lorenzo Caotorta Fifcale dtl Magiftratoper le Publichc raggioni 
dicentehaucrvcdutc, &confidcratelefcritturetuttelafciatcdagl'lnterucnienti della Citta 
fudetta , & particolarmcntcilDecrctoiC66. 18. Gennaro, conilquale vengono rauiuatii 
loroantichi Priuilcggi, Scintutto, epcrtutto, comein qucllo fi lege.OndcSue Signorie 
Jliuftriflimeiltuttobcniffimointefo , ckmaturamente confiderato. 

Chrifti nomine Inuocato a quo&o 

HannotermJDatochc iiProdama j ^87. i8,ScttembrercftinelIa fua intiera , & valida 

cflecutione, cffccutione, c ci6 fenzapregiudiciodelle raggioni della Cittadi Adrla , quali reftaaofaiuc, 
c rifTeruatc in tutro , c per tutto giufto il Decreto 1 686, 1 8. Gennaro , 

DaturnclMagiftratodcllaTanali ij.Gennaro 1687. 

( Aurclio Venicr Vis Domino alla Tana . 
( Francefco Pifani Vis Domino alla Tana . 

Fedel Colombina ScriuanalU Tana . 

In Materia delle Militie. 

PAfcalisCicognaDei Gratia Dux Vencti arura &c. Nobilibus , & Sapientibus Viris 
Dominico Longodc fuo MandatoPoteftatiAdria», & SuccefToribus Fidelibus dile- 
ftisfalutera , &dilccYionis affeclum. Significamus vobis hodie in Confilionoftroro» 
gatorum captam fuiffe partera tenoririnfrafcripti vidclicet . 

Sono ftatefattcindiuerfi tempimolteprouifioniintornodifarlc moftregenerali dellcor- 
dinanzc di Adria , Loreo, & Cauarzere , &vltimamente an. Agoftopaffatofiidichiarito 
dal Collcggio noftro, che le fudettc moftrc fi faccffcro in Chioza , & queftoperrimoucr lc 
dirficulta, &difpiaccri, che vertiuanotra glihuomini dellVno , &raltroloco , preten- 
dendo ciafcuno , che foflero fattenei propriluochi , ma perchc dalla efpericnzafin horafat- 
ta, &dalleraggioniefpoftenellcLettere horalettefi conofce chiaramente quanti incon- 
uenienti fonofucceffi , &quantoincommodo, &interefTefiaperapportarea quei fedelifli- 
minoftrirobligodivenir a Chioza tanto lontano dallecafeloro, econueniente con Faut- 
toritadi quefto Confeglio regolar inmanieraquefte moftrc, chehabbinoafarficonPublico 
ieruicio, con coramodita de Sudditi , &quietccommune. Peroattrouandofidefcrittifot- 
to Adriafino a 250. Huomini delle cernide, & potendofiaccrefcere con raoltafaciiita que- 
ftonumero, finoalli^oo.comeancofi fono offerti quelli fcdeliflimi noftri, i quali hanno 
fpefobuonafomma di Danaro in aggrandire la Piazza per render piufacile, & commodoil 
far lc fudctte moftre , & proueduto di conucniente cafa per il Capitanio. 
fL'andera parte,che nelf'auueniretuttcle moftregeneralidelle ccrnide dj Adria,Loreo, & 
Cauarzere, debbanoefferfattenellamedefmaCitta d'Adria , nelqualluocofia tenutoha- 
bitaril Capitanio diefTe ordinanzc , douendole moftreparticolari effer fatte feparatamente 
inciafcunodeitreluochiper Ja buona difciphna, dellequalitutteordinanzedcbbacfToCa- 
pitanioefercitarle, & difciplinarlecon ogniaccuratezza, faccndolc medcfmamenteeferci- 
tar dai Cappidiccnto , & fargcnti , .conformeairobligoloro , &come riccrca ilbifogno, 
ma lc moftregeneraliditutti trc lifopradetti lochi debbano farfi in Adria, come e predct- 
to. 

Quarc aucl oritate fupradicliConfili; mandamus vobis , vt fupradictam partem obferuetis 
ab omnibufqueobferuari , & vbi oppus fuerit regiftrarefaciatis . 

Data in Noftro Ducali Palatio D>ie 1 4. O&obris 1588. 

Gio: Battifta Patauin Sccretario. 

Tergo 

Nobilibus, &SapientibusVirisDominico LongoPoteftatiAdria?, &SuccciToribus. L Eonardus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili , &SapientiViroIoannc 
Valerio de fuo MandatoPoteftati Adria? Fidcli Dilefto falutem, & dileftionis affe- 
ftum. Reftiamo infotmati che dalleordinanzc di Loreo, e Cauarzerc , non vcn« 

H h gono 


^ 4 . 

gonovbidito gUOrdini Noftrineirapprefentar alleMoftrc , chcfono tenuti fare , conformc 
JeLe^gi, contuttochefianointimati, & cheperdctta contrafacionenonvcngononcauco 
pignorati, & aftrettialpagamantoconformealli OrdiniNoftri,fattirAnno i5 9$.in quefto 
propofito} Pcrovi dicemo, chedobbiatevfareoguiefata diligenza in dar quclli Ordini 
thc ftitnarctcneceffarijin queftopropofito, affinche detti Soldati debbano compir al debito 
Joro, cquando non obedirano,fianoaftretti alle pegnorc , fino alla compita foddisfatione 
del loro obligo ,egiuftaeffi OrdiniNoftri,giufta li quali dourannoefferdiuife lepenefudec* 
*e, & delli quali Ordini vcne mandiamo alligata copia. 
Pat* inNoftro PucaJiPalatio die i 8, Ianuarij, Ind.7. 1609, 

1637. 7. Ottobre. 

JieccpUj (3 'pr&fentat&per l 'Eccei/ente Domino G erolemoVidali 

Auuocato 3 &? Interueniente per la Magnifica Commu- 

nita , infieme con USp* Signor Sindico ., & altri 

delSp. Configlio di Dodici , Injtando &c, 

FRancifcus Ericio Dei Gratia Dux Vcnctiarum &c.Nobili, & Sapienti Virolo: Balbi dc 
fuoMandato Potcftati, &Capitaneo Adria?,FideliDileclofalutem, & diledicnisaf- 
fec~lum . Vi diamo auifo dhauer fcritto Lettcre al Podefta di Gauarzere, che debbi 
\ # efequire gl» Ordini , che da Voi li laranno datti, come edi douere, e pcrche non riceu»no 
y bora l'inccmmodo di conferii fi cofia, per ladcfcrittionc,eriempimentodi cotefteCernide , 
mentrefiritrouanoaggrauatida gl'arTari della Campagna-, Loura quefta fontionecffer ri- 
mefiaaHaPrimauera,cheairhora darctegliOrdinineccffarijad eflo PodeftadiCauarzere , 
incaricandoloNoiadarlefubito ladouuta, epontualefccutionc. 

Pat.lnNoftroPucali Palatiodie 1 c.SeptcmbriSjIndiftione V.1637, 

Gcrolcmo Grattarol Secretario. 

FRancifcus Molino Dei Gratia Dux Vcnetiarum &c.Nobilibus , & Sapientibus Viris 
Bartholamaro Donatodefuo Mandato Poteftati, &CapitaneoAdri£, &SucccfIori- 
busFidclibusdileclisSalutcm , & DileCHonisArTeftum . Dai lumibendiftinti in vo- 
ilrediligcnti informationiportateci fottoli 15. Nouembre profsimo paffato, chiari fi feor- 
gono li raggioneuolifondamenti dicoteftaBenemerita , c FcdellifsimaCitta, pcrfoftentar 
leprerogatiuediPodefta , eCapitanioal PublicoRapprefentantehumilmenteimpetratodal 
Noftro Maggior Configliofinfottoli 13 Gennaroi627, con le conditioni in Ducali ckl 
mcdefmo giorno efprefle , econ dichiarata indipcndenza da qual fi vogliaaltro Regimento j 
Alle quali non intendendoNoi , chc fiain alcuna partedcrrogato, ma anzi lemedefmecon- 
firmate, eftabilite, vencportiamocolScnatoNoftroI'intentioni, perchc intieramentc da 
Voi, eVoftriSuccefiorireftinoconpontualitaefcquitc,c quellefuntioni, che furno fotto 
li^.OttobrcpafTatoincaricatedaNoialPodefta, cCapitaniodiRouigo, circa la rafifegna 
di cotcfteCernide,dourannoefIcrda Voicon le formefolitcefcquitc,comcs'afsicuriamofa- 
ja dalvoftroOrdinario zclo,&diligenzapcrfettamcntcclequitc . 

Patein NoftroDucaliPalatiodiez*. lanuarij Indiclionetertia 1649. 

Francefco ZoncaSecrctario. 

* * 

DOminicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum&c. Nobili,& Sapicnti ViroFran- 
cifco Semitecolodefuo Mandato Poteftati, &Capitaneo Adria?, & Succelforibus 
FidelibusDilleaisSalutem,&Dileclionisaffeclum. Dalle Voftre Lettere di 28. 
dcl caduto oftcruiamorcfpeditioncin qucfta Citta di Ducati jo.di raggion di Tanfa ,fiuc 

Cam- 
»3? 

Campatico , lacontinuacione dclle diligehze per efigere il rimanente fara propria , & aiuo 
tcmpo neatcendercmo lenotitie delI'cfequico. In alcre Voftrepoi oflcruamoil tocco fatto 
circa leCernide di Cauarzerc, e comertonvolemo, che fiano altcrate leLeggiintalpro- 
pofiro; cosi fcriuemoalPodcftadi Cauarzered'aftGnerfiinauenircd'ingerirfi in caflacione, 
6 rimefle comecofa fola a cocefta Regcnza fpettantc in eonformiti dipiu Leggi, c Dccreti , 
il chevalera a Voi dilume, e noricia. 

DateinNoftro Ducali palatiodie 7. Dcccmb. Ind. fecunda 1 663. 

Ottauio Ncgri Secrctario . 

In Materiadei Cauallieri diCommun, 

Prefentata adi 9. Maggto 161 5. per il Magnifico Signor Enea 

Alaeftri 3 Gouernator della Magnifica Communita 9 & 

Domino Battifla Sachetto Sindico , con altri 

delConfiglio di Dodici , injkando &c. 

»" 

MArcus Antonius Mtmo Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro 
Auguftino Barbadico de fuoMandato Poteftaci Adrix Fideli Dilefto Salutem,& 

dileclionis affectum . Sono comparfi auanti di, Noi Enca de Maeftri Gouerna- 
tor, &f. Battifta SachettoSindico di quella Noftra FideJIiflima Communica d'Adria , & 
Modeftamence dolendofi ci hanno efpoftoch'incendcce concro la forma delli Scacuci di quel- 
la Cicca , & ancica Confuecudine, quelli voler aftringer con Mandaco .dipcna di Ducati 
cenco, &altrepcnead arbitrio Voftro,a voler farelettionedequatcroOfficialiperferuicio 
di quel Regimento , qual elcttione s'afpeccaalConfiglio di quella Cicca , qual Configlio e 
ancopronroper fardectaelettlone, & efequirquanro e cerminaro pcrdecci loro Scacuci,e 
Confuecudine , Ondenoncflendo conuenience, che^deccoGouernacor^e Sindico per cal 
caufa fiino Moleftaci ; Vi dicemo,chedobbiacelafciar decc' eleccione aldecco Configlib,& 
inherendo ad alrre LcccereScrircea Precelfori Voftri , dobbiaceintutco , & per tucco efe- 
quir li loroScacuci , & anciche Confuecudine, com'e di raggione , non innouando alcuna 
cofa . Parimence cicfpongono per nomedidecca Communica, chcinvirtude diloroSta- 
tuci, Priuileggij, & Confuecudineda Noi concefle, li Giufticicri di efla Citta Noftra d' 
Adria , hanno fempre conofciuto , & giudicaconelle Macerie,&circale fraude ,chc vcngo- 
nocommeflefinei pefi, comenelle mifurc, cfimili, & chehoraincendetecio prohibirli , 
ilchcnoneconuenience per efler conrro laformadideccoScacuto , c Confuecudinc, anzi 
cflendoNoftrovolere, chcquelliin cutco,epcr cucco li fiano ofleruari . Pero vi dicemo , 
che in quefta parcepure , come in ogn'alcradecciScatuci,cConfuetudineefcquite,efaciate 
efequirc,comeegiufto,econuenienre. Ma fe haucftcalcro in contrario , non innouando 
cofa di momento alcuno , ci auifarete quanto prima la Voftra oppinione . 
Datc in Noftro Ducali Palatio die 6. Mai j , Ind x 1 1 1 . 1 6 1 5 . 

Gio: Francefco Marchcfini Secretario.' 

LMlIuftriflimo Signor Podeftavifte lcfudctte Lettere di qucllc riuercntcmente a commeflb 
1'cfccutione ,& ita &c. 

Reccpta?die9.Iunij 1595. 


M ArinusGrimanoDeiGratiaDux Venetiarum &c. Nobilibiis , & Sapientibus Viris 
Iofeph Barbaro de fuo Mandato Poteftati Adria: , &Succeflbribus Fidelibus Dile- 
clis falutcm , & dilcftionis affettum . Nehannoriccrcatollntcruenicnti perquel- 

la II* 

laFedcllimWCommunitaNoftra, avolerne concedere , chc in propofito delleCarni , 
chc fi vendono in quellc Bcccarie , le debbano eJTer ofleruati li Priuilcggijaloroconcefii dal 
SenatoNoftro, lopradichchauendo Noi volutofapere la opinionedelli Proucditori , & 
Officiali Noftrialle Beccarie, fiamocon il parcr lorovenutiinrefTuIutionediefaudirli ,pero 
vi commettemo , chc nelle venditcche quotidianamentefi faranno dellc dette Carni , dob- 
biatepcrmettcraquclliFedeIliflimiNoftri } chepo(ranoelIegcrcli Eftimatori, che habbino 
acftimarle,ofleruandogliVoiIiStatuti, & Priuileggi,cheincio hanno ottcnup dalla $i* 
gnoriaNoftra. 
Datta in Noftro DucaliPalatio die 6. Iunij, Indiclione ix. i yptf. 

Gio: Francefco Marchefini Secretario . 

ClariffimusDominusPoteftasanteIatus } vifisLitterisfuprafcriptis, & per eiusMagnificen- 
tiamClariflimam appertis , mandauitcasexequi in omnibus fuis partibus. 

In Matena delVefcouo . 

FRancifcus Ericio DeiGratia Dux Vcnetiarum &c. Nobilibus, &Sapientibus Viri 
BenedidoBoldu,defuoMandatoPoteftati,& Capitaneo Adria?, Fidclibus Dileelis 
falutcm,& dileftionisaffeftum. CoirAuttorita delSenato vi mandiamo coppia dide.. 
liberationedcirifteflbScnatocircale contefe, che paflano circa la vaccanzadicoteftoVe- 
fcouato, tra coteftaCommunita,equelladiRouigo -, Commettendoui difarla efequirc m 
lutte le fueparti , con darne auifo alla Signoria Noftra . 
Dattc in Noftro Ducali Palatiodie z j. Februarij Ind. xv. 1 6$ i. 

1 63 1 . 21. Febraro . In Pregadi . 

NEllecontcfe , che vertiTconoperoccafionedellavaccanzadel Vefcouatod'Adria,fra 
laCommunita, eCapitolodiquella Cittaconquellidi Rouigo, ficomcdallc Lec- 
teredi quclli Rcttori,c dalla Supplicationedella Communita , e Capitolod'Adria , 
5'eparticolarmentcintefo; fi deue fenza dilatione applicarui ilpropriorimedio,conladi- 
chiarationeinqucftamateria dclla Publica volonta, a fin che reftando a cadauno manifcfta 
rcftiancolcuato, cfopitaognidifficoltaperquiete, e buongouerno diqueiluochi, come 
conuiene,pero •» 

L'andara Partccheinquelloriguardaalprimopunto dclle fudette controuerfie, circa la 
cuftodiadelleScrittureefiftenti nella Cancellaria Epifcopale diRouigo , fia con l'Auttori- 
tadi quefto Configliodichiarito. Cheritrouandofiin dctta Cancellaria quantita de Scrit- 
turefpcttantialPublico , e priuato feruitio , fiaijo le chiaui d^efle coftodite dal paflato 
Cancellier Epifcopale , ouero debba il Capitolo elleger per tareffetto altro , il quale habbi 
le conditioni,che conuengono per quelferuitio a fin che poffi prontamente efler fuplito al bi«. 
fogno per conto d'eflc Scritturc . 

Pcr conto delle Limofine ritrouate in Rouigo , per occafionedcl paffato Giubileo, dcbba„ 
noquelleeflerdifpenfatealli poucri deiriftefla Terra, potendoperd il Vicarioper confer- 
uation dellafuaGiurifdicionc fciuer aH'Arciprctc di Rouigo, oueroad altri a chimeglio li 
parera, chcdifpenfino dcttelimofineapoueri,6alrriluochi Pii di quclluoco. 

Quantoalla Abbitationedel Vicariod'Adria nonfiiegli tenutoafarlain Rouigo, douen-- 
doriflicdcrnella Cathedrale, noneflendo conueniente, che la liberravfata dal Vefcouo 
neltrattcnerfiaRouigo,habbi aneceffitare il Vicario Capitolaredifarloftefso cgli ancora, 
comepuredoura il Vefcouo fucccffore far almcno nella medefmaCathedrale le funtioni de 
Sinodi, Ordinationi, & OgliSanti. 

Circapoi gli Ecconomi elletti dal Capitolo,non douranno quefti efler impediti ncU'efa- 
tiondeirEntratedi quel Vcfcouato , come anco ncl trafportarlc, ner !a loro cuftodia iq 

Adria, 137 

Adria, perchediefifefonotcnutircndernecontoal Vcfeouo fucceflbre , &anco raggione- 
neuolc , cheperlorocautionepofianocuftodirlcin quclluocomeglio le pare, e percio m 
quefto non doura efferlepofto difficoira aicuna . 

FRancifcusEricioDeiGratia Dux Venetiarum&c.Nobili, &SapientiViro Andrea Za- 
nePoteftati, &CapitancoAdri.Efideli dilccTrofalutem , & dilectionis affeclum . So- 
praTinftanze, checifono ftate fattedagli Ambafciatoridi cotefta fedeliflima Citta 
Noftra , e fopraanco ci ha rapprcfentato iCanonici di quellaCathedrale , che hanno efer- 
citatoli cartehi di Vicario , &Economo Capitularij. Hauemo col Senato prefala delibera- 
tionc, che vimandiamoneU'aggiuntacopia , la qualeefondatafoprailgiufto, e 1* onefto 
con paternacarita, &affetto verfod'ogn'vno , volemo, chchabbiala fua intiera, e pon- 
tual effecutione . Vi commettemo pero con lo fteffo Senato, che trouandofi coftaMon- 
fignor Reaerendiffimo Vefcouo , dobbiate farli faperela noftra volonta, eon quella accom- 
modata forma diparole, cheviparerapropria, econueniente, ondeauertitodellecofeef-* 
preffe nella derta delibcratione poffa pontualmcnte efequirle , come fi afficuremo , che fara 
conlafuaprudcnza, & della riceuuta , &efecutionedelIeprefentici darctcauifo. 

Data inNoftro Ducali Palatio Die 4; Iunij indictione prima 1 £3 1. 

Marc'Antonio BufinelloSecretario. 

1633. 4. Zugno, In Pregddi. 

DAllefcrittureprefentatenelColleggioNoftro vnadalli Ambafciatori della fedelif- 
fimaCittanoftrad'Adria, & raltradalliReuerendiCanoriici di quella Cathc~ 
dralc a s' e intcnfa Ia fcontentezza vniuerfaledi queiCittadiniper le contingenze 
chepaifano inmatcria di qucl Vcfcouato, effendo pero neceffario prender aicuna rcffolu- 
tione, ch'habbia per fempre a render dirfinite leprctenfioni d'ogn'vno, c conualidare la 
quiere degli animi , e Ia corrifpondenza fra Sudditi Noftri inquclla Diocefe . 

L'anderapartechc faluorimanendoquellofudcliberatoinqueftomedcfmo Configlio adi* 
ai.Febraro idji.fiaprefo, edichiarito,che quelReuerendiflimoVefcouofermandofiper 
fuocommodoinabitationeinRouigo, debba tenir laSediaEpifcopalein Adria, & vn Vi- 
carioGeneraleperfarnella medefmaCitta tutte lefuntioni, come chiaramcnte e difpofto 
ncllaprcdcttadeliberatione . 

Che debba egli fimplicementc intitolarfi Vefcouo d'Adria Iafciando la nominationedi 
Rouigo, elaparola, &c. Aftenendofidaogninouita nelfar la dattaallefueefpeditioni,ma 
feguendorordinariodePrcdeceffori, non effendo ragioneuole far diucrfamente , nc pre- 
giudicar IaCitta, ne trafportar altroue la dignitadella Cathedrale, conftringcndoiSuddi- 
ti di ricorrcr inaltro loco. 

Quantopoi allafupplicatione dc mcdefmiCanonici , che hannoefcrcitatoil Vicariato,e 
lVconomiaCapiruIare 3 ficomeegiufto, che fianodatii contidella miniftratione, aMonfi- 
gnor Reuercndiflimo Vefcouodouepiii le faracommodo, cosi non e di douere, chc ha-. 
bitandoefli inAdria, & quouifmodoftatofattol'Economo, fianoftretti a condur a Roui- 
go , oaltrouepervia diattogiuditiario, fopra qualiconti nafccndo littiggio volcmo, che 
fia giudicato, edecifo daMonfignorReuerendiffimoPatriarca d' Aquiicggia , comc loro 
giudicccompetentc. 

FRanaifcusEricioDeiGratiaDux Vcnetiarum&c. Nobili , & Sapienti Viro Benedi&u 
Boldude fuoMandato Poteftati , &Capitaneo Adriaefideli dileclo falutem , &dilc- 
m ctionis affc&um . Vi mandiamo le noftre Lettere dcl poffeffo temporalc per Monfign. 
Rcuercndiffimo Mantica ellctto nuouo Vcfcouo di quclla Citta , e perche ellehabbino a efr- 

Ii fer fcrfenzadilationeefequitej VicommettemoeolSenatodi far faper al Vicario Epifcopale 
che rimoucndofi dal pofsefso fatto pigliare in Rouigoper nome di cfso Monfignor Vcicouo 
per doue fu prefo equiuoco, nella efpeditione d'altre noftre in quefta materia , debba vcnirlo 
apigliara Voinella medefmaCitta, &inelTa efcrcitar tutte lefontioni Ecclefiaftichc , in 
conformita delle noftredeliberationi , ctanto valera anco in ri fpofta delle voftrc Lettcre di 
ip.dclcorrentericeuuteconnoftra fodisfattione peril defiderio,che noihauemo, chequei 
fedeliffimi noftrireftino nellecofe giufte , & onefte confolati. 

Data?inNoftro DucaliPalatio Die z6. Martij Indifticneprima 1*33. 

Marc*Antonio BufinelloSegretario « 

FRancifcusEricioDeiGratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro Fcdcrico 
Molinodefuo Mandato ^oteftati , & Capitanco Adria? fideli diledo falutera , & di* 
lectionis affeclum . Rice uutc Je voftre lcttere dedi 20. con lcfcrittureprefentateuida. 
cotefto Vicariocapitularenel propofito del bencficio Ecclefiaftico diCorbola. Hauemoa<*. 
graditala voftradihgentc, e zelante auuertenza , & fatti li conuenientiriflcffialnegotio,or- 
diniamo a Rouigo, fiche ad ogni modo fiano cofta al tempoprcfifso gli Efaminadori Sino. 
dali ad efequire la lorofuntionenel concorfodellaChiefa fudetta di Corbola pcr conferua- 
non dclla giurifdiuionedi quella Cathedra , il chc fia per rifpofta dellc voftre Lcttcrc fu« 
dettc, 

Data? in noftro Ducali Palatiodiejo. Aprilis Inditfionefeptima 1639. 

Agoftino Vianol Segretario, 

FRancifcusEricioDei GratiaDux Venetiarum&c. Nobili , & Sapienti Viro Fcderico 
Molinode fuo MandatoPoteftati , &CapitaneoAdriae fidelidileclofalutem, & dile- 
clionis affeclum. Significamus vobis hodiein Confilionoftro rogatorum captamfuifsc 
partcm tcnoris infrafcr jpti vidclicct . 

Pcr Ie cOntrouerfie, chevertifconotralifedeliffiminoftrid'Adria , c quelli di Rouigo t 
conuieneallcdcliberationifatte daqueftoConfiglioaggiungcrcidchebaftiatcrminarintic- 
ramentelecontcfe fra loro con ftabilimilaquiete , cbuona corrifpondenza. 

Pcrofiaprefo, ferme reftando le parti gia prefc ai.Febraro 1631x4, Giugno itf^.che 
a maggiorefpreflioncdcirintcntionc publica fiaaggiunto, che il Vicario generalc , che 
deue rifliederin Adria fia con 1' autrorita folita darfi a tutti li Vicarij gcncrali iufta 
la forma del Confilio di Trcnto . Chc li ordini nelli tempi ordinarij prcfcritti daili 
SacriCanonicifitcnghinoin Adria, cnonaltrouc . Che l'Efamedc Chierici, c Territo- 
rio, edichicapitafferoin quefta Citta per 1'ordinationi , eper vdir le confeffioni fia fatto 
in Adria , 6 alJa prefenza del Vefcouo, 6 in fua abfcnza dal ViccarioGencrale a commodo 
maggioredi queifedeliffimiSudditi . Che il Padre Inquifitore immitandoquanto fii gia de- 
cretato perMonfignor Vefcouofidicalnquifitor dclla Diocefe d'Adriafola,efempliccmen- 
te comefaccuano ancoli fuoi Predeceffori , & fiano fpcdite lettercperil Miniftro d'eflo In- 
quifitore riuocandofi gia quellefcritte a Rouigoperequiuoco . 

Quanropoialprcgiuditio che vorebbeariceuer laGiurifdftionedel Vefcouo , & Inqui- 
fitor d'Adria neirellettione nouamentefatta dairinquifitor di Ferrara per il Miniftro del S. 
OfficioncllaTcrrad^ArianoDioccfcd^AdriadivnDorainoCarainoGrottohabitante ineffa, 
fiaprefo chcdal Padre Inquifitor d'Adria fiacreato Miniftro del fuoSanto Officio lo ftcffo 
Grotto , qualinfieme col Vicario d' Adriareffidentein Ferrara formi li proccffi de delitti , 
che nafceffero ncl Territorio FcrrarefcDiocefed'AdriafpettantiaI Santo Orficio, &faccia- 
no vniti tutti gli atti neccifarij , & opportuni vfquc ad fpeditioncm Caufa? inclufiue; Di que- 
fto modoconferuandofilaGiurifdittionedci Vefcouo, & Inquifitore fenza pregiuditio al- 
cuno, Etcfcail puntodellaScdeEpifcopaletcnutainRouigo, riccuutcchc cc n'habbia« 

mo V39 

morinformationi che fifono ricercate debbavenerfiaquefto Configlio perla riffolutione. 
Quarc auctoritatefupradieli Confilij vobismandamusvtita exequi debeatis. 

Data?inNoftro Ducali PalatioDie?. Septembris indi&ione oftaua 1*39. 

FRancifcusEricio Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus , & Sapientibus Viris 
FcdericodeMolirK>,&Succefforibusdcfuo Mandato Potcftati, & Capitaneo Adriar 
Fidelis Dileclus ,Salutem , & Dilecftionis affcclum . Significamus Vobis hodie in Con- 
filioNoftroRogatorumcaptam fuifTc partem tenoris infrafcripti, videlicet. Cheafined' 
vltiraarfiqualunqucdifficulta chcpotefte, comeprincipiaua d rifforgere tra li Fedeliffimi 
Noftrid'Adria, ediRouigofoprale deliberationi gia prcfc daquefto Configlioa' ai. Fe- 
braroi63i.c4. Giugno 1633. con ftabilimento della quicte, c buona corifpondenza fra 
Joro. Si e prefo, chedouendotencrfi dal Vefcouo d'Adria conformc alle fudette delibc- 
rationi, lahedeEpifcopalein Adria, comcMatrice, lealtreSedie, chc fono al prcfcntc iii 
Rouigo, Lendcnara, & inaltroqualfivoglialuoco della Diocefe reftino fenza Baldachu 
no , & nudcinogn'a!tro tempo , eccetto quello in che il Vefcouo fi trattenitfe inquel luo- 
co, cffendogiufto , chcnonreftipregiudicato alla Maggioranza della Chicfa predctta d'' 
Adria . 

QuareAucloritatefupradiftiConfilij Vobismandamus, vtfupradiclampartem obfcrue- 
tis, & vbi oppus fuerit regiftrari , & ab omnibus inuiolabiliterobferuari , & exequifa» 
ciatis. 

Data» in Noftro Ducali Palatio dic 8 , O&obris , Ind. 8. 1 6 2 9. 

Gerolimo GratarolScg. 

FRancifcusEricioDciGratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro Fedrico 
Molino defuoMandatoPoteftati, & Capitaneo Adria? FideJi Dileclo Salutem, & 
Dile&ionisaffectum . perdeliberationedelSenato Vi diarao noticiad*e(ferfi fcrittoal 
Podefta, c Capitaniodi Rouigo per rcflecutione dalcanto fuo dellecofcgia deliberate 
circalMnquifitor di Cofti, cdellaScdediMonfignor Vefcouodedi 9. Scttcmbre, & S.dcl 
corrcnte . 

Datasin NoftroDucali Palatio diczS.Oclobris, Ind.8. 1629. 

Agoftin VianolSegr. 

FRancifcusEricioDeiGratiaDux Venetiarum &c. Nobili , & Sapienti Viro Hierony- 
moDuodo defuo MandatoPoteftati, & Capitaneo AdrizeFideli dilefto Salutcm,& 
djleclionisaffe&um . Haucmo col Scnato deliberato, che fi faciafapere a Monfignor 
Vefcouo d'Adria, chc col tener egli la ftrada a dritura per capitarprima in Adria, ouc han- 
110 a farfi Ie di Lui prime funtioni, incontrara la fodisfationcPublica . II chc pcr delibcratio- 
ne del medefmo Senato vi auifiamopervoftrainformationc 
Data? in Noftro Ducali Palatio die 9. Marti; 3 Indittione 8. 1 640. 

Agoftin VianoISeg. 

FRancifcusMolinoDeiGratiaDux Venetierum &c. Nobili , & Sapienti Viro Io: An- 
ton io Benzono de fuo Mandato Pateftati , & Capitanco Adriae Fidcli Diledto Salutem, 
& dilettionisaffcftum . Ordiniamo colSenatoal Podefta, eCapitanio di Rouigo , 
che per fcruitiodellaSignoria Noftra faciaquanro primaperfecionarrinucntariodelleScrit- 
turc di cotefto Vcfcouato,effiftenti in quella Citta . Praticando neIl'efecutionc le forrae per 
«ppunto, chcrcftanoefprctfe in altrcLctteredelSenato 14. Gennaro itfjo. al Prcccffor di 

quel i4° 

quel Podefta, c Capitanio. LeOrdiniamo in oltre ,che le Chiauidella Cancellaria ftefla, 
iiano confegnate al Cancellier paflato, oiufua abfenzaa quciloche dal Capitolo fofleper 
tal effetto letto , coraein occafione fimile di Sedia Vacante , fii parimente Ordinato adi 
2,1. Febraro i6$ i. jl che tutto vi ferui di Notitia per confolatione aneo di cotefti Fedclliffi* 

mi Noftri . 

DatsinNoftro DucaliPalatiodic i8.Nouembris, Ind. j.xtfjx. 

1651. 1%. Nouembre in Tregadi. 
AlPodefta, e CapitaniodiRouigo. 

NOn effendofiperancofatto lTnuentario delle Scritture dellaCancellaria dcl Vefcoua- 
to d'AdriaCofta efliftenti , chc fiigia ccl Scnato commeflb al Prcceflbr Voftro fot- 
to li 1 4. Gennaro paffato, & riccrcando al Seruitiodella Signoria Noftra , cherefti 
perpiuriguardiquantoprimaperfettionato, Vi commetemo col Senato mcdefmo, dordi- 
narechecosi fia efequitocon leforme, perapponto efpreflc nello fteflb Dccretto. Farctc in 
oltrcconfignar Ie Chiaui della prcdetta Cancellaria alCancellier paflato, e nontrouando- 
fieglicoftaaquelloche dalCapitoIofoflepertareffetto ellctto, che habbi le conditioni 
checonuengonoa talferuitio, comc pure fie ordinato in cafo fimilc di Scde Vacantc 1' 
Anno 163 1. 2 1. Fcbraro, c delToppcrato ce neportaretediftinte le notitie perNoftra ben 
douuta informatione . 

^^ Gio.-NiarcaNodaroDucal. 

j InMateriad'Al]oggide'Soldati. 

1706. 2. Febraro. 

Prefentate aS.E. perilSignor Bonanome s Interuemente diquefta 

Magnifica Citta &c. 

ALoyfiusMocenicoDei Gratia Dux Venctiarum &c. Nob. &Sap. Viro FrancifcoQui^ 
rino .€quitidefuoMandatoPotteftati, &Capitanco Rhodigij Fideli DilecTo Sa- 
lutem, & dileclionis Affedtum. Vmiliate aliaSignoria Noftra dal Nontio_di Co» 
tefta FcdelliffimaCitta fupplicantc pcr vcder foleuatadairaggrauio la Cittamedefma della 
contributioncdeirOrdine diBancaallc Militie , che efliftono in quel /J^rritorio . Veniamo 
in riiTolutione di dirui, che perquei Soldatidi Cauallaria , &Infar^ ^fhe foflero per- 
manenti,reftino prouedutidi folitiQuarticri,com'eTordinario, epci 4 4ri poi , cheper 
occafionedi Publico Scruitio vcniflero fpcditidaluocoaluoco , doue nonv^jjffero Quartic* 
ri, fifiicontribuitopcrralloggiomedemofoldiquattropercadauno, enonpiii percadau- 
nanotte, c cioinherendoaJlaTerminationefatta dal GencraleinTcrra Ferma Molin 19, Zu, ^01703. 
Dat. in NoftroDucali Palatiodic 30. Ianuarij, Ind, 14. 1 705. Bernardo NicolofiScg. 3* Pictro Antonio Carraro Cancellier della Magnifica Citta di Rouigo 
copioda confimile&c. Noi Noi Aleffandro Molin 

Pcr la Screnifsima Republica di Venetia&c. Proueditor 

GcneraleinTerra Ferma . 

ESfendo ftabilito con piii Terminationi de grEccellentiflimi Proucditori Generali in 
Terra Fermailmodo, comeliCapcIIettia Cauallo dcuono contcncrfi aToccafionc 
de loro paflaggi , &alloggidi luogo, inluogo adiucrtimento de gl'abbufi , che al- 
cuna volta fuccedono per la liccnza de Soldati, ed vltimamente rEccellentiflimo Signor 
Andrca Capello fii Capitanio a Vcrona, haucndoin Ordincal Decretto deirEccellcntifli- 
moScnato n.Marzo i^p^cfpreflala volonta Pubhca in Mandato aStaropa 22, Luglio 
1*94. inherendo al medemo, &allapremura, cheli Communi di quefto Sp. Territorio 
nonfianoaggrauati, oltreildouerc. Commettemo^edichiariamo , Che li Soldati fudet- 
ti Capclletti vencndo ipediti pcr occafionc di Publico Scruitio ne luoghi, oue vi fiano 
Quartieri , debbano ricourarfinemedefmi , fenza dar alcuna moleftia alli Villaggi . Ne 
luo<*hi,poi doue non vi faranno Quarticri, glidouranno efTer datti per Talloggio quattro 
foldi , enonjpiiipercadauno, ecadaunanotte,com'eftabilito da tanteTcrminationi,maf- 
fimcdaquclladeirEcccllentiflimoSignorGirolamo Cornaro Poueditor Generale in Terra 
Ferma^.Deccmbrci^zj.fottolcpiufcuerc pene, tanto contro li Capelletti, che cfigcf- 
fero, cheliMaflari, Degani, altri , che deflero di vantaggio , quali faranno obligati 
al riiTarcimcnto con qucl caftigo di piiia gl vni , & a gl'altri , che fara trouato neccflario pcr 
troncarc vn abbufo di tanto aggrauio al Territorio . Rinouiamo in oltre la Comminationc 
de caftighi contro quclli , che abbuflandofi de Mandati, nc quali per neceflitanon potef- 
fcefprimerfiprecifamcnte il Communc , 6 luogo detcrminato deH'Alloggio , cfigeflcro 
ncl mcdemo tempoinpiiid'vnorordine dibanca. Tantocommcttemo rifleruandoci pro- 
ccdereaqueiCaftighi, chc giudicaremo neccflarij contro li contrafacenti , & la prefente 
douracflerStampata, etrafmeflaa tutteleCommunita, affinechcda chi fi fianonnepoi- 
faefier prctcfa ignoranza . Inquorum fidem&c. 

Vcronali xp. Giugno 1703. 

( Aleflandro Molin Proucditor Gencralc in T. F. 

Giacomo Albcrti Sc§. 

Pictro Antonio Carraro Canccllier dellaMagnificaCittadi 
Rouigo , copiodaconfimile daStampa neirOflitio dclla 
mcdcfima regiftrata, inquorum&c. 

Io AurelioBocchipcr Ordine, ecommiflionc dcNobili Signori Cappi dl Comraunita 
h6daDucali, Libri, cProccfsi Autentici cftratidairArchiuioFedclmentediparolainpa- 
rolacopiatiquantofopra, nonoramefladiligcnza alcuna. 

Et Io Antonio Maeftri di Veneta Auttorita Nodaro, cjCancellier della Magnifica 

- V. Communita d'Adria , hauendo incontrato lc fudctte Coppic , con lc Ducalli , 

Libri, cProccfsi,Originali,faciofcdc, &attcftocffcr lc medeme totalmente 

Kk con- '+ 2 ., . 

concordanti, & vniformi ; Ondeperefprefsionedella vcrita iottofcriuo lc me- 
deme, autenticandolc col Sigiliodcl mio Tabellionato, ondc ia ogni luogo 
douera alle fteffc da chi fi fij cflcr dattt picna,& indubitata fede &c. 

( NoiZorziCornerpcrlaSercniflimaRcpublica diVcnetia 
Podefta , & Gapitanio d* Adria, & fuo diftrctto &c. 

Aqualunque, &c. fcdc indubitata faciamo , &atteftiamo il fopradetto D. Antonio 
- M Macftri effcrnetalcquale, fili efoprafatto; Qui, &inqualuobueluoco, aldi 

lui Carratere, & foprafcrittione fc li puo preftar piena Credulita , in quorum 
&c. 

G 

Adriali j^.Noucmbrc 170^ 

Gcrolamo Michiel CancPret.dcMand. OIU '43 

ORDINI , E REGOLATIONI 

Conccrnenti la buona Adminiftra tionc , c Gouerno dcl 
Fontico , Ofpitalc , e Communita d* Adria . 

TormatidalN. H.jfl 

ANDREA PRIVLI 

FV PODESTA', E CAPITANIO DI ROVIGO. 

Captoli Concernenti il Gouerno della Communita d'Adria . 

i T7 ' Perche dalli Camerlcnghi , c non da altri fiano fattiPagamentiaCreditoridella 
Communita a loroarbitrio, opercontod/rifcofsiorti , refta ordinato che qualun- 
quePartitante , dAffittualcnonpofsipagarMandatodiCredito,neefsercompen- 
fato a diffalco del fuodcbito,ma farnerintieroEsborfoincffettitioDenaro in manodei Ca- 
merlengo^nealcunaltros^ingerifcanelle Rifcofsionicolmctodo fudctto in pcna al Camer- 
lengo, chegirafsefimili PagamentidiDucatiCentoapplicatiilterzoal Denontiante,che vo* 
lcndofara tenuto iecreto, vn terzoa quclPublicoRapprcfentantc,e 1'altro tcrzo a bencficio 
di qucllaCommunitadaefserlielleuatadaqueirilluftrifsimoSignor Podefta, cCapitanio. ^ p v 

2 Efsendomaggiorcildifordine, chc nafce ncl Leuo deBollettini,e Rifcofsioni nePu- ~ 
bliciMagiftratidi Veneria, ouccfsa Communita ticncgrofsi Capitali, la Rifcofsionc dc 
quali , pcro fi va difperdendo in molti della Communita fcnza , che pafsi piu nellc mani dcl 
Camerlcngorfcfato,foddisfacendo loro Mandatidi Crcditocontrola Communitaftefsafen- 

za il buon ordine di Scrittura , refta ftabilito , che fia facolta del Noncio il rifcuoter di tempo 
intempoli Proftefsi, faccndoli inticramente capirare ncllemani del Camcrlcngo pcr elicr 
difpofti, a beneficiodella Communita, c perchedailiNontii fiiconpontuaIitacfIequito,c 
chc non pofsino prcndcr alcuna liberta di far Pagamenti, fia incafo di trafgrefsionc priuo 
dclla Nonciatura, cdipagar del proprioquantohauefse in talmodocsborfato, doucndo- 
lecfscr accrefciutoilSalarioalloftefso pcr \q nuoue incombcnze ingiontoli a Dueati Cin- 
quanta . 

3 Efsendoanco necefsario peril buon ordine , ecautione dellc fpefe, che vengono fattc 
cisercuftodite le Polizzc, douerail Camcrlengoquelle regiftrare ncl finc del fuo Libro , 
accio femprc fij vcduto il modo col qualc fij ftato confunto il dcnaro della Communita . 

4 Vencndoconfumategran parte dellc Rendite diefsa CittainfpefcdiLitiggi,eViaggi, 
c fcbcncprouiftoaqueftoimportantepuntocon piuPubliciDecreti, c particolarmcnte dc- 
gi'Ordini R uzini , nulla dimeno corrcndo moltiplicate Ie giornate fenzail fuo prccifo bifogno 
delFeconomico ; refta ordinato , che non pofsa ad alcuno bonificarfi piudi giornatc iei nel 
folotempodella Trattationedelle Caufccon afsegnationedi Lirefeialgiorno, in pena di 
rifsarcir dclproprio, tantoquelli, chcriceucfscto contro il prcfcntcordine , comc purc 
quelli , chefottofcriucfseroli Mandati, eCameilcngo, cheli pagafsc, non doucndo piii 
colprctefto dcricorfia picdi di SuaSerenitacfser pcrmefso, chepiiidcl tcmpofopradctto, 
mentrc tenendoii Noncio in Vcnetia dcuc egli fupplirc allc cfsigcnzc dclla Communita 
ftcfsa . 5 Vcdcndofi nellcPolizzefpefedacfsifattein fportuladiAuuocati ,&altrorcftacoman- 

to, chcqucftefiano folamentcfattcdal Noncio , dalqualcconfuaPolizza giurata fiano 

fatte apparire,&ad cfsopagatcinpcnadiBonefscrbonificatcfimilifpcfsc, & aquclli, chc fottofcriuefseroilMandatOj&Camerlengo, cheli pagafsedirifsarcirdelproprio. 

6 Efsen- ' 144 

5 Eflendo ftato prouifto cogrOrdini del fu Ecceljentiflimo ComhTario Ruzini , che pcr 
le fpefc de Litti , ConcieridcPonti , cPublico Palazzo, Stradde, & altre fpefc eftraor- 
dinarie nen pofTa forpaffarfi la fpcfa di Ducatijoo. all'Anno, c fcuoprcndofi ncgl'Anni 
dieci , chc abbraccia la Reuifioneprefentc negletto quefto buon ordine rcfta ordinato, chc 
a chi contrafara il prefcntc , fiano fottopofti alriffarcimento della Communita di quanto 

w piufoffeftatodifpofto, & effcndolcuateroccafionedc Viaggi per caufa dcLitti, rcftano 
purc diminuiti in Ducati aao. non hauendo piii bifogno la Communita ftcfia d'Amba« 
fciaric. m "' 

7 Chc refti purc Ieuata la fpefa deDucati ao. all'Anno, chc vicn fatta dalla Communi- 
ta pcr occafione dellc Fcfte di Palazzo, non vedendofiin cio alcuna Publicha Determina- 

/tionc , ne meno Parte alcuna della Communita fteffa . 
8 Che non poffa aggregarfi alla Nobilta di effa Citta alcun Soggctto, chc con l'cf- 
borfodcDucati^oo.effettiui, c noncon affegnationc de Liuclli , oaltro comc fi e rc- 
duto. 

Capitolij fSOrdinipr l'0/pitale. 

i ^"^HeilCaffier deirofpitale di cffaCitta fijmutatod'Annicinque in Anni cin- 
\^j quc. 

i Che non poffino cfTer bonificatc fpcfe dc Mcdicamcnti dal Caflier fenza lc Polizze 
de Spctiali, chedouerannoefTcrcuftoditcnellefolitcFilzedelle Cautioni,cMandati . 

3 Chc riufccndoeforbitantelafpefadeRoueri , cLcgne perferuitio dclI'Ofpitale mc- 
demo, debba per migliorrcgola delCuftode, cffer rilafciata fcde giurata diquanti Carri 
introdotti ncll'Ofpitale , fenza la quale non poffi cflcrleuato Mandato di Crcditoal Caf- 

4 Effcndodimolto maggiorclaRenditadeirOfpitaIe,aIlefpefc ordinaric, fia pcrmefTo 
di poter fpcnderc nel giornalicro AiTegnamentodclli Poueri , in vcce di Soldi otto pcr ca- 
daun Soldi dieci rifseruati femprc nel rimancntc gli Ordini Pifani , ftanterobligationedcl 
Tcftamcnto Panarella, dipoter riccuerne piiidi fettc . 

c Siain obligo del Medico 1'incontrar le Polizzc delle Spetiaric, c quelle incontrate, 
atteftarcon fuo giuramcnto, chc lc mcdeme habbinoferuitopcrli foli Infermi, chcefifto- 
no neU'Ofpitale. • 

6 Vedendofi confuntoDanaro di ragionc dell'Ofpitalc ftefso in acconcio di Stradc , chc 
fcleuono efser aggiuftatccol SoldodellaCommunita, fia leuato talc difordine , comc pure 
oenialtrafortcdifpcfe, chefpettafseroallamcdema j non douendo il Dcnaro ,chc dcuc 
fcruircd'Alimentoa grinfermicfserdiuertito inaltro. 

' 7 Nonpofsaefserfattalmpreftanza ad alcuno del Dcnaro dell'Ofpitale ftefso, comc 
ancoallaCommunitafottoqualunquetitolo, faluofoIodidarDcnaro ad intercfsc con lc 

douutc cautioni. 

8 Chc fiain obligo delli Commifsarij di quattro Mefi in quattroMcfi di ftabilir li Conti 
alCuftode dcirofpitalcin pcna di Ducati yo. alli mcdemi Commifsarij da cfserlilcuata dal 
FublicoRapprcfentantc, lametaapplicata aSua Signoria Illuftriflirna , c Taltra meta al 
fccneficiodeldettoPioloco , douendo ncl ritorno del Publico Rapprefcntantcalla Domi- 
«tnte cfscr portataFcdc al Segretarioalle Voci,d'haucr efscquitoil prcfcntcCapitolo. Ca- H5 

Capitoli j (SOrdimper il Fontico. I X-^HeliXegolatorinon poflino ringiare per il Formento, ma chedebbano cufto- 
^ V_ j dirleMoftre , percheairarriuofiafattorincontro, nepofsaefscr leuato Man- 
dato di Credito , fenon in atteftato gi urato de medefimi ,chc fii deJla ftcfsa qualita , confer. 
mandogrOrdini Ruzini. 

2, N°n pofsacfser riceuuto Formentonon criucllato, che dara raotiuo di minorarc Ic 
fpefcdiCriuelladore,c fiaprohibitoil Laggiodi Valute. 

» ChcilFonticaro habbi obligo di tenerconto diftintodiquantiSacchi di Fornacnto, c 
Formentonehaueradifpcnfato,douendo cfserricauati Soldi4. dVtilc al Fonticopcr ogni 
Sacco di Formentone, 

4 Chc fianoafsegnati Ducatiijo.airanno, che fcuodeua il Graffi ah"Oflicio de Goucr- 
natori dclTIntradediraggione della Communita all'eftintionc dc groffi Crcditi, cheticneil 
Fontico medefimo, c cio pcr miglior comodo della Communita mcdcma . 

y Chcli Piftori habbino 1'obligo di riceucrc Sachi fci di Formcntoalla Scttimana,in con- 
formita dcgl'Ordini Ruzini , vedendofi trafcurato il prcfcnte talfauio f nftituto . 

6 ChcliContlftidichiarinonellifuoi ContiquantoFormento fia feguito di fpazzo , & 
attcftino con giuramcnto , chc il Fontico habbi ricauato Soldi %. pcr Sacco dcftinatogli, co- 
mc purc di nuouo afscgnamcnto al Formcntone, e Formento . 

7 Nonpoffiin qualuaquc modo pcr partc del Confeglio, 6 Dccrcto dc Publici Rap- 
prcfentanti cfscr vcnduto Formento, 6 Formentone, fenza chc fiinoricauate lc dcttc Vtili.- 
tainpenaalFonticarodipagardelpropriOjCquantofofscfoccombenteil Fontico, c dclla 
perditade fuoi Vtili afsegnateli pcr ilfuo Impicgo . 

5 E pcrchc rifsente non poco dannoilFontico medefimo daHlnftitutione de Fonteghet- 
ti , c Bottcgftc , reftino purc li fteffi prohibiti , c lcuati , Ll OR< O R D I N I, 

E REGOLE STABILITE 

Dagi Illuflrifpmi > (f Eccellentifsimi Signori 

SINDICI, ET INQVISITORI 

INTERRAFERMA 

< 

Per la Citta 

D I A D R I A. 

Illuflriffmo Signor. 

INuiamo a V.S. Illuftriflima gringionti Decreti ftabilitidal MagiftratoNoftro,pereotefta 
Citta. Sara contcnta farli publicare conlcformeconfuete,ingiornodi piu numcrofo 
concorfo del popolo , difponcndogl'Ordini neceflarij, ondefianoregiftrarinei Libridell* 
fuaCanccllaria, inquellidella Communita, edoueoccorrefleper la inuiolabilloro ofTer- 
uanza , & eflecutione da chi fi fta . Con lue Lettcre poi ci portara della riceuuta le notitie, 8e 
ci raccomandiamo . 

Padoua li 2 1 . Settembre 1 £74. 

( Marc' Antonio Giuftinian K. & Colleghi Sindici, & Inquifitori 
inTerraEerma. 

Tergo. 

Ali ' Illuflrifsimo SignorOJferuandifsimoil Signor Francefco Pafqualigo 

Podefla 3 e Capitanio d'jidria, 

NoiMarc'AntonioGiuftinian K. 
Antonio Barbarigo. 
Et MichielFofcarini. 

Per la Sereniffima Republica di Venetia , 0V\ 
Sindici 3 (5 InquifitoriinT.F. 

HAucndoofferuatoefTerftatiintrodottialcunidifordini, &abufinella Citta d'Adria , 
checrediamopoffinohauerbifognod^pportunirimedii, onde refti a quelli Fedel- 
liiCroi Poppli ftabilita Ia quiete , & il buon goucrno , habbiamo pero con rAuttoriti del 

Sin- 147 

SindicatoNoftro, eonfentacidalSereniifimo Maggior Configlio, Decrctati gli fottofcrit- 
ti Ordini , c Capitoli , de quali comandiamo la pontuale , & inuiolabile oiferuanza, &cfe- 
cutioneda ognuno,cioe 

i. Chegli Vfliciali dclRegimento , che riceuono illoro affegnamentodal Camerlengo 
deftinato alfEntrade , c fpefe della Citta, iian obligati di Mefe in Mefe , chc voranno lc- 
uarilMandato, perfonalmenteprefcntarfial Camerlengo predetto , il quale fia efpreffa- 
mcntetenuto,fotto pena di pagar del proprio , oltreLire 2j. applicate al Fontico delle Fa- 
rinepercadaunavoltaanoniiicluderuiquelli, chcnon haueffero attualmente preftatoTin- 
tieroferuitio . 

2. Cheoccorrendoalla Communitafarliti, tanto in offefa , quantoin diffefa, debba 
Cffcr propofta la parte a drittura nel Configliogenerale folamente, come fi c ftilatofempre, 
cfialeuatalanuouaintroduttioncdi proponerfila parteprimaal Configlio di XII. mentrc 
ridotto ll numero in pochi , vi pofTono effere delh V fficij contrarij al giufto , e alla conue- 
nienza . Douendo nel refto le ipefc cffcr approbate con le formc prefcritte dallc Publichc 
Ordinationi. 

3. Cheeffendoinualfoda pocotempoinqua vnpeffimovfo, chc fenza rifpetto al Culto 
Diuino, &fenzapreftarfiladouutaobbcdienzaa Proclami deirEccellentiffimoSenato, & 
altri , d tengano in giorni di Doraenica , e feftiui aperte le Botteghe , & fi venda publica- 
mente cosi nella Publica Piazza , come in altri luochi della Citta , Ordiniamo , che cio rcftt 
inriffoluta maniera prohibito,fotto le penechefono nei Proclami fudetti cominate, quali 
doucranno effer nuouamcnte publicati . 

4. CheperlerobbeComeftibili,cheentrano in Citta , non poifa efterpretefa alcunarc- 
galiadalpublico Raprcfentante, ofuoi Miniftri , douendoefserpontualmenteobeditili Dc- 
creti dellliccellentiffirao Configliodi X. in tal propofito . 

y. Chc fia ad ogn'vno lecito ilvendere fimili robbe, doue piu le piace , eccetto fe vi fofse 
qualcheluocoprchibito j nondoucndoefscrvfatiftrufcialle pouere pcrfone per caufa de 
quali fi diniculta 1'abbondanza nella Citta . 

6. Che in virtudepriuilegijdellaCommunitalecondannetuttecheverrano fattcda Pu- 
blici Rapprefentanti dcbbano fpettar alla medefima , inherendo ancoa piii Dccreti delf 
Eccelfo Configlio diX.&a quclliparticolarmente deirEcccllentiffimo Scnato 1653. $.Mag- 
gio, c 28. Zugno, che rifsolutamente comandanolofseruatione pontuale de Priuilegij ftelsi 
inqueftaparte. Ncn douendo daRettoriefscrconuertitetali condanne inloro vfo,neap- 
plicatead alcun luoco, operfona, ne trattcnute fotto titolodipenna,6 altro qual fifiaimagi- 
nabilprctefto,come appuntocomandanoefprefsamentele Ducaliconcernenti i Decrett fu- 
detti . 

7. Cheofscruandofiqualchedifordincdiconfiderationein propofitodelleCondanne dc 
Dannidati con agrauio in particolare dellepiii miferabiliperfone,refti afsolutamenteobbc. 
dita la PartedeirEcccllentifsimo ConfigliodiXL.alCriminal, cheproucde ad ogni incon- 
uenicnte,echefaraquifottorcgiftrata. 

8. Che cfscndo ftato pratticato da alcun Rcttore il farfi contribuire per ogni Atto cosi 
Ciuile, comeCriminalefoldidieci, fottonomedi Pronuntia,con vnamala intcrprettatio- 
neallaTariffadeSindici i J recefsoriNoftri,mentre quefti afpettano periua mercedeal Can- 
cellier,6 Nodaro,chenotagliAtti; Refti pero dcc^tero aisolutamenteprohibito ilpoterfi 
piu riceucre tal contributioneda alcunPublicoRapprefentante. 

9. ChehauendoancoalcundeCanccllieri dcReggimenti pafsati in qualche cafo ftilato 
nclle TanfedeProceifidimoltiplicarlefpcfe, fecondoil numerode Rci , afegno, che fc iti 
vnfatto rifultanocinque , 6 fei Rei , adognunoaddofsauanovna intieraTanfa di Procef- 
fo, in vece diripartirfopra tutti vnaTanfafola , diftribuendo a proportione ragrauio . 
Rcfti dichiarito, chein auuenire, le in vn Proccfso fofsero piurei, non poffi per tutti gli Atti 
cfserfattache vnafolatanfa, comcfefufsevn folo Reo. Bensi ordiniamo , che pcr li cofti- 
tuti,& perqucllofaccfsero ad inftantia di alcuno particolarmentc , pofsano li Cancellieri 

rice- 148 

riceueredacadaun Reo fcparatamente rintiero rileuar delcoftituto ,e dclle fuc faiiche re- 
ipetiue . 

10. ChealliRei, chefiprefenterannoallcCarceri, fianocittati , proclamati , oinqua- 
lunquealtraforma chiamati dallaGiuftitia , non pofli cfscrtolto di piii diquclloprefcriuono 
leTariffe Sindicali, chc in tutte lepartidoueranno efscr da chi fi fia efequitej c farannoqui 
fottoregiftrate. 

11. Chegli Vfficiali perfar pegni nonpoffinoprctender recognitionc a parte , 6 altra 
qualfifiaimmaginabilcvtiliti, fuorichcquellagli vicne afsegnata nclle TarifFc mcdcme . 
Doucndo fubitofatto ilpcgno portarloall'Officio del Mafsarolo , pcrchc fia poi pratticato il 
folitoftile. 

12. Chc ncllicafi Criminali, nequali non singerifcepenadifangue, ncfiimpongono 
dalle Lcggipencafflittiue a dclinquenti , debbano li rei cfser cittati a lcgittima diffefa col 
Procuratore, oucro hauutofi il Coftituto , le fia conccfso far lc diffefe pcr Procuratorem ex- 
tra Carceres , tutto che non vi fia la rimotione dclla partc aggrauata. 

13. Che aquelleperfone , chefaranno cittate ad informar laGiuftitia, neirAtto dell* 
cittatione fiano efpreffelecaufe, elecolpe, perchefonochiamate, douendofegli dartcr- 
mine neirAttomedefimodigiorni otto, ondefipoffanoriifoluerefopra le lorocomparfe . 
E non venendele datto quefto termine TAtto s'intenda nulloe di niun valore, nefia tcnuto i! 
reoa comparirc. 

14. Che gli Vfficialiper Iaretentioned'vn Reo folo debbano hauer perloro mercede 
Ducatifei; efe faranno daloroprefipiu Rei in vn tempo , & arrefto , non poffano confc- 
guir piii de Ducati dodcci per tutti. Non fegucndo poila retentionenondcbbano haueral- 
cuno immaginabil pagamcnto. 

15. Chein virtudella PartedeH'Eccelfo Configlio di X. dc di 1 6. Maggio 1670. nelic 
Sentenze Criminali, nonfipoffano vfaraltreparole, che quelle fono prcfcrittc dallapartc 
medefima; cioedilibera efsolutione, 6condanna,6pronunc,rcftandodeltutto prohibitd 
le formealtrevoltepratticatediiilafciamentodallePrigioni,&altre firaili efpreffioni diffe, 
renti dalle fopradette. 

16. Che venendofipratticatodairingordarapacitadegrvfficiali il ritenerli Proclama- 
ti nel Tcrritorio , 6 nellcloro Villc, fcbcne fono in tempodi poterfi prefentare per i Ter- 
miniafsegnatiglidallaGiuftitia, trouandofi nella Campagnaall'cfercitio deirAgricoltura, 
&alle fontioni necefsaricdclIamedefima,perproccacciarfiil Vitto , con darmalainterpret- 
tationc alla Partc delSercniflimoMaggior Configliodi 4. Agofto i<524.che efprime non cf- 
fer conuenientc , che li Rei Proclamati vadino in faccia della Giuftitia, della qualefono 
contumaci, caminando,eliberamentc vagando. Refti decretato , che de cxtero li poueri 
Villiciproclamati nonpofsanopiii efserrcttenti nclTerritorio, mentre trattenendofi nella 
Campagna al lauorode Tcrreni , non lo fannoper fprezzo dellaGiuftitia , ne vano vagando 
auanti la facciadelGiudicc, ma tantopratticanoper la pura neceflita di procacciarftTali- 
mcnto, meritandocio i riflefsi dellapieta Publica, cdella caritadelPrencipe, onde con 
leprouifioni necefsarierefti affattotoltovn'inconueniente fipcrniciofo, mentre dalla liber- 
ta, che haueranno quefti infelici di fermarfi al lauoro della Campagna , non pafsarano 
lie Stati Efteri , comebcn fpefso fuccede con refterminio delleCafc, & con altre pefsime 
confeguenze . 

17. Chcefsendo Proclamatoalcunoda vn Reggimcnto, nonpofsadaSuccefsorepafsar- 
fiadaltro Attodideliberatione, ocfpcdittione controdi lui , fcnon fara ftata fattaqualchc 
intimationealReo, dalqualefi comprenda,che!a Giuftitia vuol profeguirefopradelCafo 
per cui fara ftato Proclamato dal Reggimento antecefsore . 

18. Chc liretenti per condanne PublichefattelidallaGjuftitiadi piccolafumma di dina- 
ro moltc volte conucncndopcr impotenzamorir nelle Carceri - f pofsinogoderc Tindulto be- 
nignodiSuaScrenitaconcefsoglinellaPartc^.Luglio 1345. Cosi che, fe vn debitorc di 
Lire 15. 6meno,faraftatoinPriggioneperfeimefi, dallcaj.fino allejo.perMcfi noueje 

dallc H9 

dalle jo. finoalle 100. pcr vn'anno,dcbba efser rilafciato dal!<J Careeri, eliberatodaldebi- 
to*, e da ogni fpefadi Procefso, retentione, pagamentodi Priggione , & altro chc vi potef- 
fcefsere; douendoilfuonomeefserdepennatodalleRafpe, cLibridi Condanne, ouefofse 

annotato. 

LiprefcntiOrdinifianotrafmefsialPodefla » eCapitaniodi Adria, perche Publicati li 
faccia efseguire pontualmente ,eregiftrare nellafua Cancellaria, in quella dcIU Communi- 
ta , & oue occorrc, facendoli poi Stamparcamaggior notitia di ciafcuno ; 

Dati dalSindicatoNoftro in Padoua li 20. Settcmbre 16*74. 

( Marc' Antonio Juftinian K. Sind. Inq. in T. F. 
( Antonio Barbarigo Sind. Inq. in T. F. 
( Michel Fofcarini Sind. Inq. in T. F. 

Vicen&o Ma^jjoleni Segretariol 

Parteprefa neW Eccellentifsimo Configlio di XL % al CriminaL 

1673. Adi 29. Luglio. 
In Materia di Regolatione di Letterepennali . 

ECoftume inuetcratodel Confeglio Noftrodi XL. al Criminal , per conferuar a Sud- 
ditilePofleffioni, Cafe, & haueridiqualfi fia forte, iIIefidaH'inuafione decattiui, 
& immuni dairinfeftationi d'Huomini , & Animali , il conceder a loro Lettere , con 
efpreffioni dipenne, tantoafflittiue, quantopecuniarie, oltrc il refarcimento de danni , 
contro i contrafattori j defidcrandofempre di trattener tuttinella douuta obbedienza , c 
rifpetto,enelli proprij limiti come e giufto , e conueniente. Ma perche refecutione dellc 
dettepenne, per ilpiiifoglionoefler commeflealle facolta delli Rapprefentanti di Terra 
Ferma , vien rapprefentato , chc molti Miniftri d'effi abufando Tauttorita che tengono da 
qucfto Confeglio, con il riguardo del folo proprio prouechio , anco per danni di minimo 
valore, vannoformandorigorofiProceffi Criminali, & con lefpefe, & penne d'effi, ap- 
portano allitrafgreffori eccedenti caftighi, &lifannofoccomberea punitioni,& esborfiin- 
debiti, &incompetenti, contro 1'intentione dclConfeglio Eccellentiflimo di XL.al Cri- 
minal , checomminando le pennc, & lafciando in libcrta li Giudicid'applicaralli Rei il me- 
ritatocaftigo, non prefumono ch'effi mai habbino ha eccedcre li limiti del conuenientc , & 
della Giuftitia . Eflendopero raggioneuole Tapplicar opportunorimedioacosi riguardeuole 
trafcorfo . Pero 

Landera Parte , che manda JaSereniffimaSignoria Preffidenre a qucfto Confcglio, che 
falua , & rifleruata Tauttorita alli AuogadoriNoftri di Commun, de caetero per tutte lc 
pennali fiVhora concefle , & che fi concedcranno non poflano li Rettori diTcrra Fcrma , d 
fuoiMiniftriproccder Criminalmentecontro finnobedienti ,quando il danno da loroinferi- 
to in vna , 6 due volte , fecondo la ftimade pcriti , daefler fatta auanti di cominciar il Pro- 
ceflb, non ecceda in tutto il valorc di Lire cento ; maciuilmente,econ lc forme folite , e 
giuridiche, fianofolamcntcaftretialdouuto rifarcimento; & cccedendo il danno alle fu* 
dette centoLirc , fi proceda conledouuteformeCriminali, cosichei Caftighi non habbino 
mai ad eccederla colpa , e Iapenna fiacorrifpondente al demerito. 
-Inquefta Partenon s'intendinopcr6comprcfi quelJi,ch'vna, 6 due volte ciuilmentc obli- 

M )ti gati 150 

gatiper laparuitadeldannoalrefarcimento ardifcono ancora inferire altri prcgiuditii, & 
danni i Ne hannoriceputola meritata correttione dalle Condanne Ciuili, macontinuano 
dannificare con temeraria rilaffatezza , intendendo il Confeglio , che contro quefti /i proce- 
da Criminalmente ,come fi deuefare controtemerarij, &difobedienti . 

Ne menoreftinoillefidalliCaftighiCriminali quelli, che per differenze priuate , per 
maleuolenze,6per altreillegittimecaufe, maflimedivendetta,& diodio, ardiffero d'an- 
dare, 6 dimandaratagliar Albori, 6 nelliBrolli,6 nelle Campagnea disfar Vitc,adam- 
mazzar Anemali , oadinferiraltreraoleftienelleCafe ,cosicheil danno,ben chepoco fof- 
fe danneuole permoltotempo,indecente, econtro la liberta ,chetuttideuonotenerenelle 
Cafcproprie, cffendofermaintentione di quefto Confeglio, che tuttihabbino ad eifercitar 
lefueragioniperlaviafola dellaGiuftitia,&che levendette,61e moleftie defatto, c pro- 
priaauttoritafatte,&ccnformamalitiofa , reftinofemprevigorofamente ripreffe dalla Pu- 
blica auttorita , e con leforme ,che farannodichiarite nelle pennali per conferuar a Sudditi 
ilquieto , &pacifico poffeffo defuoi haueri , & per ftabilire la tranquillita , & la concordia , 
tra di efli , come e di douerc, edi Giuftitia . 

Et la prefenteParte fijStampata,& mandata alli RapprefentantiNoftriper la fua inuiola- 
bileeflecutione,fottotuttcquellepenne,che parcra al Confeglio medefimo. 

Excellentifs. Conf. de XL. ad Crim. 

Andreas Valerio JMot. 

LETTERE DVCAL 

In propofito delle Regalie. 

1624. Die 16. OBohris. 

Prefentat&per Magn. DD. Gubernatoremj £f Sindicum JMagnificA 

Communitatis Infrafcripta 3 quibus <vifis Illuftrifs. 

D. Poteftas mandauitexequi m 

FRANCISCVS CONTARENO 

Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. 

Nobili , & Sapienti Viro Michaeli Diedo de fuo Mand, 

Poteftati AdriA Fideli dileclo Salutem 3 © 

DiUOionis Affeaum. 

DOpo la riceuutadelle Voftre Lettere di 7. delprefentcfono comparfial Tribunal del- 
li Capi delConfeglioNoftrodi X. gli Interuenienti di quellaCommunita, &come 
hannorapprefentato, &fatto vederli loro Priuileggi, li quali e intentione Publi-t 
ca,cheli fiano conferuati; Cosifiamoficuri,che Voiper voftra prudenza, &peril Publico 
Seruitio ancora, caminarete in queftonegotio con quella defterita, & circonfpettione , che fi 
conuiene, aftenendouifopratuttodi non innouare,neintrodure cofaalcuna, fottopretcfto 
di re»alia, 6 altro allc Barche, checapitano a quella Citta, & trattandocon quei Sudditi no- 
ftri con queH'amore, che e debito di ogni Publico Rapprefentante . 

Data? in Noftro Ducali Palatio dic x 1 1 . Oftob. Ind. v 1 1 1 . M.DC.XXI V. 

Excellentifs.ConfX. Scc.Gafpar Spinellus • 

Tergo . NMIfyff Sapienti Viro Michaeli Diedo Pot. Adria. 

Ltt- 151 Lettere in propofito delle Condanne foettanti alla Citta 

di Adria . ALoyfiusMocenico, Dei Gratia Dux Venetiarum , &c. Nobili, & Sapienti Viro 
Aloyfio Priolodefuo Mandato Poteftati Adria? Fideli Dilecto Salutem, & Dile- 
tlionis Affeftum. Fiifcrittofotto di lo.del Mefe di Febraro 1 560. al Preceffor Vo- 
ftrodiqueltempo, &Succeffori,per li CapidelConfeglio Noftrodi X, che doueife otferuar 
a quella Fidelliffima Citta le folite Immunita , & effentioni , & applicationi de Condenna- 
fon aquellaconceffeinpriraaadeptione, & comein dette Lettere . Hora fono comparfi 
inanti di Noi li intcruenienti per cffa Communita modeftamente dolendofi , che contra la 
forma dedetta conceffione,& Lettere fopradette, li denari delleCondennationifonoper voi 
conuertiti inaltro vfo , contra il volerdi effa Fidelliffima Citta , ricercando pero effi Capi 
diopportuno rimedio; Perdhauemo voluto fcriuerui le prefenti, & con effi Capi,vi co- 
mettemo, chenon dobbiate ingeriruinelli denaridedette Condennationi,ma laffarle juxta 
la forma della detta Conceffione, mafehauefte alcunacofa incontrario refcriueretealliCa* 
pipredetti, per Lettere Voftre . 

Datae in Noftro Ducali Palatio , Die z 8. Mai/, Ind. 1 4. x 5 7 1 . 

Prarfcntate Die Z4. Mai j 1 5 7 1 . 

Tcrgo. 

Nobili ,£5 ' Sapienti Viro Alojfio Priolo Poteflati Adria. 

MArinus Grimano,Dei Gratia, Dux Venetiarum,&c. Nobili,& Sapienti ViroTroiano 
Bolanodefuo Mandato Poteftati AdriarFidelli Dileclo Salutem,& Dilectionis Affe- 
ctum . Gliinteruenientidi quella Fidelliffima Communita fifono modcftamente doIuti,che 
eifendoli ftate in prima acquifitione Tanno ijop.conceffo ,|chetuttelecondennationifpet- 
tar debbano ad effa Comraunita . Nondimeno contra la forma di dette conceffioni ,li dana- 
ridelleCondenationifono conuertiti inaltrovfo,con ilmezo diProclami, &applicationife. 
condo ilVoftroarbitrio, ricercandonedi opportunofuffragio , pero inherendo a quanto fii 
fcritto alli Voftri Preccffori conliCapidelConfeglio Noftro diX.Panno 1560. ao.Febraro, 
& 1 57 1. i8.Maggio,condetti Capivicomettemo,che nondobbiateingeriruiin modoal- 
cuno nelli danan delJeCondennationi,raalafciarliadeffaCommunita ,giuftalaformadeI- 
li fuoiPriuilegij,efsendonoftraferma intentione,che quanto li eftato , come difopracon- 
ceffo li fia inuiolabilmente offeruato, verum fi quis&c. 

Dat. in Noftro Duc. PalatioDie tf.Nouemb. lnd. 15, 1601. 

Illuftrifs. Conf. X. Sec, Bonifacius Anfelmi. 
Tergo; 

Nob. £9* Sapienti Viro , Troiano Bolano Potefiati Adria . 

ANtonius Priolo Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris 
IoanniBaptifta? Marino defuoMandato Poteftati Adria», & Succefloribus Fidelibus 
Dileclis Salutem , & Dilectionis Affectum . Si fono modeftamente doluti grinteruenienti 
dicotefta FedelliffimaCommunita, che effendole ftato conceffoper li loro Priuileggi in 
prima aquifitione , che tutte le Condanne afpettar debbanoalla detta Communita , nondi- 
meno controlaformadelledetteConceffioni,lidanari d'effe Condannationi fono conuer- 
titiinaltrovfocon ilmezodi Proclami,&fecondo il Voftro arbitrio, perche ricercandofi 
diopportuno Suffraggio, inherendo a quantofu fcritto alli Preceflori Voftri, e fpecial- 
mente 1'anno 1601, a 6. Nouembredalli Capidel Confeglio Noftro di Dieci. Vi Comet- 

temo> 1*2 

temo, che non dobbiate ingerirui in modoalcunonelli danari didetteCondanne, ma Ia.j 
fciarete,fianofcofTidalliInteruenientidi detta Communita , giufta laformadi detti lor^ 
Priuileggi, &comehannofattoper ilpaffato, voIendoNoi, chequantolieftatoconceffo 
le fia inuiolabilmente offeruato . 

DatasinNoftro DucaliPalatioDie 2$«Nouemb.Ind.4. 1620. 

Excell.Conf. Dec* Sec, Viftor Barbarus . 

Tergo. 

Nobilibus 3 & Sapientibus Viris loanni Baptifla 2\darino 
Poteflati Adria 3 & Succejforibus . 

FRancifcus Contareno, £>eiGratia,Dux Venetiarum &cNobili,& Sapicnti Viro , 
Michaeli Diedo , defuoMandato Poteftati Adria? , Fidelli Dile&o , Salutem, & Di- 
leftionisAffe&um. Si fonomodeftamente doluti Tlnteruenienti di cotefta Fedelliffi- 
maCommunita , che etfendoli ftatoconceftbperliloroPriuileggijin prima acquifitione , 
che tutteleCondanneafpettardebbanoalladettaCommunita, nondimeno contra la for- 
madelledetteconceffioni, li denari dieffeCondennationi,fono conuertiteinaltro vfo, & 
fecondo il Voftro arbitrio . Per il che ricercati dopportuno furTraggio,inherendo aquanto 
fufcrittoalli PrecefToriVoftri,&fpecialmenteranno 1601. 6. Nouembre dalli Capi del 
Confeglio Noftro di Dieci , & vltiraamente rannoi620. 28. Nouembrc. Vi Comtttemo 
conliCapideldettoConfcglio, chenondobbiateingeriruiinmodo alcuno nelli danari di 
detteCondanne, ma lafciarette fiano fcofTedalli Interuenientidi detta Communita, gitifta 
laformadi detti loroPriuileggij, & come hannofatto per il paflato > VolendonoijChequan- 
to li e ftato conceffo, li fia inuiolabilmente offeruato. 

Datx in NoftroDuc. Palatio,Die 3.,0&ob.Ind. 8. 1614. 

Excel.Conf. Dec.Sec. Marcus OcTob. 

Tcrgo. 

Nobili 3 & Sapienti Viro Michaeli Diedo Poteflati Adria . 

Receptx a 2. Zugno 1653- prefentate per Zuanne Roncon • 

U Illuflrifsimo Signor Podefta, e Capitanio <veduta la infrafcritta Ducal, 

ha commejfo ejfer refcritto . 

FRancifcusMolino,DeiGratia,Dux Venetiarum &c. Nobili ,& Sapienti Viro Iulio Lom- 
bardo de fuo MandatoPoteftati ,& Capitaneo Adria? . Fideli Dilecto Salutem , & Di- 
leClionisAfTecTum. Mentrela VolontadelSenatohafempre fattoconofcer con viueprouea 
cotefta Fcdelliflima Citta , chelamanutentionedeproprij Priuileggi, leftafommamente a 
cuore,nonpudfentirhoraconfoddisfattionechequellodeldenarodelle Condannead effa 
per piu Decreti diqueftoConfegliofpettante le venghi derogato con improprio ritrouato in 
cotefta Cancellaria,di denominar penne la maggior parte delle Condanne , che in arringo 
vengono publicate, venendofi diquefto modo a deludere li Priuileggi ftcfsi , &a priuare la 
Citta medema diqueirvtilitacheda Noi le furono gia afsignate , Vi comettemo perd col 
Senato, chetuttoquelloche dital ragionecapitatovi fofTe nellemani , debba da voi intiera- 
menteefTer contato all'Efator , 6 Camerlcngodi cfTaCitta al qualedouerannoin auenircef- 

fer fer isborfati li denari delle Condannc tuttc , che verano fatte , & piiblicate in Arengo ; ne vo- 
lemochepoflanofarfili Mandati di rilafsatione , 6 libcrationea Prigioni fenza hauer fedc 
daeflb Eflator, ©Camerlcngodihauerriceuuto intieramente il dcnaro delle Condanne^ 
comeefoprafcritto. Ilchepure ein ordine a quantoaltrevoltcfucommeflbdaqueftoCon- 
feglio,&ch'e douerafli da Voi, & Voftri Succeflbri inuiolabilraente eflequire. 

Data» in NoftroDucali Palatio Die 3, Maii Ind, 6. 1 6$$. 

TomafoPizzoniSeg, 

Tergo; 

Nobili, (f SafientiViro MioLombardo Potefiati^ ($] 

Capitaneo Adri& % 

Receptae die i . Menfis Iulii 1 6$ j. 

Prefentataper HParon Vicenyo Marangon detto Pauanello ,' 

infiando £2V. 

FRancifcus Molino , Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili,& Sapienti Viro IulioLom* 
bardo de fuo Mandato poteftati , & Capitanco Adriae Fideli Dileclo Salutem , & Dile* 
clionis Affcdlum. Dalle Voftrc Lettcrcde 5. del correntecomprendeflimo quanto ci partij 
cipaftcinpropofito dellcCondannepretefcdacotefta Citta, pervigorc defuoi Priuileggi j 
intorno ache vi dicemo , che tutte le Condanne, chc fon feguitc, & che feguono con for- 
mation di Proceflb,fpettano allaCitta medefima, trattanc folo quella portionc chc dalleLeg- 
gi, &Publicheordinationi viencaflegnataaldenonciante. Lavoftraprudcnza, che ha in- 
contrataiemprereflecutionedePublicicenni , s'aggiuftera ancoaqucfto comc confida il 
Scnato dalla V oftra puntualita, che e parte cosi degna in Voi mcdcfimo . 

Data in I>joftro Ducali Palatio , Die 2$. Iunii, Ind. 6. 16 $$1 

FrancBianchi Seg» 

Tcrgo: 

Nobili > ?S Sapenti Viro Iulio Lombardo Potefi. & Capit. Adm . Ni» TA- T A R I F F A 

PER SPESE, E MERCEDI 

CIVILI, E CRIMINALI 

Delli Nodari ddla Citti 

D I A D R I A. 

PErogniCittationc; J^ f t 

PcrlaProdutioncdclladjmnda,6eftefamfcrittura; L. f. % 
Ver cfla domanda, 6 cftefa qual fia tcnuto il Nodaro rcgiftrar nelli fuoi Atti", & 

reftituirroriginalinficmccon Japrodottaannottata. L. f. 6 

f>errattodelreodimandanteIaCopiadiefladimanda,6eftefa. fi L. f, 2 

perrAttodelClarifsimoSign.Podcfta, chc fa datta efla dimanda^dcftcfaalla 

parte, L. f. 2, 

perlaCopiadclladimandajOcftefa^infiemeconeinAttit L. f. 6 

perlalittcradirifpoftafattaadc(r*eftefa,ddimanda. L. f. 4 

per la prodota . L. f. 2, 

pcrrAttodcllaCopiariccrcata. L. f. 2 

pcr 1'Atto del Clariflimo Signor Podefta,che fia dati laCopia. L. f. 2 

pcr la Copia di efle lettcre con li Atti fudetti . L, f. 6 
per ogni lettcra che reciprocamcntc fara prefentata $'oflcrui nel pagamentoPor- 

dincfudetto , 
per cadaun Inftromento fara prefcntato dalle parti con la produta , atto di riipo- 

fta, &atto del Clariflimo Sign. Podefta , L. f. 8 
pcr lacopia dieflb Inftromento, con gli attifudctti , mentrc non ccccdono cartc 

due,&eccedendof6.percarta. L. f.12, 
Et occorrendoprefentar vnitamcntcpiii Inftrumcnti, 6 Scritturc ,pofli il Nodaro 

haucr fenon pcrlaprodota. L. f 2 

Et pcr la richicfta della Copia , L. f. * 

pcrcadauna riceuuta,cheoccorrcflcprodur. L. f. 4 

per la copia con gli atti fudetti . L f. 4 

per la partita dilibro autentico,& Giornal. L- f. 4 

perlaProduta,richieftadicopia ,&attodelSignorPodefta, chcfiadattalacopU. L« f. 6 

per tutte le altre partite per cadauna carta di rcgiftro,& di copia pcr la partc . L, i. 6 
Dichiarando per cadauna facciata vi fiano vinti righe,& cinqucparolepcrriga. 

pcr 1'atto di Conteftatione di litte, con tutte le iftanzc in fimil propofito . L. f. 4 

per 1'atto di rcmiflione di efpeditione per la Caufa con tutti li atti in fimil materia. L. {. 4 

peria remifllonechc faralapartcarifponder, oaltritermini. L. f. 2 

perla Sententia, L. f. 8 

perlaCopia. L. f. 8 

per cadaunattointerlocutorio,inftanza,&rifpofta. L. f. 4 

per cadauna Scrittura ar ticulata con tutti li Capitoli in quella infcrti | L. f. 4 

pcr la prodota . L. f. 2 

per cadaun termine di ragion a pagar,6 terminar afar Conti . L. f. 4 

pcr cadaunaremiflionedicittatione. L. f. 2, 

pcr larichicftadcllaCopia. L. f. * 

i pcr 


per 1'Atto del Clarifsimo Signor Podefta" ] 

pcr la CopiadellaScritturaconli Capitoli, & atti fodetti f.£per Cartl. 

pcrradmifljoncdcCapitoIi . 

per la Scrittura di Interogatorij con cfliinterogationi . 

per Iaproduta, 

per Tattodel Clariflirao Signor Podcfti. 

per IacomilHonedeirEfamedelli TeftimonijfattodalCIariTsunoSignorPodefta, L, 

per cadaun Teftimoniofaraefaminato, fi foprali Capitoli, comefopra rintcroga-. 

torioconlacittationede Teftimoniifinoalnumerodi £. per cadauno, 
Et dafeifino dieci f.^-per cadauno. 

Et da dieci in fufo per ogni fuma f. % , pcr cadauno ." 

per Ia Copiadi quelli (.6. percarta , 

perI'oppofitionc. 

per la notificatione deJPoppofitione . 

perilRcgiftrodeIIalitterad'oppofitionc # 

Dichiarando , che li Nodaridebbano farfi pagar leScritturc alle parti , al tcmpo 
dellaprodotta, percheincafo di oppofitione non fia obligata Ia parte oppo- 
ncntc pagarfenonlaparte delleScritturefatteperlui che non haueffe paga- 
te, &inficmcpagarlacopiadeIleScritturefolamentc,chegIi mancaflc, chc 
nonhahauuto. 

Dichiarando anco , che fead alcunooccorrefle per fuo partlcolar intcreflTe appel- 
larfi d'alcunaSententia, & Atto,ilNodarofiaobligato darlilaCopia, ne ri~ 
ceuer altro pagamento del originalcomccraftato introdoto , faccndoli pagar 
folamenteefla Copia, 

Dichiarandoancora, che fedaalcuna dellc parti, per legittime caufe foflc recula- 
dofofpettoalcunNodaro, fidebbanoimboiTolar gli altri della Banca non fo- 
fpetti, & quellofaraeftratocolgiuditiodellaforte, fia deputato Nodaro del- 
la Caufa , &habbia tuttorvtilefenzacorrifponderpagamento alcuno al No- 
darorecufatofofpcttOjlaqualcaufalegittima di fufpetione fia conofciuta dal 
Clariflimo Signor Podefta,fopra la qual decifione del Clarifsimo Signor Po~ 
defta non pofla alcuno aggrauarfi, nc appcllarfi. 

percadauna SententiaaLcgge, 

pcr la comparitionc. 

per il Tcft amen to, 6 Inftromcnto prononciato a Lcgge f. 8 . il medcfimo pagamcn* 
to habbiailNodaro per k Copic. 

pcr cadaunfcrittopriuato. 

pcrlaCopia. 

perla prodotta. 

pcr la Copia richicfta. 

pcr 1'Atto del Clarifsimo Signor Podefta .' 

percadaun fcqueftro con la relationc . 

perlaCopia . 

per illaudo, quandonon cccedc L.iy. 

Et eccedcndo il laudo L.2y.habbiail Nodaro,' 

perilComandamento con la relationc . 

pcr la Copia. 

periIlaudo,6 rcuocationcdclfudettoComandamento nonccccdcntcla fumma 
diLire2j. 

Eteccedendola fumma di Lire a j. 

pcrla contraditionc,& notificatione . 

per la pignora, pcr amor,per cfecutioncdifcntentia,con laclttationc, & rclationc 
dellapignora. 155 


L. 


f. 2, 


L. 


!. 6 


L. 


f.4 


L. 


f. 4 


L. 


f. % 


L. 


f. % 


L. 


f, & 


L. 


f. 6 


L. 


£ 4 


L. 


f. * 


L. 


f. 6 


L. 


f. 4 


L. 


f-4 


L. 


f. 6 L: 


f.IO 


L. 


L 4 


L. 


f. * 


L. 


f. « 


L. 


f. 4 


L. 


f. z 


L. 


f. 2. 


L. 


f. * 


L. 


f. 4 


L. 


f 4 


L. 


f. 4 


L. 


'•4 


L. 


f. 4 


L. 


£ s 


L. 


f. 4 


L. 


f./z. 


L. 


f. 8 


L. 


'•4 


pcr 15« 

perlapignoraperforza; L. f. 4 

per cadauna Intromiffione deBeni ftabili . L t /. ? 

percadaunProclama. X-.' f. 4 

percadaunlncanto, &fiatenutoilNodarofcriuerfoJ L. f. 4 

perledeliberationideirincanto. £. £ 4 

per 1'atto di decreto con amiffionc del poffeffo. L. f. S 

peril poffefTo infieme con la Copia. L.? f» 

percadaunacittationperftridor,giuftaIaformadeIIiStatut!. L. f. 4 

perlaCopia. ^ q^J 

Nei pagamenti di Dottefiano pagati li Atti nel modo e dichiaritodifopra ,dichi«- 
rando,cheilNodarononpofsihauerilpagamentod'alcun atto diCopia, & 
attodelCiarifsimoSignor Podefta ,feleparti non mftaranno,chefianonotati, 
& coneffetto li facino notar , che in quel cafo habbia d'haueril Nodaro j.a.pcr 
cadaun atto. 
per cadauna conucntione,dfufpettidifuga. 
perlarelatione. 
per lc Copic £.6. per carta . 

per cadauna litteradicittatione, dd^ltrodirctiua aqual fi voglia, Magiftrato tri 
original,&Copia. 

per larifpofta. 

per cadaun depofito . 

per 1'atto di comifsione del Clarifsimo Signor Podefta . 

perrelleuationcdeldepofico. 

percadaun Bollo. 

per lacomifsione, & relatione. 

perla copiaf.tf.percarta. 

pcr cadaun Giuramcnto. 

pcr cadauna fentenza Arbitraria, & detcrminatione, decreto,& giuftamcnto. 

pcrIaCopiaf.6. percarta . 

Nella Materia delli dani dati , poffcfsioni turbate, & altro , habbia il Nodaro dc« 
putato a tal carico il pagamento infrafcritto . 

^per Taccufa, cittatione,& diffcfa,relatione intutto. 

pcrla rcmifsione della accufa ..... 

perlequerele di qual-fi voglia forte infieme con la prodotta vfque airatto del 
ClarifsimoSignor Podefta. 

per Tatto del Clari fsimo bignor Podefta . 

per cadaun Comandamento,che foffe fatto ad inftanza della parte al quarelato. 

pcr ogni Scritturaprodotta . 

per la notificatione . 

per cadaun Inftromento con la prodotta, & relatione , & intimatione alle parti 

colregiftro dieiToInftromento. L. /,xo 

per la copia del Proceffo, Inftromento,Scritture, farannoprodotte in Proccffo , 
percadaunacartafolditf.douendo il Nodaro metter righe zo.per cadauna 
carta, &cinqueparolepercadaunarigha . L. f. 6 

perla Sententia del Clarifsimo Signor Podefta. L. f.i o 

perlaCopia. L. f.xo 

per 1'atto deirefpcdition, & remifsion fatta dalle parti in tutto . L. f. 4 

Dichiarando,che il medemo non pofsi hauer pagamento de atto alcuno chc f acefsc 
oltre la produta,& notificatione,& atto del Podefta, che in tutto fono f 4. , & 
non de quei atti che le parti faccffe loro notar,chc debbi haucr f. 2 . per cadaun 
atto. • L. f. 2. 

percadaun Teftinionioefaminerafia offefa, come adiffefa,conlarcIatione della 

Citra- L. 


f. * 


L> 


t f . 4 


L. 


A 4 


L. 


f. 6 


L. 


f. 8 


L. 


f. 8 


L. 


f.I2 


L. 


f. 4 


L. 


f. 4 


L. 


f.I2 


L. 


f. 4 


L. 


f. 6 


L. 


f. 4 


L.3 


f. 


L. 


i . 6 


L. 


r. 4 


L. 


f. 2, 


L. 


i*. 4 


L. 


f. 4 


L. 


r. 4 


L. 


c 4 


L. 


f. X 157 

L. L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. f. 
f. 

f. 
f. 
f. 
f. 
f. 6 

4 4 

2 
2 

4 

4 L. 
L. f. 
f. 4 Cittation foldi 6. fino al numero difci • 
ft da ki fino dieci f.4- pcr cadauno . 

^£°Se^ P** !» 

tutto . 
jcr la notificationc . 

acr 1'attodel Clarifsimo Signor Podetta. 
acrladcffefadelrcocontuttilicapitolu «.«*. 

pe laprodotta notificata, & atto del Clarimmo S.gnor PodeAa m tutto 
Dkhiarando,cheilNodarode P utatoaldannodatodebbadar, & far tutte le 

Dichia d ra f ndo a a'ncora , cheil Nodarononpoffa farcittar alcunoi diffela , fenon 
JuaX ^lt^^^tric^TOhoomjb^wmD^ knoa 
foflero ftati denontiati.d accufatidalla parte,oda Saltan. 

Per cadauna ftima delli ftimadori . 

per la prodotta,&notificatione . 

hauer copia deIl'Inftrumento , oaltre Scritture, che dalle part, foflero pro- 
do". pXulrio della caula, loro fia prohibitoal Nodaro fi nel Cmfle comc 
tp U tatoalda„nodato,primadarCopiadeinnftant I a ofcr.tture prodo«efe 
«^=.11-. nti te & a ouelii che giuraflerohauer interelTe nella Caufa ,flquale 

foidatala Copiaaldimandante,fottopenaefprefla,come d.iopra. D.cha- 

S m* : ancora l laparte vorra che fiatanfato.l ?^££%£bd* 
j ]no dat0 habbia d'haueril Nodaro chetanferaf. i a.&perche occorre lpeiso 
lr occafione de dani dati fono leuati lianimali,& condotti al Stallat.co fi che 
£ hberadi fi conuiene dar vna ficurta, fia dichiarito.che il Nodaro debba ha- 
uer perfua mcrccde il pagamcnto Infrafcritto. 

per 1'iftanza. 

per la ficurta . 

per la Relatione. 

pcr la cittatione a diffefa pcr cadaun accufato . 

perlaRelatione. . 

per cadauna ftima fatta in voce dalli ftimadorinelh attr . 

per la ftima data dalli ftimadori in fcrittura con prodota ; fhef(:riuono 

Dichiarando, eheoccorrendo fial danno dato, come all, ^.«JgMMO 
alForo , prefentar Proeure , 6 Libri in parte &part>bus,c tu t»*«£,™ 
poflbno effi Nodari hauer piu pagamento che f. 4 . P«^ .^^Kk 
fopra il Proceflb, & Libroinfieme conla not.ficat.one, & mt.mat.one alla patte 

1,1'a" Proceff. , & Libti debba tenir appreffo ie per giorni tte dopo la notificatione fatta 

L atjart? la q ual ^60 ^z^c^ ^^^^^'^^ 
daro habbia f. 6. per cadaunacarta d, fcr.ttura , che w^»»*«J» P 

tssssssssscsss^sSssh 

nodelleCopie difcritturc, chc haucfscrodatc in mezofogho. Dichiarando ^ L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. f. a 

f. 4 

f. z 

f. 2 

f. 2 

f. Z 

f. 4 L. f. 4 158 

de tre Mcfi in tre Mefi , & non piu, ma fi debbi far arrengo delli danni dati , & delli pro. 
ccfsi formati per detto Nodaro conformealli Statuti di quefta Citta,douendofipubli. 
carlcfententieinPublico Arengo, fonatola Campana, & Trombetta , come fi qq] 
ftuma. Z)/> 18. Februarij 1620. L^IlIuftrifsimiSignori AngielodaiMofto, LeonardoMoro, & Marco Giuftinian Sindi. 
ciAuogadori, & Inquifitori in Terra Ferma , & Iftria , perTAuttorita a lorocon- 
cefsadairEcceller^tifsimoSenatoin queftamateria , vifta certaTariffa delli Nodari di 
queftaCitta, & confiderata , Hannoquellaregolata, & limitatanel modo come di fo- 
pra, intuttocomefta, &giace , comettendo a Voi Sp. D. Marco Pizamano Podefta di 
Adria , & Succefsori Voftri , chc dobbiatefarefequir detta Tariffa inuiohbilmente iri 
tuttekfueparti, fottopenaal contrafacientediDucaticinquantapcr ogni volta, lameta 
dequaIifiadell'accufator, & Taltrameta diquelRettor chefara 1'efccutione, facendola 
regiftrar nella Canccllariadi queftaCitta a memoriade Suceffori, & intelligenza di ca- 
dauno , & poner fopra vna Tolella , qual habbia a ftar appefa nella detta Canccllaria a 
notitia diciafcheduna pcrfona&c. 

( AnzolodaMofto A.S.InqJ 

( Lunardo Moro A.S.Inq. 

( Marco Zuftignan A.S.InqJ 

Io: Martinus Curte Illufir/fs. D.D. Sindic* 
Ad % & Inq. 

T A R I F F A 

De Cancellieri , & Officiali 
D I A D R I A. 

PErRegiftrodi cadauna littera di cartolina di Vcnetia , oaltro luogo. L. f.ro 

Pcrrcgiftrodellacartolinapcrcarta. L. f. S 

PcrcadaunopoflcfrochevcnifreinefTecutionedilettcrcdifuoridicadaunluoco. L.6 f. 4 

perilregiftro. L. f.10 

per cadauna prefentationcalle pregioni in caufa Criminal . L.3 f. 2. 

per ogni Caualcata quando il Cancelliere fcriuera , & chcla caufa li afpetti. L. 3 f. a 
pcr cadaun vifum, & rcpertum fuori della Terra,nel Tcrritorio, douendofi paga- 

reperleVillCj&Communidouefaraccmcfloildelito L.* £ 4 

EtinlaTerra. ^ f. % 

pcrleCapturcchefifannopercadaundebito; L. f. 4 

per larelatione. £ # f. 4 

perlcrelaffationi. l £ 4 

perlelettercDucali,chevengono da Venetia,che>on fi rcgiftrano. L. * £ 

pcr cadauna littera Ducaleche fl rcgiftra . 1,6 [. 4 

per ~ «59 

pcr lacopiadicadauna litteraf.6. percarta L, L 6 

Eccettuando le Sentenze Crirainali, che di effe debba hauerla meta di quello 

montaralaScntentiaautentica, fimilmentechc dituttelelettere, cheii regi- 

ftrerainCancdlaria fidebbapagaril Cancellierpcrcarta L, f. 8 

Dichiarando, che fia quanto pono fi voglia la littcra prcJentata non poifa hauer 

manco pcrfua mcrcede di 
per cadaun Mandato , fcu Bolctta al Canccllicr 
Etal Clariflimo Signor Podefta peril Bollo 
Eccettuando leBolIette di Grifuole , e lcgnami che nafcono in quefto Territorio, 

& chc fi conducono fuori giufto il folito delli quaii habbia il Cancellier 
pcr cadauna qualita di legname , & altre prefentate fiper quelli che vogliono fe- 

dc per andar per Biaua, comc per altre cofe habbiadliauer pcr il Bollo al CJariffimo SignorPodefta per cadauna tenuta , 6 pegno , che afpctaffe alla Canccllaria in cffccution di let- 

tere, per la relatione 
perogniftrida d'Incantodi dettipcgni, otenuta 
perla delibcrationedi quelli 
percadaun atto di Comparitione, replica , &rifpofta, & altri fimili atti per 

vno 
Et fimilmente per ogni altro fimile , fi in Ciuile, come in Criminalc 
Item pcr la pronontia dcl Clariffimo Signor Podefta 
^- per la riceputa di cadauna Iettera 
_^ per Ia rifpofta dellc fudette letterc 
_per ilSigillodel ClariflimoSignorPodefta 
pcrogniteftimonio efaminato fi inCiuile, comein Criminale fin al numcro difei 

debba hauer iJ Cancellier foldi 6. percadauno, 
Etdafeifinodieci foldi4 per cadauno 
Etda lo.finoadognifumrna percadauno 
pcr ilSacramentodelClariflimoSignorPodefta 
per cadauna querella cioeper cadaun quercllato 
pcr cadauna diflinitione 
per cadaun Coftituto de plano 
per cadaun Coftituto ad Torturam 
per la relationefattaper Tonicialcdella Inquifitionc d'hauerlapublicata, & affiffa 

alleColennc 
per cadaunarelatione dTncanti Criminali , cioe per notarla relatione 
pcr la relationc di rctentione cioe notarla 
per cadaunSaiuocondotto vna lira 
pcrilBolIodel Clariflimo Signor Podefta 
pcr cadauna fententia pecuniaria publicata ir\ Arengo 

pcr cadauna fcntentia Banditoria dalli Anni in su 

pcrcadauna littera fcritta alSereniflimo Dominio ,& EccellcntiflimiSignoriCa- 

pi di X. adinftanzadeparticolari _.: 
pcr cadaunProclaraa, feu ftrida fatta ad inftantiadcparticolariprcfcntata 
per cadauna publicatione di compimento di Bando 
Con dichiaratione, che etfo Cancclliero non pofli tuor pagamento alcuno dalli 

aflbluti , &dalli relaflati pro nuncfaluo, chc le fpefe cheeffi rci farannoa fua 

diffefa . 
Itcm per vnprcccttopenalc , L. f. 4 

per cadauna cittatione nella Terra , fi ad refpondendum in iure , come d'ogni al- 

trafortedicittationi, & Commandamcnto fatto per liOfficiali, fi in Ciuil , 

come L. 


f. 8 


L. 


f. 4 


L. 


f.4 


L. 


f. 2 


L. 


f. 8 


L; 


f. 4 


L. 


'.4 


L. 


<• 4 


L. 


f. 4 


L. 


f. 4 


L. 


i. 4 


t 


f.xo 


f-4 


L. 


f. 8 


L. 


i-4 


L. 


f. 6 


L. 


f 4 


L. 


f. X 


L. 


f. 4 


L. 


f. 8 


L. 


f. $ 


L. 


f.I2 


Li 


f. 4 


L. 


f. 8 


L. 


f. 4 


L. 


f. 4 


L. 


l.f. 


L. 


f- 4 


L. 


f.xo 


L.3 


f. 


L. 


if. 4 


L. 


f.I2 


L. 


f.12 i6o 

comcinCriminal L. f. i 

percadauncommandamento, & altra citcatione , &ambafciatafattain Guile, 

& Criminale fimilmentenellaTerra L. £ t 

Eccctto che dellelitteredi fuori per la effecutione di effe dcbbanohaucr oltra la 

ftaffa L. fi t 

pcrcadaunpegnonellaTcrra, fi pcr amor, come per forza, in caufe Ciuili il 

Caualier habbi d'aucr l. f - 

EtliOfficialiquandopignorerannoperamor l. f 2 

Etperforza. L # f # * 

Ma chcnon poffaandarpiii didueOfficiali con il Caualier. 
Itcm per li pegnidi fuori hauer debbano pcrla ftaffacome in qucfto modo a Bcll' 

Ombra. L. f lx 

InCuorCreua. L. f 

ScandarannoinCorboIa, &fuepertinentie L f.< 

Ainioietti l! i l6 

AGauello L. if - 

ACifimati l! if] 

Allc Butrighc, & foffe L. f l6 

ACicefc, Mezana, Pczoli, &Cartirago L. jf m 

NelRctrattodelDragonzo L. | 8 

Con dichiarationechc oltrc Ia ftafTapredettadcbbanohauerf z.perlapfgnora per 

amor , & f.4 . per quclla pcr forza . 
Et il Caualierf.4. & non poiTanoandar fenon doiOfficiali come e dctto di fopra 
infiemeconilCaualicr, & incadauniuocochcandaranno quantumque facef- 
feroaifai, &diuerfipegni, nondebbanohaucrfenon vnaftaffa, & Caual- 
tatafola da effer pagata alla ratta per Ii dcbitori, & il pagamento, come fe fof- 
fero andati per vnpegno folo, ma pero debbano hauerfoldi duc perpegnoper 
amor , &foldi 4.per forza, comeedetto, &ogni voltacheefli Officiali, & 
Caualicrovorannoandar per qualche efccutionc fuori in cadauna di cffc Ville, 
fianotenutifarnemotoallaCancellaria, &alli Nodari Ordinarii, chefcntc- 
rannoalBancofehaueffepegnore, oaltre efccutioni da farfi in effa Villa , & 
farleil giornomedemo, chefarannolealtre. 
Item nelle Cartoline da Venctia , & da ogni altro luoco il Caualiero habbia foldi 
i.perlirafinoalirecento, edalirccento infufofia chefummafi voglia, hab- 
bia d'hauer foldo vno pcr lira, &non altro, & li Officialinonhabbinocofaal- 
cuna. 
perleprefentationialleprigionipercadaun prcfentato L. $£ % 

percadaunavoltachefarapoftoqualchedunoallatortura per Colleggiarlo deb-. 

banohauer ilCaualier L. i£ 

EtliOfficialipercadaunodaefler pagatoperquello, chcfaraconuenuto L. f.10 

Della prefentatione deproclamati alle Carcere , & condurli a coftituire nondcb- 

bano haucr cofaalcuna. 
Quanto alla Mcrcede de Caualicri , & Officiali , fiuc ftioi pagamenti dellc reten- 
tioni, Ciuilifofpetidifuga , &fimilicafi, fihahauutoconfidcrationeche effi 
Caualieri , & Officiali non hauendoper il Statutoche foldi 1 o. piccoli in tut- 
ro, non volendo il piii dcllc voltefar lcefccutioniperilpocopagamento di 
cffo Statuto fi e deliberato aggiongerli a effefue Mercediin quefto mo- 

do. 
percadauna fimilcrctentionealCaualiero L. z.f. 

Etalli Officialipercadauno L. iC 

per lcretcntioniCriminali al Caualiero L. *f. 

Et EtalliOfficialiper eadauno 

Et andandofuori habbino lafuaftradda oltreJidanadprcdetti. 

Et pcrcadaunvifum, &repertum alCaualiero 

Etalli Ciroichi nclla Citta 

FuoridellaCittain ogni luoco 

Adi i 8. Februarii i 620. 11 


6l 


L. 


if. 


L. 


3C 


L. 


if.io 


L. 


JC * L * Illuftrifsimi Signori Angclo daMofto, Leonardo Moro , & Marco Giuftiniano l 

Sindici, Auogadori, & Inquifitori in Terra Fcrma, pcr T Auttorita a loro con- 

ccfla in quefta Materia, vifta vna Tariffa delli Eccellcntifsimi Signori Gio'Anto- 

nioZcn, Daniel Morofini, & Aluife Mocenigo Auditori , Auogadori , &Sindi- 

ci Gcnerali di Terra Ferma fatta alli Cancellieri , Cauallien , & Officiali di quefta 

Citta fotto li 2$, Agofto 1561. confidcratis confidcrandis , hanno quella rcgola- 

ta, & limitatanel modo come fopra, commcttendo a voi Spettabil DominoMar» 

co Pizzamano Podefta di Adria , e Succcffori Voftri la fopradetta Tariffa cort 

tutte lc cofc in effa contenute dobbiate efequir, & da tutti inuiolabilmentefar o£ 

feruar, faccndola publicar a chiara intelligenza di cadauno, & regiftrar nclla vo- 

ftra Cancellaria, & poi affigerla fopra vna Tolella, la qual habbia a ftar di con- 

tinuoaffifla, ouero attacarla al muro in Canccllaria, fi chc pofsicifer viftadaogni 

vno con pena al contrafacientc per ogni volta dc Ducati cinquanta , la mitta dc 

quali fia deiraccufador , & V altra mita di quel Rettor , che fara 1' Effccutio» 

nc. ( Anzjolo da Moflo S '. A. Inqu. 
( Lunardo Moro S.AJnqu. 
( Marco Giuftinian S.A. Inqu. loannes Leonardus Dardani Officio Illuftrif}. 
DD. S.A. & Inquif Notarius 
fcripfit^ &fubfcripfit* Parte l62 

Parte prefa neirEccelfo Confeglio di Dieci 
1670. Adi i£.Maggio. 

In JMateria di Senten&e 3 & altriAtti ne* Reggimenti % e di 
fagamento difpefe a Curiali* e Almiflri. 

QVanto piti con occhio fcmprc prouido , c vigilante ha hauuto mira il Prcncipc di fta- 
bilirc con delibcrationi prudenti, ed aggiuftatc in ogni gcnere il fuo fcruitio , cd iti 
*cffo il follcuo , ela confolationede'Sudditi col diuertimento dei difordini > tanto 
maggiormentcdalla fagacita dalcunipoco inclinatia caminarper il fentiere della rctitudi- 
ne,fi fonoandati inucftigando , edinucntandomodiper deludcre lc ottime Publichc in-. 
tcntioni, maffimc nell'amminiftrat/onedclla Giuftitia ne'Rcggimenti , col fcruirfi di va- 
ric, ediucrfccfprcffioni neirefpeditioni de' cafi , ad oggettode indcbiti dannati proucc- 
chij con pregiuditio norabile dellamcdefima, con deffraudoddle renditedclla Signoria 
Koftra, cdeifoccorfialuoghi Piidalla Publica carira deftinati , econaggrauio bcngran- 
de de' poueri oppreffi , chedeuonofopratutti cffer protetti ed affiftiti dal Prencipc, e da 
chi lo rapprcfenta. Grinconucnicntigrauiffimi caduti fotto i rifleffi perfuadono la maturiti 
di queftoConfeglioa poner la falcc alla radicc de'mali, a fine di fuclleili, e totalmentc 
cftirparli, a vantaggiodclPublicointcrcffe, edacontento dc' Popoli foggiettijpcio 

l/andera Partei chefalue, eriferuatetutte ledeliberationiinquefta matcria difponenti, 
&allaprefente non repugnanti, fia neirauucnircefprcffamentcprohibitoa qual fl fia Pu- 
blico RapprcfcntanteNoftro tanto da Terra, quantodaMar, e Giufdicenti, neffuno ec- 
ccttuato, nellc Scntcnzc, chefaraquando venira aH'efpeditionc dc' cafi Criminali, e che 
doucranno cffer tutte indifferentemente regiftrate ncllc Rafpc, Io fpcndcrc altra qual 8. 
lia parola chc di condanna, 6 di affolutionej cosi chc fe i fottopofti alla Giuftitiafaranno 
conofciuti innoccnti, debbano come ccnuicnceffer afsolti, c liberamcntc rilafciati fenza 
pagamcnto di fpcfa immaginabile} efe rci, habbiano adeffer condannati comeparcra alla 
confcicnza dcl Giudice i efclacondanna fara afflittiua, fiamandatafubitoadeffecutione, 
C fc pccuniaria habbia ad efser contatadoues'afpctta conli aggionti inticramente,e fenza 
vcruna diminutione, daefserdiftribuiti, come prefcriuono tantc Leggi in qucfto propo- 
fito. Nonpotendofimaicapitaralicui dipena,fcnonpcr violationedefcqueftri, operino- 
bedienze. 

ReftandoinconformitadelleLeggi afsolutamentc prohibito 1'applicar alcuna condannz 
a particolariperfonc,&adogniCancellicre, oqualfi fiaaltroCuriale, 6 Miniftroil prcn- 
dcr da' rei di qualunque forte alcun denaroper pagamento di fpcfc di proccffi, 6 d'altro , 
nefottopreteftodiDepofito > 6d'altro, fe i rei noa faranno effettiuamente cfpediti, c 
condannati. 

Etpcrchefuccedeben fpefso, chelaGiuftitianon haucndolumi , c prouebaftantipcr 
veniracondanna, cfpedifce alcuno pro nunc , debbano quelli , che faranno in tal forma 
cfpediti, cfscrliberamcntedallcCarceririlafciatipurfenzapagamentodi fpcfedi procefso, 
6 altra imaginabile, achcnon fiano inmodo alcunotcnuti, fe non incafo chela medefi- 
ma Giuftitia in altro tcmpo vcnifsc in chiaro della loro reita, e li condannafsc . 

Sefarainalcun tempomaicontrauenutoinalcunabenchc minimapartcallc prcfenti rifb- 
lutcordinationituttigliatti, cfentcnze,chediuerfamente fcguifscro s'intcndano nulle,& 
diniun valorc, eliRettori, &altriGiufdiccntitrafgrefsori, conuinti,che fiano , incorrano 
ncllepeneftatuitecontrointaccatori diCafsa, cliCuriali, oaltriMiniftrifiano fottopofti 
a pcna d'immediata priuationdella Carica, e di non poterne efsercitarpiu alcuna in vita loro, 
& aquell'altrepcncpiu feuere ,&efsemplari,chcparcranno a qucfto Confeglio, il quale 
doueraprocederecontroidelinquenti, fubitoche capitera alcuna notitia,6 fi vcnirainco- 
gnitioncdiqual fi fiacontraucntionc . 

« Tutti i6i 

Tutti li Rcttori da Terra , c da Mar fopr adctti fiano tcnuti al loro ritorno da Rcggimenti 
portar copia auttcntica dellc Rafpc al Tribunal dc Capi ; a ffinchc poffa cffer fatta diligentc 
oflferuatione fc fara flatacffequita pontualmente la Publica volonta; ne potcndo il Sccreta- 
rioallcVocifottopcna di Ducaticcntocorrenti ; da cfferli tolta da ognVno dc Capi , & 
AuogadoridcCommun fenz'altro Confegliolafciameandara Capcllo alcuno, fc nongli 
porterafede giurata dal Sccretariodi Mtfe,d'riaucr prefentata la Rafpafudetta . 

Sia fa prcfentc Stampata , mandata a tutti li Rcttori da Tcrra , e da Mar , e Giufdicen* 
ti, perche Iafaccianoaffigcr, cregiurarnelle loro Cancellaric; Sia regiftrata nel Statuto 
Veneto, cnelleCommiflioni, cconfignata a tutti li Rapprcfcntanti , e Miniftri quando 
preftano il giuraracnto pcr Toffcruanza dellc Lcoo\ j i q Ua ii f p ra libro a cio deputato deb- 
banofarnericeuutadi propriopugnoj afrmchc non poffano in qual fifiarcmpo pretcnder, 
ignoranzs • 164 

1 706. 16. Decembre in Pregadi. 

Al Podejla 3 e Captanio di Adria . 

SI riceuono con le Voftre di g.corrente le inftanze di coteftaFe- 
dclliffima Citta, perche mentre ie antiche StampedelfuoSta- 
tutoglienefia permeffoalmedemo la riftampa. Fattofi pero dalla 
diligenza fua ilrincontro , che con roriginale , & autentico 3 che 
refta cuftodito in cotefto Publico Archiuio, per comiffionedel fii 
N.H.f.Domenico Ruzini Commiffario fopraliConfini,&delega«. 
toalla rifformadegliaffaridellaCitta, concordi la Stampa fteffa, 
concorremo a concederla , & a rendere anco in quefta occafione con- 
folati cotefti Amatiffimi Sudditi : 

Bortolamio Giacoma&g Nod. Ducl 
\ uNivERsrnr of ilunois-urbana ■